Tải bản đầy đủ

cung phụ mẫu tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung phụ mẫu 父母宫紫微斗数全书之父母宫

[cung phụ mẫu] tử vi đấu sổ toàn bộ thư của cung phụ mẫu_[父
母 宫 ]紫微斗数全 书 之父母 宫
Bản dịch:
mười hai phụ mẫu
phàm khán phụ mẫu lấy thái dương tinh là phụ, thái âm tinh là mẫu. thái dương ở hãm cung chủ tiên khắc phụ, thái âm tinh ở hãm cung chủ tiên khắc
mẫu. như hai sao cụ ở hãm địa, chỉ lấy nhân gốc rể sinh thì, nhật người sống họ Chủ Phụ tồn, dạ người sống chủ mẫu ở. nếu dạ người sống thái âm
tinh chủ mẫu tồn, phản bối (chống lại) bất minh chủ mẫu tiên khắc. nhật sinh thì người họ Chủ Phụ ở, phản bối (chống lại) ám hối họ Chủ Phụ tiên
khắc. dư thử của lũ nghiệm vậy, học giả nên cẩn thận tỉ mỉ thức của. trước có Bản cung nào đó Tinh chủ hình khắc, vừa gia ác sát lấy hình khắc
đoạn của, cư để ý tham tường, quan tâm nhân của tự ngộ nhĩ.
tử vi vô khắc, Thiên phủ cùng cũng không hình, gia dương đà hỏa linh không kiếp cũng khắc, thiên tướng cùng vô hình, tham lang cùng vô sát gia
cũng không hình, phá quân cùng sớm khắc.
thiên cơ miếu vượng vô hình, hãm địa phùng dương đà hỏa linh không kiếp, nhị họ sống nhờ, sùng bái phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự ở rể,
Thái Âm cùng miễn hình phạt, thiên lương cùng vô hình, câu phải vô sát, gia có sát, gia cũng không miễn hình phạt thương, cự môn sớm hình.
thái dương nhập miếu vô khắc, hãm địa khắc phụ, gia dương đà hỏa linh không kiếp khắc phụ mẫu sớm, Thái Âm cùng khán vô, dương đà thấu
phụ mẫu toàn bộ trì hình, cự môn cùng gia tứ sát không kiếp sớm khắc, thiên lương cùng vô hình.
vũ khúc khắc sớm, thối tổ nghiệp bất hình, tham lang cùng hình khắc, thất sát cùng có hình, thiên tướng cùng gia dương đà hỏa linh không kiếp hình
thương.
thiên đồng độc thủ miếu vượng vô hình, gia tứ sát sùng bái phụ mẫu, cự môn cùng thiếu và Thái Âm cùng phụ mẫu song toàn, thiên lương cùng vô
hình hoặc thối tổ nghiệp, gia dương đà hỏa linh không kiếp phụ mẫu không được đầy đủ.
liêm trinh làm khó phụ mẫu, tổ sùng bái, tham lang cùng sớm hình, thất sát cô khắc, Thiên phủ cùng miễn hình phạt, phá quân cùng sớm hình, gia
dương đà hỏa linh không kiếp, phụ mẫu không chu toàn toàn bộ.

Thiên phủ phụ mẫu song toàn, tử vi cùng cũng không hình, liêm trinh vũ khúc cùng, ở miếu vượng vô hình, gia dương đà hỏa linh không kiếp chủ
thương.
Thái Âm nhập miếu vô khắc, gia dương đà hỏa linh khắc mẫu, không phải cho làm con thừa tự khí tổ, thái dương cùng vô tứ sát phụ mẫu song
toàn, thiên cơ cùng vô hình thiên cùng cùng cực mỹ.
tham lang lang hãm địa sớm khí tổ, sùng bái cho làm con thừa tự, ở rể, liêm trinh cùng sớm hình chủ cô đơn, tử vi cùng vô sát gia song toàn.
cự môn hãm địa thương khắc khí tổ cho làm con thừa tự, thái dương cùng ít và, thiên cơ cùng nặng, bái thiên đồng cùng hoặc thối tổ vô hình, gia
dương đà hỏa linh không kiếp phụ mẫu không chu toàn toàn bộ.
thiên tướng miếu vượng vô hình, tử vi cùng vô hình khắc, liêm trinh cùng cũng hình, gia dương đà hỏa linh không kiếp sớm hình.
thiên lương hãm địa, gia dương đà hỏa linh cô khắc, khí tổ ở rể, thay tên gửi nhân, bảo dưỡng miễn hình phạt, thiên đồng cùng gia tứ sát có hình, vô
sát vô hình, thiên cơ cùng vô hình, thái dương cùng khắc trì, gia tứ sát không kiếp cũng khắc sớm.
thất sát khắc sớm ly tổ, lục thân cốt nhục cô độc, vũ khúc cùng cũng hình, liêm trinh cùng hình sớm, tử vi cùng thêm cát Tinh vô hình, gia dương đà
hỏa linh không kiếp, phụ mẫu không chu toàn toàn bộ.
phá quân khắc sớm ly tổ, thay tên gởi nuôi miễn hình phạt, vũ khúc cùng khắc sớm, liêm trinh cùng cũng sớm khắc, tử vi cùng vô hình.
văn xương thêm cát Tinh nhập miếu vô hình, gia dương đà hỏa linh có hình, hoặc thối tổ nhị họ duyên sinh.
văn khúc độc thủ nhập miếu vô hình, gia dương đà hỏa linh không kiếp phụ mẫu chẳng hề chu toàn.
tả phụ độc thủ vô hình, liêm trinh cùng sớm hình, gia văn xương tướng sinh vô hình, gia dương đà hỏa linh hình thương, thối tổ nhị họ duyên sinh.
hữu bật độc thủ vô hình, thêm cát Tinh có được phụ mẫu bao che, thấy dương đà hỏa linh thấu, ly tổ nhị họ An cư.
lộc tồn vô khắc, gia không kiếp dương đà hỏa linh, trước kia có phá phụ tài, mà lại hình thương trung bất tự thành gia kế.
kình dương hình khắc sớm hội nhật nguyệt trùng điệp thối tổ, thêm cát Tinh chúng miễn hình phạt.
đà la còn nhỏ hình thương, hội nhật nguyệt trùng điệp thối tổ, nhị họ An cư, thêm cát Tinh ở rể cho làm con thừa tự, hoặc sùng bái nhị họ duyên
sinh.
Hỏa Tinh độc thủ cô khắc, nhị họ duyên sinh, thêm cát Tinh bình hòa.


linh Tinh hình khắc cô đơn, nhị họ An cư, sùng bái phụ mẫu, ở rể cho làm con thừa tự.
khôi việt họ Chủ Phụ mẫu quang vinh quý cùng cát Tinh song toàn.
đẩu quân quá độ phùng cát phụ mẫu cát lợi vô tai thương, có được an nhàn nội ngoại có thai. gặp hung thì phụ mẫu bất lợi.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
十二 父母
凡看父母以太阳星为父,太阴星为母。太阳在陷宫主先克父,太阴星在陷宫主先克母。如二星具在陷地,只以人之本生时,日生者
主父存,夜生者主母在。若夜生者 太阴星主母存,反背不明主母先克。日生时者主父在,反背暗晦主父先克。余试之屡验矣,学者
宜细心识之。先有本宫某星主刑克,又加恶杀的以刑克断之,据理参详,在乎人之自悟耳。
紫微无克,天府同亦无刑,加羊陀火铃空劫亦克,天相同无刑,贪狼同无杀加亦无刑,破军同早克。
天机庙旺无刑,陷地逢羊陀火铃空劫,二姓寄居,重拜父母,或过房入赘,太阴同免刑,天梁同无刑,俱要无杀,加有杀,加也不
免刑伤,巨门早刑。
太阳入庙无克,陷地克父,加羊陀火铃空劫克父母早,太阴同看无,羊陀凑父母全迟刑,巨门同加四杀空劫早克,天梁同无刑。
武曲克早,退祖业不刑,贪狼同刑克,七杀同有刑,天相同加羊陀火铃空劫刑伤。
天同独守庙旺无刑,加四杀重拜父母,巨门同欠和太阴同父母双全,天梁同无刑或退祖业,加羊陀火铃空劫父母不全。
廉贞难为父母,祖重拜,贪狼同早刑,七杀孤克,天府同免刑,破军同早刑,加羊陀火铃空劫,父母不周全。


天府父母双全,紫微同亦无刑,廉贞武曲同,在庙旺无刑,加羊陀火铃空劫主伤。
太阴入庙无克,加羊陀火铃克母,不然过房弃祖,太阳同无四杀父母双全,天机同无刑天同同极美。
贪狼狼陷地早弃祖,重拜过房,入赘,廉贞同早刑主孤单,紫微同无杀加双全。
巨门陷地伤克弃祖过房,太阳同少和,天机同重,拜天同同或退祖无刑,加羊陀火铃空劫父母不周全。
天相庙旺无刑,紫微同无刑克,廉贞同亦刑,加羊陀火铃空劫早刑。
天梁陷地,加羊陀火铃孤克,弃祖入赘,更名寄人,保养免刑,天同同加四杀有刑,无杀无刑,天机同无刑,太阳同克迟,加四杀
空劫亦克早。
七杀克早离祖,六亲骨肉孤独,武曲同亦刑,廉贞同刑早,紫微同加吉星无刑,加羊陀火铃空劫,父母不周全。
破军克早离祖,更名寄养免刑,武曲同克早,廉贞同亦早克,紫微同无刑。
文昌加吉星入庙无刑,加羊陀火铃有刑,或退祖二姓延生。
文曲独守入庙无刑,加羊陀火铃空劫父母俱不周全。
左辅独守无刑,廉贞同早刑,加文昌相生无刑,加羊陀火铃刑伤,退祖二姓延生。
右弼独守无刑,加吉星得父母庇荫,见羊陀火铃凑,离祖二姓安居。
禄存无克,加空劫羊陀火铃,早年有破父财,且刑伤中不自成家计。
擎羊刑克早会日月重重退祖,加吉星众免刑。
陀罗幼年刑伤,会日月重重退祖,二姓安居,加吉星入赘过房,或重拜二姓延生。
火星独守孤克,二姓延生,加吉星平和。
铃星刑克孤单,二姓安居,重拜父母,入赘过房。
魁钺主父母荣贵同吉星双全。
斗君过度逢吉父母吉利无灾伤,得安逸内外有喜。遇凶则父母不利。
Nội dung dẫn theo link: [父母宫]紫微斗数全书之父母宫Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×