Tải bản đầy đủ

huynh đệ cung chư tinh tọa thủ huynh đệ cung 兄弟宫諸星坐守兄弟宮

[huynh đệ cung] chư Tinh tọa thủ huynh đệ cung_[兄弟 宫 ]諸星
坐守兄弟宮
Bản dịch:
tử vi Tinh
năng lực có được huynh trường bang trợ giúp. cùng Thiên phủ cùng độ tam huynh đệ, thiên tướng cùng độ tam tới Tứ huynh đệ, phá cùng độ cũng
có ba người, hoặc cùng phụ bất đồng mẫu sinh.
tử vi: bản thân vi trường tử nữ, lòng tự trọng cường, bất vi trường tử nữ người, có dựa vào dựa vào huynh tỷ của khuynh hướng. có thể có được
huynh đệ của bang trợ giúp, huynh đệ vi thông minh, lòng tin kiên định, lòng tự trọng cường nhân. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên
không, Địa kiếp cùng cung, chủ huynh đệ tỷ muội thiếu và. nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên thược cùng cung, chủ
tình cảm huynh đệ sự hòa thuận.
tử phủ: chủ năng có được đến huynh đệ tỷ muội bang trợ giúp. vừa chủ thân tình hòa hợp, huynh đệ có dư lực mà có được trợ giúp.
tử tướng: năng lực có được huynh đệ bang trợ giúp, vừa chủ thân tình thành thực, huynh đệ có khó khăn cũng có thể to lớn tương trợ.
tử phá: huynh đệ hứng thú chí hướng các khác, bởi vì lợi hại, rượu thịt mà sản sinh ma sát hình khắc. hoặc vi khác mẫu sở sanh hoặc tương khắc hại
huynh đệ tỷ muội.
tử sát: huynh đệ bất hòa, hoặc và mà không đồng lòng, vui vẻ soa khiến cho sử dụng huynh đệ, hình khắc mà vô thực tế giúp ích.
tử tham: huynh đệ giúp ích tiểu, chủ có kết hôn muộn hoặc bất kết hôn của huynh đệ.
tử vi, lộc tồn: năng lực có được huynh đệ vật chất thượng giúp ích, có dương đà hỏa linh cùng cung người, có nhiều nặng phú lấn bần của huynh đệ.
thiên ki Tinh
huynh đệ tỷ muội đối người ta giúp ích không lớn. miếu vượng nơi có Nhị huynh đệ, cùng cự môn cùng cung nhập miếu có hai người, cùng thái âm
cùng cung nhị~ ba người, cùng thiên lương cùng cung hai người.
thiên ki: huynh đệ tuy ít, nhưng năng lực có được đến huynh đệ bang trợ giúp, nếu thiên ki Tinh lạc hãm, chủ huynh đệ tướng bối, tuy như vô, nhưng

ở gian khổ xin giúp đỡ thì, có thể hoạch có được bang trợ giúp. thiên gặp dịp lục hung người, có đan tướng tình cảm trợ giúp tình hình, như trường
huynh đại phụ chức, tỷ đại mẫu chức. hội lục cát người, trường có được giúp ích.
ki âm: năng lực có được đến huynh đệ tinh thần thượng cổ lệ.
ki lương: năng lực có được đến huynh đệ bang trợ giúp.
ki cự: huynh đệ tự nhiên đối đãi nhau, năng lực có được đến huynh đệ ở vật chất thượng bang trợ giúp, nhưng huynh đệ tâm tính không đồng nhất,
không hợp tác.
ki lộc: huynh đệ tự nhiên đối đãi nhau, năng lực có được đến huynh đệ ở vật chất thượng viện trợ, hoặc vi có thế lực huynh đệ.
thái dương Tinh
và huynh đệ tỷ muội gặp gỡ tần phồn, có thể trợ giúp chính mình giúp một tay. miếu vượng có tam huynh đệ, cùng thái âm cùng cung năm người,
cùng cự môn cùng cung, vô sát gia có tam, có hình khắc mà giảm bán.
thái dương: huynh đệ tỷ muội tình cảm sự hòa thuận, tương hỗ bang trợ giúp. lạc hãm địa quy tắc huynh đệ thiếu và, thậm chí có ma phiền hoặc có
dính líu. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên không, Địa kiếp cùng cung, chủ huynh đệ ý kiến bất hòa, tình cảm bất hảo, thậm chí chia
ly. nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên thược cùng cung, năng lực có được huynh đệ bang trợ giúp, cộng đồng thành
tựu sáng nghiệp.
nhật nguyệt: tình cảm thâm hậu, tương hỗ bang trợ giúp. ở xú đối tỷ muội giác không hòa thuận, ở vị đối huynh đệ giác không hòa thuận.
nhật cự: tình cảm huynh đệ không thâm hậu, duyên mỏng, có ái phát tù tao của huynh đệ.
nhật lương: tình cảm huynh đệ thâm hậu, năng lực tương hỗ bang trợ giúp.
nhật lộc: huynh đệ giác đa, thân duyên thâm hậu, năng lực tương hỗ giúp ích.
vũ khúc Tinh
huynh đệ tỷ muội tình cảm không lắm hòa hợp, đa thuộc cô quân phấn đấu hình. miếu vượng có huynh đệ hai người, hãm cung sát chỉ một người,
cùng thiên tướng cung hai người, cùng thất sát phá quân cùng cung người, có một người huynh đệ bất hòa, gia xương khúc tả hữu cùng cung người


có ba người, hãm địa quy tắc cô độc.
vũ khúc: huynh đệ ít, mà lại dễ tinh thần cô độc, có huynh đệ tính tình táo bạo, quái gở, thiếu và. miếu vượng nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ,
hữu bật, thiên khôi, thiên thược cùng cung, năng lực có được huynh đệ ở vật chất thượng bang trợ giúp, nhược thất hãm người, chủ sinh ly tử biệt.
cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên không, Địa kiếp cùng cung, chủ huynh đệ nhiều người giảm ít hoặc thiếu và, ít người cô đơn, có
thể cùng mục cũng các bôn vài thứ, không thể lâu dài đối đãi nhau.
vũ phủ: huynh đệ ít mà và khí, ở vật chất thượng năng lực có được huynh đệ bang trợ giúp.
vũ tướng: huynh đệ ít mà và khí, huynh đệ chuyên gia mà ái thể mặt.
vũ tham: huynh đệ chí thú không đồng nhất, huynh đệ giữa quan hệ bất hòa, dễ phát sinh tranh chấp.
vũ sát: huynh đệ không thể sự hòa thuận đối đãi nhau, huynh đệ tranh cường hảo thắng.
vũ phá: huynh đệ thiếu và, huynh đệ lãng phí tùy hứng, dễ sinh tranh chấp.
vũ lộc: huynh đệ tuy ít mà và khí, năng lực có được đến vật chất thượng viện trợ, mà lại mong muốn hoạch có được huynh đệ của kính trọng.
thiên đồng Tinh
huynh đệ tỷ muội đối đãi nhau hòa hợp, có thể thác bọn hắn phúc mà có được đến hảo bang trợ giúp. nhập miếu có huynh đệ tứ~ năm người,
thiên lương cùng độ nhị~ ba người, cự môn cùng độ vô sát lăn lộn ba người, thái âm cùng độ tứ~ năm người, hãm địa chỉ có hai người.
thiên đồng: huynh đệ nhiều mà lại hòa hợp sự hòa thuận, có huynh đệ vi khiêm hư ôn hòa dễ đối đãi nhau người. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh,
linh Tinh, thiên không, Địa kiếp cùng cung, chủ huynh đệ ít, tình cảm không hòa thuận, nên ở riêng. cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên
khôi, thiên thược cùng cung, chủ tình cảm huynh đệ sự hòa thuận, năng lực tương hỗ bang trợ giúp.


cùng âm: huynh đệ giữa tình cảm thâm hậu, năng lực tương hỗ bang trợ giúp.
cùng lương: tình cảm huynh đệ hảo, năng lực có được huynh đệ bang trợ giúp.
cùng cự: tình cảm huynh đệ bạc nhược, có nhiều bất hòa.
liêm trinh Tinh
huynh đệ tỷ muội giữa tình cảm thì hảo thì hoại, là bởi vì đây đó cá tính thái phú sinh biến hóa. nhập miếu hai người, cùng thiên tướng cùng độ hai
người, thất sát cùng độ một người, cùng Thiên phủ cùng độ, gia tả phụ hoặc hữu bật xương khúc cùng, có ba người.
liêm trinh: huynh đệ ít mà tình cảm bất mục, huynh đệ vi cố chấp mà tình cảm thiếu và người. cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi,
thiên việt cùng cung, tình cảm sự hòa thuận, có phú quý quyền thế của huynh đệ, nhưng không thể hoạch có được giúp ích. cùng kình dương, đà la,
Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên không, Địa kiếp cùng cung, huynh đệ giữa có khắc hại, thiếu và.
liêm phủ: tình cảm sự hòa thuận, nhưng huynh đệ không đắc lực.
liêm tham: chủ huynh đệ chiêu tai cho nhau liên lụy, thiếu sự hòa thuận.
liêm tướng: tình cảm sự hòa thuận, nhưng không thể có được đến huynh đệ giúp ích.
liêm sát: huynh đệ giữa thường phát sinh tranh chấp, tình cảm không hòa thuận.
liêm phá: huynh đệ bất mục, huynh đệ cuồng ngạo tùy hứng, trong mắt không người.
liêm lộc: tình cảm sự hòa thuận, nhưng không thể hoạch có được giúp ích.
Thiên phủ Tinh
huynh đệ tỷ muội thiện trường giao tế. có Ngũ huynh đệ. cùng tử vi cùng cung. gia tả hữu xương khúc, có lục~ bảy người, liêm trinh cùng độ ba
người, như gia hỏa linh không kiếp dương đà sao Hóa kỵ, chỉ có hai người.
huynh đệ nhiều hơn nữa hội lộc người còn sống, có huynh đệ vật chất thượng bang trợ giúp. hội văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt người,
năng lực tương hỗ trợ giúp. hội tả phụ, hữu bật người, huynh đệ ở trên sự nghiệp có rất đại giúp ích. hội thiên không Địa kiếp người, tình cảm huynh
đệ không hòa thuận.
thái âm Tinh
huynh đệ tỷ muội duyên phân thâm hậu. nhập miếu người, có huynh đệ năm người, cùng thái dương cùng cung có ngũ~ sáu người, cùng thiên ki
cùng cung hai người, hóa khoa quyền lộc người, tứ~ năm người.
nếu cư miếu vượng, huynh đệ nhiều, mà lại năng lực tương hỗ bang trợ giúp. nếu lạc hãm, huynh đệ ít, mà lại nan có được giúp ích. hội lộc người
còn sống, huynh đệ sự hòa thuận, có thể có được vật chất thượng viện trợ. nếu cùng văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt


cùng cung, chủ tình cảm huynh đệ thâm hậu, năng lực tương hỗ bang trợ giúp. nếu cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên không, Địa
kiếp cùng cung, chủ huynh đệ giữa tương hỗ khắc hại, mà lại tình cảm không hòa thuận, dễ chia ly.
tham lang Tinh
huynh đệ tỷ muội không nhiều lắm. miếu vượng người hai người, hãm địa cùng phụ bất đồng mẫu sinh, cùng liêm trinh cùng cung hai người bất hòa,
cùng tử vi cùng cung có ba người, gia hỏa linh dương đà không kiếp kỵ người cô đơn.
huynh đệ ít, cho nhau bang trợ giúp gặp dịp ít. nếu hãm thất, huynh đệ dường như mạch đường, hoặc chủ cùng phụ khác mẫu huynh đệ, mà lại
huynh đệ mình tâm nặng, duyên phân thiển mỏng, hội bởi vì huynh đệ mà bị tổn thất. nếu cùng văn xương cùng cung, không thể có được huynh đệ
bang trợ giúp. cùng kình dương, đà la, thiên không, Địa kiếp cùng cung, chủ cô đơn, bởi vì huynh đệ mà chịu đựng thương hại. hội hỏa linh, năng
lực có được huynh đệ của bang trợ giúp, hội lộc người còn sống, tình cảm huynh đệ quan hệ hảo.
cự môn Tinh
huynh đệ tỷ muội tình cảm không lắm hòa hợp. rơi miếu cung hai người, hãm địa cùng phụ bất đồng mẫu, gia tả hữu xương khúc có ba người, cùng
thiên ki cùng cung có hai người, cùng thiên đồng cùng cung, nhị~ ba người, cùng vũ khúc cùng cung hai người, cùng liêm trinh cùng cung hai người,
kiến hỏa linh dương đà cướp khoảng không người cô độc.
huynh đệ ít, huynh đệ ái phát tù tao, đa bạc tình quả ý, giác dời ở riêng. cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên không, Địa kiếp cùng
cung, quy tắc cô đơn hoặc tương hỗ căm hận, công kích. kiến lộc người còn sống, huynh đệ sự hòa thuận. hội lục cát người, huynh đệ đối đãi nhau
hòa hợp.
thiên tướng Tinh
huynh đệ tỷ muội tình nghị thâm hậu, năng lực cho nhau nói huề cùng chi trì. có huynh đệ nhị~ ba người, kiến sát toàn bộ vô, cùng tử vi cùng cung
có tam~ bốn người, cùng vũ khúc cùng cung có hai người, cùng liêm trinh cùng cung có hai người.
huynh đệ mặc dù không nhiều lắm, nhưng tình cảm sự hòa thuận năng lực cho nhau bang trợ giúp, huynh đệ có nhiều đồng tình tâm, giá trị có được
tin cậy, vạn sự đều là vi chính mình mại lực người. nếu cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, thiên không, Địa kiếp cùng cung, chủ cô đơn.
nếu cùng văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt cùng cung, chủ huynh đệ giữa tình cảm hòa hợp năng lực cho nhau bang trợ giúp.
thiên lương Tinh
huynh đệ tỷ muội ít người giác thân. miếu vượng hai người, huynh đệ và thuận, đại bị khả đồng miên, hai người ở trên quy tắc cùng phụ bất đồng
mẫu, như lạc hãm cung toàn bộ vô, cùng thiên đồng cùng cung người ba người, thiên ki cùng cung người hai người.
miếu vượng chủ huynh đệ nhiều, hãm thất huynh đệ ít, tình cảm sự hòa thuận, đại thể quan tâm đa sinh bang trợ giúp, hoặc xuất hiện đan hạng bang
trợ giúp của hiện tượng. hội lục hung người, tình duyên giác mỏng, cận giới hạn trong hình thức thượng quan tâm mà vô thực chất bang trợ giúp. hội
lục cát người, chủ huynh đệ sự hòa thuận, cho nhau bang trợ giúp.
thất sát Tinh
huynh đệ tỷ muội duyên phân mỏng, tứ tán phân phi. tí ngọ dần thân cung miếu địa, quy tắc có ba người, nhưng không hòa thuận.
tại tí ngọ dần thân độc thủ, có huynh đệ, nhưng huynh đệ giữa tranh cường hảo thắng, dễ cô lập mà tinh thần cô độc. dư cung huynh đệ thể yếu đa
bệnh, tỳ khí táo bạo, tính tình quái gở, bất mục thậm chí vô huynh đệ.
phá quân Tinh
huynh đệ tỷ muội tình duyên mỏng, bất dễ hoà mình, nên hướng ra phía ngoài yêu cầu phát triển. nhập miếu ba người, hãm địa gia sát cô đơn, cùng
tử vi cùng cung hai người, cùng vũ khúc cùng cung cũng hai người, cùng liêm trinh đồng nhất nhân, gia xương khúc tả hữu có ba người.
có huynh đệ, huynh đệ tính tình cuồng ngạo, không thể dựa vào dựa vào, cũng không năng lực cho nhau bang trợ giúp, hãm thất người chủ cô độc.
lộc tồn Tinh
huynh đệ tỷ muội ít.
có tăng tình cảm huynh đệ của khuynh hướng, tùy và mà mong muốn hoạch có được kính trọng, nếu kiến hỏa linh không kiếp, chủ khắc hại chiêu
oán.
thiên mã Tinh
huynh đệ tỷ muội hoạt động tần phồn, đây đó giữa không có khắc sâu tình nghị.
tả phụ Tinh
huynh đệ tỷ muội tình cảm hòa hợp, cũng năng lực tức thì trợ giúp người ta giúp một tay. có ba người, cùng thiên đồng xương khúc cung, có tứ~
ngọ nhân, gia hỏa linh dương đà hai người.


huynh đệ đối đãi nhau sự hòa thuận, năng lực cho nhau bang trợ giúp. cùng lục hung cùng cung, chủ huynh đệ bất mục.
hữu bật Tinh
huynh đệ tỷ muội đối đãi nhau không tệ, năng lực cho nhau kích lệ mà có điều thành. có huynh đệ ba người, nếu cùng tử vi Thiên phủ thiên đồng
thiên tướng xương khúc có được đang cung, có tứ~ năm người.
huynh đệ đối đãi nhau sự hòa thuận, năng lực cho nhau bang trợ giúp. cùng lục hung cùng cung, chủ huynh đệ bất mục.
văn xương Tinh
huynh đệ tỷ muội tình cảm tốt, nhất là ở tinh thần thực chất thượng càng đây đó chỉ tướng liên. chư cung đều có ba người, ở hỏa không kiếp quy
tắc toàn bộ vô.
huynh đệ giáo dưỡng hảo, tình cảm hòa hợp, năng lực cho nhau bang trợ giúp.
sao Văn Khúc
huynh đệ tỷ muội là ngươi sung sướng nguồn nước. chư cung đều có ba người, ở hỏa không kiếp quy tắc toàn bộ vô.
huynh đệ giáo dưỡng hảo, tình cảm hòa hợp, năng lực cho nhau bang trợ giúp.
thiên khôi Tinh
huynh đệ tỷ muội có cao thành tựu người, có kỳ bang trợ giúp.
thiên việt Tinh
huynh đệ tỷ muội trung có quý người xuất hiện.
hỏa Tinh
cùng huynh đệ tỷ muội không hợp, nên hướng ra phía ngoài phát triển hoặc ăn sáng ở riêng, để tránh khỏi phát sinh hình khắc việc. nhập miếu có
cát Tinh gia lâm, có nhất~ hai người.
khi dễ huynh đệ thân tình, và không kiên nhẫn cửu, có huynh đệ cũng hình cùng mạch đường.
linh Tinh
rất dễ và huynh đệ tỷ muội phát sinh tranh chấp. nhập miếu tướng sinh, có huynh đệ.
khi dễ huynh đệ thân tình, và không kiên nhẫn cửu, có huynh đệ cũng hình cùng mạch đường.
kình dương Tinh
cùng huynh đệ tỷ muội không hợp, thường xuyên tranh chấp, nên hướng ra phía ngoài phát triển hoặc ăn sáng ở riêng. nhập miếu một người, thiếu
sự hòa thuận, có cát Tinh gia lâm nhị~ ba người. hãm địa toàn bộ vô.
huynh đệ mình bản vị chủ nghĩa sâu nặng, dễ phát sinh tranh chấp, làm phức tạp mà cho nhau thương hại.
đà la Tinh
cùng huynh đệ tỷ muội xung đột thường xuyên, nên hướng ra phía ngoài phát triển hoặc ăn sáng ở riêng, để tránh khỏi thương và khí. nhập miếu
một người, thiếu sự hòa thuận, có cát Tinh gia lâm nhị~ ba người. hãm địa toàn bộ vô.
huynh đệ mình bản vị chủ nghĩa sâu nặng, dễ phát sinh tranh chấp, làm phức tạp mà cho nhau thương hại.
thiên không Tinh
cùng huynh đệ tỷ muội không có củ cát phát sinh, bởi vì mà vui vẻ độc đoạn độc đi.
Địa kiếp Tinh
huynh đệ tỷ muội tình duyên mỏng, đối người ta giúp ích không lớn.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
紫微星
能得兄長幫助。與天府同度三兄弟、天相同度三至四兄弟、破同度亦有三人、或同父不同母生。


紫微:本人為長子女,自尊心強,不為長子女者,有依靠兄姊之傾向。可得兄弟之幫助, 兄弟為聰明,信心堅定,自尊心強的人。
與擎羊、陀羅、火星、鈴星、天空、地劫同宮,主兄弟姊妹欠和。若與文昌、文曲、左輔、右弼、天魁、天鑰同宮,主兄弟感情和睦。
紫府:主能得到兄弟姊妹的幫助。又主親情融洽,兄弟有餘力而得助。
紫相:能得兄弟幫助,又主親情誠實,兄弟有困難也能鼎力相助。
紫破:兄弟興趣志向各異,因利害、酒肉而產生摩擦刑克。或為異母所生或將克害兄弟姊妹。
紫殺:兄弟不和,或和而不同心,喜歡差使利用兄弟,刑克而無實際助益。
紫貪:兄弟助益小,主有晚婚或不結婚之兄弟。
紫微、祿存:能得兄弟物質上的助益,有羊陀火鈴同宮者,多有重富欺貧之兄弟。
天機星
兄弟姊妹對你助益不大。廟旺之地有二兄弟、與巨門同宮入廟有二人、與太陰同宮二~三人、與天梁同宮二人。
天機:兄弟雖少,但能得到兄弟幫助,若天機星落陷,主兄弟相背,雖有若無,但在困苦求助時,可獲得幫助。天機會六凶者,有單
相感情支援之情形,如長兄代父職,姊代母職。會六吉者,長得助益。
機陰:能得到兄弟精神上的鼓勵。
機梁:能得到兄弟的幫助。
機巨:兄弟自然相處,能得到兄弟在物質上的幫助,但兄弟心性不一,不合作。
機祿:兄弟自然相處,能得到兄弟在物質上的援助,或為有勢力的兄弟。
太陽星
和兄弟姊妹交往頻繁,可助自己一臂之力。廟旺有三兄弟、與太陰同宮五人、與巨門同宮、無殺加有三、有刑剋而減半。
太陽:兄弟姊妹感情和睦,相互幫助。落陷地則兄弟欠和,甚至有麻煩或有牽連。與擎羊、陀羅、火星、鈴星、天空、地劫同宮,主
兄弟意見不和,感情不好,甚至分離。若與文昌、文曲、左輔、右弼、天魁、天鑰同宮,能得兄弟幫助,共同成就創業。
日月:感情深厚,相互幫助。在醜對姊妹較不和睦,在未對兄弟較不和睦。
日巨:兄弟感情不深厚,緣薄,有愛發牢騷之兄弟。
日梁:兄弟感情深厚,能相互幫助。
日祿:兄弟較多,親緣深厚,能相互助益。
武曲星
兄弟姊妹感情不甚融洽,多屬孤軍奮鬥型。廟旺有兄弟二人、陷宮殺只一人、與天相宮二人、與七殺破軍同宮者、有一人兄弟不
和、加昌曲左右同宮者有三人、陷地則孤獨。
武曲:兄弟少,且易精神孤獨,有兄弟性情暴躁、孤僻、欠和。廟旺若與文昌、文曲、左輔、右弼、天魁、天鑰同宮,能得兄弟在物質
上的幫助,若失陷者,主生離死別。與擎羊、陀羅、火星、鈴星、天空、地劫同宮,主兄弟多者減少或欠和,少者孤單,能和睦亦各
奔東西,不能長久相處。
武府:兄弟少而和氣,在物質上能得兄弟幫助。
武相:兄弟少而和氣,兄弟大方而愛體面。
武貪:兄弟志趣不一,兄弟間關係不和,易發生爭執。
武殺:兄弟不能和睦相處,兄弟爭強好勝。
武破:兄弟欠和,兄弟浪費任性,易生爭執。
武祿:兄弟雖少而和氣,能得到物質上的援助,且希望獲得兄弟之敬重。
天同星
兄弟姊妹相處融洽,可託他們的福而得到好的幫助。入廟有兄弟四~五人、天梁同度二~三人、巨門同度無殺混三人、太陰同度
四~五人、陷地只有二人。


天同:兄弟多且融洽和睦,有兄弟為謙虛溫和易相處之人。與擎羊、陀羅、火星、鈴星、天空、地劫同宮,主兄弟少,感情不和睦,
宜分居。與文昌、文曲、左輔、右弼、天魁、天鑰同宮,主兄弟感情和睦,能相互幫助。
同陰:兄弟間情感深厚,能相互幫助。
同梁:兄弟感情好,能得兄弟幫助。
同巨:兄弟感情薄弱,多有不和。
廉貞星
兄弟姊妹間的感情時好時壞,乃因彼此個性太富於變化。入廟二人、與天相同度二人、七殺同度一人、與天府同度、加左輔或右弼
昌曲同、有三人。
廉貞:兄弟少而感情不睦,兄弟為固執而感情欠和之人。與文昌、文曲、左輔、右弼、天魁、天鉞同宮,感情和睦,有富貴權勢之兄
弟,但不能獲得助益。與擎羊、陀羅、火星、鈴星、天空、地劫同宮,兄弟間有克害,欠和。
廉府:感情和睦,但兄弟不得力。
廉貪:主兄弟招災互相拖累,欠和睦。
廉相:感情和睦,但不能得到兄弟助益。
廉殺:兄弟間常發生爭執,感情不和睦。
廉破:兄弟不睦,兄弟狂傲任性,目中無人。
廉祿:感情和睦,但不能獲得助益。
天府星
兄弟姊妹擅長交際。有五兄弟。與紫微同宮。加左右昌曲、有六~七人、廉貞同度三人、如加火鈴空劫羊陀忌星、只有二人。
兄弟多而且會祿存者,可得到兄弟物質上的幫助。會文昌、文曲、天魁、天鉞者,能相互支援。會左輔、右弼者,兄弟在事業上有
很大助益。會天空地劫者,兄弟感情不和睦。
太陰星
兄弟姊妹緣分深厚。入廟者、有兄弟五人、與太陽同宮有五~六人、與天機同宮二人、化科權祿者、四~五人。
若居廟旺,兄弟多,且能相互幫助。若落陷,兄弟少,且難得助益。會祿存者,兄弟和睦,可得物質上的援助。若與文昌、文曲、左
輔、右弼、天魁、天鉞同宮,主兄弟感情深厚,能相互幫助。若與擎羊、陀羅、火星、鈴星、天空、地劫同宮,主兄弟之間相互克害,
且感情不和睦,易分離。
貪狼星
兄弟姊妹不多。廟旺者二人、陷地同父不同母生、與廉貞同宮二人不和、與紫微同宮有三人、加火鈴羊陀空劫忌者孤單。
兄弟少,互相幫助的機會少。若陷失,兄弟如同陌路,或主同父異母兄弟,且兄弟自我心重,緣分淺薄,會因兄弟而蒙受損失。若
與文昌同宮,不能得兄弟幫助。與擎羊、陀羅、天空、地劫同宮,主孤單,因兄弟而受傷害。會火鈴,能得兄弟之幫助,會祿存者,
兄弟感情關係好。
巨門星
兄弟姊妹感情不甚融洽。落廟宮二人、陷地同父不同母、加左右昌曲有三人、與天機同宮有二人、與天同同宮、二~三人、與武曲
同宮二人、與廉貞同宮二人、見火鈴羊陀劫空者孤獨。
兄弟少,兄弟愛發牢騷,多薄情寡意,較移分居。與擎羊、陀羅、火星、鈴星、天空、地劫同宮,則孤單或相互憎恨、攻擊。見祿存
者,兄弟和睦。會六吉者,兄弟相處融洽。
天相星
兄弟姊妹情誼深厚,能互相提攜與支持。有兄弟二~三人、見殺全無、與紫微同宮有三~四人、與武曲同宮有二人、與廉貞同宮有
二人。
兄弟雖然不多,但感情和睦能互相幫助,兄弟富有同情心,值得信賴,萬事皆為自己賣力之人。若與擎羊、陀羅、火星、鈴星、天
空、地劫同宮,主孤單。若與文昌、文曲、天魁、天鉞同宮,主兄弟間感情融洽能互相幫助。
天梁星
兄弟姊妹人少較親。廟旺二人、兄弟和順、大被可同眠、二人以上則同父不同母、如落陷宮全無、與天同同宮者三人、天機同宮者


二人。
廟旺主兄弟多,陷失兄弟少,感情和睦,大多關心多於幫助,或出現單項幫助之現象。會六凶者,情緣較薄,僅限於形式上的關心
而無實質的幫助。會六吉者,主兄弟和睦,互相幫助。
七殺星
兄弟姊妹緣分淡薄,四散紛飛。子午寅申宮廟地、則有三人、但不和睦。
在子午寅申獨守,有兄弟,但兄弟間爭強好勝,易孤立而精神孤獨。余宮兄弟體弱多病,脾氣暴躁,性情孤僻,不睦甚至無兄弟。
破軍星
兄弟姊妹情緣淡薄,不易打成一片,宜向外求發展。入廟三人、陷地加殺孤單、與紫微同宮二人、與武曲同宮亦是二人、與廉貞同
一人、加昌曲左右有三人。
有兄弟,兄弟性情狂傲,不能依靠,也不能互相幫助,陷失者主孤獨。
祿存星
兄弟姊妹少。
有增加兄弟感情之傾向,隨和而希望獲得敬重,若見火鈴空劫,主克害招怨。
天馬星
兄弟姊妹活動頻繁,彼此間沒有深刻情誼。
左輔星
兄弟姊妹感情融洽,亦能即時助你一臂之力。有三人、與天同昌曲宮、有四~午人、加火鈴羊陀二人。
兄弟相處和睦,能互相幫助。與六凶同宮,主兄弟不睦。
右弼星
兄弟姊妹相處不錯,能互相激勵而有所成。有兄弟三人、若與紫微天府天同天相昌曲得一同宮、有四~五人。
兄弟相處和睦,能互相幫助。與六凶同宮,主兄弟不睦。
文昌星
兄弟姊妹感情很好,尤其在精神實質上更是彼此僅僅相連。諸宮皆有三人、在火空劫則全無。
兄弟教養好,感情融洽,能互相幫助。
文曲星
兄弟姊妹是你快樂的泉源。諸宮皆有三人、在火空劫則全無。
兄弟教養好,感情融洽,能互相幫助。
天魁星
兄弟姊妹有高成就者,可得到其幫助。
天鉞星
兄弟姊妹中有貴者出現。
火星
與兄弟姊妹不合,宜向外發展或早點分家,以免發生刑剋之事。入廟有吉星加臨、有一~二人。
輕視兄弟親情,和不耐久,有兄弟也形同陌路。
鈴星
很容易和兄弟姊妹發生爭執。入廟相生、有兄弟。
輕視兄弟親情,和不耐久,有兄弟也形同陌路。


擎羊星
與兄弟姊妹不合,時常爭執,宜向外發展或早點分家。入廟一人、欠和睦、有吉星加臨二~三人。陷地全無。
兄弟自我本位主義較重,易發生爭執、困擾而互相傷害。
陀羅星
與兄弟姊妹衝突頻仍,宜向外發展或早點分家,以免傷和氣。入廟一人、欠和睦、有吉星加臨二~三人。陷地全無。
兄弟自我本位主義較重,易發生爭執、困擾而互相傷害。
天空星
與兄弟姊妹沒有糾葛發生,因而喜歡獨斷獨行。
地劫星
兄弟姊妹情緣淡薄,對你助益不大。
Nội dung dẫn theo link: [兄弟宫]諸星坐守兄弟宮Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×