Tải bản đầy đủ

cung tử nữ tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung tử nữ đoạn bí quyết 子女宫紫微斗数全书之子女宫断诀

[cung tử nữ] tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung tử nữ đoạn bí
quyết_[子女 宫 ]紫微斗数全 书 之子女 宫 断 诀
Bản dịch:
tứ tử nữ
phàm khán tử nữ tiên khán Bản cung tinh tú chủ có kỷ tí. nếu gia dương đà hỏa linh không kiếp sát kỵ chủ sống chết nữ có hình khắc, thứ khán đối
cung có xung hình phủ. như Bản cung vô tinh diệu chuyên khán đối cung có gì tinh tú chủ có kỷ tí. nếu thiện Tinh quý Tinh thủ cung tử nữ tất chủ
một thân sống chết hưng thịnh quý hiển. nếu ác Tinh lại cùng hình sát thủ cung tử nữ, điều không phải hình khắc, chủ sinh mạnh mẽ phá đãng người
ấy. vừa khán tam phương tứ chính có được sao Nam Đẩu Tinh chủ nhiều sinh nam, sao Bắc đẩu chủ nhiều sinh nữ. nếu thái dương tinh rơi vào
dương cung chủ tiên sinh nam, thái âm tinh rơi vào âm cung chủ tiên sinh nữ. chuyên khán hình sát thủ Bản cung vô chế hóa tướng sinh, tất nhiên
tuyệt tự. nhật sinh sợ nhất Thái Âm lâm, dạ sinh sợ nhất thái dương chiếu, đến đây Tinh nếu ở nữ nhân cung phương chỉ vô mà.
tử vi miếu vượng nam tam nữ nhị, gia tả hữu xương khúc có năm người, gia dương đà hỏa linh không kiếp chỉ một đôi, không phải thiên thất người
sống đa, hoặc chiêu tự tí cư trường, phá quân cùng ba người, Thiên phủ cùng thêm cát Tinh tứ năm người, gia xương khúc tả hữu có quý tí, nếu
độc thủ lại gia không kiếp cô quân.
thiên cơ miếu vượng hai người, hoặc thứ sinh đa, cự môn một người, thiên lương cùng tồn tại dần cung, có nhị ba người, ở thân cung nữ đa nam ít,
chỉ có thể một con trai, Thái Âm cùng nhị ba người, gia dương đà hỏa linh không kiếp hoàn toàn không có tí.
thái dương nhập miếu nam tam nữ nhị vãn tí quý, cự môn cùng ba người, Thái Âm cùng năm người, hãm địa có con trai thứ ba phải không đắp, lại
gia dương đà hỏa linh không kiếp chỉ lưu một con trai tống cuối cùng.
vũ khúc chủ một con trai hoặc thành tới người sống đa, phá quân cùng hình phạt chính, chỉ có một người, gia dương đà hỏa linh không kiếp tuyệt
tự, tham lang vãn chiêu con trai thứ hai, thiên tướng cùng tiên chiêu nhà tôi, sau thân sinh một con trai, thất sát cùng chủ cô hoặc bị thương tàn phế
người ấy.
thiên đồng miếu vượng ngũ tí có quý, cự môn cùng ba người, Thái Âm cùng năm người, ở ngọ cung hãm địa giảm phân nửa, thiên lương cùng tiên

nữ sau nam có con trai thứ hai, canh giữ ở thân cung chỉ có thể lưu một con trai tống cuối cùng, ở dần cung thêm cát Tinh có con trai thứ ba, gia
dương đà hỏa linh không kiếp thấy hình khắc, tí ít tống cuối cùng.
liêm trinh một người, Thiên phủ cùng chủ quý tí ba người, nếu tham lang phá quân thất sát cùng chủ cô, lại gia dương đà hỏa linh không kiếp hoàn
toàn không có, thiên tướng cùng có con trai thứ hai.
Thiên phủ năm người, vũ khúc cùng hai người, tử vi cùng tứ năm người, liêm trinh cùng ba người, gia dương đà hỏa linh không kiếp chỉ ba người.
Thái Âm nữ tam nam nhị tiên nữ sau nam, miếu vượng có quý tí, hãm địa giảm phân nửa, chiêu mềm yếu người ấy, hoặc hư hoa không nên thân,
thái dương cùng năm người, thiên cơ cùng hai người, thiên đồng cùng năm người, miếu địa vô khắc, hãm cung có khắc, gia dương đà hỏa linh
không kiếp tí ít.
tham lang miếu vượng hai người, sớm có hình khắc, tử vi cùng hai người, liêm trinh cùng tí ít, như chiêm tinh hai người, vũ khúc cùng ba người,
trước khó sau dễ.
cự môn nhập miếu nhị nhập, trước khó sau dễ, thái dương ở chung một ... hai ... Tí dễ nuôi, gia dương đà hỏa linh tí ít, thiên cơ đồng nhất nhân, có
cát Tinh cùng hai người gia không kiếp hoàn toàn không có.
thiên tướng vô dương đà hỏa linh cùng có con trai thứ hai thành dụng cụ, có sát tiên chiêu tự tí cư trường, thân sinh một ... hai ... Tí, tử vi cùng như
xương khúc tả hữu có tam bốn người, vũ khúc cùng có ba người, thấy dương đà hỏa linh không kiếp tất khắc, nên thiên thất sinh.
thiên lương miếu vượng hai người, gia dương đà hỏa linh không kiếp sớm khắc, thiên đồng cùng gia xương khúc tả hữu cát Tinh có ba người, thiên
cơ cùng có hai người, gia dương đà hỏa linh không kiếp hoàn toàn không có.
thất sát chủ cô một người của phân, tử vi cùng lại cát Tinh có ba người, thấy dương đà hỏa linh không kiếp hoàn toàn không có, dù có không nên
thân, tất mạnh mẽ phá sản người ấy.
phá quân nhập miếu ba người, kiên cường người ấy, tử vi cùng ba người, vũ khúc cùng gia xương khúc tả hữu có ba người, liêm trinh đồng nhất
nhân, thấy dương đà tướng sinh có chế, vô chế thấy không kiếp hỏa đà ít tí.
tả phụ sống cu ky một mình nam tam nữ nhất, thấy tử vi Thiên phủ nhiều cát Tinh chủ quý tí, thấy phá sát dương đà hỏa linh không kiếp chỉ hai
người, có cũng không nên thân.
hữu bật ba người thêm cát Tinh có quý tí, thấy dương đà hỏa linh không kiếp giảm phân nửa.
văn xương ba người, thêm cát Tinh càng nhiều, có kình đà hỏa linh không kiếp chỉ có thể một con trai của phân.
văn khúc miếu vượng có bốn người, hãm địa có nhị ba người, gia kình dương la đà hỏa linh tí ít.


lộc tồn chủ cô nên thứ xuất nhất con tò vò người ấy, thêm cát Tinh có một người, gia Hỏa Tinh nhiều sát cô hình.
dương đà hãm cung cô đơn, thêm cát Tinh miếu vượng có một người, như đối cung có cát Tinh đa vô sát xung, cũng có tam bốn người, thấy hao
tổn sát kỵ, ở Bản cung tuyệt tự.
Hỏa Tinh phùng cát cùng bất cô, hãm cung thêm sát hình thương.
linh Tinh độc thủ cô đơn, thêm cát Tinh nhập miếu có thể hứa thứ xuất, khán đối cung cát đa nhị ba người.
khôi việt đơn thủ chủ có quý tí.
đẩu quân tại tử nữ cung quá độ, phùng cát tử nữ hưng thịnh, phùng hung hình khắc hoặc tí phá gia.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
四 子女
凡看子女先看本宫星宿主有几子。若加羊陀火玲空劫杀忌主生子女有刑克,次看对宫有冲刑否。如本宫无星曜专看对宫有何星宿
主有几子。若善星贵星守子女宫必主其人生子昌盛贵显。若恶星又同刑杀守子女宫,不是刑克,主生强横破荡之子。又看三方四
正得南斗星多主生男,北斗星多主生女。若太阳星落在阳宫主先生男,太阴星落在阴宫主先生女。专看刑杀守本宫无制化相生,


必然绝祀。日生最怕太阴临,夜生最怕太阳照,此星若在儿女宫方恐无儿。
紫微庙旺男三女二,加左右昌曲有五人,加羊陀火铃空劫只一双,不然偏室生者多,或招祀子居长,破军同三人,天府同加吉星四
五人,加昌曲左右有贵子,若独守再加空劫孤君。
天机庙旺二人,或庶生多,巨门一人,天梁同在寅宫,有二三人,在申宫女多男少,只可一子,太阴同二三人,加羊陀火铃空劫全
无子。
太阳入庙男三女二晚子贵,巨门同三人,太阴同五人,陷地有三子不成盖,再加羊陀火铃空劫止留一子送终。
武曲主一子或成至生者多,破军同主刑,止有一人,加羊陀火铃空劫绝祀,贪狼晚招二子,天相同先招外子,后亲生一子,七杀同
主孤或伤残之子。
天同庙旺五子有贵,巨门同三人,太阴同五人,在午宫陷地减半,天梁同先女后男有二子,守在申宫只可留一子送终,在寅宫加吉
星有三子,加羊陀火铃空劫见刑克,子少送终。
廉贞一人,天府同主贵子三人,若贪狼破军七杀同主孤,再加羊陀火铃空劫全无,天相同有二子。
天府五人,武曲同二人,紫微同四五人,廉贞同三人,加羊陀火铃空劫止三人。
太阴女三男二先女后男,庙旺有贵子,陷地减半,招软弱之子,或虚花不成器,太阳同五人,天机同二人,天同同五人,庙地无
克,陷宫有克,加羊陀火铃空劫子少。
贪狼庙旺二人,早有刑克,紫微同二人,廉贞同子少,如占星二人,武曲同三人,先难后易。
巨门入庙二入,先难后易,太阳同居一二子易养,加羊陀火铃子少,天机同一人,有吉星同二人加空劫全无。
天相无羊陀火铃同有二子成器,有杀先招祀子居长,亲生一二子,紫微同如昌曲左右有三四人,武曲同有三人,见羊陀火铃空劫
必克,宜偏室生。
天梁庙旺二人,加羊陀火铃空劫早克,天同同加昌曲左右吉星有三人,天机同有二人,加羊陀火铃空劫全无。
七杀主孤一人之分,紫微同再吉星有三人,见羊陀火铃空劫全无,纵有不成器,必强横败家之子。
破军入庙三人,刚强之子,紫微同三人,武曲同加昌曲左右有三人,廉贞同一人,见羊陀相生有制,无制见空劫火陀少子。
左辅单居男三女一,见紫微天府诸吉星主贵子,见破杀羊陀火铃空劫止二人,有也不成器。
右弼三人加吉星有贵子,见羊陀火铃空劫减半。
文昌三人,加吉星更多,有擎陀火铃空劫只可一子之分。
文曲庙旺有四人,陷地有二三人,加擎羊罗陀火铃子少。
禄存主孤宜庶出一螟蛉之子,加吉星有一人,加火星诸杀孤刑。
羊陀陷宫孤单,加吉星庙旺有一人,如对宫有吉星多无杀冲,亦有三四人,见耗杀忌,在本宫绝嗣。
火星逢吉同不孤,陷宫加杀刑伤。


铃星独守孤单,加吉星入庙可许庶出,看对宫吉多二三人。
魁钺单守主有贵子。
斗君在子女宫过度,逢吉子女昌盛,逢凶刑克或子破家。
Nội dung dẫn theo link: [子女宫]紫微斗数全书之子女宫断诀Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×