Tải bản đầy đủ

đăng lại tử vi đấu sổ thông linh của phi hóa 转载紫微斗数 通灵之飞化

[đăng lại] tử vi đấu sổ - thông linh của phi hóa_[转载 ]紫微斗数
- 通灵之 飞 化
Bản dịch:
nguyên văn địa chỉ: - thông linh của phi hóa> tử vi đấu sổ - thông linh của phi hóa tác giả: minh thiên nga cao bay liệng

Chu lão sư
cái này cá nhân năng lực thông linh là rất lợi hại người tu hành
viết một chút vì sao cái này sao lợi hại?

học sinh
năm sinh ất thiên cơ phi hóa lộc nhập phúc đức, chuyển quý tham lang phi hóa kỵ nhập giao hữu
phùng tử nữ tật ách mậu tham lang lộc tới hội (tam lộc)
phu thê tài bạch kỷ tham lang quyền nhập giao hữu (nhị quyền)
chuyển bính liêm trinh phi hóa kỵ nhập tật ách, phùng điền trạch giáp liêm trinh lộc tới hội tứ lộc nhị quyền
vừa chuyển mậu thiên cơ phi hóa kỵ nhập phúc đức

Chu lão sư
tu hành mệnh cách mệnh phúc đức tật ách tử nữ giao tham lang lộc kỵ
nhất là năm sinh thiên cơ lộc ở phúc đức, chuyển quý tham lang kỵ, tử nữ tật ách mậu tham lang lộc tới hội tham lang thì có tam lộc
liễu
chuyển bính liêm trinh phi hóa kỵ nhập tật ách phùng điền trạch giáp liêm trinh lộc tới hội

điền trạch là đại tài kho vừa liêm trinh lộc là cái này một tài hoa đủ để phát đại tài
nếu như không có phát đại tài đó chính là tài hoa cực cao có thể tu hành rất cao
sở dĩ thiên cơ lộc+ tham lang lộc+ liêm trinh lộc
nếu như điều không phải thiên phú thăng chức là hội phát đại tài, chuyển mậu thiên cơ phi hóa kỵ nhập phúc đức, phùng năm sinh ất
thiên cơ lộc sự nghiệp ất thiên cơ lộc tới hội
sở dĩ cái này một lộc luy kế rất nhanh rất nhiều
sở dĩ đang nhìn trời cho hoặc là hoành phát các loại
đều là cái này chủng loại tự phi hóa
rất nhanh thì tập kết một đống lộc quyền
sau đó có điền trạch phúc đức thiên di huynh đệ các loại cung vị
sở dĩ bay ngang là sẽ rất khoái tích lũy một đống lộc quyền nhưng lại phải thiên tài Tinh
cái này một là phi Tinh khái niệm
không có thiên tài Tinh, thì thiếu hoành, thế nhưng như nhau hội phát

phá là khán kỵ tích lũy


đuổi kịp mặt vừa vặn tướng phản
1. kỵ dũ đa dũ phá
2. nếu như thiên tài Tinh cũng thấy kỵ cũng là đại phá
3. nếu như thiên di phúc đức huynh đệ điền trạch phá tiến đi
vậy càng là thoát thân không được
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
原文地址: - 通灵之飞化>紫微斗数 - 通灵之飞化作者: 铭鸿鹄之高翔

周老 师
这 个人 能通灵是很 厉 害的修行人
写一下 为 何 这 么 厉 害?

学生
生年乙天机禄入福德, 转 癸 贪 狼忌入交友
逢子女疾厄戊 贪 狼禄来会(三禄)
夫妻 财 帛己 贪 狼 权 入交友(二 权 )
转 丙廉 贞 忌入疾厄,逢田宅甲廉 贞 禄来会四禄二 权
又 转 戊天机忌入福德

周老 师
修行的命格 命 福德疾厄 子女交 贪 狼禄忌
尤其是生年天机禄在福德, 转 癸 贪 狼忌,子女 疾厄戊 贪 狼禄来会 贪 狼就有三禄了


转 丙廉 贞 忌入疾厄逢田宅甲廉 贞 禄来会
田宅 是大 财库 又是廉 贞 禄 是 这 个才 华 足以 发 大 财
如果没有 发 大 财 那就是才 华 极高 可以修行很高
所以天机禄 +贪 狼禄 +廉 贞 禄
如果不是天份高就是会 发 大 财 , 转 戊天机忌入福德,逢生年乙天机禄 事 业 乙天机禄来会
所以 这 个禄累 计 的很快 很多
所以在看天分或是横 发 之 类 的
都是 这 种 类 似的 飞 化
很快就集 结 一堆的禄 权
然后 有田宅 福德迁移 兄弟之 类 的 宫 位
所以横 飞 是会很快的 积 累 一堆禄 权 而且 还 要 偏 财 星
这 个是 飞 星的概念
没有偏 财 星,就少了横,但是一 样 会 发


破是看忌的 积 累
跟上面 刚 好相反
1.忌愈多愈破
2.如果偏 财 星也 见 忌 也是大破
3.如果迁移 福德兄弟 田宅 破 进 去
那更是不得翻身
Nội dung dẫn theo link: [转载]紫微斗数 - 通灵之飞化Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×