Tải bản đầy đủ

cung nô bộc tử vi đấu sổ toàn bộ thư của nô bộc cung(nay cung nô bộc) 交友宫紫微斗数全书之奴仆宫(今交友宫)

[cung Nô bộc] tử vi đấu sổ toàn bộ thư của nô bộc cung(nay
cung Nô bộc)_[交友 宫 ]紫微斗数全 书 之奴仆 宫 (今交友 宫 )
Bản dịch:
bát nô bộc
tử vi thành hàng có được lực, vượng chủ phát tài, gia kình dương hỏa linh đà la thiếu lực, phá quân cùng tiên nan sau có chiêu, thiên tướng cùng có
được lực, gia không kiếp chiêu oán đào tẩu.
thiên cơ nhập miếu có được lực, hãm khoảng không oán chủ, thiên lương cùng vãn chiêu, Thái Âm cùng thiếu lực, cự môn thêm cát Tinh có nô tỳ,
gia kình đà hỏa linh không kiếp toàn bộ nan.
thái dương nhập miếu vượng chủ phát, hãm cung vô phân, có cũng oán chủ, hội đi, Thái Âm cùng đa chiêu, cự môn cùng có bao nhiêu chiêu oán,
gia dương đà hỏa linh nô thì bối chủ.
vũ khúc vượng cung không ít, nhất hô bách nặc, Thiên phủ cùng đa nô đa tỳ, phá quân cùng chiêu oán, hội đi, những năm cuối có chiêu, thiên
tướng cùng có được lực, thất sát cùng, bối chủ, tham lang cùng thiếu lực.
thiên đồng có được lực vượng tướng, cự môn trước khó sau dễ, Thái Âm cùng có được lực, thiên lương cùng trợ giúp chủ, gia dương đà hỏa linh
có bối chủ của nô, nếu thấy không kiếp oán chủ hội đi.
liêm trinh hãm địa nô bối chủ, lúc tuổi già phương chiêu có được, nhập miếu nhất hô bách nặc, tham lang cùng thiếu lực, thất sát cùng bối chủ, thiên
đồng cùng đa nô đa tỳ, gia dương đà hỏa linh bất vượng, hội đi.
Thiên phủ có được lực nhất hô bách nặc, tử vi cùng trợ giúp chủ Thiên gia, vũ khúc cùng nô bộc có, gia đà dương hỏa linh không kiếp đa bối chủ,
đào tẩu.
Thái Âm miếu mà có được lực thành hàng, thái dương cùng đa nô đa tỳ, thiên cơ cùng thiếu lực, thiên đồng cùng vượng chủ, gia dương đà hỏa linh
không kiếp, tuy có mà đi, hãm địa hoàn toàn không có.
tham lang sơ nan chiêu bại chủ của nô, hãm địa hoàn toàn không có, liêm trinh cùng cũng ít, tử vi cùng của nô tỳ gia dương đà hỏa linh không kiếp

tuy có nan dục.
cự môn nhập miếu trước kia không đắc lực, chiêu thị phi, không thể ở lâu, thái dương cùng trợ giúp chủ Vệ gia, thiên đồng thiên nhất tâm, thiên
đồng cùng những năm cuối chiêu có được.
thiên tướng những năm cuối chiêu có được, tử vi cùng đa nô đa tỳ, vũ khúc cùng oán chủ, liêm trinh cùng những năm cuối có thể chiêu gia dương
đà hỏa linh không kiếp thiếu lực đào tẩu.
thiên lương nô đa vượng chủ, thiên đồng cùng có Vệ gia của nô, thiên cơ cùng không đồng nhất tâm.
thất sát lấn chủ có kiên cường của phó, đa đạo gia tài, vũ khúc cùng bối chủ liêm trinh thiếu lực, gia dương đà hỏa linh không kiếp toàn bộ, nan
chiêu.
phá quân nhập miếu có được lực, hãm cung chiêu oán bối chủ, vũ khúc cùng vi phạm, tử vi cùng có được lực, liêm trinh cùng thiếu lực, gia dương
đà hỏa linh không kiếp nan chiêu.
văn xương nhập miếu độc thủ có được giúp sức chủ, gia dương đà hỏa linh không kiếp tuy có bối chủ.
văn khúc nhập miếu có được lực, hãm cung vô phân, gia dương đà hỏa linh không kiếp oán chủ đào tẩu.
tả phụ độc thủ vượng tướng nhất hô bách nặc, gia dương đà hỏa linh không kiếp hao tổn kỵ bối chủ nan chiêu.
hữu bật độc gìn giữ cái đã có đi, gia dương đà hỏa linh không kiếp hao tổn kỵ, bối chủ đạo tài mà đi.
lộc tồn nô bộc đa, thêm cát Tinh vệ chủ lập nghiệp, thấy dương đà hỏa linh hao tổn kỵ thiếu lực.
kình dương bối chủ chiêu oán không đắc lực, có cũng không dài cửu nhập miếu lúc tuổi già lại vừa chiêu.
đà la nô bộc thiếu lực oán chủ, nhập miếu thêm cát Tinh có phần.
Hỏa Tinh độc thủ oán chủ không đắc lực, thêm cát Tinh nhập miếu có thể chiêu một ... hai ....
linh Tinh độc thủ không đắc lực, hận chủ, hội cát Tinh nhập miếu, trợ giúp chủ Vệ gia, gia không kiếp hao tổn kỵ toàn bộ thiếu lực.
đẩu quân quá độ phùng cát Tinh thì nô bộc quy thuận. phùng hung kỵ hao tổn sát hoặc hận chủ mà đi, hoặc hung nô bộc mà chiêu thị phi.


(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
八 奴仆
紫微成行得力,旺主生财,加擎羊火铃陀罗欠力,破军同先难后有招,天相同得力,加空劫招怨逃走。
天机入庙得力,陷空怨主,天梁同晚招,太阴同欠力,巨门加吉星有奴婢,加擎陀火铃空劫全难。
太阳入庙旺主发,陷宫无分,有也怨主,会走,太阴同多招,巨门同有多招怨,加羊陀火铃奴则背主。
武曲旺宫不少,一呼百诺,天府同多奴多婢,破军同招怨,会走,末年有招,天相同得力,七杀同,背主,贪狼同欠力。
天同得力旺相,巨门先难后易,太阴同得力,天梁同助主,加羊陀火铃有背主之奴,若见空劫怨主会走。
廉贞陷地奴背主,晚年方招得,入庙一呼百诺,贪狼同欠力,七杀同背主,天同同多奴多婢,加羊陀火铃不旺,会走。
天府得力一呼百诺,紫微同助主天家,武曲同奴仆有,加陀羊火铃空劫多背主,逃走。
太阴庙地得力成行,太阳同多奴多婢,天机同欠力,天同同旺主,加羊陀火铃空劫,虽有而走,陷地全无。
贪狼初难招败主之奴,陷地全无,廉贞同亦少,紫微同之奴婢加羊陀火铃空劫虽有难育。
巨门入庙早年不得力,招是非,不能久居,太阳同助主卫家,天同天一心,天同同末年招得。
天相末年招得,紫微同多奴多婢,武曲同怨主,廉贞同末年可招加羊陀火铃空劫欠力逃走。
天梁奴多旺主,天同同有卫家之奴,天机同不一心。
七杀欺主有刚强之仆,多盗家财,武曲同背主廉贞欠力,加羊陀火铃空劫全,难招。
破军入庙得力,陷宫招怨背主,武曲同违背,紫微同得力,廉贞同欠力,加羊陀火铃空劫难招。
文昌入庙独守得力助主,加羊陀火铃空劫虽有背主。


文曲入庙得力,陷宫无分,加羊陀火铃空劫怨主逃走。
左辅独守旺相一呼百诺,加羊陀火铃空劫耗忌背主难招。
右弼独守成行,加羊陀火铃空劫耗忌,背主盗财而走。
禄存奴仆多,加吉星卫主起家,见羊陀火铃耗忌欠力。
擎羊背主招怨不得力,有也不长久入庙晚年方可招。
陀罗奴仆欠力怨主,入庙加吉星有分。
火星独守怨主不得力,加吉星入庙可招一二。
铃星独守不得力,恨主,会吉星入庙,助主卫家,加空劫耗忌全欠力。
斗君过度逢吉星则奴仆归顺。逢凶忌耗杀或恨主而走,或凶奴仆而招是非。
Nội dung dẫn theo link: [交友宫]紫微斗数全书之奴仆宫(今交友宫)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×