Tải bản đầy đủ

cung tài bạch cung tài bạch các tinh 财帛宫财帛宫各星

[cung tài bạch] cung tài bạch các Tinh_[财 帛 宫 ]财 帛 宫 各星
Bản dịch:
tử vi tử vi điều không phải tài Tinh, sở dĩ có tài nhưng tài không nhiều lắm, nhưng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh, Địa không, Địa kiếp
cùng cung phòng phá tài.
Thiên phủ Thiên phủ là tài Tinh, tọa tài chủ có tài, tài rất nhiều, nhưng cùng Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng đại phá tài, cùng kình dương, đà
la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được.
thiên ki có tài, nhưng tài không nhiều lắm, nhưng cùng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được. cùng lộc tồn cùng
cung chủ tài rất nhiều, nhưng cùng Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng phá tài.
thái dương khán tài không nặng, thủ tài không tốn sức, nhưng cùng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được.
nhưng cùng Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng phá tài.
thái âm tài tài, hỉ tồn vốn riêng tiền. nhưng cùng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được. nhưng cùng Địa không,
Địa kiếp cùng cung phòng phá tài.
thiên đồng có tài, nhưng tài không nhiều lắm. nhưng cùng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được. nhưng cùng
Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng phá tài.
liêm trinh có tài, nhưng tài không nhiều lắm. nhưng cùng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được, phòng bởi vì tài
nhạ quan tòa. cùng Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng phá tài.
tham lang tài không nhiều lắm. nhưng cùng cùng kình dương, đà la cùng cung, tài không thủ được. cùng Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, có thiên tài
vận, nhưng cùng Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng phá tài.
vũ khúc có tài, tài rất nhiều. nhưng cùng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được. nhưng cùng Địa không, Địa
kiếp cùng cung phòng đại phá tài.
cự môn tài không nhiều lắm, bởi vì tài nhạ khẩu thiệt. nhưng cùng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được. nhưng

cùng Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng phá tài.
thiên tướng có tài, nhưng tài không nhiều lắm. nhưng cùng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được. nhưng cùng
Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng phá tài.
thiên lương có tài, nhưng tài không nhiều lắm. nhưng cùng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được. nhưng cùng
Địa không, Địa kiếp cùng cung phòng phá tài.
thất sát tài không nhiều lắm. nhưng cùng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được. nhưng cùng Địa không, Địa
kiếp cùng cung phòng phá tài.
phá quân tài không nhiều lắm, nhưng cùng cùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh Tinh cùng cung, tài không thủ được. nhưng cùng Địa không, Địa
kiếp cùng cung phòng phá tài.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
紫微 紫微不是財星,所以有財但財不多,但與擎羊、陀羅、火星、鈴星、地空、地劫同宮防破財。
天府 天府是財星,坐財主有財,財很多,但與地空、地劫同宮防大破財,與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住。
天機 有財,但財不多,但與與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住。與祿存同宮主財很多,但與地空、地劫同宮防破財。
太陽 看財不重,守財不牢,但與與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住。但與地空、地劫同宮防破財。
太陰 財財,喜存私房錢。但與與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住。但與地空、地劫同宮防破財。
天同 有財,但財不多。但與與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住。但與地空、地劫同宮防破財。
廉貞 有財,但財不多。但與與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住,防因財惹官司。與地空、地劫同宮防破財。
貪狼 財不多。但與與擎羊、陀羅同宮,財守不住。與火星、鈴星同宮,有偏財運,但與地空、地劫同宮防破財。
武曲 有財,財很多。但與與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住。但與地空、地劫同宮防大破財。
巨門 財不多,因財惹口舌。但與與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住。但與地空、地劫同宮防破財。


天相 有財,但財不多。但與與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住。但與地空、地劫同宮防破財。
天梁 有財,但財不多。但與與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住。但與地空、地劫同宮防破財。
七殺 財不多。但與與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住。但與地空、地劫同宮防破財。
破軍 財不多,但與與擎羊、陀羅、火星、鈴星同宮,財守不住。但與地空、地劫同宮防破財。
Nội dung dẫn theo link: [财帛宫]财帛宫各星Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×