Tải bản đầy đủ

cung thiên di tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung thiên di 迁移宫紫微斗数全书之迁移宫

[cung thiên di] tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung thiên di_[迁移
宫 ]紫微斗数全 书 之迁移 宫
Bản dịch:
thất thiên di
tử vi cùng tả hữu xuất ngoại quý nhân đến đỡ mập ra, Thiên phủ cùng xuất nhập hiểu rõ, thiên tướng cùng tồn tại ngoại phát tài, phá quân cùng quý
nhân thấy ái, tiểu nhân không đủ, gia dương đà hỏa linh không kiếp tại ngoại bất an tĩnh.
thiên cơ xuất ngoại tình quý ở nhà có thị phi, cự môn cùng động trung thì cát, thiên lương cùng xuất ngoại xưng ý, Thái Âm cùng mang trung cát, gia
dương đà hỏa linh tại ngoại nhiều thị phi thân bất an tĩnh.
thái dương nên xuất ngoại mập ra không kiên nhẫn tĩnh thủ, Thái Âm cùng xuất ngoại mang trung cát, cự môn phí sức, gia dương đà hỏa linh không
kiếp tại ngoại tâm thân không rõ nhàn.
vũ khúc nháo mang trung tiến ít không thích hợp tĩnh thủ, tham lang cùng tác cự thương, thất sát phá quân cùng thể xác và tinh thần bất có được tĩnh
thủ, gia dương đà hỏa linh tại ngoại chiêu thị phi.
thiên đồng xuất ngoại gặp quý nhân đến đỡ, cự môn cùng phí sức, Thái Âm cùng khổ cực, thiên lương cùng quý nhân thấy ái, gia dương đà hỏa linh
không kiếp tại ngoại ít toại chí.
liêm trinh xuất ngoại hiểu rõ cận quý, tại gia nhật ít, tham lang cùng nháo trung lập chân, thất sát cùng tồn tại ngoại mở rộng tài, thiên tướng cùng
động trung thì cát, gia dương đà tịnh tam phương có hung sát tử ở tại ngoại đạo.
Thiên phủ xuất ngoại gặp quý nhân phù, trì cùng tử vi mập ra, liêm trinh vũ khúc nháo trung thủ tài tác cự thương.
Thái Âm nhập miếu xuất ngoại tình quý phát tài, hãm cung chiêu thị phi, thái dương cùng cực mỹ, Thái Âm cùng thiếu sự yên lặng, thiên đồng cùng
tồn tại miếu vượng địa xuất ngoại tay không phát tài thành gia.
tham lang độc canh giữ ở ngoại lao lực, nháo trung hoành thu nhập tiền tài, liêm trinh cùng gia tứ sát, tại ngoại gian nan, vũ khúc cùng tác cự
thương, gia dương đà hỏa linh không kiếp hao tổn sát lưu niên gặp binh cướp bóc.

cự môn xuất ngoại phí sức bất an, cùng người không đủ nhiều thị phi, gia dương đà hỏa linh không kiếp dũ quá mức.
thiên tướng xuất ngoại quý nhân nói tê, tử vi cùng cát lợi, vũ khúc cùng tồn tại ngoại phát tài, liêm trinh cùng gia dương đà hỏa linh chiêu thị phi tiểu
nhân không đủ.
thiên lương xuất ngoại cận quý quý nhân thành tựu, thiên đồng cùng phúc hậu, thiên cơ cùng nghệ thuật trên đường đi.
thất sát tại ngoại nhật đa, tại gia nhật ít, vũ khúc cùng động trung thì cát, liêm trinh cùng tồn tại ngoại phát tài, tử vi cùng tồn tại ngoại đa toại chí, gia
dương đà hỏa linh không kiếp vừa quan tâm không yên hoặc lưu lạc chân trời.
phá quân xuất ngoại phí sức không yên, nhập miếu tại ngoại cao chót vót, gia dương đà hỏa linh, bôn ba xảo nghệ đi trên đường, gia văn xương
văn khúc vũ khúc gặp gỡ đào kép người.
văn xương xuất ngoại tình quý phát đạt, tiểu nhân không đủ, gia dương đà hỏa linh không kiếp tại ngoại khiếm an trữ.
văn khúc tại ngoại cận quý, thêm cát Tinh có được tài, gia dương đà hỏa linh ít toại chí.
tả phụ động trung quý nhân đến đỡ mập ra, gia dương đà hỏa linh hạ nhân không đủ đa chiêu thị phi.
hữu bật xuất ngoại gặp quý nhân đến đỡ phát đạt, không thích hợp tĩnh thủ, gia dương đà hỏa linh không kiếp, tại ngoại cùng người có tranh luận.
lộc tồn xuất áo khoác lộc như ý, hội dương đà hỏa linh không kiếp cùng người đa không đủ ý.
kình dương nhập miếu tại ngoại y lộc như ý, thêm cát Tinh nháo trung phát tài, hãm địa thành công hạ nhân đa không đủ.
đà la hội cát Tinh tại ngoại gặp quý có được tài, hãm địa gia dương hỏa linh tinh không cướp đa chiêu thị phi hạ nhân không đủ.
Hỏa Tinh độc thủ xuất ngoại bất an, thêm cát Tinh nháo trung thu nhập tiền tài, gia dương đà không kiếp chiêu thị phi tại ngoại ít toại chí.
linh Tinh có cát Tinh cùng tồn tại ngoại cát, gia dương hỏa linh không kiếp không đủ chiêu thị phi.
đẩu quân quá độ gặp cát động trung cát, gặp hung sát động trung có khẩu thiệt.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)


Bản gốc:
七 迁移
紫微同左右出外贵人扶持发福,天府同出入通达,天相同在外发财,破军同贵人见爱,小人不足,加羊陀火铃空劫在外不安静。
天机出外遇贵居家有是非,巨门同动中则吉,天梁同出外称意,太阴同忙中吉,加羊陀火铃在外多是非身不安静。
太阳宜出外发福不耐静守,太阴同出外忙中吉,巨门劳心,加羊陀火铃空劫在外心身不清闲。
武曲闹忙中进少不宜静守,贪狼同作巨商,七杀破军同身心不得静守,加羊陀火铃在外招是非。
天同出外遇贵人扶持,巨门同劳心,太阴同辛苦,天梁同贵人见爱,加羊陀火铃空劫在外少遂志。
廉贞出外通达近贵,在家日少,贪狼同闹中立脚,七杀同在外广招财,天相同动中则吉,加羊陀并三方有凶杀死于外道。
天府出外遇贵人扶,持同紫微发福,廉贞武曲闹中取财作巨商。
太阴入庙出外遇贵发财,陷宫招是非,太阳同极美,太阴同欠宁静,天同同在庙旺地出外白手生财成家。
贪狼独守在外劳碌,闹中横进财,廉贞同加四杀,在外艰难,武曲同作巨商,加羊陀火铃空劫耗杀流年遭兵劫掠。
巨门出外劳心不安,与人不足多是非,加羊陀火铃空劫愈甚。
天相出外贵人提撕,紫微同吉利,武曲同在外发财,廉贞同加羊陀火铃招是非小人不足。
天梁出外近贵贵人成就,天同同福厚,天机同艺术途中走。
七杀在外日多,在家日少,武曲同动中则吉,廉贞同在外生财,紫微同在外多遂志,加羊陀火铃空劫又操心不宁或流荡天涯。
破军出外劳心不宁,入庙在外峥嵘,加羊陀火铃,奔驰巧艺走途中,加文昌文曲武曲相会优伶之人。
文昌出外遇贵发达,小人不足,加羊陀火铃空劫在外欠安宁。
文曲在外近贵,加吉星得财,加羊陀火铃少遂志。
左辅动中贵人扶持发福,加羊陀火铃下人不足多招是非。


右弼出外遇贵人扶持发达,不宜静守,加羊陀火铃空劫,在外与人有争竞。
禄存出外衣禄遂心,会羊陀火铃空劫与人多不足意。
擎羊入庙在外衣禄遂心,加吉星闹中发财,陷地有成下人多不足。
陀罗会吉星在外遇贵得财,陷地加羊火铃星空劫多招是非下人不足。
火星独守出外不安,加吉星闹中进财,加羊陀空劫招是非在外少遂志。
铃星有吉星同在外吉,加羊火铃空劫不足招是非。
斗君过度遇吉动中吉,遇凶杀动中有口舌。
Nội dung dẫn theo link: [迁移宫]紫微斗数全书之迁移宫Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×