Tải bản đầy đủ

cung tài bạch tử vi đấu sổ toàn tập của cung tài bạch cát hung tinh bí quyết sự chỉ dẫn ngắn 财帛宫紫微斗数全集之财帛宫吉凶星诀便览

[cung tài bạch] tử vi đấu sổ toàn tập của cung tài bạch cát hung
Tinh bí quyết sự chỉ dẫn ngắn_[财 帛 宫 ]紫微斗数全集之 财 帛 宫
吉凶星 诀 便 览
Bản dịch:
ngũ tài bạch
tử phủ tướng liêm lộc đầy chiếm giữ, âm dương tả hữu cùng tham lang, dương đà liêm sát nhàn trung có, cơ cùng hỏa linh không kiếp túi.
tử vi chủ giàu có thiên rương, phùng sát tiên nam sau dễ, gia tứ sát trước dễ sau khó.
thiên cơ bạch gìn giữ cái đã có gia, tài lộc sung túc, trung phá sau thành, xảo nghệ phát tài.
thái dương tài bạch phong phú, hãm địa lao lực phát tài.
vũ khúc nhập miếu hóa cát, nháo trung thu nhập tiền tài, tay không thành gia, hãm địa thêm sát, tài tới tài đi.
thiên đồng tay không thành gia, tài bạch vãn tụ, hãm địa phá hao tổn.
liêm trinh thành bại bất thường, trước khó sau dễ.
Thiên phủ tài bạch phong phú, điền trạch rộng, gặp cát Tinh tài đa.
Thái Âm miếu vượng phú quý tài đa, hãm địa thành bại không đồng nhất, cuối cùng bất tụ tài.
cự môn thành bại không đồng nhất, nháo trung tụ tài, trước khó sau dễ, gia dương đà cũng thế, thấy Địa không tài bất tụ.
thiên tướng tài bạch sung túc, gia tứ sát thành bại không đồng nhất.
thiên lương nhập miếu tài bạch thành đào, gia tứ sát trước khó sau dễ.
thất sát nhập miếu nháo trung tài tiến, hãm địa thành bại không đồng nhất.
phá quân tài bất tụ, gia tứ sát khổ cực có được tài, hoành thành hoành phá, như thêm cát càng như sấm.
văn xương nhập miếu phong phụ thành tụ, hãm địa phá hao tổn không đồng nhất, nháo trung thu nhập tiền tài.
văn khúc cùng tiền đoạn.

lộc tồn tài tích chiếm giữ rương, thêm sát trước khó sau dễ.
hỏa linh tán tài lao khổ, nhập miếu phát tài.
tả hữu lộc quyền khoa khôi việt tịnh cát.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
五 财帛
紫府相廉禄满仓,阴阳左右及贪狼,羊陀廉杀闲中有,机与火铃空劫囊。
紫微 主富足千箱,逢杀先男后易,加四杀先易后难。
天机 白守成家,财禄丰足,中破后成,巧艺生财。
太阳 财帛丰盛,陷地劳碌生财。
武曲 入庙化吉,闹中进财,白手成家,陷地加杀,财来财去。
天同 白手成家,财帛晚聚,陷地破耗。
廉贞 成败不常,先难后易。
天府 财帛丰盛,田宅广阔,遇吉星财多。


太阴 庙旺富贵财多,陷地成败不一,终不聚财。
巨门 成败不一,闹中聚财,先难后易,加羊陀亦然,见地空财不聚。
天相 财帛丰足,加四杀成败不一。
天梁 入庙财帛成桃,加四杀先难后易。
七杀 入庙闹中财进,陷地成败不一。
破军 财不聚,加四杀辛苦得财,横成横破,如加吉一发如雷。
文昌 入庙丰阜成聚,陷地破耗不一,闹中进财。
文曲 同前断。
禄存 财积仓箱,加杀先难后易。
火铃 散财劳苦,入庙发财。
左右禄权科魁钺 并吉。
Nội dung dẫn theo link: [财帛宫]紫微斗数全集之财帛宫吉凶星诀便览Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×