Tải bản đầy đủ

cung tài bạch tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung tài bạch 财帛宫紫微斗数全书之财帛宫

[cung tài bạch] tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung tài bạch_[财 帛
宫 ]紫微斗数全 书 之 财 帛 宫
Bản dịch:
ngũ tài bạch
tử vi sung túc chiếm giữ rương, gia dương đà hỏa linh không kiếp bất vượng, phá quân cùng trước khó sau dễ, thiên tướng cùng tài bạch súc tích,
Thiên phủ cùng giàu có cả đời bảo thủ, gia tả hữu là tài phú của quan, thất sát cùng thêm cát tài bạch hoành phát.
thiên cơ phí sức cố sức phát tài, cự môn cùng nháo trung yêu cầu thủ, thiên lương cùng bộ phận then chốt diệu kế sinh khoảng thu nhập thêm, Thái
Âm cùng hãm cung thành bại, gia dương đà hỏa linh không kiếp suốt đời thành công có bại.
thái dương nhập miếu sung túc, hãm cung lao lực bất toại, Thái Âm cùng gia tả hữu cát Tinh phát tài không nhỏ, lộc tồn cùng quan tâm có được tài
hồng đại phú, cự môn cùng trước kia thành bại trung vị tràn đầy.
vũ khúc sung túc hóa cát có rất nhiều gia tư, vô cát gia nháo trung thu nhập tiền tài, phá quân cùng đông tới tây đi tiên vô sau có, thiên tướng cùng
tài bạch đẫy đà, gặp quý phát tài thành gia, thất sát cùng tay không phát tài thành gia, tham lang cùng ba mươi năm sau phương phát tài, gia dương
đà hỏa linh bất tụ cực phạ không vong.
thiên đồng tay không phát tài vãn phát, cự môn cùng tài vận tiến thoái, thiên lương cùng tài đại vượng, gia tứ sát không kiếp hoặc 1.cửu lưu nhân
sinh tài thành gia.
liêm trinh ở thân dần cung nháo trung phát tài, hãm cung trước khó sau dễ, tham lang sinh hoành nổi giận phá, thấy dương hỏa cực sinh hoành tiến
của tài, thất sát cùng nháo trung thủ, thiên tướng cùng giàu có chiếm giữ rương, như hao tổn cướp thiên không thường tại quan phủ trung rủi ro.
Thiên phủ giàu có, thấy dương đà hỏa linh không kiếp thành công bại, tử vi cùng cự tích, liêm trinh vũ khúc cùng gia quyền lộc là giàu có quyền
quý.
Thái Âm nhập miếu giàu có chiếm giữ rương, hãm cung thành bại bất tụ, thái dương cùng tiên ít sau đa, thiên cơ cùng tay không phát tài thành gia,
thiên đồng cùng tài vượng ruột, lộc tồn kiêm tả hữu cùng chủ đại phú.

tham lang miếu vượng hoành phát, hãm địa bần cùng, tử vi cùng thủ sẵn, gia kế tự sau lại thêm đẫy đà, thấy Hỏa Tinh ba mươi năm trước thành bại,
ba mươi năm sau hoành phát.
cự môn tay không phát tài thành gia, nên nháo trung thủ, khí cao người hoành phá, thái dương cùng nhập miếu thủ thấy thành gia kế, thiên cơ cùng
tài vận ruột, làm không đồng nhất, thiên đồng cùng tay không thành gia, 1.cửu lưu nhân cát, gia dương đà hỏa linh không kiếp rủi ro đa đoan.
thiên tướng giàu có, tử vi cùng tài vận hoành tiến, vũ khúc cùng gia tứ sát bách công phát tài, liêm trinh cùng thương nhân phát tài, gia dương đà hỏa
linh không kiếp hao tổn kỵ, thành bại vô tích tụ.
thiên lương giàu có nhập miếu thượng đẳng phú quý, hãm cung vất vả cần cù cầu tài độ nhật, thiên đồng cùng tay không phát tài thắng tổ, thiên cơ
cùng phí sức cố sức phát tài không nhiều lắm, thay đổi phương thấy thành gia, gia dương đà hỏa linh không kiếp, trước khó sau dễ vẹn vẹn đủ độ
nhật.
phá quân tại tí ngọ cung, có nhiều vàng bạc bảo bối súc tích, thìn tuất vượng cung cũng tài thịnh, hãm cung phá bất tổ tụ, vũ khúc cùng thủ tị hợi
cung, đông tới tây đi, tử vi cùng tiên đi sau sinh, liêm trinh cùng lao lực phát tài, tiên nan sau toại, gia không kiếp cực bần.
văn xương giàu có chiếm giữ rương, thêm cát Tinh tài vận vượng, cự môn cùng phú, hãm địa đem cùng đà hỏa linh khoảng không bại hàn nho bối.
văn khúc nhập miếu giàu có, thêm cát Tinh có được quý nhân tài, gia dương đà hỏa linh không kiếp gia kỵ, đông tới tây đi thành bại bất toại.
tả phụ hữu bật, nhiều cung giàu có, hội nhiều cát Tinh có được quý nhân tài, gia dương đà hỏa linh không kiếp hao tổn kỵ, chủ thành bại mà không
tụ.
lộc tồn giàu có chiếm giữ rương tài sản vô số, thêm cát mỹ không đợi vất vả mà tài tự gia, dương đà hỏa linh không kiếp hao tổn kỵ tiên vô sau có.
kình dương thìn tuất xấu vị cung nháo trung phát tài, hãm địa phá tổ bất tụ cuối cùng không thể phát đạt, chỉ cá muối dơ bẩn trung phát tài.
đà la nháo trung phát tài, hãm cung vất vả cần cù cầu tài độ nhật, gia không kiếp đông tới tây đi.
Hỏa Tinh độc thủ hoành nổi giận phá, hãm cung vất vả cần cù, thêm cát Tinh tài đa toại chí.
linh Tinh nhập miếu độc thủ hoành phát, hãm địa cô hàn khổ cực độ nhật.
khôi việt chủ thanh học sinh trung học đệ nhị cấp tài suốt đời toại nguyện.
đẩu quân gặp cát kỳ nguyệt phát tài. gặp hung ác không kiếp hao tổn sao Hóa kỵ kỳ nguyệt tổn hại tài, chiêu khẩu thiệt quan phi là tài mà chạy.


(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
五 财帛
紫微丰足仓箱,加羊陀火铃空劫不旺,破军同先难后易,天相同财帛蓄积,天府同富足终身保守,加左右为财富之官,七杀同加吉
财帛横发。
天机劳心费力生财,巨门同闹中求取,天梁同机关巧计生外财,太阴同陷宫成败,加羊陀火铃空劫一生有成有败。
太阳入庙丰足,陷宫劳碌不遂,太阴同加左右吉星发财不小,禄存同操心得财玫大富,巨门同早年成败中未充盈。
武曲丰足化吉有巨万家资,无吉加闹中进财,破军同东来西去先无后有,天相同财帛丰盈,遇贵生财成家,七杀同白手生财成家,
贪狼同三十年后方发财,加羊陀火铃不聚极怕空亡。
天同白手生财晚发,巨门同财气进退,天梁同财大旺,加四杀空劫或九流人生财成家。
廉贞在申寅宫闹中生财,陷宫先难后易,贪狼生横发横破,见羊火极生横进之财,七杀同闹中取,天相同富足仓箱,如耗劫天空常
在官府中破财。
天府富足,见羊陀火铃空劫有成败,紫微同巨积,廉贞武曲同加权禄为富奢翁。
太阴入庙富足仓箱,陷宫成败不聚,太阳同先少后多,天机同白手生财成家,天同同财旺生身,禄存兼左右同主大富。
贪狼庙旺横发,陷地贫穷,紫微同守现成,家计自后更丰盈,见火星三十年前成败,三十年后横发。
巨门白手生财成家,宜闹中取,气高之人横破,太阳同入庙守见成家计,天机同财气生身,所作不一,天同同白手成家,九流人


吉,加羊陀火铃空劫破财多端。
天相富足,紫微同财气横进,武曲同加四杀百工生财,廉贞同商贾生财,加羊陀火铃空劫耗忌,成败无积聚。
天梁富足入庙上等富贵,陷宫辛勤求财度日,天同同白手生财胜祖,天机同劳心用力发财不多,更改方见成家,加羊陀火铃空劫,
先难后易仅足度日。
破军在子午宫,多有金银宝贝蓄积,辰戌旺宫亦财盛,陷宫破不祖聚,武曲同守巳亥宫,东来西去,紫微同先去后生,廉贞同劳碌
生财,先难后遂,加空劫极贫。
文昌富足仓箱,加吉星财气旺,巨门同富,陷地将同陀火铃空败寒儒辈。
文曲入庙富足,加吉星得贵人财,加羊陀火铃空劫家忌,东来西去成败不遂。
左辅右弼,诸宫富足,会诸吉星得贵人财,加羊陀火铃空劫耗忌,主成败而不聚。
禄存富足仓箱堆金积玉,加吉美不待劳而财自加,羊陀火铃空劫耗忌先无后有。
擎羊辰戌丑未宫闹中生财,陷地破祖不聚终不能发达,只鱼盐污垢中生财。
陀罗闹中生财,陷宫辛勤求财度日,加空劫东来西去。
火星独守横发横破,陷宫辛勤,加吉星财多遂志。
铃星入庙独守横发,陷地孤寒辛苦度日。
魁钺主清高中生财一生遂意。
斗君遇吉其月发财。遇凶恶空劫耗忌星其月损财,招口舌官非为财而逃。
Nội dung dẫn theo link: [财帛宫]紫微斗数全书之财帛宫Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×