Tải bản đầy đủ

huynh đệ cung tử vi đấu sổ toàn tập của huynh đệ cung cát hung tinh bí quyết sự chỉ dẫn ngắn 兄弟宫紫微斗数全集之兄弟宫吉凶星诀便览

[huynh đệ cung] tử vi đấu sổ toàn tập của huynh đệ cung cát hung Tinh bí quyết sự chỉ dẫn ngắn_[兄弟
宫 ]紫微斗数全集之兄弟 宫 吉凶星 诀 便 览
Bản dịch:

nhị huynh đệ tử là có được địa lộc văn và, phủ tướng cùng lương tả hữu đa, tham vũ hỏa linh liêm sát phá, hãm cung không cần vấn dương đà, phủ tướng cùng Lương huynh đệ và, âm dương tả hữ

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:

二 兄弟 紫为得地禄文和,府相同梁左右多,贪武火铃廉杀破,陷宫不必问羊陀, 府相同梁兄弟和,阴阳左右禄文多,天机贪狼心不一,火铃杀破路相遇。 紫微 会昌曲五七人,加羊陀七杀火铃,俱宜双破在内不得力,主各胞兄弟。 天机 只一人宜各胞,如庙旺三二人有

Nội dung dẫn theo link: [兄弟宫]紫微斗数全集之兄弟宫吉凶星诀便览Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×