Tải bản đầy đủ

đăng lại tử vi đấu sổ luận học nghiệp, thi thí 转载紫薇斗数論學業、考試

[đăng lại] tử vi đấu sổ luận học nghiệp, thi thí_[转载 ]紫薇斗数
論學業、考試
Bản dịch:

luận học nghiệp, thi thí
thi thí khán quan lộc cung và phụ mẫu cung, quan lộc cung vi thi tích phụ mẫu cung vi thi vén oán lý thưởngm và phụ mẫu cung phát xạ xuất lai lấy
chiếu mệnh cung, phụ mẫu cung vi điều kiện tốt nhất thứ nhì vi điền trạch cung và quan lộc cung, tức lấy quan lộc cung sở phát xạ của lộc, quyền,
khoa chiếu mệnh cung〈1〉 mệnh cung〈2〉 phụ mẫu cung〈3〉 điền trạch cung, mà phụ mẫu cung phát xạ của lộc, quyền, khoa chiếu〈1〉 mệnh
cung〈2〉 điền trạch cung〈3〉 quan lộc cung, nhưng sao Hóa kỵ không thể trùng như trùng bất hảo.
mệnh cung phát xạ xuất vi khán đối độc thư có vô hứng thú, nhập chiếu quan lộc hoặc phụ mẫu, nhưng quan lộc hoặc phụ mẫu cung không thể tự
hóa kỵ quy tắc vi chính mình không thích hoan độc thư, như tự hóa lộc, quyền, khoa quy tắc có muốn hay không khán chính mình tạo hóa.
quan lộc cung hóa kỵ trùng phụ mẫu cung không tốt vi không thi nổi, lưu nguyệt cha mẫu cung trùng lưu niên của quan lộc cung cũng không tốt đẹp
không thi nổi, thi thí lấy lưu niên hoặc lưu nguyệt phụ mẫu cung, quan lộc cung khán, lưu nguyệt trùng lưu nguyệt chỉ có một nguyệt bất hảo mà thôi
đã, lưu nguyệt bất khả trùng lưu niên và đại hạn, lấy đại hạn làm trọng, tức lưu nguyệt trùng đại hạn nhất định không thi nổi, như lưu nguyệt trùng
lưu niên quy tắc hoàn không nhất định. lấy phụ mẫu cung của sao Hóa kỵ trùng bản mệnh quan lộc cung quy tắc nhất định không thi nổi, bất luận thi
cái gì đều không thi nổi, như sao Hóa kỵ nhập quan lộc cung quy tắc hội thi đậu, nhưng thành tích sẽ không quá tốt, nếu như có tự hóa thì một liễu.
tiên lấy đại hạn của quan lộc cung hoặc phụ mẫu cung phi xuất lai khán năm nào vi tốt đẹp, lại lấy lưu niên của quan lộc cung hoặc phụ mẫu cung
phát xạ xuất lai phát xạ xuất tìm lưu nguyệt, như đại hạn quan lộc cung hóa quyền Tinh nhập ngọ cung chiếu tí cung quy tắc tí năm không tệ, lại lấy tí
năm của quan lộc cung phi xuất lai tìm nguyệt khiến, như vi đại hạn quan lộc cung hóa kỵ trùng tí cung quy tắc tí năm nhất định không thi nổi, không
cần lại khán lưu niên bởi vì đã vô thi gấp@ ti髂 huân sửa toánm hóa phi hóa kỵ nhập bản mệnh quan lộc cung, mà hóa lộc, quyền, khoa nhập mão
cung, tị cung và vị cung, mà tháng giêng ở hợi cung quy tắc biểu ba tháng〈 xấu cung〉 và tháng năm〈 mão cung〉 thi thí vi tốt đẹp, lấy ba tháng vi

điều kiện tốt nhất, bởi vì ba tháng nhất khỏa ở ba tháng của quan lộc cung, nhất khỏa chiếu ba tháng mệnh cung, nhất khỏa chiếu ba tháng tài bạch
cung. mà tháng năm quy tắc vi nhất khỏa ở mệnh cung, nhất khỏa ở quan lộc cung, nhất khỏa chiếu tài bạch cung, mà tháng sáu vi kỵ trùng của
nguyệt bất hảo. như lưu nguyệt của quan lộc cung hóa kỵ trùng bản mệnh của quan lộc cung quy tắc nhất định không thi nổi, lệ đại hạn quan lộc
cung hóa phi hóa kỵ nhập vị cung, hóa quyền nhập ngọ cung quy tắc biểu tí năm thi thí tốt đẹp, mà xấu năm thi thí bất hảo vi kỵ trùng vị không thi
nổi.
quan lộc cung phi xuất không nên trùng mệnh cung và quan lộc cung, quan lộc cung phát xạ đối mệnh cung và quan lộc cung phải xem nhất thể
luận.
đại hạn quan lộc cung hóa lộc ở tuất cung quy tắc tí năm thi卟 hốie bởi vì lộc chiếu vị vi tí năm của quan lộc cung. như đại hạn của quan lộc cung
biến thành của lộc Tinh nhập vị cung quy tắc tí niên biểu đi tới xấu cung của nguyệt khiến thi卟 hốie mà thôi, chỉ ảnh hưởng đến nguyệt khiến mà
thôi, lấy chiếu quan lộc cung lực lượng lớn hơn chiếu phụ mẫu cung lực lượng. lộc quyền phân số giác cao, quyền khoa phân số giác thấp, nhưng
đều vi tốt đẹp.
học nghiệp cũng khán quan lộc cung như phát xạ lộc, quyền, khoa nhập chiếu phụ mẫu cung quy tắc học nghiệp rất thuận lợi, như phi hóa kỵ nhập
phụ mẫu quy tắc hội có nghỉ học của trạng thái, như cha mẫu cung phát xạ phi hóa kỵ nhập quan lộc cung cũng có nghỉ học hiện tượng.
quan lộc cung tự hóa quy tắc học nghiệp khán chính mình tạo hóa, hội có sản sinh bởi vì làm mà quấy nhiễu, vô hóa kỵ năm sinh mà tự hóa kỵ đều
là đến từ sinh bản thân của bởi vì làm, có năm sinh kỵ vừa tự hóa vi ngoại lai bởi vì làm quấy nhiễu trở ngại.
quan lộc cung hoặc phụ mẫu cung cung can tọa mậu, can nhâm tả phụ hữu bật hóa khoa mà khoa Tinh có nhập Tam hợp phương hoặc phụ mẫu tật
ách tuyến, độc thư đại đô hội trùng tu hoặc nặng thi ý, nhập đối chiếu lực lượng đại, tức mậu năm và nhâm năm sinh người tả phụ hữu bật hóa khoa
ở mệnh cung, quan lộc cung hoặc phụ mẫu cung thì có nặng thi hiện tượng.
mệnh cung hoặc phụ mẫu cung có văn xương hoặc sao Văn Khúc vị tất thư độc có được rất cao, công danh phải khán quan lộc cung hoặc phụ
mẫu cung phát xạ xuất khán, như tòng mệnh cung phát xạ xuất cũng không kiến có được không thích hoan hoặc vui vẻ độc thư.
quan lộc cung hóa kỵ trùng phụ mẫu cung hoặc phụ mẫu cung tự hóa kỵ quy tắc thành tích sẽ không rất cao.
thiên ki, thiên đồng, thiên lương, thái âm thuộc văn khoa, thất sát, phá quân, tham lang, liêm trinh thuộc khoa học tự nhiên, văn xương văn khúc
thuộc ngữ văn khoa, cự môn nhập điền trạch thuộc loại thổ mộc.
cự môn thiên lương thuộc y khoa, liêm trinh, phá quân, thất sát thuộc điện tí lấy nhập Tam hợp hoặc phụ mẫu cung vi chuẩn.
khán độc thư nặng điểm ở phụ mẫu, huynh đệ cung〈 vi nhân sinh thứ hai đại hạn thuộc độc thư hạn〉 lấy đại hạn thuận đi ngược chiều định văn thư
cung, thuận hành lấy phụ mẫu cung của thiên di cung hóa khoa sở chiếu của cung Vị vi kỳ độc thư chỉ của năm, đi ngược chiều đát kê dựng giá trị


軐m của thiên di cung hóa khoa sở chiếu của cung Vị vi kỳ độc thư chỉ của năm.
bản mệnh mệnh cung hoặc văn thư cung tọa có tả phụ, hữu bật〈 mặc kệ nhất khỏa hoặc lưỡng khỏa, mặc kệ có vô hóa khoa〉 thì dễ có nghỉ học,
nặng thi, trùng tu của hiện tượng, ở tật ách hoặc nô bộc cung cũng có đến đây hiện tượng, tả phụ, hữu bật chủ nặng thi, trùng tu, sửa học có trọng
chi hiện tượng.
lấy văn xương, sao Văn Khúc của hóa khoa, kỵ biết kỳ hỉ không thích hoan độc thư phủ, nếu văn xương Tinh tọa phụ mẫu cung chủ thông minh,
nhưng văn xương bên phải tự hóa kỵ quy tắc chủ tuy thông minh nhưng bản thân không thích hoan độc thư, bởi vì đến đây có thì độc thư sẽ không
vượt qua đến đây hạn, nếu phụ mẫu cung tự hóa kỵ biết kỳ độc thư hạn, quy tắc hoàn phải lại khán kỳ đại hạn của quan lộc cung, bởi vì có thì có
phi độc bất khả hoặc bán công bán độc tình hình, thiên đồng Tinh tọa quan lộc cung chủ người này ngoạn tính nặng, vi lười biếng Tinh rơi quan lộc
cung, bất ái độc thư độc thư bất nhận chân, Thiên phủ Tinh tọa quan lộc cung chủ thông minh nhưng độc thư bất chuyên tâm, giống nhau thọ Tinh
đều có đến đây hiện tượng, thọ Tinh tọa mệnh cung cũng cùng chủ thông minh bất chuyên tâm hỉ khán khóa ngoại độc vật, văn xương, văn khúc nhị
khỏa cùng cung ở phúc đức cung không thích chính khóa hỉ độc văn nghệ, nói tình, tình dục tiểu thuyết hoặc tạp chí. quan lộc cung của Tứ Hóa chủ
trường học thành tích tốt hoại, tức khán quan lộc cung của Tứ Hóa nhập thứ ba phương tứ chính cung Vị, mà thôi nhập đối cung lực lượng giác


cường, lộc Tinh chủ thành tích hảo nhưng không nhất định cầm cờ đi trước, quyền Tinh chủ hảo học, nhưng là không nhất định cầm cờ đi trước,
nhưng thành tích cũng không hội quá sai, khoa Tinh chủ thành tích vững vàng, mỗi khoa đều là rất bình quân, lộc quyền cùng cung trường học thành
tích tất cầm cờ đi trước.
điền trạch cung của Tứ Hóa Tinh chủ nhà giáo, lộc Tinh biểu người nhà nhân viên đối đãi nhau sự hòa thuận dung hợp, quyền Tinh chủ nhà trường
bận rộn vô hạ giáo đạo, tử nữ giác ngoan da, quyền Tinh và lộc Tinh đại thể vi người làm ăn nhà đình, gia trưởng giác lao lục bận rộn sinh ý sơ sinh
quản giáo, khoa Tinh chủ nhà giáo hảo, thư hương nhà, nhân viên công vụ nhà đình, sao Hóa kỵ chủ nhà giáo không tốt, điền trạch cung hóa khoa
chiếu mệnh cung hoặc tự hóa khoa chủ nhà giáo hảo, chước ta tham khán, gia giáo cùng bốn phía của hoàn cảnh cũng có quan hệ nguyên nhân bởi
vậy ứng khán kỳ yêu cầu học tình hình.
độc thư hạn lấy bản mệnh phụ mẫu cung hoặc huynh đệ cung〈 khán kỳ đại hạn thuận nghịch〉 của thiên di cung hóa khoa nơi cư trú của cung lưu
niên vi kỳ độc thư của niên hạn, như sở phát xạ của sao Hóa kỵ ở khoa trước thì quy tắc lấy kỵ vi kỳ niên hạn.
thi thí lấy lưu niên của quan lộc cung phát xạ của lộc, quyền, khoa có phủ chiếu mệnh cung hoặc chiếu điền trạch cung, có chiếu quy tắc có thượng
bảng khả năng, nếu hóa kỵ trùng mệnh hoặc điền trạch cung quy tắc thi không lấy, quan lộc phát xạ của lộc quyền khoa nhập tật ách cung chiếu
phụ mẫu cung cũng có thi đậu của khả năng, nhưng chiếu huynh đệ không tính là.
nếu hóa khoa Tinh và sao Hóa kỵ đối trùng chiếu có thể thi đậu nhưng thành tích sẽ không hảo, nếu hóa sao Hóa kỵ trùng điền trạch cung cũng chủ
thành tích bất hảo, hóa phi hóa kỵ nhập phu thê cung trùng quan lộc cung thì mặc kệ kỳ cung Vị có vô cát Tinh, cát chiếu đều là chủ khảo không
lấy, trùng mệnh cung cũng cùng thi không lấy. lưu niên quan lộc cung hóa kỵ trùng phụ mẫu hoặc điền trạch cung chủ thành tích bất hảo bất nhận
chân độc thư, nhưng không nhất định thi không lấy.
độc thư hạn lấy bản mệnh phụ mẫu cung hoặc huynh đệ cung〈 khán kỳ đại hạn thuận nghịch〉 của thiên di cung hóa khoa nơi cư trú của cung lưu
niên vi kỳ độc thư của niên hạn, như sở phát xạ của sao Hóa kỵ ở khoa trước thì quy tắc lấy kỵ vi kỳ niên hạn.
thi thí lấy lưu niên của quan lộc cung phát xạ của lộc, quyền, khoa có phủ chiếu mệnh cung hoặc chiếu điền trạch cung, có chiếu quy tắc có thượng
bảng khả năng, nếu hóa kỵ trùng mệnh hoặc điền trạch cung quy tắc thi không lấy, quan lộc phát xạ của lộc quyền khoa nhập tật ách cung chiếu
phụ mẫu cung cũng có thi đậu của khả năng, nhưng chiếu huynh đệ không tính là.
nếu hóa khoa Tinh và sao Hóa kỵ đối trùng chiếu có thể thi đậu nhưng thành tích sẽ không hảo, nếu hóa sao Hóa kỵ trùng điền trạch cung cũng chủ
thành tích bất hảo, hóa phi hóa kỵ nhập phu thê cung trùng quan lộc cung thì mặc kệ kỳ cung Vị có vô cát Tinh, cát chiếu đều là chủ khảo không
lấy, trùng mệnh cung cũng cùng thi không lấy. lưu niên quan lộc cung hóa kỵ trùng phụ mẫu hoặc điền trạch cung chủ thành tích bất hảo bất nhận
chân độc thư, nhưng không nhất định thi không lấy.
báo danh thì có thể ở quy định thời gian nội đăng khan ngày tốt báo danh, lấy lưu nhật của can chi biến thành của lộc, quyền, khoa tam cát Tinh
chiếu lưu niên mệnh cung, quan lộc cung, điền trạch cung ngày vi báo danh nhật. như khán tử nữ lấy tử nữ cung phát xạ của Tứ Hóa có vô nhập
bản mệnh của Tam hợp phương, có nhập vi cách cục cao〈 nguyên cực nên đều là bộ nhập bản mệnh bàn〉 như sở phát xạ của phi hóa kỵ nhập
giao hữu hoặc huynh đệ cung quy tắc nên chú ý tử nữ mới có thể biến hoại, như sở phát xạ của lộc, quyền, khoa tam cát Tinh chiếu bản mệnh cha
mẫu cung hoặc quan lộc cung quy tắc tử nữ giác hội độc thư, như kỵ trùng phụ mẫu cung giác sẽ không độc thư, mà lại thành tích cũng không cao,
quyền Tinh giác dụng công, lộc Tinh và khoa Tinh giác thông minh, nhưng có thì giác không cần công. như lấy phu thê cung phát xạ xuất của Tứ
Hóa Tinh chiếu phụ mẫu cung quy tắc biểu thê của độc thư cách cục cao thấp. lục thân cung đều có thể mà đến đây loại thôi.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:

論學業、考試
考試看官祿宮和父母宮,官祿宮為考績父母宮為考撸怨俚搶m和父母宮發射出來以照命宮、父母宮為最佳其次為田宅宮和官祿
宮,即以官祿宮所發射之祿、權、科照命宮〈1〉命宮〈2〉父母宮〈3〉田宅宮,而父母宮發射之祿、權、科照〈1〉命宮〈2〉田宅宮〈3〉官祿


宮,但忌星不可以沖如沖不好。
命宮發射出為看對讀書有無興趣,入照官祿或父母,但官祿或父母宮不能自化忌則為自己不喜歡讀書,如自化祿、權、科則要不
要看自己造化。
官祿宮化忌沖父母宮不佳為考不上,流月之父母宮沖流年之官祿宮也不佳考不上,考試以流年或流月父母宮、官祿宮看,流月沖
流月只有一個月不好而以已,流月不可沖流年和大限,以大限為重,即流月沖大限一定考不上,如流月沖流年則還不一定。以父
母宮之忌星沖本命官祿宮則一定考不上,不論考什麼都考不上,如忌星入官祿宮則會考上,但成績不會太好,如有自化就沒了。
先以大限之官祿宮或父母宮飛出來看何年為佳,再以流年之官祿宮或父母宮發射出來發射出找流月,如大限官祿宮化權星入午
宮照子宮則子年不錯,再以子年之官祿宮飛出來找月令,如為大限官祿宮化忌沖子宮則子年一定考不上,不必再看流年因已無考
摺@缌髂曛改笇m化忌入本命官祿宮,而化祿、權、科入卯宮、巳宮和未宮,而正月在亥宮則表三月〈丑宮〉和五月〈卯宮〉考試為
佳,以三月為最佳,因三月一顆在三月之官祿宮,一顆照三月命宮,一顆照三月財帛宮。而五月則為一顆在命宮,一顆在官祿宮,
一顆照財帛宮,而六月為忌沖之月不好。如流月之官祿宮化忌沖本命之官祿宮則一定考不上,例大限官祿宮化忌入未宮,化權入
午宮則表子年考試佳,而丑年考試不好為忌沖之位考不上。
官祿宮飛出不要沖命宮和官祿宮,官祿宮發射對命宮和官祿宮要視為一體論。
大限官祿宮化祿在戌宮則子年考卟诲e因祿照之位為子年之官祿宮。如大限之官祿宮所化之祿星入未宮則子年表走到丑宮之月令
考卟诲e而已,只影響到月令而已,以照官祿宮之力量大於照父母宮之力量。祿權分數較高,權科分數較低,但都為佳。
學業也看官祿宮如發射祿、權、科入照父母宮則學業很順利,如忌入父母則會有休學之狀態,如父母宮發射忌入官祿宮也有休學
現象。
官祿宮自化則學業看自己造化,會有產生因素而干擾,無生年忌而自化忌都是來自於本身之因素,有生年忌又自化為外來因素干
擾阻礙。
官祿宮或父母宮宮干坐戊、壬干左輔右弼化科而科星有入三合方或父母疾厄線,讀書大都會重修或重考之意,入比照力量大,即
戊年和壬年生之人左輔右弼化科在命宮、官祿宮或父母宮就有重考現象。
命宮或父母宮有文昌或文曲星未必書讀得很高,功名要看官祿宮或父母宮發射出看,如從命宮發射出並不見得不喜歡或喜歡讀
書。
官祿宮化忌沖父母宮或父母宮自化忌則成績不會很高。
天機、天同、天梁、太陰屬文科,七殺、破軍、貪狼、廉貞屬理科,文昌文曲屬語文科,巨門入田宅屬於土木。
巨門天梁屬醫科,廉貞、破軍、七殺屬電子以入三合或父母宮為準。
看讀書之重點在父母、兄弟宮〈為人生第二大限屬讀書限〉以大限順逆行定文書宮,順行以父母宮之遷移宮化科所照之宮位為其
讀書止之年,逆行哒咭孕值軐m之遷移宮化科所照之宮位為其讀書止之年。
本命命宮或文書宮坐有左輔、右弼〈不管一顆或兩顆,不管有無化科〉時易有休學、重考、重修之現象,在疾厄或奴僕宮也有此現
象,左輔、右弼主重考、重修、修學有重之現象。
以文昌、文曲星之化科、忌而知其喜不喜歡讀書否,若文昌星坐父母宮主聰明,但文昌右自化忌則主雖聰明但本身不喜歡讀書,
因此有時讀書不會超過此限,若父母宮自化忌而知其讀書限,則還要再看其大限之官祿宮,因有時有非讀不可或半工半讀之情
形,天同星坐官祿宮主此人玩性重,為懶惰星落官祿恭,不愛讀書讀書不認真,天府星坐官祿宮主聰明但讀書不專心,一般壽星
皆有此現象,壽星坐命宮也同主聰明不專心喜看課外讀物,文昌、文曲二顆同宮在福德宮不喜正課喜讀文藝、言情、色情小說或
雜誌。官祿宮之四化主學校成績之好壞,即看官祿宮之四化入其三方四正宮位,而以入對宮之力量較強,祿星主成績好但不一定
名列前茅,權星主好學,但也不一定名列前茅,但成績也不會太差,科星主成績平穩,每科皆很平均,祿權同宮學校成績必名列前
茅。
田宅宮之四化星主家教,祿星表家人人員相處和睦融合,權星主家長忙碌無暇教導,子女較頑皮,權星和祿星大多為生意人之家
庭,家長較勞碌繁忙生意疏於管教,科星主家教好,書香之家,公務人員之家庭,忌星主家教不佳,田宅宮化科照命宮或自化科主
家教好,酌予參看,家教與四周之環境也有關係故也應看其求學之情形。
讀書限以本命父母宮或兄弟宮〈看其大限順逆〉之遷移宮化科所落之宮流年為其讀書之年限,如所發射之忌星在科之前時則以忌
為其年限。
考試以流年之官祿宮發射之祿、權、科有否照命宮或照田宅宮,有照則有上榜可能,若化忌沖命或田宅宮則考不取,官祿發射之
祿權科入疾厄宮照父母宮也有考取之可能,但照兄弟不算。
若化科星和忌星對沖照可考取但成績不會好,若化忌星沖田宅宮也主成績不好,化忌入夫妻宮沖官祿宮時不管其宮位有無吉星、
吉照皆主考不取,沖命宮也同考不取。流年官祿宮化忌沖父母或田宅宮主成績不好不認真讀書,但不一定考不取。
讀書限以本命父母宮或兄弟宮〈看其大限順逆〉之遷移宮化科所落之宮流年為其讀書之年限,如所發射之忌星在科之前時則以忌
為其年限。


考試以流年之官祿宮發射之祿、權、科有否照命宮或照田宅宮,有照則有上榜可能,若化忌沖命或田宅宮則考不取,官祿發射之
祿權科入疾厄宮照父母宮也有考取之可能,但照兄弟不算。
若化科星和忌星對沖照可考取但成績不會好,若化忌星沖田宅宮也主成績不好,化忌入夫妻宮沖官祿宮時不管其宮位有無吉星、
吉照皆主考不取,沖命宮也同考不取。流年官祿宮化忌沖父母或田宅宮主成績不好不認真讀書,但不一定考不取。
報名時可在規定時間內選擇吉日報名,以流日之干支所化之祿、權、科三吉星照流年之命宮、官祿宮、田宅宮之日為報名日。如看
子女以子女宮發射之四化有無入本命之三合方,有入為格局高〈原極可取皆套入本命盤〉如所發射之忌入交友或兄弟宮則宜注意
子女有可能變壞,如所發射之祿、權、科三吉星照本命之父母宮或官祿宮則子女較會讀書,如忌沖父母宮較不會讀書,且成績也
不高,權星較用功,祿星和科星較聰明,但有時較不用功。如以夫妻宮發射出之四化星照父母宮則表妻之讀書格局高低。六親宮
皆可以此類推。
Nội dung dẫn theo link: [转载]紫薇斗数論學業、考試Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×