Tải bản đầy đủ

huynh đệ cung huynh đệ cung tinh tình 兄弟宫兄弟宫星情

[huynh đệ cung] huynh đệ cung Tinh tình_[兄弟 宫 ]兄弟 宫 星情
Bản dịch:
tử vi huynh đệ học vấn hảo, nhưng trợ lực không lớn, người ta đối huynh đệ hảo, người ta phục vụ huynh đệ. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh
Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
Thiên phủ huynh đệ ngay thẳng, có trợ lực. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng Địa không,
Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
thiên cơ huynh đệ không thích hợp đa, huynh đệ nhanh nhẹn linh hoạt, tình cảm hảo, nhưng trợ lực không lớn. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh,
linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
thái dương vượng cung có trợ lực, hãm địa bất lực lực, cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng
Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
Thái Âm vượng cung có trợ lực, hãm địa bất lực lực, cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng Địa
không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
thiên đồng tình cảm huynh đệ hảo, đối với ngươi ỷ lại tâm ngận đại, trợ lực không lớn, cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh
đệ bất lực lực, nhưng cùng Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
liêm trinh huynh đệ bất lực lực, nên xa nhau sinh hoạt. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, phòng bởi vì
huynh đệ tỷ muội nhạ quan tòa, nhưng cùng Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
tham lang huynh đệ bất lực lực, nên xa nhau sinh hoạt. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng Địa
không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
vũ khúc huynh đệ bất lực lực, nên xa nhau sinh hoạt. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng Địa
không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội đại rủi ro, bất lực lực.
cự môn huynh đệ bất lực lực, nên xa nhau sinh hoạt. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng Địa

không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
thiên tướng tình cảm huynh đệ hảo, có trợ lực. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng Địa không,
Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
thiên lương huynh đệ bất lực lực, nên xa nhau sinh hoạt. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng
Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
thất sát huynh đệ bất lực lực, nên xa nhau sinh hoạt. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng Địa
không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
phá quân huynh đệ bất lực lực, nên xa nhau sinh hoạt. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, huynh đệ bất lực lực, nhưng cùng Địa
không, Địa kiếp cùng cung phòng bởi vì huynh đệ tỷ muội rủi ro, bất lực lực.
thiên hình huynh đệ trong có người tảo yêu.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
紫微 兄弟学问好,但助力不大,你对兄弟好,你服务兄弟。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因
兄弟姊妹破财,无助力。
天府 兄弟耿直,有助力。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊妹破财,无助力。
天机 兄弟不宜多,兄弟机巧,感情好,但助力不大。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊
妹破财,无助力。
太阳 旺宫有助力,陷地无助力,与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊妹破财,无助力。
太阴 旺宫有助力,陷地无助力,与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊妹破财,无助力。
天同 兄弟感情好,对你依赖心很大,助力不大,与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊妹
破财,无助力。
廉贞 兄弟无助力,宜分开生活。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,防因兄弟姊妹惹官司,但与地空、地劫同宫防因兄


弟姊妹破财,无助力。
贪狼 兄弟无助力,宜分开生活。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊妹破财,无助力。
武曲 兄弟无助力,宜分开生活。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊妹大破财,无助力。
巨门 兄弟无助力,宜分开生活。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊妹破财,无助力。
天相 兄弟感情好,有助力。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊妹破财,无助力。
天梁 兄弟无助力,宜分开生活。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊妹破财,无助力。
七杀 兄弟无助力,宜分开生活。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊妹破财,无助力。
破军 兄弟无助力,宜分开生活。与擎羊、陀罗、火星、铃星同宫,兄弟无助力,但与地空、地劫同宫防因兄弟姊妹破财,无助力。
天刑 兄弟之中有人早夭。
Nội dung dẫn theo link: [兄弟宫]兄弟宫星情Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×