Tải bản đầy đủ

mệnh thân cung luận cách cục 命身宫论格局

[mệnh thân cung] luận cách cục_[命身 宫 ]论 格局
Bản dịch:
cái gọi là cách cục, chính là Tinh cùng Tinh giữa tổ hợp, là cát hung tiêu chí, là một loại đại cục tượng, đại xu thế. phú quý cách cục là
Tinh cùng Tinh giữa có hảo tổ hợp, nghèo hèn cách cục thì là Tinh cùng Tinh giữa tổ hợp bất hảo. cách cục là tiền nhân kinh nghiệm
tổng kết, rất trọng yếu, luận mệnh thì nên tiên chú ý khán là phủ thành cách cục, thành cách cục người tức lấy cách cục luận cát hung
họa phúc.
đến đây tiết làm sơ bộ tri thức, vẹn vẹn liệt xuất cách cục định nghĩa, cách cục cụ thể phân tích phán đoán suy luận nội dung đã dung tiến“ nhiều
Tinh rơi mười hai cung tố đoạn” chương một. cách cục cũng có sự phân chia mạnh yếu, phán đoán phương pháp là khán cung Tinh miếu vượng bị
chiếm đóng mức độ, cùng với cát hung Tinh phù ức tình huống có liên quan. phú quý cách cục phùng chủ tinh miếu vượng, cát chúng vô sát thì cách
cục cường mà hữu lực, còn ngược lại chủ tinh bị chiếm đóng gia sát sao Hóa kỵ thì cách cục yếu mà vô lực, quá mức thì đặc biệt. nghèo hèn cách
cục phùng chủ tinh miếu vượng, cát chúng người thì giảm hung, phùng chủ tinh bị chiếm đóng, sát đa người thì tăng hung. đối ở tại cách cục, phải
thiện ở tại vận dụng, nếu không hội vận dụng người cũng có thể không cần, chỉ căn cứ cung mệnh cùng tam phương tứ chính, giáp
cung, Tứ Hóa loại lý luận tiến hành phân tích phán đoán suy luận là được.
★ nhất, phú quý cách cục
phía dưới liệt xuất một ít phú quý cách cục. cái này lý đa số cung mệnh tổ hợp, có thể quý có thể phú, quý khí đại ở tại phú. dưới cách cục, giống
nhau nhất định phải mệnh cục tổ hợp hoàn toàn phụ họa, chủ cung chủ tinh miếu vượng, bất phùng sát kỵ không vong, ba người thiếu nhất cũng
không năng lực thành phú quý cách cục; đặc thù cách cục ngoại lệ. (chủ cung chủ Tinh phùng sát thì phá cuộc, tam phương phùng sát không nhất
định phá cuộc, nhưng cũng chủ có trở ngại trệ, đặc thù cách cục ngoại lệ).
tam kỳ triêu đấu cách: mệnh tọa tử vi, tam phương khoa quyền lộc hội chiếu, vô sát xung phá, tức là.
tam kỳ giai hội cách: mệnh tài quan thiên di cung phân chiêm hóa khoa hóa quyền hóa lộc một trong, vô sát xung phá tức là. phùng Tứ Sát không
kiếp sát phá loại ác thủ chiếu hợp hội thì phá cuộc. (cung mệnh chủ tinh bất vượng vô sát cũng có thể có phú quý, miếu vượng lại thêm cát).

tử phủ cùng cung cách: tử phủ ngồi chung mệnh ở tại dần thân cung, lại có tả hữu khôi việt thủ chiếu, vô sát xung phá, tức là, chủ cả đời phúc hậu.
tử vi cùng tả hữu cùng cung lại thêm cát.
tử phủ triêu viên cách: tử phủ tam phương hội chiếu hoặc ở trên hạ tướng giáp cung mệnh, cung mệnh chính Tinh miếu vượng. phùng cát đa vô sát
Vị chí công khanh, gia sát kỵ là người bình thường.
ánh sáng mặt trời Lôi môn cách: thái dương cư mão cung thủ mệnh, ban ngày người sinh hợp cách. hội lục cát Tinh, giáp ất người sinh dạ sinh cũng
hợp cách. gia Tứ Sát mặc dù đặc biệt nhưng cũng chủ ấm no.
đeo sao có được địa cách: vũ khúc miếu vượng tọa mệnh, vô sát có cát tức là.
tứ chính cùng lâm cách: tử phủ tọa mệnh, nhật nguyệt ở vượng cung tụ họp ở tại cung mệnh, tức là.
phụ bật vây quanh chủ cách: tử vi tọa mệnh, phụ bật ở tam phương hội chiếu hoặc ở trên hạ lân cung tướng giáp.
cực hướng ly minh cách: tử vi ở ngọ cung tọa mệnh, vô sát mà có tả hữu khôi việt khoa quyền lộc loại cát Tinh thủ hội chiếu. giáp đinh kỷ năm
người sinh, đại phú đại quý, Vị chí công khanh.
quân thần khánh hội cách: tử vi cùng tả hữu tam tinh cùng cung thủ mệnh, tức là; hoặc tử vi tọa mệnh, tả hữu phủ tướng loại Tinh ở tam phương tụ
họp, cũng; gia xương khúc cùng lương đẹp hơn, kỵ sát kỵ thủ chiếu.
nhật nguyệt giáp mệnh cách: nhật nguyệt miếu vượng, ở cung mệnh trên dưới lân cung tướng giáp.
nhật nguyệt tịnh minh cách: xấu cung an mệnh, thái dương ở tị, Thái Âm ở dậu tướng vây quanh tức là.
nhật nguyệt chiếu mệnh cách: xấu cung an mệnh, nhật nguyệt cùng tồn tại vị cung; vị cung an mệnh, nhật nguyệt cùng tồn tại xấu cung, đối chiếu tức
là.
nhật lệ trung thiên cách: thái dương ở ngọ cung thủ mệnh, canh người sinh năm tân, ban ngày người sinh hợp cách.
nhật xuất phù tang cách: thái dương ở mão cung thủ mệnh, ban ngày người sinh hợp cách. (được gọi là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách)
phủ tướng triêu viên cách: phủ tướng ở tam phương vây quanh hợp cung mệnh, cung mệnh chính Tinh miếu vượng, vô sát xung phá. gia sát điều
không phải.
tọa quý hướng quý cách: thiên khôi tọa mệnh, đối cung thiên việt; hoặc thiên việt tọa mệnh, đối cung thiên khôi. lại thêm hợp cát hóa, kỳ quý tất
nhiên.
thạch trung ẩn ngọc cách: cự môn tọa mệnh ở tại tí hoặc ngọ cung, có khoa quyền lộc một trong gửi thông điệp, vô sát xung phá.


thất sát triêu đấu cách: thất sát tọa mệnh ở tại dần hoặc thân cung, tử vi ở đối cung. cũng phải lục cát Tinh thủ chiếu hợp mới là, gia sát điều không
phải.
song lộc triêu viên cách: lộc tồn, hóa lộc ở tam phương hội chiếu cung mệnh. (ở tài quan cung xưng hợp lộc, ở thiên di cung xưng vây quanh lộc)
lộc hợp uyên ương cách: lộc tồn, hóa lộc cùng thủ cung mệnh, hoặc phân thủ ở tại mệnh thân nhị cung.
minh châu xuất hải cách: nhật ở mão, nguyệt ở hợi, mệnh tọa vị. tối kỵ sát tinh xung phá, vưu kỵ dương đà.
dương lương xương lộc cách: thái dương, thiên lương, văn xương, lộc tồn tại tam phương tứ chính tụ họp chiếu mệnh.
nguyệt lãng thiên môn cách: Thái Âm ở hợi cung tọa mệnh, buổi tối người sinh quý. tam phương cát vây quanh, chủ đại quý. người sinh năm
bính,đinh chủ quý, người sinh năm nhâm quý chủ phú. vô cát cũng chủ tạp chức công danh.
nguyệt sinh biển cả cách: Thái Âm tại tí cung thủ cung điền trạch, tức là. người sinh đêm hợp cách.
tài ấn giáp lộc cách: lộc tồn Tinh thủ mệnh, vũ khúc thiên tướng hai sao tới giáp lộc tồn, vô sát kỵ xung phá tức là.
văn Tinh vây quanh mệnh cách: cung mệnh tam phương có xương khúc khôi việt hóa khoa loại văn Tinh triêu vây quanh, tức là.
nhật cự cùng cung cách: thái dương cự môn cùng tồn tại dần thân thủ mệnh, có tả hữu xương khúc khôi việt cùng thủ hoặc vây quanh chiếu mới là,
gia sát điều không phải. vũ tướng ở cung mệnh lưỡng lân tướng giáp lại thêm cát.
lộc mã bội ấn cách: lộc tồn(hóa lộc cũng có thể), thiên mã và thiên tướng cùng cung thủ mệnh, tức là, chủ có tài có thế có địa vị.


★ nhị, cái khác một ít phú quý cách cục
⑴“ xuất thế vinh hoa, quyền lộc thủ tài phúc”: quyền lộc thủ ở tại tài, phúc nhị cung, cung mệnh chủ tinh miếu vượng cát đa, định chủ vinh hoa.
⑵“ khoa quyền lộc vây quanh, danh dự rõ ràng”: khoa quyền lộc phân thủ ở tại mệnh, tài, quan tam cung, cung mệnh chủ tinh miếu vượng có cát
vô sát tức là, Vị tới tam công.
⑶“ khoa minh lộc ám, Vị tới tam công”: ví dụ như người sinh năm giáp, an mệnh hợi cung, giá trị hóa khoa thủ mệnh, mà lộc tồn cư dần, thì dần
cùng hợi hợp, cố danh khoa minh lộc ám. phàm cung mệnh hóa khoa, lộc tồn tại lục hợp phương đều là, nhưng muốn chết cung chính Tinh miếu
vượng cát đa.
⑷“ tử phủ nhật nguyệt cư vượng địa, nhất định là công hầu khí”: tử cư ngọ, phủ cư thú, nhật cư mão, nguyệt cư dậu, vừa phùng khoa quyền lộc
tọa thủ mệnh thân tức là. gia sát kỵ không kiếp điều không phải. (tài quan có lộc tồn hoặc hóa lộc người cũng đoán).
⑸“ mộ phùng tả hữu, tôn cư bát tọa của quý”: tứ mộ an mệnh, tả hữu tọa thủ tức là. hoặc thiên di, sự nghiệp, tài bạch tam cung gặp là, cũng phú
quý.
⑹ mệnh cư thân, tử cung thiên đồng, dần cung thiên lương, vừa có được khoa quyền lộc tả hữu vây quanh xung, tài năng xuất chúng.
⑺ nhật nguyệt cư miếu vượng địa thủ thân mệnh, tam phương xương khúc khôi việt tới vây quanh; hoặc mệnh tọa xương khúc, nhật nguyệt ở tại
tam phương tới vây quanh, lại thêm gặp khôi việt, phú quý tất nhiên.
⑻“ phụ bật gặp tài quan, y phi trứ tử y”: tài bạch, sự nghiệp cung có phụ bật tới vây quanh mệnh, bất luận cung mệnh của vượng suy, đều chủ suốt
đời áo cơm sung túc. cung mệnh chính Tinh miếu vượng thêm cát cao hơn.
⑼“ cự lương gặp gỡ liêm tham tịnh, hợp lộc uyên ương một đời quang vinh”: tiền câu là chỉ cự lương liêm tham bốn sao, thân mệnh tam phương tụ
họp, miếu địa tịnh hội cát Tinh; sau câu là chỉ kể trên bốn sao cư cung phu thê tam phương, mà mệnh hoặc cung phu thê phùng lộc tồn hóa lộc thủ
hợp, đều chủ phú quý.
⑽“ minh lộc ám lộc, dệt hoa trên gấm”: như người sinh năm giáp, lập mệnh hợi cung, có được hóa lộc tọa thủ, vừa có được dần cung lộc tồn tới
hợp, tức là. phàm cung mệnh có nhất lộc, lục hợp phương lại có nhất lộc, đều là. (minh lộc chỉ cung mệnh, ám lộc chỉ lục hợp, Tam hợp hoặc đối
cung).
⑾“ xương khúc lộc cơ thanh tú xảo, âm dương tả hữu hiền từ nhất tường”: xương khúc lộc cơ thủ mệnh, bất gia Tứ Sát, chủ nhân quang minh anh
hoa, thông minh tú lệ, cũng chủ phú quý; âm dương tả hữu tọa mệnh, bất gia sát, chủ nhân thanh kỳ đôn hậu, độ lượng khoan hồng, phú quý của
luận.
⑿“ thái dương văn xương cùng thủ ở tại quan lộc, hoàng điện thủ ban của quý”: thái dương cùng văn xương cùng thủ ở tại sự nghiệp cung, gia hội
cát Tinh, phú quý, quý người tái sinh tổng lý cấp của quan.
⒀“ Thái Âm văn khúc cùng thủ ở tại thê cung, bảng vàng đề tên, văn chương toàn thịnh”: Thái Âm cùng văn khúc cùng thủ ở tại thê cung, phùng
cát vây quanh, hạn vận vừa phùng đến tận đây, nam tử cuộc thi cao trung, lấy được quan quý; nữ tử chiêu quý phu thụ phong tặng.
⒁“ lộc văn vây quanh mệnh, quý hơn nữa có tài có đức”: lộc tồn tại tài cung, xương khúc ở quan cung vây quanh chiếu cung mệnh, là phú quý mà
tài đức sáng suốt người.


★ tam, định phú cục
①, vũ tham thủ Kho tiền, hoành phát; tử phủ vũ khúc thủ cung tài bạch, vừa gia quyền lộc, nhất định là giàu có quyền quý, nhị hạn phùng tóc tích.
②, tài ấn giáp ấm cách: thiên lương thủ mệnh, vũ tướng bên trái bên phải cung tới giáp, hoặc thiên lương thủ cung điền trạch, vũ tướng tới giáp, tức
là.
③, nhật nguyệt giáp tài cách: vũ khúc thủ mệnh, nhật nguyệt tới giáp; hoặc vũ khúc thủ tài bạch, nhật nguyệt tới giáp, tức là. Thiên phủ thủ mệnh,
nhật nguyệt tới giáp cũng cùng. cần phải thêm cát Tinh, không giàu thì quý.
④, tài lộc giáp mã cách: thiên mã thủ mệnh, vũ lộc tới giáp, tức là. phùng sinh vượng lại thêm hay.
⑤, ấm ấn vây quanh thân cách: thân lâm cung tài bạch, lương tướng ở tam phương vây quanh chiếu, tức là, kỵ tọa không vong.
⑥, nhật nguyệt chiếu bích cách: nhật nguyệt lâm cung điền trạch, mà lại ở tứ kho của cung.
⑦, kim xán quang huy cách: thái dương thủ mệnh ở ngọ cung, tức là. đinh tân hoặc giáp thân, giáp tí, giáp thìn năm người sinh chủ phú.
⑧, lộc tồn thủ điền tài, tài sản vô số: lộc tồn Tinh thủ ở tại điền trạch hoặc cung tài bạch, vô không vong Tinh đặc biệt, chủ đại phú.
⑨, tài ấm tọa ở tại thiên di, tất cự thương cao cổ: tài tức vũ khúc, ấm tức thiên lương, đến đây hai sao hoặc có nhất hóa quyền lộc, cùng cát Tinh
tọa ở tại cung thiên di, tức là. nếu gia sát kỵ thì bình thường.
ở trên phú quý cách cục, đa ở tài điền nhị cung, cho nên chủ phú đa ở tại quý. phùng chủ tinh miếu vượng, có cát Tinh thủ chiếu, tất phú.
vận hạn đối phú quý ảnh hưởng cũng rất lớn, ứng với kết hợp lại khán. nếu mệnh tài phúc điền cung đều hảo, tiền vận hảo người tiên phú; sau vận
hảo người sau phú; tiền sau vận đều hảo người suốt đời đều phú; tiền vận hảo sau vận bất hảo người tiên phú sau bần; tiền vận bất hảo sau vận hảo
người tiên bần sau phú.
★ tứ, định nghèo hèn cục
⑴, “ từ nhỏ nghèo hèn, cướp khoảng không lâm tài phúc nhị cung”: mệnh vô phú quý cách cục, chính Tinh vừa bất miếu vượng, cướp khoảng
không hai sao phân thủ ở tại tài bạch phúc đức nhị cung, mà lại cùng cung chính Tinh vừa bất vượng, chủ suốt đời nghèo hèn; nếu gặp thân mệnh
cát người, cũng chủ một thân khinh tài tiêu xài, tài tới tài đi. thân mệnh phùng của cũng. mệnh thân cung phân thủ không kiếp, nghèo hèn, càng thêm
cô thìn quả tú, thì cô độc nghèo hèn.
⑵, sinh bất phùng thì: mệnh tọa hãm cung vừa không vong (chính khoảng không nặng, phó khoảng không khinh), không kiếp.
⑶, lộc tồn, hóa lộc tọa mệnh thân, gặp khoảng không, cướp, kỵ, không vong tới xung phá, vị“ lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung”(thường
thường là tiên thành sau bại, tiên phú sau bần). hành hạn phùng của cũng. (không kiếp hai sao cùng lâm lại thêm hung).
⑷, mã lạc không vong, cả đời chạy trốn: thiên mã phùng không vong, tất chủ bôn ba lao lực mà vô công. như người sinh năm giáp, chính tiệt không
ở thân dậu, nếu an mệnh ở thân, là mã gặp không vong. phùng chính khoảng không người nặng, phùng phó khoảng không người khinh. (phùng lưu
niên tuần khoảng không cũng).
⑸, nhật nguyệt bị chiếm đóng, vừa phùng cự môn: nhật nguyệt hãm địa thủ mệnh, phùng cự môn cùng cung hoặc chiếu.
⑹, vũ khúc liêm trinh phân thủ mệnh thân cung, (hai sao lạc hãm gia sát kỵ người mới là; liêm trinh lạc hãm cung mới là tù Tinh).
⑺, phá quân thủ mệnh, cư hãm địa, cô bần. (phá quân cùng văn khúc cùng thủ ở tại mão cung, suốt đời bần sĩ).
⑻, Tứ Sát thủ mệnh thân cung, phùng tham lang, kình dương giao nhau, mà chúng cát bị chiếm đóng.
⑼, “ đặng thông chết đói, vận phùng đại hao tổn của hương”: tử cung an mệnh, nhị hạn đi tới đại hao tổn nơi, vừa phùng ác diệu, tức là.
⑽, phụ mẫu, phu thê, nữ nhân tam cung đều lúc rảnh rỗi cướp, sát, kỵ, là tăng nói mệnh, bất lại chính là cô độc nghèo hèn mệnh.
⑾, mệnh thân giá trị liêm phá vũ cùng hóa kỵ loại Tinh, gặp không kiếp, dương đà tới tướng giáp, định chủ cô hàn hạ cách. nếu lộc tồn tại sinh
vượng nơi, mặc dù dương đà giáp, cũng không là hạ cách. vừa dương đà, không kiếp bất đồng thì tướng giáp, mà lại tam phương gặp hóa quyền
lộc người, cũng không là hạ cách, nhưng phùng sát vận có rách nát.
⑿, cung mệnh vô chính Tinh, chỉ thấy thiên không Địa kiếp tọa thủ, tam phương vừa thấy sát, chủ bồng bềnh khó khăn, thêm cát điều không phải.
⒀, “ sinh phùng bại địa, phát cũng hư hoa; tuyệt xử phùng sanh, hoa mà không bại”: như nước cục nhân an mệnh ở tị, là tuyệt địa, tức là. nếu có
sao Kim cùng cung kiếp sau, thì là có thể cứu chữa. phàm dần thân tị hợi là tứ tuyệt, cũng là tứ sinh.
⒁, “ hao tổn cư bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực”: phá quân cư sự nghiệp cung, vừa phùng dương kỵ, cùng dần ngọ thú người sinh
mệnh tọa ngọ cung, người sinh năm tỵ dậu sửu mệnh tọa dậu cung, người sinh năm hợi mão mùi mệnh tọa mão cung, người sinh năm thân tí thìn
mệnh tọa tử cung loại đều là.


⒂, “ kỵ ám ở chung mệnh tật, khốn yếu vô lực”: như mạng thân cung tật ách phùng cự môn dương đà cùng thủ, thì nghèo khó yếu tàn, phá đãng tổ
nghiệp, bôn ba lao lực.
⒃, quân tử không cầm quyền: Tứ Sát Tinh thủ thân mệnh vừa phùng hãm địa, tức là.
⒄, lộc suy mã khốn: hạn phùng thất sát lộc mã ở tại không vong nơi, tức là.
⒅, cung mệnh trung có thất hãm liêm sát tham phá, lại phùng thất sát Tinh, nghèo hèn.
ở trên là nghèo hèn cách cục, như hành vận vừa không đông đảo người thì suốt đời nghèo hèn; như vận hạn nâng dậy, còn là áo cơm không lo
(mệnh suy hạn hảo, vị cây khô gặp mùa xuân) .
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
所 谓 格局,就是星与星之 间 的 组 合,是吉凶的 标 志,是一种大局象,大 趋势 。富 贵 格局是星与星之 间 有好的 组 合, 贫贱 格
局 则 是星与星之 间 的 组 合不好。格局是前人 经验 的 总结 ,很重要, 论 命 时 宜先注意看是否成格局,成格局者即以格局 论 吉
凶 祸 福。
此节作为初步知识,仅列出格局的定义,格局的具体分析论断内容已融进“诸星落十二宫参断”一章。格局也有强弱之分,判断方
法是看宫星的庙旺失陷程度,以及吉凶星的扶抑情况有关。富贵格局逢主星庙旺、吉众无煞则格局强而有力,反之主星失陷加煞
忌星则格局弱而无力,甚则破格。贫贱格局逢主星庙旺、吉众者则减凶,逢主星失陷、煞多者则增凶。 对 于格局,要善于运用,
若不会运用者也可不用,只根据命 宫 及三方四正、 夹宫 、四化等理 论进 行分析 论 断即可。
★一、富贵格局
下面列出一些富贵格局。这里多为命宫的组合,可贵可富,贵气大于富。以下的格局,一般必须命局组合完全附合、主宫的主星庙
旺、不逢煞忌空亡,三者缺一都不能成富贵格局;特殊格局例外。(主宫主星逢煞则破局,三方逢煞不一定破局,但亦主有阻滞,特
殊格局例外)。
三奇朝斗格:命坐紫微,三方科权禄会照,无煞冲破,即是。
三奇佳会格:命财官迁宫分占化科化权化禄之一,无煞冲破即是。逢四煞空劫杀破等恶守照合会则破局。(命宫主星不旺无煞亦可
有富贵,庙旺更吉)。
紫府同宫格:紫府同坐命于寅申宫,又有左右魁钺守照,无煞冲破,即是,主终身福厚。紫微与左右同宫更吉。
紫府朝垣格:紫府三方会照或在上下相夹命宫,命宫正星庙旺。逢吉多无煞位至公卿,加煞忌为平常人。
日照雷门格:太阳居卯宫守命,白天生人合格。会六吉星,甲乙生人夜生亦合格。加四煞虽破格但亦主温饱。
将星得地格:武曲庙旺坐命,无煞有吉即是。
四正同临格:紫府坐命,日月在旺宫会齐于命宫,即是。
辅弼拱主格:紫微坐命,辅弼在三方会照或在上下邻宫相夹。
极向离明格:紫微在午宫坐命,无煞而有左右魁钺科权禄等吉星守会照。甲丁己年生人,大富大贵,位至公卿。
君臣庆会格:紫微与左右三星同宫守命,即是;或紫微坐命,左右府相等星在三方会齐,亦是;加昌曲同梁更美,忌煞忌守照。
日月夹命格:日月庙旺,在命宫上下邻宫相夹。
日月并明格:丑宫安命,太阳在巳,太阴在酉相拱即是。
日月照命格:丑宫安命,日月同在未宫;未宫安命,日月同在丑宫,对照即是。
日丽中天格:太阳在午宫守命,庚辛生人、白天生人合格。
日出扶桑格:太阳在卯宫守命,白天生人合格。(又名日照雷门格)
府相朝垣格:府相在三方拱合命宫,命宫正星庙旺,无煞冲破。加煞不是。
坐贵向贵格:天魁坐命,对宫天钺;或天钺坐命,对宫天魁。更合吉化,其贵必然。
石中隐玉格:巨门坐命于子或午宫,有科权禄之一照会,无煞冲破。
七杀朝斗格:七杀坐命于寅或申宫,紫微在对宫。亦要六吉星守照合才是,加煞不是。
双禄朝垣格:禄存、化禄在三方会照命宫。(在财官宫称合禄,在迁宫称拱禄)


禄合鸳鸯格:禄存、化禄同守命宫,或分守于命身二宫。
明珠出海格:日在卯,月在亥,命坐未。最忌煞星冲破,尤忌羊陀。
阳梁昌禄格:太阳、天梁、文昌、禄存在三方四正会齐照命。
月朗天门格:太阴在亥宫坐命,晚上生人贵。三方吉拱,主大贵。丙丁生人主贵,壬癸生人主富。无吉亦主杂职功名。
月生沧海格:太阴在子宫守田宅宫,即是。夜生人合格。
财印夹禄格:禄存星守命,武曲天相二星来夹禄存,无煞忌冲破即是。
文星拱命格:命宫三方有昌曲魁钺化科等文星朝拱,即是。
日巨同宫格:太阳巨门同在寅申守命,有左右昌曲魁钺同守或拱照才是,加煞不是。武相在命宫的两邻相夹更吉。
禄马佩印格:禄存(化禄亦可)、天马和天相同宫守命,即是,主有财有势有地位。
★二、其他一些富贵格局
⑴“出世荣华,权禄守财福”:权禄守于财、福二宫,命宫主星庙旺吉多,定主荣华。
⑵“科权禄拱,名誉昭彰”:科权禄分守于命、财、官三宫,命宫主星庙旺有吉无煞即是,位至三公。
⑶“科明禄暗,位至三公”:例如甲生人,安命亥宫,值化科守命,而禄存居寅,则寅与亥合,故名科明禄暗。凡命宫化科,禄存在六
合方均是,仍要命宫正星庙旺吉多。
⑷“紫府日月居旺地,定是公侯器”:紫居午,府居戍,日居卯,月居酉,又逢科权禄坐守命身即是。加煞忌空劫不是。(财官有禄存
或化禄者亦算)。
⑸“墓逢左右,尊居八座之贵”:四墓安命,左右坐守即是。或迁移、事业、财帛三宫遇之,亦富贵。
⑹命居申,子宫天同,寅宫天梁,又得科权禄左右拱冲,才能出众。
⑺日月居庙旺之地守身命,三方昌曲魁钺来拱;或命坐昌曲,日月于三方来拱,更遇魁钺,富贵必然。
⑻“辅弼遇财官,衣绯着紫衣”:财帛、事业宫有辅弼来拱命,不论命宫之旺衰,均主一生衣食丰足。命宫正星庙旺加吉更佳。
⑼“巨梁相会廉贪并,合禄鸳鸯一世荣”:前句是指巨梁廉贪四星,身命三方会齐,庙地并会吉星;后句是指上述四星居夫妻宫三
方,而命或夫妻宫逢禄存化禄守合,均主富贵。
⑽“明禄暗禄,锦上添花”:如甲生人,立命亥宫,得化禄坐守,又得寅宫禄存来合,即是。凡命宫有一禄,六合方又有一禄,均是。
(明禄指命宫,暗禄指六合、三合或对宫)。
⑾“昌曲禄机清秀巧,阴阳左右最慈祥”:昌曲禄机守命,不加四煞,主人磊落英华,聪明秀丽,亦主富贵;阴阳左右坐命,不加煞,
主人清奇敦厚,度量宽洪,富贵之论。
⑿“太阳文昌同守于官禄,皇殿首班之贵”:太阳与文昌同守于事业宫,加会吉星,富贵,贵者可作总理级之官。
⒀“太阴文曲同守于妻宫,蟾宫折桂,文章全盛”:太阴与文曲同守于妻宫,逢吉拱,限运又逢至此,男子考试高中,获官贵;女子招
贵夫受封赠。
⒁“禄文拱命,贵而且贤”:禄存在财宫,昌曲在官宫拱照命宫,是富贵而贤明之人。
★三、定富局
①、武贪守财宅,横发;紫府武曲守财帛宫,又加权禄,定是富奢翁,二限逢之发迹。
②、财印夹荫格:天梁守命,武相在左右宫来夹,或天梁守田宅宫,武相来夹,即是。
③、日月夹财格:武曲守命,日月来夹;或武曲守财帛,日月来夹,即是。天府守命,日月来夹亦同。须加吉星,不富则贵。
④、财禄夹马格:天马守命,武禄来夹,即是。逢生旺更妙。
⑤、荫印拱身格:身临财帛宫,梁相在三方拱照,即是,忌坐空亡。
⑥、日月照壁格:日月临田宅宫,且在四库之宫。
⑦、金灿光辉格:太阳守命在午宫,即是。丁辛或甲申、甲子、甲辰年生人主富。
⑧、禄存守田财,堆金积玉:禄存星守于田宅或财帛宫,无空亡星破格,主大富。


⑨、财荫坐于迁移,必巨商高贾:财即武曲,荫即天梁,此二星或有一化权禄,与吉星坐于迁移宫,即是。若加煞忌则平常。
以上富贵格局,多在财田二宫,故主富多于贵。逢主星庙旺,有吉星守照,必富。
运限对富贵的影响也很大,应结合起来看。若命财福田宫均好,前运好者先富;后运好者后富;前后运均好者一生均富;前运好后
运不好者先富后贫;前运不好后运好者先贫后富。
★四、定贫贱局
⑴、“生来贫贱,劫空临财福二宫”:命无富贵格局,正星又不庙旺,劫空二星分守于财帛福德二宫,且同宫正星又不旺,主一生贫
贱;若遇身命吉者,亦主其人轻财挥霍,财来财去。身命逢之亦是。命身宫分守空劫,贫贱,更加孤辰寡宿,则孤寡贫贱。
⑵、生不逢时:命坐陷宫又空亡(正空重,副空轻)、空劫。
⑶、禄存、化禄坐命身,遇空、劫、忌、空亡来冲破,谓“禄逢冲破,吉处藏凶”(往往是先成后败,先富后贫)。行限逢之亦是。(空劫
二星同临更凶)。
⑷、马落空亡,终身奔跑:天马逢空亡,必主奔波劳碌而无功。如甲生人,正截空在申酉,若安命在申,为马遇空亡。逢正空者重,
逢副空者轻。(逢流年旬空亦是)。
⑸、日月失陷,又逢巨门:日月陷地守命,逢巨门同宫或照。
⑹、武曲廉贞分守命身宫,(二星落陷加煞忌者才是;廉贞落陷宫才是囚星)。
⑺、破军守命,居陷地,孤贫。(破军与文曲同守于卯宫,一生贫士)。
⑻、四煞守命身宫,逢贪狼、擎羊交会,而众吉失陷。
⑼、“邓通饿死,运逢大耗之乡”:子宫安命,二限行至大耗之地,又逢恶曜,即是。
⑽、父母、夫妻、儿女三宫均有空劫、煞、忌,为僧道之命,不然就是孤独贫贱之命。
⑾、命身值廉破武及化忌等星,遇空劫、羊陀来相夹,定主孤寒下格。若禄存在生旺之地,虽羊陀夹,亦不为下格。又羊陀、空劫
不同时相夹,且三方遇化权禄者,亦不为下格,但逢煞运有破败。
⑿、命宫无正星,只见天空地劫坐守,三方又见煞,主飘流疾苦,加吉不是。
⒀、“生逢败地,发也虚花;绝处逢生,花而不败”:如水局人安命在巳,为绝地,即是。如果有金星同宫来生,则为有救。凡寅申巳
亥为四绝,也是四生。
⒁、“耗居禄位,沿途乞食”:破军居事业宫,又逢羊忌,及寅午戍生人命坐午宫,巳酉丑生人命坐酉宫,亥卯未生人命坐卯宫,申子
辰生人命坐子宫等均是。
⒂、“忌暗同居命疾,困弱无力”:如命身疾厄宫逢巨门羊陀同守,则贫困弱残,破荡祖业,奔波劳碌。
⒃、君子在野:四煞星守身命又逢陷地,即是。
⒄、禄衰马困:限逢七杀禄马于空亡之地,即是。
⒅、命宫中有失陷的廉杀贪破,再逢七煞星,贫贱。
以上为贫贱格局,如行运又不济者则一生贫贱;如运限扶起,还是衣食不愁的(命衰限好,谓枯木逢春)。
Nội dung dẫn theo link: [命身宫]论格局Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×