Tải bản đầy đủ

cung tật ách tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung tật ách 疾厄宫紫微斗数全书之疾厄宫

[cung tật ách] tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung tật ách_[疾厄
宫 ]紫微斗数全 书 之疾厄 宫
Bản dịch:
lục tật ách
tiên khán cung mệnh tinh diệu lạc hãm gia dương đà hỏa linh không kiếp hóa kỵ thủ chiếu làm sao, vừa khán cung tật ách tinh diệu thiện ác miếu
vượng lạc hãm làm sao đoạn của.
tử vi tai ít, Thiên phủ cùng cũng ít, thiên tướng cùng da thai vất vả, như gia phá quân huyết khí bất hòa, cùng dương linh chủ có bệnh kín, gia không
kiếp chủ sấn tật lòng dạ tật.
thiên cơ tã lót đa tai, hãm hai đầu bờ ruộng mặt mặt mày hốc hác, cự môn cùng huyết khí tật, thiên lương cùng hạ bộ tật, Thái Âm cùng sang tai, gia
dương hỏa hãm cung có con mắt tật, tứ chi vô lực.
thái dương đầu phong, Thái Âm cùng gia hóa kỵ, dương đà chủ mắt có thương tích, hãm cung cũng chủ con mắt tật thiếu quang minh.
vũ khúc tã lót tai truân tay chân đồ trang sức có thương tích, dương đà đồng nhất sinh thường có tai, thiên tướng cùng chiêu bệnh kín, thất sát cùng
máu tật, tham lang cùng miếu vượng vô tật, hãm địa gia tứ sát, mắt tay chân tật trĩ tật điên sang.
thiên đồng nhập miếu tai ít, cự môn đồng tâm khí tật, Thái Âm cùng gia dương hỏa huyết khí tật, thiên lương cùng gia tứ sát lòng dạ tật.
liêm trinh tã lót tai sang thắt lưng đủ của tật, nhập miếu thêm cát hòa bình, gặp tham lang cùng, hãm địa mắt tật tai đa, thất sát phá quân Thiên phủ
cùng tai ít.
Thiên phủ tai ít lâm tai có thể cứu chữa, tử vi cùng tai ít, gia dương đà hỏa linh không kiếp có điên tật, liêm trinh cùng gia cướp sát không vong,
giữa đường bị thương tàn phế.
Thái Âm miếu vượng vô tai, hãm địa tai chủ nhiều vất vả thương của chứng, nữ nhân chủ đại thương tàn, nếu thái dương cùng thêm cát mỹ suốt đời
tai ít, dương đà hỏa linh mắt tật, gia không kiếp có điên tật, thiên đồng cùng gia dương đà, hãm cung chủ gia chứng cùng hỏa linh đa tai.
cự môn niên thiếu mủ máu của ách, thái dương cùng có đầu điên thư, thiên đồng cùng hạ bộ chủ có điên chứng, gia dương cồn miễn của tật, gia kỵ

có hiểu biết của ưu.
thiên tướng tai ít da mặt hoàng sưng huyết khí của tật, tử vi cùng tai ít, vũ khúc cùng gia tứ sát mặt mày hốc hác, liêm trinh cùng gia không kiếp tay
chân thương.
thất sát còn nhỏ đa tai, trường chủ trĩ tật, vũ khúc cùng gia tứ sát tay chân bị thương tàn phế, liêm trinh cùng chủ con mắt tật, gia kình dương tứ chi
có thương tích tàn.
phá quân còn nhỏ sang lại nùng máu gầy gò ốm yếu, vũ khúc cùng mắt thấy tật, tử vi cùng tai ít, liêm trinh cùng gia dương hỏa tứ chi có thương tích
tàn.
văn xương độc thủ tai ít, gia dương đà hỏa linh không kiếp tai đa, cùng nhiều cát Tinh suốt đời vô tai.
văn khúc tai ít thêm cát Tinh một đời vô tai, gia dương đà hỏa linh không kiếp, tọa hãm cung tai có.
tả phụ độc thủ bình hòa, thêm cát Tinh tai ít, thấy dương đà hỏa linh không kiếp thường có tai.
hữu bật độc thủ phùng tai có thể cứu chữa, thấy dương đà hỏa linh không kiếp tai đa.
lộc tồn niên thiếu đa tai, thêm cát Tinh tai ít, thấy dương đà hỏa linh tứ chi tất bị thương tàn phế, gia không kiếp hồng bệnh kín duyên sinh.
đà la còn nhỏ tai, mài gắn bó đồ trang sức, có thương tích phá lại vừa kéo dài tuổi thọ.
kình dương có đầu điên của chứng, hoặc tứ chi thiếu lực, đồ trang sức mặt mày hốc hác kéo dài tuổi thọ, thêm cát Tinh tai ít.
dương linh chủ suốt đời tai ít, thân thể sức khoẻ dồi dào thông minh.
đẩu quân gặp cát thể xác và tinh thần an bình kỳ năm vô tai. gặp hung sát bản người sinh có né tránh kỳ nhiều năm tai.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
六 疾厄


先看命宫星曜落陷加羊陀火铃空劫化忌守照如何,又看疾厄宫星曜善恶 庙旺落陷如何断之。
紫微灾少,天府同亦少,天相同皮胎劳,如加破军血气不和,同羊铃主有暗疾,加空劫主疢疾心气疾。
天机襁褓多灾,陷地头面破相,巨门同血气疾,天梁同下部疾,太阴同疮灾,加羊火陷宫有目疾,四肢无力。
太阳头风,太阴同加化忌,羊陀主眼目有伤,陷宫亦主目疾欠光明。
武曲襁褓灾迍手足头面有伤,羊陀同一生常有灾,天相同招暗疾,七杀同血疾,贪狼同庙旺无疾,陷地加四杀,眼手足疾痔疾疯
疮。
天同入庙灾少,巨门同心气疾,太阴同加羊火血气疾,天梁同加四杀心气疾。
廉贞襁褓灾疮腰足之疾,入庙加吉和平,遇贪狼同,陷地眼疾灾多,七杀破军天府同灾少。
天府灾少临灾有救,紫微同灾少,加羊陀火铃空劫有疯疾,廉贞同加劫杀空亡,半途伤残。
太阴庙旺无灾,陷地灾多主劳伤之症,女人主大伤残,若太阳同加吉美一生灾少,羊陀火铃眼目疾,加空劫有疯疾,天同同加羊
陀,陷宫主加症同火铃多灾。
巨门少年脓血之厄,太阳同有头疯疽,天同同下部主有疯症,加羊火酒免之疾,加忌有耳目之忧。
天相灾少面皮黄肿血气之疾,紫微同灾少,武曲同加四杀破相,廉贞同加空劫手足伤。
七杀幼年多灾,长主痔疾,武曲同加四杀手足伤残,廉贞同主目疾,加擎羊四肢有伤残。
破军幼年疮癞浓血羸黄,武曲同目视疾,紫微同灾少,廉贞同加羊火四肢有伤残。
文昌独守灾少,加羊陀火铃空劫灾多,同诸吉星一生无灾。
文曲灾少加吉星一世无灾,加羊陀火铃空劫,坐陷宫灾有。
左辅独守平和,加吉星灾少,见羊陀火铃空劫常有灾。
右弼独守逢灾有救,见羊陀火铃空劫灾多。


禄存少年多灾,加吉星灾少,见羊陀火铃四肢必伤残,加空劫玫暗疾延生。
陀罗幼年灾,磨唇齿头面,有伤破方可延寿。
擎羊有头疯之症,或四肢欠力,头面破相延寿,加吉星灾少。
羊铃主一生灾少,身体健旺伶俐。
斗君遇吉身心安宁其年无灾。遇凶杀本生人有畏忌其年多灾。
Nội dung dẫn theo link: [疾厄宫]紫微斗数全书之疾厄宫Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×