Tải bản đầy đủ

đăng lại cung phu thê các loại chi tiết cách dùng 转载夫妻宫的各种细节用法

[đăng lại] cung phu thê các loại chi tiết cách dùng_[转载 ]夫妻 宫
的各种 细节 用法
Bản dịch:
năm sinh lộc ở phu thê cung, có mấy hàm ý:
1, lão bà( một nửa kia) cá tính hảo.
2, tự mình dễ bởi vì khác tính hoạch phúc.
3, phúc phận tài( phúc đức tài bạch) tốt đẹp, dễ có tài.
4, điền trạch cộng tông sáu vị( gia đình và nhạc) .
5, sự nghiệp thiên di tốt đẹp. tại ngoại sự nghiệp thuận lợi.
6, giao hữu giao hữu. hảo bằng hữu đa một điểm.
7, thiên di khí số Vị. tại ngoại thuận lợi
8, tật ách điền trạch( thân không tệ)
9, tài bạch phúc đức. tài phú lai dễ một điểm.
10, tử nữ phụ mẫu. đương nhiên là có hảo phụ mẫu.
sở dĩ: không nhất định một nửa kia là có tiền nhân. thế nhưng, kết hôn hội bởi vì vi một nửa kia mà hoạch phúc!
nhất, mệnh cung vô đại hạn, phu thê cung vi [ít tiểu hạn]
『 thứ hai đại hạn tiền sở hữu năm tuế』 đều là gửi sinh phu thê cung xưng là『 ít tiểu hạn』 . kỳ〈 ít tiểu hạn cung〉 phi hóa ứng trở về
[phụ mẫu cung] vi lập Thái cực điểm, cát hung của ứng quy sinh phụ mẫu cung mà không phải là bản mệnh cung. cũng chính là thuyết
lập Thái cực điểm sinh phụ mẫu cung, mượn phụ mẫu người ấy nữ Vị phu thê cung thiết vi『 ít tiểu hạn』 .
đệ tam đại hạn đi phu thê cung, kỳ phi hóa cát hung của ứng là quy sinh bản mệnh cung vi Thái cực điểm, vì vậy lưỡng cùng cung bất
đồng hạn, Tứ Hóa tương đồng mà cát hung các khác.

tỷ như thuyết hóa kỵ năm sinh nhập phu thê hoặc là hóa kỵ năm sinh nhập quan lộc, có dưới đây tình huống phát sinh:
a, mệnh chủ giờ hậu, nếu như bị ruột phụ mẫu đái thoại, dễ có rất nhiều vấn đề.
b, bị ruột phụ mẫu lấy người bên ngoài đái đại!!
c, nhận thần minh đang nghĩa tí, nghĩa nữ!!
này có thể cung cấp tham khảo!! phi hóa kỵ nhập ít tiểu hạn cân trùng ít tiểu hạn tình huống!
nhị, tình cảm loại
a, mệnh cung Tứ Hóa nhập phu thê phân giải thích
mệnh lộc nhập phu thê, là có [bác ái khuynh hướng, đối mỗi một khác tính đều tốt]
mệnh quyền nhập phu thê, tỷ như mệnh bàn là nam, thì hội có『 đại nam nhân chủ nghĩa』 khuynh hướng, vui vẻ đối khác tính có nắm
trong tay dục vọng, vui vẻ chiếm thượng phong
mệnh khoa nhập phu thê, đối khác tính có văn nhã, văn chất nho nhã có lễ, trên tình cảm có tha kéo dài lạp cá tính
mệnh phi hóa kỵ nhập phu thê, là đối [chỉ một khác tính] đưa vào hắn sở hữu ái si tâm cấp [chỉ một đối tượng] !
mỗi một lộc quyền khoa kỵ đều các hữu kỳ [độc nhứt hàm ý] !! mà đến đây loại thôi.
b, ngầm hóa luyến tình mệnh lý- phu thê cung phi hóa kỵ nhập phụ mẫu cung
1, trên tình cảm phải không tưởng cho hấp thụ ánh sáng, phạ kiến quang tử!
2, phạ ảnh hưởng đến [trường bối tâm tình], phạ ảnh hưởng trường bối vậy sau thì có trường bối áp lực, phụ mẫu không đồng ý thì
chia tay!


3, một nửa kia là mệnh phi hóa kỵ nhập phụ mẫu, là hiếu thuận, bất cẩu ngôn tiếu, cá tính thẳng thắn ! phạ đái hồi gia, nhạ trường
bối không cao hứng!!
4, khả năng một nửa kia có cái gì [kiến bất có được nhân] sự tình, sở dĩ, không muốn cho hấp thụ ánh sáng! tỷ như thuyết một nửa
kia là một [có quan tòa, phạm tội] !!
5, khả năng một nửa kia cân mệnh chủ bối cảnh, điều kiện soa nhiều lắm, công chủ cân tên khất cái, môn hộ bất đúng!!!
6, khả năng cân một nửa kia cân mệnh chủ không muốn đi, hoặc là không cách nào đi [đăng ký], trở thành [nổi danh phân phu phụ
quan hệ] !!
sở dĩ phu thê phi hóa kỵ nhập phụ mẫu dễ là [thấp điều trên tình cảm suy pháp cân làm phép] !!!
tam, công tác loại- người ta có thể hay không thất nghiệp, có thể hay không giảm mập
giả thiết hóa kỵ năm sinh nhập phu thê tại chỗ đến thì hậu
1, dễ một phạn cật hoặc là ăn không vô phạn thì gầy. lấy cật phạn mà nói, kết quả chính là một cật, thế nhưng quá trình có thể là
không muốn ăn hoặc người một phạn cật. vì giảm mập một ngày đêm một trận phạn
2, hóa kỵ năm sinh nhập phu thê trùng quan lộc, lấy công tác mà nói, kết quả chính là một công tác, thế nhưng quá trình có thể là một
công tác, hoặc là cũng không muốn công tác. sở dĩ phu thê cung có thể khán [béo gầy], khán có không có công tác!!
bất luận cái gì nhất cung phi hóa kỵ nhập phu thê cũng dễ dàng có thượng miến tình huống !!!!
tứ, cật vài thứ béo gầy
a, [cật phạn cật bão bất bão]
phúc đức là [hưởng thụ] cật vài thứ có [suy pháp], trước có [suy pháp] lại đi cật vài thứ, giả thiết phúc đức bính thiên đồng lộc nhập
tật ách, khả năng hội [hưởng dụng mỹ thực], nhưng không có thuyết [có thể hay không cật bão] lý giải? hoặc là cật bán bão hoặc là
cật một chút ít.
khán [phu thê cung] trở mình thư phu thê cung


1. khán [tình cảm], [hôn nhân] .
2. [ít tiểu hạn] mượn cung vị〈 chủ thứ hai đại hạn tiền sở hữu niên hạn〉 .
3. khán [phúc báo] trung [phúc phận tài] ─ phúc đức tài bạch cung.
4. trù phòng〈 tật ách điền trạch─ khỏe mạnh cất dấu cung〉 .
5. xuất ngoại 邭 hướng xôn xaoぁ caow dời] chín vị [khí số] cung.
6. khán [thể hình] ─ tật ách [điền trạch cung] .
7. đại cữu, nhị ca〈 đệ〉 Vị.
8. huynh đệ [kinh tế trạng huống] 〈 huynh đệ của huynh đệ cung〉 .
ngũ. khán [thể hình] ─ tật ách [điền trạch cung] .
chúng ta thuyết tật ách phi hóa kỵ nhập phu thê hoặc là tật ách phi hóa kỵ nhập quan lộc, xung phu thê đều hội có [gầy] hàm ý
tật ách phi hóa kỵ nhập phu thê1. thể chất [gầy, yếu] .
2. tính năng lực không đủ, cuộc sống hôn nhân ít tình thú.
tật ách phi hóa kỵ nhập sự nghiệp1. công tác tràng tiểu, kém, [hoàn cảnh soa] .
2. [chức tai], [quá lao] . công tác thường [bất hài lòng], [bất kham gánh nặng] .
3. nên đi làm yên ổn, hoặc tiến hành [kỹ thuật], [trọng giới], [cố vấn] loại [phục vụ nghiệp] .
4. [thể hình gầy yếu], không dễ dàng béo.
vậy muốn [gầy] không ăn phạn cũng là một [biện pháp] lý giải?
ta cho tới bây giờ [cật phạn thói quen] mới có thể, cật rất bão cũng mới có thể thì đói nhất xan, hoàn mới có thể thì cật một [miến túi
sung đói cũng có thể, ta phân giải độc là cự môn lộc là [cật bão], văn xương kỵ là [không ăn], văn xương khoa là [sung đói], còn có cự


môn lộc là [bất kén chọn], có ăn thì ăn, giống ta chỉ nếu có thể cật, cũng sẽ không lãng phí . bị người gia thuyết, người ta thật tốt
dưỡng, ta thuyết chỉ phải la bặc kiền phối phạn là được rồi.
lộc ở [ôn độ thượng cũng có [bán noãn bất nóng]; quyền là [nhiệt]; khoa cũng là ôn; kỵ là [món ăn lạnh], lộc là do [lãnh biến nhiệt];
khoa là do [nhiệt biến lãnh], thế nhưng đều thuộc [ôn], Tứ Hóa cũng có thể phân giải thích [ôn độ] .
cự môn lộc năng lực cật chính là [phúc] phúc, văn xương kỵ là [đói món bao tử], ta [thực quản hoặc là cổ họng hình như tương đối [tế
một điểm], như sử dụng nuốt thì tương đối không dễ dàng [nuốt vào đi], có kỵ thoại cũng có hội vui vẻ [món ăn lạnh], giống ta cật
phạn không cần [nhiệt] cũng có thể cật, phạn lãnh cũng có thể . khoa thoại khoa kỵ chủ [dây dưa], sở dĩ hay dùng [hát điểm vài thứ
cật điểm hoa quả, cật điểm miến túi sung đói là được. chậm rãi một chút ít sung đói, khoa năng lực [hoãn kỵ thương, khoa chỉ là đem
thống khổ thời gian lạp trường mà thôi, chẳng nhiều ma [đói], chính là giảm hoãn, hoãn và.
này chỉ là giảng [tọa Tinh] mà thôi hoàn một giảng [phu thê cung Tứ Hóa] giả thiết cự môn lộc văn xương phi hóa kỵ nhập quan lộc
cung, cũng có thể năng lực hội có [giống loại vấn đề] [xung chiếu phu thê] ?
b, tòng“ cật” trung giảng< lộc, quyền, khoa, kỵ>
chúng ta mỗi ngày đều cật phạn, nhưng mỗi ngày cật phạn phi hóa không thấy có được đều như, bởi vì vi mỗi ngày cật phạn tâm tình,
cật vài thứ cũng không giống với, cự môn, thiên đồng cũng có thể là ăn vặt, vũ khúc cũng có thể là ăn vặt (ăn chay hoặc sát nghiệp
cũng có thể năng lực), liêm trinh có thể là đại xan hoặc là nặng khẩu vị. lộc quyền khoa kỵ là cật tâm tình, cũng có thể là vị đạo-
mặn điềm đau khổ cam, cũng có thể là ôn độ- lãnh nhiệt băng ôn.
lộc là mùa xuân, dương khí sinh, là đông thiên quá hậu, dương khí chuyển thịnh, là lãnh để biến nhiệt, lãnh phóng tới ôn
quyền là mùa hè, là nhiệt
khoa là thu thiên, dương khí hàng, là mùa hè quá hậu, dương khí chuyển yếu, là nhiệt để biến lãnh, nhiệt phóng tới lãnh
kỵ là đông thiên, là gần như lãnh, băng
sở dĩ lộc quyền khoa kỵ là cật phạn tâm tình, cũng có thể là cật phạn hoàn cảnh, cũng có thể là cật phạn ôn độ, cũng có thể là cật
phạn nội dung (lãnh -- sinh ngư phiến, sa lạp)
lục, năng lực gặp [quý phu, quý phụ mệnh lý]
1, phụ mẫu cung là, quan lộc, tử nữ có được lộc dễ có quý phu, quý phụ một nửa kia
phụ mẫu là vợ chồng điền trạch
sự nghiệp là vợ chồng thiên di
tử nữ là vợ chồng huynh đệ
2, là vợ chồng tọa năm sinh lộc, chuyển kỵ phùng phúc đức, thiên di lộc lai hội
phúc đức, thiên di tọa lộc, chuyển kỵ, phùng phu thê lộc lai hội
này cũng dễ có quý phu, quý phụ mệnh cách
nhị chủng, là [phúc báo] có phúc, hay nhất giao lộc ở [điền trạch, huynh đệ, tài bạch
3, phu thê tọa năm sinh lộc, chuyển kỵ, phùng phụ mẫu cung, điền trạch lộc lai hội
này cũng dễ có [quý phu, quý phụ mệnh cách]
cũng hay nhất giao lộc ở điền trạch, huynh đệ, tài bạch
phu thê tọa năm sinh lộc, chuyển kỵ, phùng phụ mẫu cung lộc lai hội là trên khuôn mặt có ánh sáng
4, phu thê cân thiên di, phúc đức giao lộc
giao lộc quá trình có [điền trạch, huynh đệ] cũng tốt
tỷ như thuyết thiên di lộc nhập điền trạch, chuyển phi hóa kỵ nhập mệnh, phùng phu thê lộc lai hội
như vậy cũng là có thể [tóc tài] xuyến liên [điền trạch]
thất, phu thê niên kỷ lớn nhỏ phán đoán nguyên tắc
niên kỷ đại đối tượng: cự môn kỵ thái dương kỵ thiên lương lộc


trẻ tuổi đối tượng: thái âm lộc tham lang lộc
lớn nhỏ thông cật: [liêm trinh lộc kỵ]
niên kỷ lớn nhỏ, dễ cân1, phu thê cung Tứ Hóa 2, cân phu thê cung tọa tinh diệu có liên quan đến .
1, nữ> nam: là nam tiểu sinh nữ là được, tiểu Nhất thiên, cũng coi như
2, nam> nữ: là0 tuế-3 tuế, này là bình thường
vượt qua3 tuế ở trên, tài gọi niên kỷ đại, cự môn kỵ, thái âm kỵ, thiên lương lộc cũng dễ dàng ở0-3 tuế, thiên lương lộc, rất dễ soa
rất nhiều tuế, chí ít5 tuế
3, song kỵ, thái dương song kỵ, cự môn song kỵ, hoặc là cự môn kỵ thái dương kỵ cũng dễ tướng soa rất nhiều tuế.
4, phu thê tọa hóa kỵ năm sinh, chuyển giáp thái dương kỵ hoặc là chuyển đinh cự môn kỵ cũng dễ tướng soa đa tuế.
phàm phu thê cung tọa [thiên lương] Tinh hoặc [thái dương], [thái âm], [thiên ki], [cự môn] loại tinh diệu hóa kỵ, hôn nhân dễ [già trẻ
lấy nhau] .
bát, kết hôn phi hóa
a, thiểm hôn
1, thiểm hôn thông thường có chừng [phu thê lộc, phùng đến [phúc đức kỵ], phúc đức, phu thê giao lộc dễ gặp phải hài lòng một nửa
kia.
2, thiên di lộc nhập phu thê dễ [tia chớp kết hôn], phu thê lộc nhập thiên di là ngươi một nửa kia dễ khiến nhân hâm mộ, thiên di lộc
hội [ngoài ý muốn] .
phu thê cân thiên di lộc giao hội1, hội tia chớp kết hôn;2, hội [nơi xa chồng, lão bà] ;3, không thiếu khác tính duyên vĩnh viễn có dự bị
nhân tài
b, chính thức hôn nhân
kết hôn thoại, phụ mẫu, điền trạch, phu thê vi chủ, nếu có này tam một tổ hợp hoặc nhâm nhị một tổ hợp hôn nhân hội tương đối [lâu
dài một điểm], hóa quyền cân hóa lộc cũng có thể, quyền là [tích cực bởi vì] ; lộc là [viên mãn bởi vì], mệnh lộc nhập phu thê, phụ mẫu
hóa quyền lai hội, là [trường bối áp lực, hoặc là công chứng kết hôn.
hoặc là vợ chồng hóa lộc nhập tử nữ phùng phụ mẫu, điền trạch quyền lai hội, cũng là giống loại có gia đình trường bối áp lực mà kết
hôn, kết hôn không nhất định chỉ cân phu thê, phụ mẫu, điền trạch có liên quan đến, có chút chính là thiên di, phúc đức, phu thê
[kết hôn lý do thiên trăm vạn chủng, hoàn mới có thể bị lừa hôn nhân, như thiên di, giao hữu đinh cự môn phi hóa kỵ nhập phu thê,
này cũng có thể có thể bị thiết kế hôn nhân, kết hôn [không thấy có được đều là [sung sướng] .
nếu như thấy [quan lộc, giao hữu, thiên di] là phi hóa kỵ nhập phu thê, này thì phải cẩn thận hội có bên thứ ba tham gia tình cảm,
hoặc là [bị lừa tình cảm] tình huống, nhất là [cự môn kỵ liêm trinh kỵ tham lang kỵ, này dễ dàng hơn [bị thiết kế hạ tình cảm; điền
trạch, phụ mẫu, phu thê phá rất nghiêm trọng thoại, hôn nhân cũng sẽ không quá dài, hoặc“ trường thế nhưng phẩm chất bất hảo” .
phu thê tự hóa khoa nhân, nhất là phải phòng, và một nửa kia ngày quá có được lâu, là được cách mạng tình cảm liễu, liền có thể
năng lực hội có bên thứ ba.
c, tình cảm phức tạp
phu thê cung phi xuất lộc kỵ, phùng đến hóa kỵ năm sinh hoặc là lộc, phùng đến mệnh kỵ hoặc là mệnh lộc, như vậy tổ hợp, dễ sản
sinh tình cảm phức tạp tình huống, phách chân!
liêm trinh kỵ cự môn kỵ tổ hợp- phi thường dễ có được nham hoặc lên tòa án Tứ Hóa
1, bệnh thoại, là nham, lựu vân vân tương đối nghiêm trọng bệnh.
2, kim tiền thoại, khả năng kim tiền lui tới có tranh chấp, có đại lên tòa án của tượng.
3, hoàn khả năng gặp phải[ bị đạo thâu tình huống] cũng phải cần lên tòa án.
d, tình cảm dễ bị mạ
phu thê phi hóa kỵ nhập giao hữu
1, dễ kết giao niên kỷ soa khác đại, sinh hoạt bối cảnh soa khác đại, bị bằng hữu mạ.


2, dễ biệt ly, sẽ không liên lạc liễu, ( xung huynh đệ) một chuyện vô thành.
3, phu thê kỵ xuất sự nghiệp, đương nhiên cũng là “ tình cảm xuất đi biệt ly hậu sẽ không liên lạc”, còn có mắt tĩnh tĩnh nhìn tình
cảm bị chia ly.
e, thượng môn con rể
phụ mẫu nhâm vũ khúc phi hóa kỵ nhập phu thê, phùng phu thê đã vũ khúc tự hóa lộc, phụ mẫu cướp phu thê lộc, thị phu thê song
kỵ, phụ mẫu song lộc, lại phùng tài bạch đã vũ khúc lộc, hôn nhân đối đãi quan hệ ngay cả có vấn đề, tỷ như, thiên di phi hóa kỵ nhập
điền trạch, thiên di phi hóa kỵ nhập phu thê, chuyển phi hóa kỵ nhập điền trạch, bởi vì hôn nhân dịch mã ở ngoại địa, thiên di mậu
tham lang lộc nhập tử nữ, phùng giao hữu đã tham lang quyền lai vây quanh, dịch mã cung xuyến đào hoa Tinh, khắp nơi trên đất đào
hoa.
f, hoa si
1, phu thê tự hóa lộc, hoa si, đa tình, dễ động tâm, ngây thơ, ý loạn tình mê.
2, mệnh cân phúc đức giao liêm trinh lộc kỵ ở phu thê, rất dễ có huyễn tưởng, hoa si một điểm.
g, phu thê năm sinh lộc và sự nghiệp năm sinh lộc khu biệt
nếu như phu thê có năm sinh lộc, khiến khác tính một lai do vui vẻ, bất thiếp khác tính, là có thể có được đến khác tính hấp dẫn, nếu
như phu thê và thiên di giao lộc, ký hội thảo hảo vừa có được khác tính thích hoan. năm sinh lộc nhập phu thê nhân, khác tính thấy
hắn, thì hội sản sinh sôi năm lộc nhập mệnh cá tính, nghiệp lực nhượng khác tính đối người ta mỉm cười, sở dĩ khác tính đối hắn sẽ
không kế giác, vừa thấy thì có hảo tâm tình, cho dù xuất quỹ, cũng hội nguyên lượng hắn, tương đối sáng sủa, khoan hồng độ lượng.
nếu như phu thê cung có kỵ, xuất quỹ thoại, sẽ không ăn không được đâu trứ đi, tuyệt đối sẽ không bị nguyên lượng, phu thê chỉ là
tình cảm, còn có thịt thể vấn đề hoặc là tinh thần thượng vấn đề, tử nữ chỉ là tham sắc dục một thuyết cân ai, tật ách là thịt thể phản
ứng, phúc đức là tinh thần phản ứng, hoàn mới có thể chính mình một phản ứng, bị hoại bằng hữu đái đi tửu điếm, cũng có thể có thể
bị thiết kế, sở dĩ có thể hay không phách chân, điều không phải chỉ khán phu thê cung.
phu thê cung là sự nghiệp thiên di cung, công tác biểu hiện Vị, tỷ như sự nghiệp cung có lộc, là thuyết công tác dễ thuận tâm, phu thê
cung có lộc, là thuyết công tác biểu hiện hảo, công tác thuận tay thuận tâm, đương nhiên so ra kém công tác biểu hiện hảo.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
生年祿在夫妻宮,有幾個含意:
1、老婆 (另一半 )的個性好。
2、自已容易因異性獲福。
3、福份財 (福德的財帛 )佳,容易有財。
4、田宅的共宗六位 (傢庭和樂 ) 。
5、事業的遷移佳。在外的事業順利。
6、交友的交友。好朋友多一點。
7、遷移的氣數位。在外順利
8、疾厄的田宅 (身體不錯 )
9、財帛的福德。財富來的容易一點。
10、子女的父母。當然是有好父母。
所以:不一定另一半是有錢人。但是,結婚會因為另一半而獲福!
一、命宮無大限,夫妻宮為「少小限」
『第二大限前的所有年 歲 』皆寄於夫妻宮稱為『少小限』。其〈少小限宮〉飛化應回歸「父母宮」為立太極點,吉凶之應歸於父
母宮而非本命宮。也就是 說 立太極點於父母宮,借父母之子女位夫妻宮設為『少小限』。
第三大限行夫妻宮,其飛化的吉凶之應是歸於本命宮為太極點,故此兩同宮的不同限,四化相同而吉凶各異。
比如 說 生年忌入夫妻或是生年忌入官祿,有下列情況發生:


a、命主小時候,如果被親生父母帶的話,容易有很多的問題。
b、被親生父母以外的人帶大!!
c、認神明當義子、義女!!
這個可以提供参考!!忌入少小限跟沖少小限的情況!
二、感情類
a、命宮四化入夫妻的解釋
命祿入夫妻,是有「博愛的傾向,對每個異性都好」
命權入夫妻,比如命盤是男的,就會有『大男人主義』的傾向,喜歡對異性有掌控慾望,喜歡佔上風
命科入夫妻,對異性有文雅、文質彬彬有禮、感情上有拖拖拉拉的個性
命忌入夫妻,是對「單一異性」投入他所有的愛癡心 給 「單一的對象」!
每個祿權科忌 都 各有其「獨特的函意」!!以此類推。
b、地下化戀情的命理 - 夫妻宮忌入父母宮
1、感情上是不想曝光的,怕見光死!
2、怕影響到「長輩的心情」,怕影響長輩 然後就有長輩的壓力,父母不同意就分手了!
3、另一半是命忌入父母,是孝順的,不苟言笑的、個性直率的!怕帶迴傢,惹長輩不高興!!
4、可能另一半有什麼「見不得人」的事情,所以,不想曝光!比如 說 另一半是一個「有官司、犯罪的」!!
5、可能另一半跟命主的背景、條件差太多了,公主跟乞丐,門 戶 不對!!!
6、可能跟另一半跟命主不想去、或是無法去「登記」,成為「有名份的 夫婦關係」!!
所以夫妻忌入父母容易是「低調的 感情上的想法跟作法」!!!
三、工作類 - 你會不會失業、會不會減肥
假設生年忌入夫妻踏到的時候
1、容易沒飯吃或是吃不下飯就瘦了。以吃飯來 說 ,結果就是沒吃,但是過程可能是不想吃或者沒飯吃。為了減肥一天一
頓飯
2、生年忌入夫妻沖官祿,以工作來 說 ,結果就是沒工作,但是過程可能是沒工作,或是也不想工作。所以夫妻宮可以看
「胖瘦」,看有沒有工作!!
任何一宮忌入夫妻都容易有上麵的情況的!!!!
四、吃東西 胖瘦
a、「吃飯吃飽不飽」
福德是「享受」吃東西有「想法的」,先有「想法」再去吃東西,假設福德丙天同祿入疾厄,可能會「享用美食」,但沒有 說
「會不會吃飽」理解?或是吃半飽或是吃一點點。
看 「夫妻宮」 翻書 夫妻宮
1.看「感情」、「婚姻」。
2.「少小限」的借宮之位〈主第二大限前的所有年限〉。
3.看「福報」中的「福份財」 ─福德的財帛宮。
4.廚房〈疾厄的田宅 ─健康的收藏宮〉。
5.出外的 邭馕哗 ぁ高 w移」的九位「氣數」宮。
6.看「體型」 ─疾厄的「田宅宮」。
7.大舅、二哥〈弟〉位。


8.兄弟的「經濟狀況」〈兄弟的兄弟宮〉。
五 .看「體型」 ─疾厄的「田宅宮」。
我們 說 疾厄忌入夫妻 或是疾厄忌入官祿,冲夫妻 都會有「瘦」的函意
疾厄忌入夫妻 1.體質「瘦、弱」。
2. 性能力不足,婚姻生活少情趣。
疾厄忌入事業 1.工作場小、劣,「環境差」。
2.「職災」、「過勞」。工作常「不稱心」、「不堪負荷」。
3.宜上班安定,或從事「技術」、「仲介」、「顧問」等「服務業」。
4.「體型瘦弱」,不容易胖。
那要「瘦」不吃飯也是個「辦法」理解?
我一直以來的「吃飯的習慣」有可能,吃的很飽也有可能就餓一餐,還有可能就吃個「麵包充飢也可以,我的解讀是巨門
祿是「吃飽」,文昌忌是「不吃」,文昌科 是「充飢」,還有巨門祿是「不挑嘴」,有的吃就吃,像我隻要能吃的,就不會浪費
的。被人傢 說 ,你真好養,我 說 隻要羅蔔乾配飯就可以了。
祿在「溫度上也有「半煖不燙」;權是「熱」;科也是溫的;忌是「冷食」,祿是由「冷變熱」;科是由「熱變冷」,但是都屬「溫
的」,四化也可以解釋「溫度」。
巨 門祿能吃就是「福」的福,那文昌忌是「餓肚子」,我的「食道或是喉嚨好像比較「細一點」,像用吞的就比較不容易「吞下
去的」,有忌的話也有會喜歡「冷食 的」,像我吃飯不用「熱」也可以吃的,飯冷的也可以的。科的話科忌主「糾纏」,所以就
用「喝點東西吃點水果,吃點麵包充飢即可。慢慢的一點點的充飢,科能 「緩忌傷,科隻是把痛苦的時間拉長而已,不那麽
「餓」,就是減緩,緩和。
這個隻是講「坐星」而已還沒講「夫妻宮的四化」那假設巨門祿文昌忌入官祿宮,也可能會有「類似的問題」「冲照夫妻」?
b、從 “吃 ”中講 <祿、權、科、忌 >
我們每天都吃飯,但每天吃飯的飛化不見得都一樣,因為每天吃飯的心情、吃的東西也不一樣,巨門、天同也可以是小
吃,武曲也可能是小吃(吃素或殺 业 都可能),廉貞可能是大餐或是重口味。祿權科忌是吃的心情,也可能是味道-咸甜苦
甘,也可能是溫度-冷熱冰溫。
祿是春天,陽氣生,是鼕天過後,陽氣轉盛,是冷底變熱,冷的放到溫
權是夏天,是熱
科是鞦天,陽氣降,是夏天過後,陽氣轉弱,是熱底變冷,熱的放到冷
忌是鼕天,是近乎冷、冰
所以祿權科忌是吃飯的心情,也可能是吃飯的環境,也可能是吃飯的溫度,也可能是吃飯的 內 容(冷的--生魚片、沙
拉)
六、能遇「貴夫、貴婦的命理」
1、父母宮是、官祿、子女得祿容易有貴夫、貴婦的另一半
父母是夫妻的田宅
事 业 是夫妻的遷移
子女是夫妻的兄弟
2、是夫妻坐生年祿,轉忌逢福德、遷移的祿來會
福德、遷移坐祿,轉忌,逢夫妻的祿來會
這個也容易有貴夫、貴婦的命格
二種,是「福報」有福,最好交祿在「田宅、兄弟、財帛
3、夫妻坐生年祿,轉忌,逢父母宮、田宅祿來會


這個也容易有「貴夫、貴婦的命格」
也最好交祿在 田宅、兄弟、財帛
夫妻坐生年祿,轉忌,逢父母宮祿來會是臉上有光
4、夫妻跟遷移、福德交祿
交祿的過程有「田宅、兄弟」也很好
比如 說 遷移祿入田宅,轉忌入命,逢夫妻的祿來會
這樣也是可以「髮財的」串連「田宅」
七、夫妻年紀大小的判斷原則
年紀大的對象:巨門忌 太陽忌 天梁祿
年輕的對象:太陰祿 貪狼祿
大小通吃:「廉貞祿忌」
年紀大小,容易跟 1、夫妻宮的四化 2、跟夫妻宮坐的星曜有關的。
1、女 >男:是男小於女即可,小一天,也算的
2、男 >女:是 0歲 -3歲 ,這個是正常的
超過 3歲 以上,才叫年紀大,巨門忌,太陰忌,天梁祿都容易在 0-3歲 ,天梁祿,很容易差很多 歲 ,至少 5歲
3、雙忌,太陽雙忌、巨門雙忌,或是巨門忌太陽忌也容易相差很多 歲 。
4、夫妻坐生年忌,轉甲太陽忌或是轉丁巨門忌也容易相差多 歲 。
凡夫妻宮坐「天梁」星或「太陽」、「太陰」、「天機」、「巨門」等星曜化忌,婚姻容易「老少配」。
八、結婚飛化
a、閃婚
1、閃婚通常大概有「夫妻的祿,逢到「福德的忌」,福德、夫妻交祿容易遇到滿意的另一半。
2、遷移祿入夫妻的容易「閃電結婚」,夫妻祿入遷移是你的另一半容易令人羨慕的,遷移的祿會「意外」。
夫妻跟遷移的祿交會 1、會閃電結婚 ;2、會「遠方的老公、老婆」 ;3、不缺異性緣永遠有預備的人才
b、正式婚姻
結婚的話,父母、田宅、夫妻為主,如果有這三個的組合或任二個的組合婚姻會比較「長久一點」,化權跟化祿也可以的,
權是「積極因」 ;祿是「圓滿因」,命祿入夫妻,父母化權來會,是「長輩的壓力,或是公證結婚。
或是夫妻化祿入子女逢父母、田宅的權來會,也是類似有傢庭長輩的壓力的而結婚的,結婚不一定隻跟夫妻、父母、田宅
有關的,有些就是遷移、福德、夫妻
「結婚的理由韆百萬種,還有可能被騙的婚姻,像遷移、交友丁巨門忌入夫妻,這個也可能被設計的婚姻的,結婚「不見
得都是「快樂的」。
如果看到「官祿、交友、遷移」是忌入夫妻的,這個就要小心會有第三者介入感情,或是「被騙感情的」情況,尤其是「巨門
忌廉貞忌貪狼忌,這個更容易「被設計下的感情;田宅、父母、夫妻破的很嚴重的話,婚姻就不會太長,或 “長但是品質不
好” 。
夫妻自化科的人,尤其要防,和另一半日子過得久了,就成了革命情感了,就可能會有第三者。
c、感情複雜
夫妻宮飛出的祿忌,逢到生年忌或是祿,逢到命忌或是命祿,這樣的組合,容易 產 生感情複雜的情況,劈腿!
廉貞忌巨門忌的組合 -非常容易得癌或打官司的四化
1、病的話,是癌、瘤之類的比較嚴重的病。
2、金錢的話,可能金錢往來有糾紛,有大打官司之象。


3、還可能遇到 [被盗 偷 之情況 ]也是要打官司。
d、感情容易被罵
夫妻忌入交友
1、容易結交年紀差異大、生活背景差異大,被朋友罵。
2、容易分手,就不連絡了, (冲兄弟 )一事無成。
3、夫妻忌出事 业 ,當然也是 “感情出去分手後就不連絡 ” ,還有眼睜睜看著的感情被分開。
e、上門女婿
父母壬武曲忌入夫妻,逢夫妻已武曲自化祿,父母劫夫妻的祿,視夫妻雙忌,父母雙祿,再逢財帛已武曲祿,那婚姻對待
關係就是有問題的,比如,遷移忌入田宅,遷移忌入夫妻,轉忌入田宅,因婚姻驛馬在外地,遷移戊貪狼祿入子女,逢交
友已貪狼權來拱,驛馬宮串桃花星,遍地桃花。
f、花癡
1、夫妻自化祿,花癡,多情,容易動心,天真,意亂情迷。
2、命跟福德交廉貞祿忌在夫妻,很容易有幻想,花癡一點。
g、夫妻生年祿和事 业 生年祿的區別
如果夫妻有生年祿,令異性沒來由的喜歡,不貼異性,就能得到異性的吸引,如果夫妻和遷移交祿,既會討好又得異性
喜歡。生年祿入夫妻的人,異性看到他,就會 產 生生年祿入命的個性, 业 力讓異性對你微笑,所以異性對他不會計較,一
見就有好心情,即使出軌,也會原諒他,比較開朗,寬宏大量。
如果夫妻宮有忌的,出軌的話,就不吃不了兜著走, 絕 對不會被原諒的,夫妻隻是感情,還有肉體的問題或是精神上的
問題,子女隻是性慾沒 說 跟誰,疾厄是肉體的反應,福德是精神的反應,還有可能自己沒反應,被壞朋友帶去酒店,也可
能被設計,所以會不會劈腿,不是隻看夫妻宮。
夫妻宮是事 业 的遷移宮,工作的錶現位,比如事 业 宮有祿,是 說 工作容易順心,夫妻宮有祿,是 說 工作錶現好,工作順手
順心,當然比不上工作錶現好。
Nội dung dẫn theo link: [转载]夫妻宫的各种细节用法



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×