Tải bản đầy đủ

cung tài bạch đại hạn tiền tài phán đoán suy luận phương pháp 财帛宫大限钱财的论断方法

[cung tài bạch] đại hạn tiền tài phán đoán suy luận phương
pháp_[财 帛 宫 ]大限 钱财 的 论 断方法
Bản dịch:
tiền tài đại hạn chủng loại
nhất, bình ổn hình: lấy chỉ số vật giá tới luận, trong cuộc đời từng đại hạn thu nhập cùng chi cố định, ký không có phát tài, cũng không có tổn thất;
hoặc bởi vì lưu niên vận khí tốt xấu bất đồng, vì vậy có thu nhập nhiều ít của phân, nhưng thu nhập đa thì, chi cũng sẽ khá nhiều, mà khiến cho có
được từng đại hạn tích súc đều là soa không nhiều lắm. tự có năng lực làm việc tới nay, từng đại hạn đều có cao thu nhập người, hoặc từng đại hạn
đều là chủ thấp thu nhập người, cũng thuộc về bình ổn hình.
nhị, khúc chiết biến hóa hình: mười năm hảo, mười năm phôi; có thì thu nhập cao, có thì thu nhập trì; có thì có thu nhập, có thì vô thu nhập.
tam, kế tục hình: có vài người có thể kế tục sản nghiệp của người khác, hoặc kế thừa tô nghiệp. kỳ đệ nhất một đại hạn hoặc đệ tam, thứ năm đại
hạn tương đối cùng chúng bất đồng.
tứ, đột nhiên biến hóa hình: có một người đại hạn đặc biệt hảo, khiến cho có được bần người đột nhiên thành cự phú; hoặc là một cái đại hạn đặc
biệt phôi, khiến cho có được nguyên bản rất nhiều tích súc, có không tưởng được giảm bớt, thậm chí từ nay về sau mắc nợ.
ngũ, chưa gượng dậy nổi hình: niên thiếu có được chí, có cao thu nhập, nhưng chỉ có ngắn mười năm hoặc không được mười năm vận may. sau
nửa cuộc đời sở hữu đại hạn đều là bất cát.
lục, lúc tuổi già phát đạt hình: niên thiếu, trung niên bất cát, lúc tuổi già đột có cao thu nhập, mà thành cự phú.
đại hạn phân biệt ngoại trừ tổ tiên lưu hữu sản nghiệp nhân, sinh ra thì có tiền ở ngoài, người bình thường nhất định phải ở trong mệnh bàn đại hạn
xuất hiện dưới đây hiện tượng, tài năng đủ có tốt hơn kinh tể trạng thái tình huống, hoặc trở thành phú người.
nhất, cung tài bạch cùng cung mệnh tam phương có lộc tồn, hóa lộc, lục cát Tinh cùng cung có thể chiếu người, mà không có lục sát tinh, hóa sao
Hóa kỵ cùng cung có thể chiếu thì, ở xuất sinh của sau, đi tới thứ năm đại hạn thời gian, thường thường là suốt đời tiền tài hay nhất thời gian.
nhị, đại hạn không có đất cướp, Địa không hoặc hóa sao Hóa kỵ cùng cung có thể chiếu, mà chỉ phải có lộc tồn hoặc hóa lộc trong đó một sao ở

đại hạn cung mệnh hoặc tam phương, tức biểu thị kinh tể trạng thái tình huống hài lòng.
tam, đại hạn không có đất cướp, Địa không hoặc hóa sao Hóa kỵ cùng cung có thể chiếu, cho dù không có lộc tồn hoặc hóa lộc trong đó một sao
cùng cung có thể chiếu, cũng có thể có hảo thu nhập, hơn nữa bất dễ có ý định ngoại tổn thất cùng tốn hao.
tứ, nếu như đại hạn trung có lộc tồn, hóa lộc cùng lục cát Tinh trong đó một sao hoặc sổ Tinh, cũng có lục sát tinh, hóa sao Hóa kỵ loại trong đó
một sao hoặc sổ Tinh đồng thời hội chiếu, bản chủ tài tới tài đi, nhưng nếu lại sẽ chiếu đại hạn hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa Tinh, mà vô nên đại
hạn hóa sao Hóa kỵ quấy rầy, cũng có thể có khá nhiều thu nhập, nhưng tồn trữ bất dễ. còn ngược lại, nếu không có pháp hội chiếu nên đại hạn
hóa lộc, hóa quyền hoặc hóa khoa Tinh, mà chỉ hội chiếu đến hóa sao Hóa kỵ, khá dễ có tài vụ trắc trở.
ngũ, nếu như đại hạn cung mệnh không có hóa lộc hoặc lộc tồn Tinh cùng cung có thể chiếu, mà có Địa kiếp, Địa không, hóa kỵ cùng lục cát Tinh
một trong số đó hoặc sổ Tinh cùng cung có thể chiếu, kỳ tình trạng tài chánh là có thể do đương sự nắm giữ mà xu cát tị hung . bất kinh thương,
đầu tư, buôn bán cổ phiếu người, thì có thể có được lục cát Tinh trợ giúp, ở thu nhập trên có tăng cơ hội, mặc dù cũng có thể năng lực tăng chi
hoặc có cái khác tổn thất, nhưng không đến mức ở tại táng gia bại sản. nếu là đầu tư kinh thương, buôn bán cổ phiếu người, bất luận hợp dời hoặc
vốn riêng, đều là không khỏi có tổn thất trọng đại hoặc dẫn đến mắc nợ. nếu bản mệnh cung cùng tam phương của nó cát lợi người, có thể có được
đại hạn lục cát Tinh trợ giúp, miễn ở tại tổn thất trọng đại, lao ngục tai ương hoặc mắc nợ.
lục, đại hạn trung là phủ gặp phải hóa lộc, lộc tồn, lục cát Tinh, lục sát tinh, hóa sao Hóa kỵ cố nhiên trọng yếu, nhưng nhiều ngoại hạng chủ tinh tính
chất cũng có thể ảnh hưởng kỳ
kinh tể trạng thái tình huống kỳ yếu điểm như sau:
1. đại hạn phùng thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng, thiên lương, thái dương, cự môn nhiều Tinh, nếu có lộc tồn hoặc hóa lộc Tinh cùng cung thì, kỳ sở
có được tiền tài đa vô pháp tồn trữ, nhưng rất nhiều kiêm chức, hoặc là thêm vào tới tài cơ hội.
2. đại hạn phùng thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng, thiên lương, thái dương, cự môn nhiều Tinh, nếu có hóa lộc, lộc tồn chấm đất cướp, Địa không,
hóa sao Hóa kỵ cùng cung có thể chiếu, kinh thương người nhưng không khỏi tổn thất.
3. đại hạn phùng thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, liêm trinh nhiều Tinh, nếu có lộc tồn, hóa lộc, lục cát Tinh cùng cung có thể chiếu, mà vô lục
sát tinh hoặc hóa sao Hóa kỵ cùng cung có thể chiếu thì, thường thường có đột phá tính chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa nếu nên đại hạn cung tài bạch
có hóa lộc thì, tiền tài thu nhập quá phong phú. so với Thái Âm, thái dương, cự môn loại Tinh ở đại hạn hóa lộc thu nhập phải thực tế, có thể dựa
vào có được đa.
4. đại hạn phùng thất sát, phá quân, tham lang, vũ khúc, liêm trinh nhiều Tinh, nếu có Địa kiếp, Địa không cùng hóa sao Hóa kỵ cùng cung có thể
chiếu, mà vô lộc tồn, hóa lộc, lục cát Tinh cùng cung, thì kinh thương cùng buôn bán cổ phiếu người tổn thất quá mức cự, vượt xa quá Địa kiếp,


Địa không, hóa kỵ cùng thiên cơ, Thái Âm, thiên đồng, thiên lương, thái dương, cự môn nhiều Tinh cùng cung có thể chiếu thì khả năng sản sinh tổn
thất.
4. đại hạn cùng lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thì phối hợp. lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thì tiền tài vận khí phán đoán phương pháp, cùng
tiền thuật đại hạn giam biệt phương Pháp Tướng cùng, cần phải đặc biệt nghiên cứu là lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật, lưu thì cùng đại hạn phối hợp
nguyên tắc.
nhất, nhất đại hạn tốt xấu đủ để quyết định một cá nhân ở mười năm đang lúc tiền tài trạng thái tình huống, về phần đang mười năm đang lúc na một
năm, người nào tháng hoặc là một ngày kia bắt đầu chuyển hảo hoặc đồi bại, thì phải lưu niên, lưu nguyệt, lưu nhật phối hợp lại nghiên cứu.
nhị, nếu như đại hạn hảo, ở lưu niên cung mệnh đi cùng đại hạn cung mệnh tương đồng thì, nên lưu niên cũng hảo. nếu lưu nguyệt đi tới cùng đại
hạn, lưu niên cung mệnh tương đồng cung vị thì, lưu nguyệt cũng cát. nếu là đại hạn phôi thì, kỳ để ý cũng cùng.
tam, nếu như đại hạn hảo, ở lưu niên phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cùng với lục cát Tinh thì cũng hảo.
tứ, nếu như đại hạn phôi, ở lưu niên phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cùng lục cát Tinh thì, cũng sẽ có hảo tiền tài thu nhập, nhưng rất khả năng
chỉ duy trì nhất hoặc ba năm, không cách nào kéo dài.


ngũ, lưu nhật cùng lưu niên, lưu nguyệt phối hợp phương pháp cũng có thể tham khảo lưu niên, lưu nguyệt cùng đại hạn phối hợp phương pháp.
lục, ngẫu nhiên trúng thưởng hoặc thu nhận người khác tặng quý vật nặng phẩm, so sánh nan do đại hạn trung biết trước, mà có thể trước đó ở lưu
niên, trong lưu nguyệt tìm được đoan mà.
thất, lưu thì chỉ là một ngày đêm trong nào đó canh giờ. nên giờ thìn có thu nhập hoặc có tổn thất, đối sinh buôn bán cổ phiếu hoặc là đánh rơi tiền
tài, mua sắm vân... vân, so sánh có trực tiếp quan hệ, kỳ nên cùng lưu nhật cùng đinh, mậu cấp Tinh phối hợp nghiên cứu. nghiên cứu lưu niên, lưu
nguyệt, lưu nhật tiền tài vận khí phương pháp, cùng nghiên cứu đại hạn phương Pháp Tướng cùng.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
钱财大限的种类
一、平稳型:以物价指数来论,一生中每个大限收入及开支固定,既没有发财,也没有损失;或因流年运气的好坏不同,故而有收
入多少之分,但收入多时,开支也会较多,而使得每个大限的积蓄皆差不多。自有工作能力以来,每个大限皆有高收入者,或每个
大限皆主低收入者,也属平稳型。
二、波折变化型:十年好,十年坏;有时收入高,有时收入泜;有时有收入,有时无收入。
三、承袭型:有些人可以承袭他人的产业,或继承租业。其第一个大限或第三、第五个大限比较与众不同。
四、突然变化型:有某个大限特别好,使得贫者骤成钜富;或是某个大限特别坏,使得原本很多积蓄的,有意想不到的减损,甚至
从此负债。
五、一蹶不振型:少年得志,有高收入,但只有短短十年或不到十年的好运。后半生所有大限皆不吉。
六、晚年发达型:少年、中年不吉,晚年突有高收入,而成钜富。
大限的鉴别 除了祖先留有产业的人,一生下来就有钱之外,一般人必须在命盘中大限出现下列现象,才能够有较好的经济状况,
或成为富者。
一、财帛宫及命宫三方有禄存、化禄、六吉星同宫或会照者,而没有六煞星、化忌星同宫或会照时,在出生之后,行至第五个大限
时,往往是一生钱财最好的时候。
二、大限没有地劫、地空或化忌星同宫或会照,而只要有禄存或化禄其中一星在大限的命宫或三方,即表示经济状况良好。
三、大限没有地劫、地空或化忌星同宫或会照,即使没有禄存或化禄其中一星同宫或会照,亦可有好的收入,而且不易有意外损
失及花费。
四、如果大限中有禄存、化禄及六吉星其中一星或数星,也有六煞星、化忌星等其中一星或数星同时会照,本主财来财去,但若可
会照大限的化禄、化权、化科星,而无该大限的化忌星干扰,亦可有较多的收入,但积存不易。反之,若无法会照该大限的化禄、
化权或化科星,而只会照到化忌星,颇易有财务困难。
五、如果大限命宫没有化禄或禄存星同宫或会照,而有地劫、地空、化忌及六吉星其中之一或数星同宫或会照,其财务状况是可
由当事人的掌握而趋吉避凶的。不经商、投资、买卖股票者,则可得六吉星之助,在收入上有增加的机会,虽也可能增加开支或有
其他损失,但还不致于倾家荡产。若是投资经商、买卖股票者,不论合移或独资,皆不免有重大损失或导致负债。若本命宫及其三
方吉利者,或可得大限六吉星之助,免于重大损失、牢狱之灾或负债。
六、大限中是否遇到化禄、禄存、六吉星、六煞星、化忌星固然重要,但诸甲级主星的性质也能影响其


经济状况其要点如下:
1.大限逢天机、太阴、天同、天粱、太阳、巨门诸星,如果有禄存或化禄星同宫时,其所得钱财多无法积存,但颇多兼职,或是额外
来财机会。
2.大限逢天机、太阴、天同、天粱、太阳、巨门诸星,如果有化禄、禄存及地劫、地空、化忌星同宫或会照,经商者仍不免损失。
3.大限逢七杀、破军、贪狼、武曲、廉贞诸星,若有禄存、化禄、六吉星同宫或会照,而无六煞星或化忌星同宫或会照时,往往有突
破性的好转,而且若该大限财帛宫有化禄时,钱财收入甚丰。比太阴、太阳、巨门等星在大限化禄的收入要实际、可靠得多。
4.大限逢七杀、破军、贪狼、武曲、廉贞诸星,若有地劫、地空及化忌星同宫或会照,而无禄存、化禄、六吉星同宫,则经商及买卖
股票者损失甚钜,远超过地劫、地空、化忌与天机、太阴、天同、天梁、太阳、巨门诸星同宫或会照时可能产生的损失。
4.大限与流年、流月、流日、流时的配合。流年、流月、流日、流时的钱财运气判断方法,与前述大限的监别方法相同,须要格外研
究的是流年、流月、流日、流时与大限的配合原则。
一、一大限的好坏足以决定一个人在十年间的钱财状况,至于在十年间的哪一年、哪个月份或是哪一天开始转好或变坏,则要将
流年、流月、流日配合起来研究。
二、如果大限好,在流年的命宫行与大限命宫相同时,该流年亦好。若流月行至与大限、流年的命宫相同宫位时,流月亦吉。若是
大限坏时,其理亦同。
三、如果大限好,在流年逢化禄、化权、化科以及六吉星时亦好。
四、如果大限坏,在流年逢化禄、化权、化科及六吉星时,也会有好的钱财收入,但很可能只维持一或三年,无法持久。
五、流日与流年、流月的配合方法亦可参考流年、流月与大限的配合方法。
六、偶然的中奖或收受他人馈赠贵重物品,较难由大限中预知,而可事先在流年、流月中找到端儿。
七、流时只是一天之中的某个时辰。该时辰有收入或有损失,对於买卖股票或是遗失钱财、购物等等,较有直接关系,其宜与流日
及丁、戊级星配合研究。研究流年、流月、流日钱财运气的方法,与研究大限的方法相同。
Nội dung dẫn theo link: [财帛宫]大限钱财的论断方法Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×