Tải bản đầy đủ

đăng lại khâm thiên lai nhân cung (20 转载钦天 来因宫 (20

[đăng lại] khâm thiên-- lai nhân cung (20_[转载 ]钦 天 --来因 宫
(20
Bản dịch:
khâm thiên-- lai nhân cung
lai nhân cung vị, chính là nhân của năm sinh Thiên can chỗ của cung vị, năm sinh Thiên can, là khởi động tứ hóa năm sinh của đầu mối then chốt,
phải giải thích mệnh bàn sở diễn biến chỗ có Tứ Hóa, đều là cần trở về cuộc đời này năm của Tứ Hóa lấy kiểm tra kỳ bản ý, tức sở hữu Tứ Hóa
đều là lấy năm sinh của Tứ Hóa là kỳ nguyên thủy ý hàm. bởi vì là tứ hóa năm sinh chính là tiên thiên sở thiên chất của tính. mà cái khác Tứ Hóa
của tượng thì là hậu thiên mệnh cũng.

ngoài ra, lai nhân cung vị cũng là mạng người vận trình bước ngoặt, đại vận tiến nhập lai nhân cung vị, có thể coi là đến đây khởi động làm bằng
máy gây ra, hoặc người cuối cùng chỉ. cái này ta ứng dụng, sẽ ở sau chương thảo luận.

để ý thì
l, lai nhân cung cùng tứ hóa năm sinh làm đầu thiên của thiên chất
2, áp dụng ở tại mạng người cách cục phán đoán
3, tức thể tức sử dụng, do tứ hóa năm sinh thể, trực tiếp do thể nhập sử dụng luận mệnh cách
4, lai nhân cung mười hai loại bất đồng nhân duyên (nguyên nhân bởi vì)
5, lai nhân cung là âm dương hoá khí tạo vật bản năng. sinh cùng diệt cùng cây: sanh ở tư, phục mệnh đã ở tư.

lai nhân cung mười hai loại nhân duyên (nguyên nhân bởi vì)
lục dương cung vị (tự lập cách) -- thuộc ở tại trạng thái tĩnh cung vị-- cung phúc đức Tam hợp + mệnh cung Tam hợp

lục âm cung vị (nó lập cách) -- thuộc ở tại động thái cung vị-- cung điền trạch Tam hợp + cung phụ mẫu Tam hợp

12 trong cung vị có4 đại tổ hợp kết cấu
cung điền trạch Tam hợp-- tam âm
cung phúc đức Tam hợp-- tam dương
cung phụ mẫu Tam hợp-- tam âm
mệnh cung Tam hợp-- tam dương

(nhất) lục dương cung

lục dương cung vị tượng trưng trạng thái tĩnh bất dễ biến động

<>
lai nhân cung ở đây tam cung vị người đều thuộc về ở tại tự lập sống lại cách cục


cung mệnh:
là nói rõ đương sự người mệnh, hoặc cách cục, và cá tính, hoặc hành vi làm gương mẫu, không nói cát hung.

cung tài bạch:

ở nhân mà nói, đại diện phu thê đối đãi cát hung, chưa lập gia đình đại diện đối tượng tượng trưng sự tồn tại của nó. có chồng đại diện đối phương,
tượng trưng phu thê tồn tại ở tại trong cuộc sống ở chung tốt xấu.
ở vật mà nói, đại diện ta tài phú, tượng trưng ta kiếm tiền năng lực, hoặc sử dụng cái gì kiếm tiền. tịnh không có nghĩa là có tiền và không có tiền
kết luận, chính là "Ta "Và "Kiếm tiền phương pháp " thuyết tương đối.

quan lục cung:
ở sự phương diện, đại diện sự nghiệp của ta, tượng trưng công tác vận chuyển buôn bán trạng thái tình huống và tính chất.
ở nhân phương diện, đại diện ta khác giới duyên, là chỉ phu thê định vị người bên ngoài duyên nhưng không có nghĩa là nguyên phối hôn nhân trạng
thái, nếu như là đã ly hôn, quan lục cung cũng có thể đại thế khán thứ2 xuân tốt xấu.

<>
cung phúc đức
cung phúc đức là lai nhân cung— trọng tâm ở bản thân, mà suy bụng ta ra bụng người nghĩa rộng.
cái này một định nghĩa nói rõ đến từ cung phúc đức người, tiên quyết điều kiện là ngoại trừ tự lập cách bên ngoài hoàn bao gồm tổ tiên phúc đức.
ngoài ra cung phúc đức Vị cũng cùng chính mình khỏe mạnh có liên quan. (đương khỏe mạnh không có lời chú giải thì) . sở dĩ cung phúc đức dẫn
đầu Tam hợp lúc này lấy khỏe mạnh tới luận thì
cung phu thê— chú ý thân thể bản thể thượng một cái” kiếp nạn” cung vị
cung thiên di— chú ý thân thể bản thể thượng một cái” ngoài ý muốn” cung vị
giống vậy sử dụng cung phúc đức phi cung Tứ Hóa cũng đồng dạng suy luận ví dụ như hóa khoa hóa kỵ kết cấu. cung phúc đức hóa khoa rơi vào


một cung, đại hạn ngồi vào và chiếu đại hạn, đều phải đặc biệt coi chừng tai ách, cái này là phúc khí vấn đề.

cung phu thê
cường điệu đối với người cùng quan lục cung (đối cung) .
cung phu thê dẫn đầu trọng tâm ở đối phương, là đang nói giống nhau khác giới, điều không phải chỉ chỉ phu thê mà nói.
cung phu thê do như mệnh cung 1 hàm3, nếu như không có hôn nhân người, có thể đối xử giống chính mình.
cung phu thê đại diện một ... khác một hoàn chỉnh hắn, như mệnh cung như nhau để giải thích cá tính, và cách cục. cũng không năng lực nói đối đãi
cát hung.

ví dụ: hóa kỵ ở cung phu thê, là biểu thị một nửa kia cá tính hướng nội cố chấp và bảo thủ, đang làm việc thích hợp đi làm, ở hôn nhân thượng hội
có cái này một đối tượng. nhưng cũng không nói gì hôn nhân nhất định bất lợi. nếu phải sản sinh cát hung, là nhất định phải hơn nữa thì đang lúc sở
sản sinh biến hóa, như đại hạn lưu niên trùng điệp. cái này chỉ dùng để mà không phải thể.


cung phu thê nếu trung tâm ở đối phương, thì biểu thị hắn cũng là cố gắng cách, cho nên nói phu phụ khác biệt, trung tâm nếu ở đối phương thì biểu
thị sự tồn tại của đối phương, nói cách khác, cái này loại mệnh bàn nhân sợ nhất thương tâm nhân, cái này chính là khí, thiên địa tạo vật gốc rể năng
lực.

cung thiên di:
ở nhân phương diện: là chỉ phu thê hoặc người khác giới, Lạc thư vân: tả3 bên phải7
ở sự phương diện: là chỉ dịch mã, xuất ngoại hoặc tại ngoại kỳ cùng cát hung
tứ hóa năm sinh ở thiên di, lai nhân cung ở cung phu thê, đồng lý cũng biết nhất định có hôn nhân, nhưng cũng không biểu thị cát hung. ứng dụng
Tam hợp đạo lý, hợp Lạc thư tả3 bên phải7

(nhị) lục âm cung
tượng trưng sự vật biến động tính

<>

lai nhân ở đây tam cung vị là hắn nhân nhân ấm cách, ở nhân Vị, trừ ta ra nhất định có cái này cá nhân tồn tại, mà sản sinh thuyết tương đối.
cung phụ mẫu:
đối với người mà nói: là trực hệ phụ mẫu, sư trưởng, trưởng bối.....
đối vật mà nói: như nghề phục vụ, người đại lý nghiệp, quốc tế mậu dịch, cho vay, hội tiền, buôn bán, thư xác nhận...
đối sự mà nói: khuếch trương cùng tầng mặt như đại lý, thẳng tiêu, ủy thác, kinh tiêu, cổ phiếu, bảo hiểm, { hệ thống che đậy} có liên quan luật sư,
viết thay, kế toán viên cao cấp, lão sư, khai báo đi, ngân hàng, cơ quan du lịch, tôn giáo, mệnh lý phục vụ... vân... vân công tác nghiên cứu đơn vị,
hoặc trường học xã đoàn, chính đảng bộ phận then chốt......
khán xuất sinh địa: cung phụ mẫu đại diện nhất quốc gia hoặc bất đồng quốc gia, sở dĩ cũng là dịch mã Vị.
ở trong xã hội có thể đại diện cá nhân quan hệ xã hội, và xã hội bối cảnh tốt xấu.
có thể đại diện nơi công cộng tụ nhiệt sử dụng chỗ .
có thể đại diện bí thư nghiệp vụ, thuê làm hoặc hạ nữ, hoặc tiếp viên hàng không đều cùng cung phụ mẫu có liên quan.

cung tử nữ:
đối với người mà nói: là trực hệ tử nữ, vãn bối, học sinh... cũng bao quát khác giới duyên.
đối sự mà nói: dịch mã, xuất soa, biến động.......
đối vật mà nói: là chỉ kỳ hợp tác hoặc kết phường tài vụ.

cung Nô bộc:


đối với người mà nói: là ngũ luân trong bằng hữu hoặc người thuộc hạ.
đối sự mà nói: dịch mã, xuất soa, biến động
đối vật mà nói: hợp tác, cùng nhau tụ tài.
tới ở tại đem cung Nô bộc coi như cung phu thê cung tật ách, là xuất xứ từ ở tại hà đồ thông nghĩa, (3, 8) là vì thủ dụng thần của biến hóa thông
suốt cách. thí dụ như thuyết cung phu thê một có tứ hóa năm sinh mà cung Nô bộc đôi khi. giới cung Nô bộc năm sinh tứ hóa thành vi phu thê dụng
thần, chỉ là vì phải như thế nào tìm tìm đối tượng mà loại tụ kỳ tình duyên. mặt khác ở nơi này đạo lý kéo dài hạ đi, cung Nô bộc cũng có thể xưng
là cung phu thê sinh sản Vị. bởi vì là là cung tử nữ Tam hợp, hơn nữa cung Nô bộc chính là cung mệnh cùng phu thê cung tật ách giao dịch mà sở
tòng xuất huyết thống.
(1+3=4) cung tử nữ là cung mệnh, cung phu thê sở tòng xuất. thế nhưng1 và3 là âm dương phối, điều không phải sở tòng xuất, sở dĩ cung phu thê
hóa kỵ xung cung mệnh, không phải là không có phu thê, mà là âm dương ghép thành đôi ý tứ. thế nhưng cung tử nữ là sở tòng xuất, sở tòng xuất
phạ hóa kỵ xung, có thể so với so sánh vô duyên.

<>

cung điền trạch:
cung điền trạch dựa vào phong thuỷ mà nói (âm trạch) người chủ sự đinh cùng khỏe mạnh cùng công danh.
cung điền trạch dựa vào dương trạch mà nói (dương trạch) chủ tiền tài, nhưng cần phải phối hợp vận, vô pháp cưỡng cầu.
lai nhân cung ở cung điền trạch trọng tâm đặt ở tài cùng người vấn đề tương đối nhiều, tốt xấu sẽ khán tổ tiên tích đức, điều không phải cá nhân có
thể xoay Càn Khôn .
đối với người mà nói: chỉnh thể tính là đại diện xuất thân gia đình, kết hôn sau là chính mình tổ hợp gia đình.
đối vật mà nói: chính là phòng địa sản, sản nghiệp tổ tiên, tài kho vân... vân.
đối sự mà nói:
dịch mã, dọn nhà, xuất ngoại di dân.
mặt tiền cửa hàng, nhà xưởng, phòng ở, bên trong thiết kế, đình viện hoàn cảnh...
phong thuỷ, dương trạch, tổ tiên tích đức...
ở tư pháp đời trước biểu ngục giam hoặc trại tạm giam.

cung tật ách:
thiên hướng cá nhân, mình ý thức tác dụng, tâm tình, tư duy, cùng lý niệm loại tâm tính.
(cung mệnh đại diện cá tính mà biểu ở tại ngoại, cung tật ách đại diện tâm tính mà biểu ở tại nội, phúc đức đại diện tính tình)
đối với người mà nói: là bản thân là cùng cung mệnh cũng là cố gắng cách, nhưng không nên quên đối cung cung phụ mẫu, là nói rõ trừ mình ra cần
chú ý có hay không phụ mẫu phù hộ và trưởng bối trợ giúp.
đối sự mà nói: chỉ khỏe mạnh (tật bệnh hoặc tai nạn) phụ tật tuyến có thể nói là xuất ngoại du ngoạn và học ở trường khảo sát, thích hợp đi làm
hoặc văn giáo công tác ví dụ như lão sư, cùng công việc nghiên cứu tính chất học giả, hoặc người ngắm cảnh nghiệp, tự do nghiệp, cùng mình sở hỉ
hảo sự nghiệp.
đối vật mà nói: chú ý thư xác nhận, mượn nợ cho vay, ký hợp đồng, gửi tiền vân... vân

huynh đệ cung:
đối với người mà nói: đối phụ mẫu mà nói là sở tòng xuất trực hệ quan hệ huyết thống, đối với ta mà nói là chi thứ quan hệ huyết thống.
đối vật mà nói: mượn tiền (bằng hữu có người tài năng ý), đưa sinh (cung điền trạch tài bạch) nói thí dụ như hóa kỵ ở huynh đệ cung nhân thích đưa


sinh.
đối sự mà nói: dịch mã, xuất ngoại, dọn nhà, chuyển đi, biến thiên.....
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
钦 天 --来因 宫
来因宫位,就是人之生年天干所在之宫位,生年天干,为启动生年四化之枢纽,要解释命盘所演化之所有四化,皆需回归此生年
之四化以检视其本意,即所有四化皆以生年之四化为其原始意含。因为生年四化就是先天所禀赋之性。而其它四化之象则为后天
之命也。

此外,来因宫位也是人命运程的转折点,大运进入来因宫位,可视为此启动机制的触发,或者终止。这些应用,会在后章讨论。

理则
l 、来因宫与生年四化为先天之禀赋
2、适用于人命格局的判断
3、即体即用,由生年四化的体,直接由体入用的论命法则
4、来因宫十二种不同的因缘
5、来因宫是阴阳气化的造物本能。生与灭同根:生在兹,复命也在兹。

来因宫的十二种因缘
六阳宫位(自立格)---属于静态宫位--福德宫三合 + 命 宫三合
六阴宫位(它立格)---属于动态宫位--田宅宫三合 + 父母宫三合

12宫位中有4大组合的结构
田宅宫三合--三阴
福德宫三合--三阳
父母宫三合--三阴
命 宫三合--三阳

(一)六阳宫

六阳宫位象征静态的不易变动的

<命财官>
来因宫在此三宫位者均属于自立更生格局

命宫:


是说明当事者的命,或格局、和个性、或行为的表率,不言吉凶。

财帛宫:

在人而言,代表夫妻的对待吉凶,未婚代表对象象征它的存在。已婚代表对方,象征夫妻存在于生活中相处的好坏。
在物而言,代表我的财富,象征我赚钱的能力,或用什么赚钱。并不代表有钱和没有钱的结论,就是"我"和"赚钱方法"的相对论。

官碌宫:
在事的方面,代表我的事业,象征工作营运状况和性质。
在人的方面,代表我的异性缘,是指夫妻定位外的人缘但不代表元配的婚姻状态,如果是已离婚的,官碌宫也可以代替看第2春
的好坏。

<福迁夫>
福德宫
福德宫为来因宫—重心在本人,而推己及人的引申。
这个定义说明来自福德宫者,先决条件是除了自立格以外还包括了祖上的福德。此外福德宫位也与自己的健康有关。(当健康没
有注脚时)。所以福德宫为首的三合当以健康来论时
夫妻宫—注意身体本体上的一个”劫难”的宫位
迁移宫—注意身体本体上的一个”意外”的宫位
好比用福德宫飞宫四化也同样推论例如化科化忌的结构。福德宫化科落入某一宫,大限坐到和照的大限,都要特别小心灾厄,这
是福气的问题。

夫妻宫
强调对人与官碌宫(对宫)。
夫妻宫为首重心在对方,是在说一般的异性,不是单只夫妻而言。
夫妻宫犹如命宫的1含3,如果没有婚姻者,可视同自己。
夫妻宫代表另一个完整的他,如命宫一样来解释个性,和格局。却不能言对待的吉凶。

例子:化忌在夫妻宫,是表示另一半个性内向固执和保守,在工作适合上班,在婚姻上会有这个对象。但 没有说婚姻一定不利。
若要产生吉凶,是必须加上时间所产生的变化,如大限流年的重叠。这是用而不是体。
夫妻宫既然中心在对方,就表示他也是自力格,所以说夫妇有别,中心既然在对方就表示对方的存在,换言之,这种命盘的人最
怕伤心人,这就是气,天地造物之本能。


迁移宫:
在人方面:是指夫妻或者异性,洛书云:左3右7
在事方面:是指驿马,出国或在外其与吉凶
生年四化在迁移,来因宫在夫妻宫,同理也知道一定有婚姻,但并不表示吉凶。应用三合的道理,合乎洛书的左3右7

(二)六阴宫
象征事物变动性

<父子友>

来因在此三宫位是他人的人荫格,在人位,除了我之外一定有这个人的存在,而产生相对论。
父母宫:
对人而言:是直系的父母、师长、长辈.....
对物而言:如服务业、中介业、国际贸易、贷款、会钱、买卖、背书...
对事而言:扩及层面如代理、直销、委托、经销、股票、保险、{系统屏蔽}有关的律师、代书、会计师、老师、报关行、银行、旅行
社、宗教、命理服务...等等的工作研究单位、或学校社团、政党机关......
看出生地:父母宫代表一个国家或不同的国度,所以也是驿马位。
在社会上可以代表个人公共关系,和社会背景的好坏。
可以代表公共场所聚热用的所在的。
可以代表秘书业务,雇佣或下女,或空中小姐均与父母宫有关。

子女宫:
对人而言:是直系的子女、晚辈、学生...也包括异性缘。
对事而言:驿马、出差、变动.......
对物而言:是指示合作的或合伙的财务。

交友宫:
对人而言:是五伦之中的朋友或者部属。
对事而言:驿马、出差、变动
对物而言:合作、一起聚财。
至于把交友宫当作夫妻宫的疾厄宫,是源自于河图的通义,(3,8)是为了取用神之变通法则。譬如说夫妻宫没有生年四化而交友
宫有的时候。界交友宫的生年四 化作为夫妻的用神,只是为了要如何寻找对象而类聚其情缘。另外在这个道理延伸下去,交友宫
也可以称为夫妻宫的生产位。因为是子女宫的三合,而且交友宫就是 命宫与夫妻的疾厄宫交易而所从出的血缘。
(1+3=4)子女宫是命宫、夫妻宫的所从出。但是1和3是阴阳配,不是所从出,所以夫妻宫化忌冲命宫,不是没有夫妻,而是阴阳配


对的意思。但是子女宫是所从出,所从出怕化忌冲,会比较无缘。

<田疾兄>

田宅宫:
田宅宫依风水而言(阴宅)主事人丁及健康与功名。
田宅宫依阳宅而言(阳宅)主钱财、但需要配合运,无法强求。
来因宫在田宅宫重心放在财与人的问题比较多,好坏就要看祖上积德、不是个人可以扭转乾坤的。
对人而言:整体性是代表出身的家庭,结婚后是自己组合的家庭。
对物而言:就是房地产、祖产、财库等等。
对事而言:
驿马、搬家、出国移民。
店面、工厂、房子、室内设计、庭院环境...
风水、阳宅、祖上积德...
在司法上代表监狱或看守所。

疾厄宫:
偏向个人,自我意识作用,情绪,思维,与理念等心态。
(命宫代表个性而表于外,疾厄宫代表心性而表于内,福德代表性情)
对人而言:是本人是同命宫也是自力格,但不要忽略对宫父母宫,是说明除了自己以外需注意有无父母的保佑和长辈的帮助。
对事而言:指健康(疾病或灾难)父疾线可说是出国旅游和求学考察,适合上班或文教的工作例如老师、及研究工作性质的学者、
或者观光业、自由业、和自己所喜好的事业。
对物而言:注意背书、抵押贷款、签合同、汇款等等

兄弟宫:
对人而言:对父母而论是所从出的直系血亲,对我而言是旁系血亲。
对物而言:借贷(朋友有通才之意)、置产(田宅宫的财帛)比如说化忌在兄弟宫的人喜欢置产。
对事而言:驿马、出外、搬家、外调、变迁.....
Nội dung dẫn theo link: [转载]钦天--来因宫 (20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×