Tải bản đầy đủ

huynh đệ cung tử vi đấu sổ toàn bộ thư của huynh đệ cung đoạn bí quyết 兄弟宫紫微斗数全书之兄弟宫断诀

[huynh đệ cung] tử vi đấu sổ toàn bộ thư của huynh đệ cung
đoạn bí quyết_[兄弟 宫 ]紫微斗数全 书 之兄弟 宫 断 诀
Bản dịch:
nhị huynh đệ
tử vi có ỷ dựa vào lớn tuổi của huynh, Thiên phủ cùng ba người, thiên tướng cùng tam bốn người, phá quân cùng cũng có ba người, hoặc các bào
sinh, gia dương đà hỏa linh không kiếp khắc hại có thì thiếu và.
thiên cơ miếu vượng có hai người, cùng cự môn cùng hai người, hãm địa, tướng bối không đồng nhất tâm, thiên lương cùng hai người, Thái Âm
cùng nhị ba người, thấy dương đà hỏa linh tuy có mà khắc hại.
thái dương miếu vượng ba người, cùng cự môn cùng vô sát gia có ba người, Thái Âm cùng năm người, hãm địa, bất hòa thiếu lực, gia dương đà
hỏa linh không kiếp lại thêm khắc giảm phân nửa.
vũ khúc miếu vượng có hai người, không hợp, hãm cung thêm sát chỉ một người, thiên tướng cùng hai người, phá quân thất sát cùng có một người,
không hòa thuận, gia xương khúc tả hữu có ba người, thấy dương đà hỏa linh không kiếp cô đơn.
thiên đồng nhập miếu tứ năm người, thiên lương cùng nhị ba người, cự môn cùng vô sát ba người, Thái Âm cùng tứ năm người, hãm địa, chỉ hai
người, thấy dương đà hỏa linh không kiếp kỵ, ít nên ở riêng bất hòa.
liêm trinh nhập miếu hai người, tham lang cùng chiêu oán thiên tướng cùng hai người, thất sát đồng nhất nhân, Thiên phủ cùng gia tả hữu xương khúc
có ba người, thấy dương đà hỏa linh không kiếp có khắc mà lại bất hòa. tình cảm huynh đệ hòa hợp, nhưng huynh đệ không nhiều lắm.
Thiên phủ có năm người, tử vi cùng gia tả hữu xương khúc có lục bảy người, liêm trinh cùng ba người, thấy dương đà hỏa linh không kiếp chỉ hai
người.
Thái Âm nhập miếu huynh đệ năm người, thái dương cùng cũng ngũ sáu người, thiên cơ cùng hai người, khoa quyền cùng tứ năm người, thấy dương
đà hỏa linh không kiếp giảm phân nửa, mà lại khắc nên ở riêng tướng bối.
tham lang miếu vượng hai người, hãm địa nên các bào, liêm trinh cùng bất hòa, tử vi cùng có ba người, gia dương đà hỏa linh không kiếp cô đơn.

cự môn miếu vượng hai người, hãm địa, các bào có, nên ở riêng, thái dương cùng gia tả hữu xương khúc có ba người, thiên cơ cùng có hai người,
lại thêm thất thường không đồng nhất tâm, thiên đồng nhị ba người, gia dương đà hỏa linh không kiếp cô khắc.
thiên tướng hòa bình có nhị ba người, thấy sát hoàn toàn không có tử vi cùng có tam bốn người, vũ khúc cùng hai người, liêm trinh cùng hai người,
thấy dương đà hỏa linh không kiếp cô đơn.
thiên lương miếu vượng hai người hoà thuận, hoặc đa bất đồng bào mà lại bất hòa, hãm cung hoàn toàn không có, thiên đồng cùng ba người, thiên
cơ cùng hai người, thấy dương đà hỏa linh không kiếp ít.
thất sát chủ cô khắc, tại tí ngọ dần thân cung mới có ba người, cũng không cùng nên mọi người, gia xương khúc tả hữu rất tốt.
phá quân nhập miếu ba người, hãm địa thêm sát cô đơn, vũ khúc cùng hai người, tử vi cùng hai người, liêm trinh đồng nhất nhân, gia xương khúc tả
hữu có ba người sự hòa thuận gia, dương đà hỏa linh không kiếp cô đơn.
văn xương văn khúc nhiều cung đều có ba người, thấy dương đà hỏa linh, miếu vượng không thể, hãm cung cô đơn, gia không kiếp hoàn toàn
không có.
tả phụ có ba người, cùng thiên đồng xương khúc có tứ năm người, gia dương đà hỏa linh hai người, lúc rảnh rỗi cướp thiếu lực bất hòa.
hữu bật ba người, cùng phủ tướng tử vi xương khúc có tứ năm người, gia dương đà hỏa linh hai người, lúc rảnh rỗi cướp thiếu lực không hòa thuận.
lộc tồn tướng sinh có huynh đệ thấy sát khắc hại chiêu oán.
dương linh khắc hại nhập miếu một người, chúng cát Tinh gia có nhị ba người, hãm địa hoàn toàn không có.
Hỏa Tinh nhập miếu phùng có cát Tinh có một ... hai ... Nhân, gia liêm sát phá linh cô khắc.
linh Tinh nhập miếu tướng sinh có huynh đệ, gia dương đà hỏa không kiếp hoàn toàn không có.
đẩu quân phùng ở huynh đệ cung quá độ, phùng cát Tinh huynh đệ một năm sự hòa thuận, phùng hung sát có hình người bất thấy hình chủ có huynh
đệ tranh đấu.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:


二 兄弟
紫微有倚靠年长之兄,天府同三人,天相同三四人,破军同亦有三人,或各胞生,加羊陀火铃空劫克害有则欠和。
天机庙旺有二人,与巨门同二人,陷地,相背不一心,天梁同二人,太阴同二三人,见羊陀火铃虽有而克害。
太阳庙旺三人,与巨门同无杀加有三人,太阴同五人,陷地,不和欠力,加羊陀火铃空劫更克减半。
武曲庙旺有二人,不合,陷宫加杀只一人,天相同二人,破军七杀同有一人,不和睦,加昌曲左右有三人,见羊陀火铃空劫孤单。
天同入庙四五人,天梁同二三人,巨门同无杀三人,太阴同四五人,陷地,只二人,见羊陀火铃空劫忌,少宜分居不和。
廉贞入庙二人,贪狼同招怨天相同二人,七杀同一人,天府同加左右昌曲有三人,见羊陀火铃空劫有克且不和。兄弟感情融洽,但
兄弟不多。
天府有五人,紫微同加左右昌曲有六七人,廉贞同三人,见羊陀火铃空劫只二人。
太阴入庙兄弟五人,太阳同亦五六人,天机同二人,科权同四五人,见羊陀火铃空劫减半,且克宜分居相背。
贪狼庙旺二人,陷地宜各胞,廉贞同不和,紫微同有三人,加羊陀火铃空劫孤单。
巨门庙旺二人,陷地,各胞有,宜分居,太阳同加左右昌曲有三人,天机同有二人,更乖违不一心,天同二三人,加羊陀火铃空劫
孤克。
天相和平有二三人,见杀全无紫微同有三四人,武曲同二人,廉贞同二人,见羊陀火铃空劫孤单。
天梁庙旺二人和顺,或多不同胞且不和,陷宫全无,天同同三人,天机同二人,见羊陀火铃空劫少。
七杀主孤克,在子午寅申宫方有三人,也不和宜各人,加昌曲左右更好。
破军入庙三人,陷地加杀孤单,武曲同二人,紫微同二人,廉贞同一人,加昌曲左右有三人和睦加,羊陀火铃空劫孤单。


文昌文曲诸宫皆有三人,见羊陀火铃,庙旺不克,陷宫孤单,加空劫全无。
左辅有三人,同天同昌曲有四五人,加羊陀火铃二人,有空劫欠力不和。
右弼三人,同府相紫微昌曲有四五人,加羊陀火铃二人,有空劫欠力不和睦。
禄存相生有兄弟见杀克害招怨。
羊玲克害入庙一人,众吉星加有二三人,陷地全无。
火星入庙逢有吉星有一二人,加廉杀破铃孤克。
铃星入庙相生有兄弟,加羊陀火空劫全无。
斗君逢在兄弟宫过度,逢吉星兄弟一年和睦,逢凶杀有刑者不见刑主有兄弟争斗。
Nội dung dẫn theo link: [兄弟宫]紫微斗数全书之兄弟宫断诀Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×