Tải bản đầy đủ

cung phúc đức tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung phúc đức 福德宫紫微斗数全书之福德宫

[cung phúc đức] tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung phúc đức_[福
德 宫 ]紫微斗数全 书 之福德 宫
Bản dịch:
mười một phúc đức
tử vi phúc hậu hưởng phúc yên vui, Thiên phủ thiên tướng cùng cả đời lấy được cát, phá quân cùng phí sức cố sức bất an, gia dương đà linh không
kiếp phúc mỏng, thiên cơ cùng hưởng phúc cả đời.
thiên cơ tiên vất vả sau dật, cự môn cùng sức lao động khiếm an, thiên lương cùng hưởng phúc, Thái Âm cùng chủ vui sướng, gia dương đà hỏa linh
không kiếp bôn tẩu bất có được sự yên lặng.
thái dương mang trung mập ra, Thái Âm cùng vui sướng, cự môn cùng cố sức khiếm an, thiên lương cùng vui sướng, nữ nhân hội cát Tinh, chiêu
hiền minh của phu, hưởng phúc, gia dương đà hỏa linh không kiếp kỵ hao tổn, cả đời không đẹp của luận.
vũ khúc phí sức cố sức, nhập miếu bình yên hưởng phúc, phá quân cùng đông đi tây đi, không yên tĩnh, thiên tướng cùng tuổi già an khang, thất sát
cùng khiếm an khang, tham lang cùng lúc tuổi già hưởng phúc, thấy hỏa linh Tinh an nhàn, gia dương đà quan tâm có được lực.
thiên đồng vui sướng có phúc có thọ, cự môn cùng đa ưu ít hỉ, Thái Âm cùng hưởng phúc, thiên lương cùng thanh nhàn vui sướng.
liêm trinh độc thủ mang trung sinh phúc, thiên tướng cùng có phúc có thọ, Thiên phủ cùng yên vui không lo, phá quân cùng không tuân thủ tĩnh, phí
sức cố sức, lại gia dương đà hỏa linh lao khổ cả đời, những năm cuối như ý.
Thiên phủ an tĩnh hưởng phúc, tử vi cùng vui sướng, liêm trinh cùng thân an tâm mang, vũ khúc cùng trước kia cực khổ hơn, trung ngũ ngon nhạc
hưởng phúc, gia dương đà hỏa linh không kiếp hao tổn kỵ lao khổ quá nhật.
Thái Âm nhập miếu hưởng phúc vui sướng, thái dương cùng cực mỹ, tăng nói cũng vệ sinh hưởng phúc, thiên cơ đồng tâm mang, thiên đồng cùng
an tĩnh không lo, gia dương đà hỏa linh không kiếp, có ưu có thai, bất có được an tĩnh.
tham lang phí sức bất an, liêm trinh cùng phúc mỏng, tử vi cùng lúc tuổi già vui sướng.
cự môn sức lao động bất an, thái dương cùng có ưu có thai, thiên cơ đồng tâm mang bất an, thiên đồng cùng hưởng phúc, gia dương đà hỏa linh

không kiếp cuộc đời đa ưu.
thiên tướng an nhàn hưởng phúc có thọ, tử vi cùng vui sướng, thiên cơ cùng mang trung cát, thái dương cùng Phúc Thọ song toàn gia dương đà hỏa
linh không kiếp bất có được lòng yên tĩnh.
thất sát nhập miếu hưởng phúc, hãm địa gia dương đà hỏa linh phí sức cố sức, vũ khúc cùng khiếm an, liêm trinh cùng vất vả cần cù, tử vi cùng tiên
vất vả sau dật, những năm cuối phương như ý như ý, nữ nhân sống cu ky một mình phúc đức, thì tất là xướng tỳ.
phá quân phí sức cố sức, vũ khúc cùng khiếm an, liêm trinh cùng vất vả cần cù, tử vi cùng yên vui, gia dương đà hỏa linh không kiếp quan tâm, bất
có được sự yên lặng.
văn xương thêm cát Tinh nhập miếu hưởng phúc vui sướng, hãm địa gặp dương đà hỏa linh không kiếp, tâm thân chẳng hề có được an tĩnh.
tả phụ thêm cát Tinh hưởng phúc độc thủ, lúc tuổi già an bình, gia dương đà hỏa linh không kiếp vất vả cần cù.
hữu bật cuộc đời phúc lộc toàn bộ mỹ, thêm cát Tinh suốt đời ít ưu, thấy dương đà hỏa linh không kiếp, thấu phí sức khiếm an.
lộc tồn cả đời phúc hậu an tĩnh xử thế, thêm cát Tinh có thai có phúc, thấy dương đà hỏa linh không kiếp, tâm thân bất có được sự yên lặng.
khôi việt có quý nhân, làm bạn hưởng phúc vui sướng.
kình dương nhập miếu động trung có phúc, hãm cung phí sức thiếu lực, có được cát Tinh, cùng giảm ưu độc thủ thân tâm bất an.
đà la độc thủ vất vả cần cù, nhập miếu có phúc lộc, hãm địa bôn ba, thêm cát Tinh lúc tuổi già có phúc.
Hỏa Tinh khiếm an sức lao động vất vả cần cù, thêm cát Tinh lúc tuổi già toại chí.
linh Tinh lao khổ, thêm cát Tinh bình hòa, độc thủ vất vả cần cù.
đẩu quân gặp cát kỳ năm an tĩnh, phùng sát không yên.
tuổi quân lớn nhỏ hạn quá, phùng cát thì hưởng phúc, phùng hung thì sức lao động khổ cực.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)


Bản gốc:
十一 福德
紫微福厚享福安乐,天府天相同终身获吉,破军同劳心费力不安,加羊陀铃空劫福薄,天机同享福终身。
天机先劳后逸,巨门同劳力欠安,天梁同享福,太阴同主快乐,加羊陀火铃空劫奔走不得宁静。
太阳忙中发福,太阴同快乐,巨门同费力欠安,天梁同快乐,女人会吉星,招贤明之夫,享福,加羊陀火铃空劫忌耗,终身不美之
论。
武曲劳心费力,入庙安然享福,破军同东走西行,不宁静,天相同老境安康,七杀同欠安康,贪狼同晚年享福,见火铃星安逸,加
羊陀操心得力。
天同快乐有福有寿,巨门同多忧少喜,太阴同享福,天梁同清闲快乐。
廉贞独守忙中生福,天相同有福有寿,天府同安乐无忧,破军同不守静,劳心费力,再加羊陀火铃劳苦终身,末年如意。
天府安静享福,紫微同快乐,廉贞同身安心忙,武曲同早年更辛苦,中晚安乐享福,加羊陀火铃空劫耗忌劳苦过日。
太阴入庙享福快乐,太阳同极美,僧道亦清洁享福,天机同心忙,天同同安静无忧,加羊陀火铃空劫,有忧有喜,不得安静。
贪狼劳心不安,廉贞同福薄,紫微同晚年快乐。
巨门劳力不安,太阳同有忧有喜,天机同心忙不安,天同同享福,加羊陀火铃空劫生平多忧。
天相安逸享福有寿,紫微同快乐,天机同忙中吉,太阳同福寿双全加羊陀火铃空劫不得心静。
七杀入庙享福,陷地加羊陀火铃劳心费力,武曲同欠安,廉贞同辛勤,紫微同先劳后逸,末年方如意遂心,女人单居福德,则必为
娼婢。
破军劳心费力,武曲同欠安,廉贞同辛勤,紫微同安乐,加羊陀火铃空劫操心,不得宁静。
文昌加吉星入庙享福快乐,陷地遇羊陀火铃空劫,心身俱不得安静。


左辅加吉星享福独守,晚年安宁,加羊陀火铃空劫辛勤。
右弼生平福禄全美,加吉星一生少忧,见羊陀火铃空劫,凑劳心欠安。
禄存终身福厚安静处世,加吉星有喜有福,见羊陀火铃空劫,心身不得宁静。
魁钺有贵人,为伴享福快乐。
擎羊入庙动中有福,陷宫劳心欠力,得吉星,同减忧独守身心不安。
陀罗独守辛勤,入庙有福禄,陷地奔驰,加吉星晚年有福。
火星欠安劳力辛勤,加吉星晚年遂志。
铃星劳苦,加吉星平和,独守辛勤。
斗君遇吉其年安静,逢杀不宁。
岁君大小限过,逢吉则享福,逢凶则劳力辛苦。
Nội dung dẫn theo link: [福德宫]紫微斗数全书之福德宫Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×