Tải bản đầy đủ

tham lang 贪狼

. tham lang_.贪 狼
Bản dịch:
05175003
chỉ tình phát biểu ở tại: 04-03-10 12:49 [ chỉ khán nên tác giả]
tham lang Tinh, là sát phá lang tinh hệ trung, một thành viên trong đó dũng tướng, kỳ“ thay đổi” nằm ở“ bất biến” trong bản lĩnh, thường thường
khiến cho hắn có thể ung dung ứng phó bất cứ vấn đề gì.
thế nhưng, tương đối thượng, tham lang Tinh, lại sẽ ở trên tình cảm, so sánh những phương diện khác vấn đề đại, nhất là gặp phải xương khúc hai
sao lại gia sát thời gian vậy
lấy tinh diệu tổ hợp đến xem
tham lang là thủy mộc, văn xương là kim` văn khúc là thủy...
tham lang nước chủ đào hoa, kỳ mộc là tài nghệ
tham lang của cây là thủy, mộc ở thủy thượng... cho nên kỳ họ nan định
xương` khúc(kim` thủy) cũng đều có thủy tính chất đặc biệt...
cho nên tham lang thấy đến đây hai sao thì kỳ thủy quá vượng...
tăng kỳ không ổn định tính chất đặc biệt
cho nên cho dù thông minh, cũng chỉ là đa học mà nan tinh, mà lại ái khoe khoang phong tao
xương khúc hai sao trung, vừa lấy[văn khúc+ tham lang] tổ hợp tương đối bất cát
【 tham lang Tinh)
tham lang thủy, bắc đẩu hóa đào hoa sát. tham lang nhập miếu trường tủng mập mạp, hãm cung hình nhỏ giọng cao mà lượng đại. tính cách bất
thường, tâm đa tính toán. làm việc cấp tốc, không kiên nhẫn tĩnh tác tạo thành chuyết. đánh bạc tốt bác hoa tửu, hãm địa gia dương đà chẩm Tinh
thì cô bần mặt mày hốc hác, tàn tật có bớt vết, ba, nốt ruồi. nhập miếu đa cư vũ nghệ trong, gặp hỏa linh hỉ người sinh năm mậu hoặc kỷ hợp cục

viên, không thích lục quý người sinh không kiên nhẫn cửu trường. nữ mệnh bình thường, nếu hãm địa thương phu khắc tí. mà lại bất chính, đại thể là
xướng tỳ tăng nói, cũng không vệ sinh.
tí ngọ cung vượng địa, đinh kỷ người sinh phúc hậu. bính mậu canh thân dần thân nhân hạ cục.
mão dậu cung, lợi ích, tử vi cùng thấy Hỏa Tinh quý, ất tân kỷ nhân nên của tài quan cách.
dần thân cung, hòa bình, canh người sinh tài quan cách.
xấu vị cung, nhập miếu, vũ khúc cùng thấy Hỏa Tinh, mậu kỷ sống lại nhân quý cách.
thìn tuất nhập miếu, người sinh năm mậu hoặc kỷ tài quan cách.
kỷ hợi cung, hãm địa liêm trinh cùng, bính mậu nhâm người sinh là phúc không kiên nhẫn cửu.
tham lang nhập nam mệnh cát hung bí quyết
ca viết: tứ mộ trong cung phúc khí nùng, đem binh sắp tới lập biên công, Hỏa Tinh vây quanh hội thành là quý, danh chấn nhiều di chắc chắn phong.
vừa viết: tham lang thủ mệnh cùng dương cung, đà sát nảy ra tất khốn nghèo. vũ phá liêm trinh cùng sát cướp, bách nghệ phòng thân độ tuổi cuối
cùng.
vừa viết: tứ mộ tham lang miếu vượng cung, gia lâm tả hữu phú tài ông. nếu như vậy lại hóa khoa quyền lộc, văn vũ tài năng lực hiển đại công.
tham lang nhập nữ mệnh cát hung bí quyết
ca viết: tứ mộ trong cung đa cát lợi, lại thêm phùng tả hữu mới là quý. lộc tài phong phú vượng phu quân, tính cách kiên cường đa chí khí.
vừa viết: tham lang hãm địa nữ phi tường, áo cơm mặc dù phong cũng không lương. khắc hại phu quân tịnh nam nữ, vừa giáo câm chẩm thủ cô nhi
quả phụ.
tham lang nhập hạn cát hung bí quyết


ca viết: bắc đẩu tham lang nhập hạn tới, nếu hoàn nhập miếu sự hài hòa. khoa quyền sĩ lộc đa thành tựu, tất chủ đương niên nổi giận tài.
vừa viết: tham lang chủ hạn tứ mộ lâm, vui hơn nhân sinh tứ mộ sinh. nếu thấy Hỏa Tinh đa hoành phát, tự nhiên phú quý quan hương lân.
vừa viết: hạn tới tham lang hãm bất lương, chỉ nên kiềm chế tình cảm hơi thở tai thương. đổ đãng phong lưu đi tài bảo, cát diệu tam phương có thể
miễn tai.
vừa viết: nữ hạn tham lang sự không thích hợp, nên nghi ngờ lục giáp miễn tai ương. nếu không có cát diệu tới gặp gỡ, hiểu ra một mạng nhập tuyền
hương.
tinh diệu tổ hợp đến xem
tham lang là thủy mộc, văn xương là kim` văn khúc là thủy...
tham lang nước chủ đào hoa, kỳ mộc là tài nghệ
tham lang của cây là thủy, mộc ở thủy thượng... cho nên kỳ họ nan định
xương` khúc(kim` thủy) cũng đều có thủy tính chất đặc biệt...
cho nên tham lang thấy đến đây hai sao thì kỳ thủy quá vượng...
tăng kỳ không ổn định tính chất đặc biệt
cho nên cho dù thông minh, cũng chỉ là đa học mà nan tinh, mà lại ái khoe khoang phong tao
xương khúc hai sao trung, vừa lấy[văn khúc+ tham lang] tổ hợp tương đối bất cát
-mao làn gió lưu sử nhân tẫn tốt đẹp biết,
thiên
thiên đồng
việt
thiên phượng năm


phúc các phân giải
cướp tuổi hỉ33-42 tí đinh
sát xây thần bệnh nữ tị
vũ thiên văn
khúc phủ xương
mỗi ngày mặn phân giải âm phong bát tuần
quan ao không thần sát cáo tọa khoảng không
tai hối phi23-32 phu mậu
sát khí liêm suy thê ngọ
thái thái
hỏa dương âm
Tinh khoa
phỉ thiên tuần địa
liêm hình trống trơn
thiên tang tấu 13-22 huynh kỷ
sát môn thư đế vượng đệ vị
tham văn
lang khúc
kỵ


cô tam
thìn thai
chỉ quán đem 3-12 mệnh canh
bối tác quân lâm quan cung thân
phá
quân
lộc
thiên quả
hỉ ở lại
hoa bệnh bệnh43-52 thân tài bính
đắp phù phù tử cung bạch thìn
dương âm
lưu đại thân mệnh lịch lịch
năm hạn chủ chủ 18 quý thiên
: : : : 93 tị bàn
nhâm thái thiên vũ năm năm
ngọ lão cơ khúc thập
nhất
hư nguyệt nguyệt âm
linh thập nam
: cửu
99 nhật nhật
thìn mộc
duyên sinh thuật số nghiên cứu xã thì tam
online chuyên dụng hãy cục
thiên cự
cửa phi cơ
quyền
long xé trời
trì toái thọ
mặn quan nhỏ - phụ tân
trì phù hao tổn quan mang mẫu dậu
thiên
khôi
thiên địa
khiến cho cướp
hơi thở treo đại53-62 tật ất
thần khách hao tổn mộ ách mão
tử thiên
vi tướng
hồng tháng đủ thiên thai


loan hao tổn đức nguyệt phụ
nguyệt tiểu Thanh - phúc nhâm
sát hao tổn long tắm rửa đức thú
liêm tả
linh trinh phụ
Tinh
cướp mỗi ngày
sát đức vu
tuổi thiên phục63-72 thiên di giáp
dịch đức binh tuyệt dời dần
kình
dương
chặn thiên hoa mỗi ngày thiên
khoảng không khốc đắp tài quý thương
phàn bạch quan73-82 giao ất
an hổ phù thai giao hữu xấu
thất bên phải
lộc sát bật
tồn
chặn
khoảng không
đem long bác83-92 sự giáp
Tinh đức sĩ nuôi nghiệp tí
thiên
đà thiên lương
La Mã
mỗi ngày thiên ân
trù hư diêu quang
vong tuổi lực93- điền quý
thần phá sĩ trường sinh trạch hợi

bổ sung ngày: 2004-03-10 12:51:26
tham lang gặp xương khúc chủ yếu là khắc ứng với ở nam nữ của đang lúc vấn đề tình cảm, lấy cư hợi, tí, dần cung làm trọng. đều là bởi vì thành
cách nguyên nhân
đào hoa hai chữ cũng không phải là chỉ là nhị tính tình ái, nết tốt là đại diện mà thôi, đào hoa cũng bất hoàn toàn đều là bất hảo, từ tử vi đấu sổ
mệnh lý quan điểm tới đàm đào hoa, là phi thường quảng sừng, mà đào hoa loại hình cũng không chỉ có một loại, có thể tế chia làm hai mươi sáu
loại. cái dạng gì đào hoa hội thu nhận tử vong? cái dạng gì đào hoa đủ sinh táng gia bại sản? cái dạng gì đào hoa thân bại danh liệt? cái dạng gì
đào hoa mọi việc đều thuận lợi, cái dạng gì đào hoa giảm thiểu ba mươi năm phấn đấu.
người bình thường đối đào hoa ấn tượng cùng nhận thức đại đô lấy bất hảo [nam nữ quan hệ] tác làm đại biểu. kỳ thực đào hoa là một loại nhân
duyên, một loại lực hấp dẫn, một loại tài năng. mỗi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít mang có đào hoa, nếu như người ta không có một chút đào
hoa, biểu thị người của ngươi duyên không tốt lắm, không có đủ lực hấp dẫn, khi ngươi cùng người gặp gỡ thì, sẽ có bị nhục cảm giác, bởi vì vì
mình vô pháp đã bị tiếp thu cùng chú ý.
mà đào hoa dẫn dắt khởi hiệu ứng, sinh ra bất đồng kết quả, cái này là chúng ta phải nghiên cứu cùng tham thảo . ở tử vi đấu sổ mệnh lý trung đem
đào hoa chủng loại phân rất nhỏ, tối thường thấy có dưới hai mươi sáu loại:


(1) . đỏ tươi sát:
thiên diêu là đào hoa của ở lại, được gọi là đỏ tươi sát. vũ, tướng tọa mệnh gia thiên diêu, hoặc hành hạn phùng của, dễ là khác giới sở triền.
(2) . phong lưu màu trượng:
tham lang gia kình dương hoặc đà la, là đồ háo sắc.
(3) . tài tử phong lưu:
tử, phá tọa mệnh (cung phu thê mượn dùng tham lang, liêm trinh), hội xương khúc, mui xe. (đến đây cũng nhất lưu của nghệ thuật nhân tài.)
(4) . sắc nan:
tử, tham cùng cung, lưu niên dương đà cùng cung, chủ bởi vì sắc gặp nạn, cứ thế sinh tổn hại danh hoặc rủi ro.
(5) . đào hoa sát:
tắm rửa, Hàm trì, đại hao tổn, hạn vận phùng của, chủ một đêm phong lưu. (loại này đào hoa là tiền tài buôn bán hình, bất thiệp tình cảm.)
(6) . khác giới đào hoa duyên:
nhật nguyệt lạc hãm phản bối (chống lại) tọa mệnh thân, suốt đời khác giới duyên nặng, đào hoa không ngừng. (loại này đào hoa chưa chắc là bất
hảo, cổ đại xã hội quan niệm bảo thủ, giữa nam nữ thụ thụ bất thân, mà nhật nguyệt phản bối (chống lại) người, tư tưởng quan niệm tương đối mở
ra, nhân tế quan hệ cũng tương đối phức tạp. lấy hôm nay xã hội của quan điểm, cái này loại nhân tế quan hệ vận dụng có được đương, ngược lại
có thể trở thành là một loại trợ lực. nhưng nhật nguyệt phản bối (chống lại) gia sát, có nhiều hình khắc, bất lợi hôn nhân.)
(7) . khôi hài đào hoa:
mệnh tọa hồng loan, thiên hỉ, hoặc cung phu thê hóa khoa người, loại này đào hoa khôi hài hài hước, dễ hấp dẫn khác giới chú ý. cung mệnh trung
như vô cái khác đào hoa Tinh, thường thường chỉ là lái một chút hoàng khang, liếc mắt đưa tình mà thôi. (bản mệnh cung hoặc thứ hai đại hạn cung
mệnh có hồng loan tọa thủ người, dễ sinh tảo hôn; nếu tọa thiên hỉ, chủ sớm đính, nhưng cũng không nhất định tảo hôn.)
(8) . tửu sắc đào hoa:
tham lang gia thiên diêu tọa mệnh thân, hoặc phân đà sinh mệnh thân cung trung, loại này đào hoa tương đối cảm tính, lãng mạn, dễ bị ngoại tại bầu
không khí làm cho mê hoặc, cho nên yêu thích tửu sắc.
(9) . trăng lạnh đào hoa:
thiên cơ, Thái Âm tọa mệnh, nam mệnh hội tả hữu, nữ mệnh hội xương khúc, dễ bởi vì hôn nhân lãnh đạm, tinh thần trống rỗng, tiến tới dẫn phát
tam giác quan hệ. tuyệt phần lớn bởi vì đồng tình đối phương mà phát sinh tình cảm.
(10) . tình tỏa đào hoa:
liêm trinh hóa lộc hoặc hóa kỵ tọa mệnh thân, hoặc đại hạn phùng của tất vi tình sở khốn, tình hình nghiêm trọng người, thậm chí hội bởi vì đến đây
mà tự sát hoặc sát nhân. (liêm trinh hóa lộc thì, chủ mình thích đối phương; hóa kỵ thì, dễ là đối phương sở dây dưa.)
(11) . hiện lên thủy đào hoa:
liêm, tham hãm địa gia sát, chủ đa dục niệm, tâm thần không yên, dễ bị lừa. cái này trồng đào bao hoa phiến tài, phiến sắc tình hình tối đa thấy.
(12) . phong tao đào hoa:
cơ, cự gia văn khúc, hoặc thiên đồng gia văn khúc, hội thiên diêu, hồng loan loại Tinh, hỉ tao thủ lộng tư, bất an sinh thất. nhưng cái này trồng đào
hoa chỉ nếu không thấy sát tinh, thường thường chỉ là dễ nổi lên cá nhân phong cách, vẫn là so sánh câu chính diện tính chất. (Nếu như phu thê cung
không tốt người, thì dễ tham gia nhà của người khác đình, trở thành bên thứ ba.)
(13) . nội đào hoa:
liêm trinh hoặc tham lang gia văn khúc tọa mệnh, chủ một thân đa tài đa nghệ, ái khoe khoang phong tình, lại thích cá sắc.
(14) . ngoại đào hoa:
liêm trinh hoặc tham lang gia thiên diêu tọa mệnh thân, trừ đầy đủ giống nhau đào hoa của tính chất đặc biệt ngoại, tư tưởng, hành vi cũng tương đối
mở ra, nam hỉ phong nguyệt nơi, nữ vô trinh tiết quan niệm.
(15) . cổn lãng đào hoa:
mệnh tọa tham lang gia dương đà, thân phùng thất sát hoặc phá quân, cung phu thê phùng sát tinh xung phá người, dễ nhập đặc chủng hành nghiệp,
nữ tiến xướng môn, nam là Ngưu lang.


(16) . phạm hình đào hoa:
hành hạn phùng liêm trinh hoặc tham lang hóa kỵ, cùng quan phù, quán tác cùng cung, sát tinh xung chiếu, tất bởi vì sắc phạm hình.
(17) . gièm pha đào hoa:
vận hành nhật nguyệt phản bối (chống lại) hóa khoa, hoặc gia khôi việt, hoặc lộc kỵ cùng bôn ba, chủ tư tình cho hấp thụ ánh sáng.
(18) . thâu hương đào hoa:
vận hành sát phá lang, tam phương phùng Tứ Sát, không kiếp giao xung hoặc tướng giáp.
(19) . điểm tâm đào hoa:
hành vận cung phu thê có hóa lộc, đối cung hoặc tối hợp Vị có đào hoa Tinh, chủ trộm được ám đi, mặc dù cũng không riêng đối tượng, nhưng cái
này loại quan hệ thường thường hội duy trì một đoạn thời gian.
(20) . nạp thiếp:
mệnh tọa đào hoa Tinh, cung phu thê có ám lộc người, chủ tại ngoại có tiểu công quán; cung điền trạch có hóa quyền, hóa lộc người càng. (loại này
đào hoa đa thuộc về ở lữ quán trung hẹn hò.)
(21) . tả ủng hữu bão:
cung phu thê có xương khúc cùng cung, vô sát tinh xung phá, chủ song thê cùng tồn tại. (cổ đại xã hội, nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, là đương
nhiên việc, hiện nay thực hành chế độ một vợ một chồng, loại này đào hoa chỉ sao nói là ngoại trừ phối ngẫu ngoại, bên người không thiếu khác giới
tri kỷ.)
(22) . trùng hôn đào hoa:
thiên diêu cùng hồng loan cùng cung, tọa mệnh thân Vị, dễ phạm trùng hôn. (chiến tranh kháng Nhật thắng lợi hậu, bởi vì chính phủ thiên di thai,
khiến rất nhiều người ở lưỡng địa đồng thời có thê thất; hôm nay mở ra thăm người thân, thai thương tới nội địa bao nhị nãi, thì thuộc về loại này
đào hoa.)
(23) . phú quý đào hoa:
cung thân cùng cung phu thê cùng cung, cát Tinh tọa thủ, vô sát xung, sau hôn nhân tất phùng phối ngẫu trợ giúp mà phát. trước khi cưới nhưng
không cách nào phát triển. đại hạn lộc tích trữ ở phu thê Vị cùng luận.
(24) . phá sản đào hoa:
mệnh tọa đào hoa Tinh, cung phu thê có Địa kiếp, Địa không cùng cung, tướng giáp hoặc đối chiếu, tất bởi vì phối ngẫu hoặc bản thân ngoại tình
mà bị tổn thất. cái này trồng đào hoa, bình thường là quán tính ngoại tình, trong cuộc đời có thể tha cho phát sinh, cho đến gia bại nhân tán.
(25) . ngây thơ đào hoa:
hạn vận phùng hồng loan, hoặc lưu loan nhập mệnh thân cung, mà cung phu thê vô dẫn động, chủ đơn phương yêu mến hình, thường thường ái mộ
đối phương mà không cảm biểu thị, có chỉ là tinh khiết hữu nghị quan hệ, cũng sẽ không sát xuất ái hỏa hoa.
(26) . cơ cảnh đào hoa:
mệnh tọa thiên diêu, tam phương hội hợp văn xương, văn khúc gia mui xe, mà không thấy cái khác đào hoa Tinh người, giỏi về sát ngôn quan sắc,
phản ứng với khoái, khẩu tài hảo, đổng có được vận dụng khác giới đối với mình tán thưởng hóa thành tự thân trợ lực, lớn nhất chính diện ý nghĩa.
nhưng như vừa hội thấy cái khác đào hoa Tinh, kỳ [tinh khiết] độ khả năng sẽ gặp [ô nhiễm] liễu.
bắc đẩu, thuộc thủy mộc, phối quý giáp can, thủ tượng là thương quan, ti đảm kinh, chủ dục vọng.
nghiệm chứng điểm: nói nhiều, thiện biểu diễn, biểu tình phong phú.
1, tham lang lời giới thiệu
tham lang Tinh hóa khí viết đào hoa, chủ họa phúc. tham lang Tinh cùng liêm trinh là một đôi đối ngẫu Tinh, tham lang là chính đào hoa chủ, liêm
trinh là phó đào hoa chủ, đều là chủ để ý dục vọng, tình cảm mẫn cảm tính tinh diệu.
đến đây diệu có kỳ tiên minh tính cách, đúng là kỳ danh, vừa nhìn thấy đến đây diệu tên, ký tham mà lại lang, rất dễ khiến nhân liên tưởng đến một
ít mặt trái tính chất. có một chút phái đem tiểu thuyết《 phong thần diễn nghĩa》 lý trụ vương phi tử Ðát kỉ, tới phối tham lang Tinh, thuyết Ðát kỉ là
nhất chỉ cô ly tinh, mê hoặc trụ vương, khiến cho hắn càng hoang dâm vô nói, đem đến đây diệu dục vọng đặc tính biểu hiện ra ngoài. ở trong tiểu
thuyết sĩ vật tính cách luôn luôn thiện ác phân minh, nhưng ở cuộc sống thực tế lý, dục vọng thường thường là khiến nhân mại hướng thành công lớn
nhất nguyên động lực, bởi vì đến đây, không nên mang trứ thành kiến đi đối đãi cái này khỏa tinh diệu.


thất sát, phá quân cùng tham lang, cái này tam khỏa tinh diệu vĩnh viễn ở tam phương hội hợp, ở mười bốn chính Tinh tổ hợp lý, có thể nói là biến
hóa đầu mối then chốt. trong đó tham lang biến hóa là thiên hướng mặt ngoài tô son trát phấn, ở chút bất tri bất giác, là được một phen cục diện
mới; thất sát thay đổi, có thình lình xảy ra tính chất, kỳ biến động tương đối rõ ràng, cũng so sánh vất vả cực nhọc; phá quân biến hóa, là trừ cũ lại
thêm biến hóa mới, nhất định phải tiên phá hư vốn có cục diện, vậy sau lại một lần nữa bắt đầu. ở đây tam diệu trung, phá quân biến hóa nhất cực
đoan, tham lang biến hóa là ở bất tổn hại vốn có cơ nghiệp điều kiện tiên quyết phát sinh, nói chung, tham lang ở tính cách phương diện tương đối
hiện thực, người ngoài xử thế, khéo léo, thủ đoạn khéo đưa đẩy. nhưng không nên khán đến đây diệu có khéo đưa đẩy xử thế cổ tay, liền cho là
bọn họ là dễ ở chung nhân. kỳ thực tham lang nhập mệnh, tính cách phương diện có yêu ghét phân minh đặc tính, chỉ bất quá khi có lợi ích quan hệ
thì, bọn họ thường thường năng lực đủ lấy hiện thực lợi ích làm trọng, ẩn dấu trứ bọn họ nội tâm chân thực tình cảm, cho nên tham lang nhập mệnh,
đại đa số là nội tâm cương liệt, bề ngoài hào sảng, không câu nệ tiểu tiết hạng người.
đến đây diệu nhập mệnh, năng lực đủ đặc biệt kiên nhẫn mà đối diện nghịch cảnh, ngay cả đã bị nhục mạ công kích, cũng có thể lặng lẽ bị của; mà
nếu có được ý, liền dễ phóng đãng không kềm chế được, có được ý dơ dáng dạng hình. tham lang có linh hoạt giỏi thay đổi tính cách, đặc biệt giỏi
về trước mắt bắt cơ hội, vừa có kỳ ngộ tuyệt không buông tha, sở dĩ suốt đời vận thế phần nhiều là thay đổi rất nhanh.
giống nhau tinh diệu, đều không thích dương đà hỏa linh Tứ Sát hội chiếu. nhưng tham lang lại mừng nhất trong buổi họp Hỏa Tinh, linh Tinh, cái
này thì nếu thấy lộc tồn hoặc hóa lộc, là được“ hỏa tham cách” hoặc“ linh tham cách” bạo phát cách cục, chủ có được ngoài ý muốn của tài, hoặc
từ ăn ý, đánh bạc có được tài, hoặc Vô Tâm sáp liễu liễu thành ấm, không làm mà hưởng. nhưng đến đây thì tam phương tứ chính nếu thấy dương
đà xung phá, là được bạo phát bạo bại cục diện, chỉ năng lực từ hậu thiên nhân sự thượng bổ cứu, thấy hảo tức thu vào, trò chuyện có thể không
cữu. nhưng tham lang nhập mệnh, dục vọng hạng mãnh liệt, khởi khẳng an thủ bản phận? cho nên ăn ý thu lợi của thì, cá趐 lao phạn, tổn hại thủ
lạn chân của thì, táng gia bại sản. tham lang Tinh đều biết một trứ danh cách cục: “ tham lang linh hỏa tứ mộ cung, hào phú gia tư Hầu bá quý”, là
chỉ hỏa linh hội tham lang sinh thìn tuất xấu vị cung cách cục, chủ hoành phát của cải. “ tham hội vượng cung, cả đời ăn trộm”, tức thân tí thìn năm
người sinh, tham lang tại tí cung thủ mệnh, dần ngọ năm tuất người sinh, tham lang ở ngọ cung thủ mệnh, hợi mão vị năm người sinh, tham lang ở
mão cung thủ mệnh, đã dậu xấu năm người sinh, tham lang ở xấu cung thủ mệnh (cần phải thị ư tam phương tứ chính thị phủ có sát diệu hội hợp,
mới khá làm đúng), nói chung, cái này loại cách cục ham muốn hưởng thu vật chất sâu đậm, dễ lầm vào lạc lối. “ tham gặp dương đà cư hợi tí, tên
là hiện lên thủy đào hoa”, là chỉ tham lang ở hợi tí cung thủ mệnh, kình dương hoặc đà la cùng độ, tịnh thấy đào hoa nhiều diệu, chủ nhân trầm mê
tình dục, nếu cách cục tổ hợp hài lòng, vụ lợi làm nghệ thuật công tác. có khác“ hình gặp tham lang, hào Nhược Phong lưu màu trượng”, là chỉ tham
lang cư dần Vị cùng đà la cùng cung, chủ nhân thông minh hơn người, nhưng dễ tình khốn, hoặc bởi vì sắc sinh tai. kể trên vài cái cách cục, đều bất
quá là đem tham lang dục vọng tính chất đặc biệt biểu đạt xuất tới. nhưng tinh diệu biến hóa hết sức phức tạp, trong lúc diệu gặp gỡ cái khác tạp
diệu thì, sẽ gặp đem đặc tính tăng cường hoặc chuyển hóa. như tham lang gặp gỡ Hỏa Tinh linh Tinh lộc tồn hóa lộc, một thân liền thiên hướng ham
muốn hưởng thu vật chất; gặp gỡ dương đà hoặc đào hoa nhiều diệu loại, liền thiên hướng sắc dục. nhưng một loại khác tình hình là đem tham lang
ham muốn hưởng thu vật chất sắc dục hoàn toàn chuyển hóa, như tham lang gặp gỡ khoảng không diệu cùng cung thì, liền dễ xu hướng tinh thần
lĩnh vực thăm dò, như ở cổ thì tức chỉ yêu cầu tiên học nói, xuất gia tu hành, hoặc học tập thuật số huyền học, ở hiện đại cũng mới có thể biến thành
tôn giáo hoặc triết học nghiên cứu. nếu tham lang gặp gỡ thiên hình cùng cung thì, bởi vì thiên hình có tự hạn chế tính chất, cũng có thể đem tham
lang dục vọng đạo thượng chính đồ. vừa tham lang gặp gỡ hóa kỵ thì, cũng sẽ sản sinh biến hóa, cái này thì phản hội khiến người thay đổi có được
cố chấp quật cường, mất đi tham lang cái loại này khéo léo giao tế thủ đoạn, cái này loại trong tính cách biến hóa, có thể là bởi vì thái độ làm người
sinh kinh lịch trung có một đoạn tình cảm thương tổn, đau mất tình cảm chân thành, khiến cho tính cách thay đổi có được mình phong bế, như tro
nguội cây khô. (như tham lang tại tí hóa kỵ, không ở chỗ này luận, bởi vì tham lang tại tí hóa kỵ, tất cùng lộc tồn cùng cung, cái này thì thành dương
đà giáp kỵ tổ hợp, đồng thời cùng tham lang cùng cung lộc tồn cùng cung tài bạch phá quân gặp gỡ, tăng cường ham muốn hưởng thu vật chất tính
chất, sở dĩ hóa kỵ phản không thể chuyển tham lang mặt trái tính chất)
tham lang Tinh như rơi vào lục thân cung vị, gặp gỡ đào hoa nhiều diệu cùng phụ tá chỉ Tinh, thì chủ đến đây cung sở chủ có đào hoa của ứng với,
đặc biệt liêm trinh tham lang cùng cung lại thêm nghiệm. như cái này loại tổ hợp rơi vào huynh đệ cung, chủ có bào huynh đệ; ở cung phụ mẫu, hoặc
chủ tự thân là nhà kề kế thất sở sanh; ở cung phu thê, thì dễ xuất hiện bên thứ ba; tại tử nữ cung, chủ nhà kề kế thất có được nữ, hoặc tiên hoa hậu
quả . nếu thấy thiên hình khoảng không diệu, thì không có kể trên tình hình xuất hiện, chủ ở chung hòa hợp. bởi vì sát phá tham tổ hợp là biến động
tinh hệ, sở dĩ như thế tinh diệu thủ cung mệnh, cung tài bạch cùng sự nghiệp cung thì, thường thường nan sinh phỏng chừng mệnh người chức
nghiệp, bởi vì là cái này ta cách cục, chủ kỳ một đời người trung làm quá nhiều loại bất đồng chức nghiệp. giống nhau mà tham lang gặp sát, là xảo
nghệ người, hoặc chủ tay nghề, hoặc có đặc thù tài nghệ, cũng vụ lợi hướng đến đây phương diện phát triển, nhưng sát phá lang gặp sát, chủ nhiều
vất vả cực nhọc. nếu cách cục tổ hợp hài lòng, có thể tòng quân cảnh giới phát triển. nếu vì hỏa tham, linh tham loại cách, vụ lợi kinh thương phát
triển. lưu niên đại hạn tham lang Tinh tọa thủ, chủ có đi cũ đón người mới đến việc, hoặc gây dựng sự nghiệp phát triển, hoặc thăng chức nắm
quyền. thành hài lòng cách cục người, chủ phát tài. bởi vì tham lang là chính đào hoa chủ, thấy đào hoa nhiều diệu, cũng chủ hôn nhân vui mừng
việc, hoặc sống chết, hoặc luyến ái, hoặc thành hôn. giống nhau trưng nghiệm, ở tham lang tọa thủ lưu niên, so sánh dễ đặt chân tửu sắc dịch sở,
hoặc xã giao hộ khách, hoặc cùng bằng hữu gặp nhau loại. ở dạng này lưu niên, chỉ phải cách cục hài lòng, chủ năng đi qua giao tế xã giao trung mà
thu hoạch có được lợi ích, gặp sát xung phá, thì dễ bởi vì sắc sinh tai, hoặc bởi vì vô vị xã giao mà tiêu pha, hoặc bởi vì ham món lợi nhỏ thất đại,
hoặc ứng với sinh đánh bạc thất lợi việc loại. tham lang hóa kỵ, phá quân tất ở cung tài bạch hóa lộc, như cách cục tổ hợp hài lòng người, đa có
được ngoài ý muốn của tài, nhưng cũng chủ có thất, như khí xe đâm cháy, vậy sau có được đến bảo hiểm công ti bồi thường loại. về phương diện
khác tham lang hóa kỵ, cũng chủ có đoạt ái việc, hoặc thất tình, hoặc cùng thân thuộc biệt ly loại.
2, tham lang tình tính luận
tham lang tính cách so sánh phức tạp, kỳ thể thuộc thủy, đại diện quý thủy đào hoa, kỳ sử dụng là giáp mộc, là tạo hóa cái mới, là giáo sư. cho nên
tham
lang nhập mệnh, cùng lúc vi nhân sư biểu, về phương diện khác vừa chống đỡ không được tình dục mê hoặc, tình cảm không thể tự chế, mà nháo
xuất đào hoa tranh cãi việc. (phàm cụ hai loại ngũ hành ngôi sao, ở trong đẩu số thông thường sẵn có hai loại tính cách, hai loại công năng, ký tái
sinh phúc, cũng có thể làm hại, cần phải quan sát miếu hãm cùng sở hội ngôi sao lấy định kỳ cát hung.) cho nên tham lang tọa mệnh, mỗi đa làm văn
giáo công tác, tiểu học giáo sư, học thuật hoặc tài nghệ người tài huấn luyện công tác tác giả đa xuất tham lang nhập mệnh người.


tham lang tọa mệnh, kỳ tình cảm thường thường đột hốt lúc nào tới, ví dụ như nhất thấy chung tình, lại như đột nhiên đối chuyện gì tình chăm chỉ
đứng lên, mà lại rất là cố chấp, hạn vận phùng, chủ tài, xã giao, gặp không kiếp thì không thể hoành phát.
tính cách là, không câu nệ tiểu tiết, sinh hoạt muôn màu muôn vẻ, thích sống về đêm, ăn uống, hiếu động, giỏi về giao tế, suốt đời đa rượu và đồ
nhắm xã giao, bất úy khổ cực, kiếm tiền liều mình, có thể nói thiện nói, làm việc thanh thoát, thật là thần nói huyền học.
tham lang tọa mệnh, đời sống tình cảm rất phức tạp, đặc biệt liêm tham tị hợi là tối, sở giao bằng hữu khác phái tình cảm đa không bình thường, hợi
cung càng sâu, thảng hội dương đà gia kỵ, lại thêm thiết tưởng không chịu nổi.
tham lang lập mệnh người, biết ăn nói, giỏi về xã giao, giỏi về sử dụng nhân tế quan hệ thành tựu sự nghiệp, nên tài kinh, quan hệ xã hội công tác.
tham lang ở vượng địa, chủ có thực tới tình cảm.
nữ mệnh tham lang hãm địa, gấp gáp, ích kỷ, có khả năng.
tham lang hóa lộc, hóa quyền, đều là chủ hoành phát, năm can hóa lộc tham lang, suốt đời có diễm ngộ, có lộc ăn không ngừng.
tham lang hóa lộc, biểu người khác mời khách, hóa quyền thì mình trả tiền.
tham lang ở dần, ngọ, tuất cung người, suốt đời làm không lớn, đại hạn phùng cùng luận.
tham lang ở hợi, tí lưỡng cung người, là hiện lên thủy đào hoa, tình cảm phức tạp, hảo huyễn tưởng, gia dương đà càng sâu.
tham lang, phá quân phân thủ thân mệnh, Tam hợp phương cũng không thấy tả hữu, khôi việt, thai tọa, đánh bạc tốt, hảo tửu thịt, sắc mặt vui mừng
tình, ái bên ngoài hoạt động, đời sống tình cảm rất tạp.
tham lang chức nghiệp thích hợp văn hóa, giáo dục, nghiên cứu, công chức, ở hãm địa hội dương đà, không kiếp, giống nhau lấy kỹ thuật mà sống.
tham lang hỉ hội lộc tồn, tình trạng tài chánh không sai, hoành phát. hội tả hữu, hội làm giàu, nhưng trì.
tham lang thích nhất hội Hỏa Tinh, xưng là“ hỏa tham đồng hành cách” hoặc“ hỏa tham cách”, chủ có danh tiếng, năng lực cùng ngoại thương vãng
lai, có bạo phát cơ hội, hạn vận phùng, có xuất ngoại vận. tham lang hội linh Tinh, là“ linh tham cách”, năng lực chưởng quyền to, có thể là ông chủ
hoặc chủ quản nhân viên, niên thiếu thì hội rời nhà đi xa, đất khách phát triển, như đệ tam hạn phùng tham lang, là xuất ngoại học ở trường của
điềm. vô luận hỏa tham cách, linh tham cách, đều là chủ có không tưởng được cơ vận, tịnh bởi vì đến đây làm giàu.
tham lang tối kỵ xương khúc, làm việc không thể làm đến nơi đến chốn, thích xuy ngưu, liêm tham ở hợi người hội văn khúc, càng không thực tế.
tham lang tại tí, xương khúc cùng, có hoa không quả, linh Tinh cùng, lại thêm cát, có thể là tướng, kình dương cùng, thì là đồ tể nhân.
tham lang ở phu thê hóa lộc, hóa quyền, thì biểu thị cái này một năm tất nhiên có đào hoa.
tham lang không thích thấy dương đà, hóa kỵ, chắc chắn mặt mày hốc hác.
tham lang hội dương đà, thấy một cái, ái một cái, háo sắc cực kỳ. như hóa kỵ gia thiên hình, thì bởi vì sắc bị kiện.
tham lang hội chặn đường, không vong, năng lực tập chính, duy chỉ thích nữ mệnh, sinh nam mệnh bất lực.
tham lang hội thiên hình, vừa cùng dương đà một trong cùng cung, thì có tình cảm tranh cãi quan tòa. tham lang ở hãm địa gia hóa kỵ, thiên hình,
chủ có hình tụng sự.
nữ mệnh tham lang hội Hàm trì, tắm rửa, thiên diêu, hồng loan, hoặc tham lang hội dương đà, tình cảm đa khúc chiết, là hiện lên thủy đào hoa.
3, tham lang phân cung luận
ở huynh đệ: có thai huynh đệ.
tại tử nữ: tử nữ ham chơi.
ở tài bạch: kiếm lấy tiêu khiển của tài, khác giới của tài.
ở tật ách: gia hóa kỵ là bệnh hoa liễu.
ở thiên di: hội tiệt không, sát Tinh, hoặc lưu dương lưu sát điệp tịnh, như cung điền trạch bất cát, ắt gặp trộm đạo.
ở giao hữu: niên thiếu vận phùng của thuộc hạ không đắc lực, thêm sát bộ hạ có biến động.
ở điền trạch: trước kia không có khu vực phòng thủ sinh, gia hóa quyền hóa lộc thì có.
ở phúc đức: có có lộc ăn, diễm phúc, nếu hóa kỵ thì có tình cảm làm phức tạp.
4, tham lang cách cục luận (vũ tham xấu vị, tử tham mão dậu, liêm tham tị hợi thấy tử hệ bộ)


● tham lang tí ngọ:
phiêu bạt, xương khúc cùng, có hoa không quả, hội xương khúc nên công chức, dệt nghiệp, ngành ăn uống, thực phẩm gia công nghiệp.
tham lang cư tí, hiện lên thủy đào hoa, gia dương đà càng sâu, sẽ không dương đà, tình cảm cũng phức tạp, hảo huyễn tưởng; nữ mệnh phàm hội
Hàm trì, tắm rửa, thiên diêu, hồng loan cùng dương đà của nhị người, là hiện lên thủy đào hoa, tình cảm khúc chiết.
● tham lang dần thân
thái độ làm người ổn trọng, thật thật tại tại địa công tác, suốt đời THUẬN; nếu không hội sát, đa làm nghệ thuật, tiêu khiển, thiết kế thời trang công
tác,
nữ mệnh làm đẹp, cửa hàng bán lẻ, trang sức phẩm, tác phẩm nghệ thuật các loại công việc.
tham lang ở thân, người sinh năm canh tài quan song mỹ, xương khúc cùng, ngoại hoa nội hư, đà la cùng, là đồ tể nghiệp.
● tham lang thìn tuất:
hóa lộc hóa quyền có thể hỏa linh cách cục là cao.
hội hỏa linh, là“ hỏa tham cách” hoặc“ linh tham cách”, tài quan song mỹ, là ông chủ, chủ quản nhân viên, suốt đời phát triển hài lòng, hội xuất
ngoại, cùng người ngoại quốc sinh ý lui tới. gặp không vong, năng lực tập chính. thêm cát chủ thọ; xương khúc cùng, hành văn hảo, nhưng có hoa
không quả. hội tả hữu, là nhân viên ngoại giao, kinh để ý.
bổ sung ngày: 2004-03-10 12:52:41
tham lang
tham lang bắc đẩu phân giải ách chi thần, tính thuộc thủy, thể thuộc kim, hóa khí là đào hoa, là họa phúc chi thần. ở sổ thì hỉ phóng đãng; sinh nhân
thì thấp bé, kỳ tính bộ phận then chốt, tâm đa tính toán, tùy ba trục lãng, bị làm thiện, gian trá man nhân, bị học thần tiên thuật; lại thích cao ngâm,
phóng đãng sơ cuồng, tác tạo thành chuyết. nhập sào cung sinh cấn vị vượng cung, có thể là tường có thể làm hại. hội phá quân cũng yêu rượu mê
hoa mà chết; cùng lộc tồn ám , bởi vì lấy hư hoa. gặp liêm trinh thì khiết, thấy thất sát phối trục gặp hình. gặp dương đà chủ lậu trĩ bệnh, phùng
hình kỵ thì thấy bớt vết. nhị hạn gặp cát, là phúc phi khinh, cùng nhật sát cùng thủ thân mệnh, nữ có thâu hương thái độ, nam có kẻ trộm thân thể.
nhiều cát áp không thể là phúc, nhiều hung tập dũ trường kỳ gian. lấy sự giấu cơ, hư hoa vô thực, cùng người kết giao sâu người hơi mỏng người
hậu, cho nên vân: [thất sát gia thân cuối cùng là yêu, tham lang nhập miếu tất là xướng.] nếu thân mệnh cùng phá quân cùng cung, thiên mã cư Tam
hợp của hương, sinh lượng nơi, nam hảo uống tịnh đánh bạc tốt bác du đãng, nữ vô mưu mà tự dâm bôn tư thiết, nhẹ thì tùy khách bôn ba, nặng thì
du sinh ca kỹ. nếu cùng vũ khúc cùng độ, thái độ làm người hãm vọng khan tham, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tể nhân ý. cùng liêm trinh
cùng cung, ở cung đình nhất định gặp hình. sát tinh cùng cung, định vì người làm đồ tể. dương đà giao tịnh, tất tác phong lưu của quỷ. xương khúc
cùng độ, tất trống rỗng thiếu thực tế. cùng thất sát nhật nguyệt cùng triền, nam nữ tà dâm hư hoa; cùng cự môn giao chiến, khẩu thiệt quan phi. nếu
phạm đế tọa, liền là người vô ích. hãm địa phùng sinh, lại có tường đoan, gia mặc dù nghiêng ngửa, cũng phát nhất thì của tài. ở cung tài bạch hội vũ
khúc Thái Âm, thì là dâm phục, cuối cùng phi sở hỉ. huynh đệ hãm cung, điền trạch tổ nghiệp phá đãng, sơ phú hậu bần. nam nữ thị phi ngôi sao,
bất thấy tuyệt vời. nô bộc cư sinh miếu nhạc, tất bởi vì nô bộc phá, phu thê nam nữ bất có được mỹ. phu thê tật ách cùng dương hỏa ám đan xen,
tửu sắc của bệnh. thiên di nhập thổ hương, phùng phá quân ám sát, cùng dòng tuổi tác sát điệp tịnh, thì chủ gặp binh phá kẻ trộm xâm lấn, tham ô
tổn hại nhân. nhập quan lộc phúc đức tướng mạo của cung, xảo ngôn khiến sắc, sinh lấn khả dã.
《 nữ mệnh cốt tủy phú 》 vân : 『 tham lang nội ngoan đa dâm ẩn . 』
đến đây văn có lưỡng một hãy bản
tử vi đấu sổ toàn bộ thư là : 『 tham lang nội ngoan đa dâm ẩn . 』
tử vi đấu sổ toàn bộ tập là : 『 tham lang nội ngoan đa cô diệu . 』
mà chú văn đại tới tướng cùng
lưỡng một hãy bản bất cùng địa phương ở sinh [dâm ẩn] và [cô diệu] phân biệt .
tham lang chủ đào hoa, đào hoa có thể lấy đại biểu giao tế thủ pháp hoặc là dị tính duyên phân, bởi vì đến đây đương tham lang tọa mệnh và tham
lang tọa phu thê cung có rất đại phân biệt .
đương tham lang tọa mệnh rất đa thì có thể lấy phản ánh xuất là nhân giao du quảng rộng rãi, bất luận nam nữ cũng rất hỉ vui mừng cùng nhân tịnh
kết, bởi vì mà loại rơi rất đa duyên phân .
mà tham lang tọa phu thê cung Tinh cung cùng tính xuất hiện thì hậu, cùng dị tính giao vãng tính chất đột hiển, đối sinh chỗ để ý cùng dị tính giao
vãng thủ pháp so sánh là khai phóng nhiệt tình, mà mà lại đối sinh cảm tính tầng mặt sự tình cảm ứng với lực đặc biệt biệt đại, bởi vì đến đây gia
cường gặp thượng dị tính tình duyên cơ hội tỷ số .
nhưng cổ thì nghĩ tưởng bảo thủ, đối sinh nam nữ quan hệ rất nghiêm cẩn . nữ mệnh tam bộ bất xuất khuê môn, vị hôn thì ở gia trung chỉ hội thấy
đến phụ thân và huynh đệ, hôn hậu gia trung chỉ hội thấy đến trượng phu và mà tí, năng lực nhận xúc kỳ hắn dị tính thì đang lúc thực ở ít của vừa ít .


đương tham lang tọa phu thê cung thì hiển kỳ xuất có so sánh vượng dị tính duyên, vận khí cùng tập tục tâm thái bất ư hợp thì, đối dị tính thái độ
khai phóng hoặc là bản thân tâm vãng dị chỗ thì, sinh là cổ nhân liền lấy dâm ẩn tới hình dung . mà đương thì nữ tính trung lấy kỹ nữ nhận xúc dị tính
cơ hội tối đa, bởi vì đến đây cổ văn trung cũng thường lấy dâm tiện tới hình dung . hiện đại nhân thì đại bối cảnh đã thay đổi, bất có thể nhất khái
mà luận liễu .
mà tham lang chủ dục niệm, ngũ đi thuộc dương mộc nội giấu âm thủy, nguyên bởi vì ở bài Tinh trung cự môn cùng thái âm lưỡng khỏa âm thủy vĩnh
xa vây quanh giáp tham lang . thủy chủ trí vừa chủ tình, tham lang lưỡng dạng đủ toàn bộ . dục niệm Tinh diệu ở chủ sự ái tình cung Vị xuất hiện, đối
sinh ái tình tất có chiêm có dục tình dục rất sâu, sâu cực đoan có thể hóa thành ngoan, sở lấy phú văn trung thuyết nội ngoan liền là cái này ý nghĩ
liễu .
văn trung cô diệu có nhân sửa tác cô độc cũng có thể tướng thông . đương liễu phân giải tham lang chiêm có dục hậu, bất nan liễu phân giải là hà
hội là cô diệu . đương chiêm có dục quá cường thì mà vị năng lực đầy đủ tâm trung dục niệm, đương như vậy có cô độc của cảm . đặc biệt biệt ở
đàm tình thuyết ái của sự, bất năng lực có được đến đối phương, cô độc cảm giác tất như vậy trào hiện, bởi vì đến đây tham lang đến đây diệu tất
cần phải phải liễu phân giải năng lực phủ hiểu đến dục ngắm !
bổ sung ngày: 2004-03-10 12:54:43
1. tham lang tại tí ngọ lưỡng cung là độc toạ, kỳ đối cung tất có tử vi Tinh, nhiều ít tất bị đối cung tử vi Tinh ảnh hưởng,
nhưng lấy tử cung là tốt đẹp, bởi vì kỳ đối cung ngọ cung của tử vi Tinh nhập miếu, ngọ cung của tham lang so sánh soa, bởi vì kỳ đối cung tí
cung của tử vi là bình cung, lực ảnh hưởng tảm cường, nhưng đều là chủ một thân khẩu tài tốt đẹp, có văn nghệ tu dưỡng, cũng hiểu lắm có được
đối đãi hiện tượng, nhưng xã giao khéo đưa đẩy, tại tí gia dương đà là hiện lên thủy đào hoa, bất gia dương đà, cũng chủ suốt đời,
tình cảm phong phú, hay thay đổi hóa hoặc đa khác giới duyên, gia dương đà là hung chủ có bao nhiêu độ cảm giác tình, nếu cùng văn Tinh hội hợp
chủ hư mà không thực nhưng cũng viết văn hóa công việc nghiên cứu.
hiện tượng: khẩu tài tốt đẹp, có văn nghệ tu dưỡng, hứng thú rộng khắp, có mưu lược, bề ngoài kiên cường, nội tâm nhu nhược thiện cảm
tính cách khó hiểu, cử chỉ cao nhã xử sự khéo đưa đẩy, tính tình có thì táo bạo, dễ có chí khí khó thực hiện cảm giác,
hỉ tôn giáo triết học, độc lập tự do, dễ có tình cảm của vấn đề.
kiểm hình: viên mặt dài, mặt trái xoan.
màu da: thanh nhưng sảo hắc sắc.
thể tài: vóc người trung đẳng, hơi lùn béo tráng.
cách cục chế hóa: 1. hội xương khúc nên làm học thuật công việc nghiên cứu, giáo sư.
2. hội xương khúc phùng hóa kỵ, có thuỷ ách lưu niên tiểu hạn phùng của, bất khả đến cạnh biển bơi.
3. hội xương khúc gia âm sát vô tả hữu thái độ làm người ích kỷ, làm việc hư mà không thực.
4. cùng kình dương cùng cung có thể do tài nghệ thu nhập tiền tài, hoặc đồ tể thương.
5. gia dương đà sinh tí là cung hảo dâm người, bởi vì sắc gây.
6. gia dương đà có kỵ thiên hình tới hội chủ bởi vì, tình cảm phức tạp việc gặp hình tụng.
7. gặp khốc hư cùng cung làm việc tâm thần không yên, có tiến thoái dễ bị nhục chiết.
8. gia không kiếp bởi vì ham món lợi nhỏ mà thất đại.
9. gia hỏa linh cùng tham lang hóa lộc sẽ có thực phát của tài.
10. gia hỏa linh cùng tả hữu và tham lang hóa lộc có thực phát của thiên tài, nhưng có tiệt không thì lộc vô dụng,
cần phải đánh gãy.
11. linh Tinh cùng cung ở gia thổ mậu kỷ năm người sinh đem tướng tài.
12. cung tài bạch phá quân gia thiên mã, nam lang thang nữ đa dâm.
13. cung tài bạch phá quân ở thân gia xương khúc, suốt đời từ nghèo khó lao lực trung phát triển.
14. đối cung tử vi Tinh độc toạ vô cát gia sát thì nhân viên chính phủ hội tham ô thu vào màu đỏ mà thanh các bị hao tổn


.
15. đinh kỷ người sinh vô hung thần chủ phúc hậu.
16. bính mậu nhâm người sinh không tốt.
17. tham lang ở ngọ gia kình dương người sinh năm bính hoặc mậu là mộc hỏa thông minh trấn biên cương, có thể quân cảnh giới phát triển,
nhưng sát kỵ người nên từ thương.
sự nghiệp: nên văn nghệ công tác, học thuật nghiên cứu, triết lý, tôn giáo, khoa học nghiên cứu, đồ tể, bác sĩ, công cộng
quan hệ, đại lý thương, ẩm thực, quân cảnh.
khuyết điểm: tính cách khó hiểu, dễ có tình cảm của vấn đề, tính tình thì có táo bạo.
ưu điểm: khẩu tài tốt đẹp, có văn nghệ tu dưỡng, có mưu lược, hứng thú rộng khắp.
2. tham lang ở xấu vị cung tất cùng vũ khúc Tinh cùng cung thỉnh tố thấy vũ khúc Tinh.
3. tham lang ở dần thân cung là độc toạ, đối cung tất là sao Liêm trinh, chủ một thân tất nhiều ít bị sao Liêm trinh ảnh hưởng,,
một thân đa tài đa nghệ, thiện đối đãi xử thế cùng thiện cùng người giao tế, đối chính trị có hứng thú, nhưng chí khí cao ngạo chủ nhân
thông minh, ở dần cung mặc dù sự nghiệp năng lực sáng lập mà biểu dương nhưng thường thường bởi vì sự nghiệp mà mang tới lao ngục tai hoạ,
tham lang ở thân
thì, kim phùng mộc chế, năng lực lưu danh bách thế, cũng năng lực để tiếng xấu muôn đời, suốt đời sự nghiệp do chịu đựng gian khổ phấn đấu
trung có được tới,
nhưng hưởng thụ dâm nhạc, thì tất cả thành công đem lại đang yên vui trung thất đi vô sát hội cát do tay không thành đại nghiệp, hội sát thì
lao ngục tai hoạ, suốt đời đông tị tây đào thường tẫn điềm toan đau khổ lạt.
hiện tượng: thiện giao tế, thiện đối đãi xử sự, có tài hoa hỉ nắm quyền hảo đại hỉ công, đối chính trị痭 hứng thú, có mưu
hơi cùng duy trì liên tục tính của sự chịu đựng, hỉ ăn ý, ham nghệ thuật có thì lời nói và việc làm không đồng nhất dồn, có độc lập tính cùng
chủ trương, nhưng tính tình thì có táo bạo, năng lực tích tài, vấn đề tình cảm.
kiểm hình: viên mặt dài, lông mày thô, xương gò má hơi cao.
màu da: thanh sảo hắc sắc.
thể tài: trung ải hoặc trung cao.
cách cục chế hóa: 1. ở dần cung cùng đà la cùng cung là gió lưu màu quyền.
2. gặp hóa sao Hóa kỵ chủ nhiều thị phi cùng gặp làm phức tạp, nên cẩn thận.
3. ở dần cung phùng thiên hình kình dương gia hóa kỵ chủ dễ có lao ngục tai ương.
 4. tham lang phùng hỏa linh kình dương hội liêm trinh hóa kỵ, luẩn quẩn trong lòng, có tự sát ý niệm trong đầu, phùng lộc mã
tả hữu có thể được cứu thoát, phùng đà la tự sát phải không.
5. gặp hồng loan, đại hao tổn không kiếp phong cáo chú ý ném vài thứ hoặc kẻ trộm trộm sạch cố.
6. tham lang gặp liêm trinh hóa kỵ cùng khốc hư dễ có lên tòa án của hiện tượng.
7. tham lang ở thân có hỏa linh áp chế, vừa phùng hóa lộc hoặc lộc tồn, cùng cung phúc đức có tả hữu hoặc văn
Tinh có thể là tư pháp giới của quan.
8. tham lang phùng Hỏa Tinh cùng cung hoặc linh Tinh cùng cung, có lộc tồn hoặc hóa lộc người có thực phát của tài.
9. hội văn xương văn khúc so sánh ích kỷ, hoặc trống rỗng thiếu thực tế, phùng tả hữu khôi việt có thể phân giải.
10. đối cung gặp liêm trinh cùng xương khúc thái độ làm người đa tài đa nghệ, hảo lễ nhạc.
11. gặp liêm trinh hóa kỵ cùng袉 la chủ mủ máu tai ương.


12. sự nghiệp cung gặp thiên hình kình dương phùng thất sát thêm cát có thể là ngoại khoa y sư.
13. gặp xương khúc tả hữu khôi việt phú quý xuất chúng.
14. dần thân tham lang đơn thủ giáp canh người sinh tài quan cách, có làm không thích hợp thấy dương đà.
sự nghiệp: vận tải, quân cảnh, y sư, trang hoàng, nghệ thuật, công chức, thiết kế nhân tài, công trình sư, tư pháp quan
, đại lý thương, du ngoạn, tiêu khiển, ẩm thực.
khuyết điểm: hỉ nắm quyền, hảo đại hỉ công, hỉ ăn ý, vấn đề tình cảm, lời nói và việc làm không đồng nhất dồn, tính tình thì có táo bạo
.
ưu điểm: thiện đối đãi xử sự, có hu hơi, hứng thú rộng khắp, thiện giao tế có tài hoa, có độc lập tính cùng duy trì liên tục tính
.
4. tham lang ở mão dậu tất cùng tử vi cùng cung, thỉnh xem thêm tử vi Tinh.
5. tham lang ở thìn thú cung là độc toạ, kỳ đối cung tất có vũ khúc Tinh, như vậy thìn thú là thiên la địa võng cung, bởi vì đến đây tham lang
của ưu khuyết điểm đều khó khăn lấy thoả thích phát huy ngoại trừ tham cách hoặc linh tham đặc biệt, chỉ phải có cát diệu tướng phù, cũng chủ tiên
bần hậu phú, trung niên hậu có thể phát đạt, sớm phát người bất tụ tài là đa, cố hữu [tham vũ cư mộ cung, ba mươi tài phát
phúc.] [tham lang vũ khúc tiên bần hậu phú] nói đến, như vậy nếu không có cát diệu, hoặc cát ít sát đa, hoặc chúng sát tịnh tập
, thì phản chủ thái độ làm người siểm nịnh khan tham, mỗi tồn mập kỷ chi tâm, cũng không tể nhân ý, là vì vì tư lợi người
, cần có tả hữu khôi việt có thể phân giải kỳ nịnh cũng.
hiện tượng: đa ham mê, là chuyên môn kỹ thuật nhân tài, có mưu lược, Phúc Thọ song toàn, có thể chịu khổ nhọc, thanh cao lượng
đại, niên thiếu bất lợi, xuất ngoại mưu phát triển, có quyết đoán, chí khí, hoài bão, cùng độc lập tính khai sáng tính
có thì sẽ vì bủn xỉn người, chủ thái độ làm người phục vụ, có thể nhâm chức vị quan trọng, có thể ở tài kinh giới hoặc xí nghiệp lớn
gia xuất số người địa có thể tích tài thành phú, nữ mệnh bất lợi tình cảm.
kiểm hình: bầu dục kiểm, lưỡng mi tú trường.
thể tài: lớp giữa, cường tráng.
màu da: thanh hoàng sắc.
cách cục chế hóa: 1. cùng kình dương hội chiếu dễ có tài vụ tranh cãi.
2. gia không kiếp hồng loan đại hao tổn bởi vì ham món lợi nhỏ thất đại.
3. thêm cát Tinh thiên thọ chủ thọ nguyên trường.
4. cùng kình dương, đà la cùng cung là đồ tể hoặc chuyên môn kỹ thuật.
5. gia hỏa linh cùng cung vô dương đà chủ phú quý tài quan cách.
6. có tả hữu văn Tinh cùng cung khôi việt tướng giáp, phục công chức, chức vị cao, văn vũ giai nghi.
7. gia khôi việt là tài phú của quan hoặc người làm ăn.
8. gia tả hữu thiên mã, nên xuất ngoại đến viễn phương phùng quý nhân phát triển.
9. cùng tiệt không tuần khoảng không cộng thủ, gian khổ phát tài.
10. nữ mệnh phùng sát, đa nhấp nhô ứng với tránh gió trần.
11. cùng xương khúc hỏa linh cùng cung phùng tả hữu khôi việt gia hóa lộc quyền khoa, xuất tướng nhập tương(trước làm tướng võ, sau làm tướng
văn (Thủ Tướng)).
12. thìn thú cùng vũ khúc đối, chiếu tị năm người sinh tài quan cách, phúc khí nùng, mậu năm người sinh so sánh soa,
nhưng đều là nhất cấp vũ tham cách, vãn phát, thấy hỏa linh vũ chức vừa phùng cát danh chấn nhiều bang.


sự nghiệp: ẩm thực, kiến trúc xây dựng, đại lý thương, chuyên môn kỹ thuật nhân tài, sinh sản sự nghiệp, tài phú của quan chủ quản
của chức, vũ chức, y sư, quân cảnh vừa mới.
khuyết điểm: đa ham mê, niên thiếu bất lợi, bất lợi tình cảm, có thì sẽ vì kiên lận người.
ưu điểm: có mưu lược, có hoài bão, có thể chịu khổ nhọc.
6. tham lang sinh tị hợi lưỡng cung cùng liêm trinh cùng cung thỉnh xem thêm sao Liêm trinh.
bổ sung ngày: 2004-03-10 12:55:27
lang Tinh là tử vi đấu vài dặm mặt không sợ nhất hóa kỵ tinh diệu một trong, cái này loại hiện tượng là chỉ đơn độc tham lang Tinh độc toạ mà nói.
nếu là gặp liêm trinh hoặc là vũ khúc hoặc là cái khác tinh diệu cùng cung như vậy thì hội có ảnh hưởng liễu
nói ví dụ, cùng liêm trinh hóa kỵ hoặc là vũ khúc hóa kỵ sẽ có ảnh hưởng xấu
1. Nghĩa rộng tham lang hóa kỵ mặc dù có khúc chiết bất thuận, nhưng là sẽ không ảnh hưởng sự tình chỉnh thể, ví dụ như; lưu nhật tham lang hóa
kỵ, phó họ Tây Môn đinh xem chiếu bóng, nguyên lai muốn nhìn phim nhựa mua không được phiếu, đành phải khán mặt khác nhất bộ; hoặc là sai
người mãi vài thứ, kết quả tịnh không lý tưởng vân... vân. nhưng vô luận là xem chiếu bóng hoặc là mãi vài thứ đều không phải là trong cuộc sống
chuyện trọng yếu nhất, đối sinh công tác' gia đình' kinh tể thu nhập loại tương đối trọng yếu mà chỉnh thể tính sự tình, thì không đại ảnh hưởng
2. Chương hiển tham lang hóa kỵ đối với người dung mạo. thân thể. ăn mặc tương đối có rõ ràng cải biến, phần nhiều là phá hư tính nhưng cũng
không phải là không thể cứu lại
ví dụ như tham lang hóa kỵ tọa mệnh người, ấu thì gặp bị phỏng, lớn lên hậu, đại thể sẽ có nhổ trồng giải phẫu đưa hắn chữa trị xong
3. Tăng mạnh tham lang hóa kỵ, dễ khiến cho tâm thần người bất ngưng, dục đoạn không ngừng.
ví dụ như, lưu niên phu thê tham lang hóa kỵ, thì phu thê đang lúc thì vừa tranh chấp, kỷ độ tần lâm vỡ tan, lại vị tất chân chính chia lìa(bản mệnh
bất cát, đại hạn đặc biệt soa người ngoại trừ)
4. tham lang hóa kỵ cũng sẽ không khiến cho tham lang đặc điểm cụ thể hoá, ngược lại hội khiến cho tham lang ở tài nghệ thượng. tài nghệ trên có
phát ra huy, giảm thiểu tham lang liên quan đến tửu sắc tài vận phương diện khuyết điểm
tham lang hóa kỵ tọa mệnh người, có nhiều tài nghệ phương diện sở trường, cũng đa số nghiệp dư thì sở bồi dưỡng
ps
tại tí cung không sợ hóa kỵ, chủ đa tài đa nghệ, ở ngọ cung ngại hóa kỵ, cũng có tình cảm làm phức tạp
ở xấu vị cung có vũ khúc cùng cung, tham lang hóa kỵ, chủ có tài nghệ biểu hiện, mà lại dựa vào đến đây duy sanh, nhưng bởi vì có vũ khúc cùng
cung, cũng bị gián tiếp ảnh hưởng, nguyên nhân bởi vậy dễ có tình cảm tranh cãi, ứng với rời xa tửu sắc
ở dần thân cung hóa kỵ đa vụ lợi tài nghệ biểu hiện, nếu có kình dương loại sát tinh cùng cung, trong người thể hoặc diện mạo thượng khả năng có
không trọn vẹn hoặc dấu vết
ở mão dậu nhị cung có tử vi cùng cung, hóa kỵ mặc dù chủ có tài nghệ, nhưng ở sự nghiệp phát triển phương diện, hơi có kéo dài hoặc đa tăng vất
vả cực nhọc hiện tượng
ở thìn tuất mừng nhất hóa kỵ, có các loại chuyên nghiệp kỹ năng, mà lại chủ nhiều phú
ở tị hợi có liêm trinh cùng cung, thượng hỉ hóa kỵ, nhưng có tình cảm làm phức tạp
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
05175003
芷晴 发表于:04-03-10 12:49 [只看该作者]
贪狼星,是杀破狼星系中,其中一员猛将,其“变”在於“不变”之中的本领,往往使 他 可以从容地应付任何问题。
可是,比较上,贪狼星,却会在感情上,较其他方面问题大,尤其遇到昌曲二星再加煞的时候呢
以星曜的组合来看
贪狼为水木,文昌为金`文曲为水...


贪狼之水主桃花,其木为才艺
贪狼之根为水,木在水上...故其姓难定
昌`曲(金`水)亦皆有水的特质...
故贪狼见此二星时其水过旺...
增加其不稳定的特质
故即使聪明,也只是多学而难精,且爱卖弄风骚
昌曲二星中,又以[文曲+贪狼]的组合较为不吉
【贪狼星】
贪狼水,北斗化桃花杀。贪狼入庙长耸肥胖,陷宫形小声高而量大。性格不常,心多计较。作事急速,不耐静作巧成拙。好赌博花
酒,陷地加羊陀怎星则孤贫破相,残疾有斑痕、疤、痣。入庙多居武艺之中,遇火铃喜戊己生人合局垣,不喜六癸生人不耐久长。
女命平常,若陷地伤夫克子。且不正,大多为娼婢僧道,亦不清洁。
子午宫旺地,丁己生人福厚。丙戊庚申寅申人下局。
卯酉宫,利益,紫微同见火星贵,乙辛己人宜之财官格。
寅申宫,和平,庚生人财官格。
丑未宫,入庙,武曲同见火星,戊己更生人贵格。
辰戌入庙,戊己生人财官格。
己亥宫,陷地廉贞同,丙戊壬生人为福不耐久。
贪狼入男命吉凶诀
歌曰:四墓宫中福气浓,提兵指日立边功,火星拱会诚为贵,名震诸夷定有封。
又曰:贪狼守命同羊宫,陀杀交加必困穷。武破廉贞同杀劫,百艺防身度岁终。
又曰:四墓贪狼庙旺宫,加临左右富财翁。若然再化科权禄,文武材能显大功。
贪狼入女命吉凶诀
歌曰:四墓宫中多吉利,更逢左右方为贵。禄财丰富旺夫君,性格刚强多志气。
又曰:贪狼陷地女非祥,衣食虽丰也不良。克害良人并男女,又教衿枕守孤孀。
贪狼入限吉凶诀
歌曰:北斗贪狼入限来,若还入庙事和谐。科权仕禄多成就,必主当年发横财。
又曰:贪狼主限四墓临,更喜人生四墓生。若见火星多横发,自然富贵冠乡邻。
又曰:限至贪狼陷不良,只宜节欲息灾伤。赌荡风流去财宝,吉曜三方可免灾。
又曰:女限贪狼事不宜,宜怀六甲免灾殃。若无吉曜来相会,须知一命入泉乡。
星曜的组合来看
贪狼为水木,文昌为金`文曲为水...
贪狼之水主桃花,其木为才艺
贪狼之根为水,木在水上...故其姓难定
昌`曲(金`水)亦皆有水的特质...
故贪狼见此二星时其水过旺...
增加其不稳定的特质
故即使聪明,也只是多学而难精,且爱卖弄风骚


昌曲二星中,又以[文曲+贪狼]的组合较为不吉
------------------------------毛之风流史人尽佳知,

天同

天凤年
福阁解
劫岁喜33-42 子 丁
煞建神 病 女 巳
武天文
曲府昌
天天咸解阴封八旬
官空池神煞诰座空
灾晦飞23-32 夫 戊
煞气廉 衰 妻 午
太太
火阳阴
星科
蜚天旬地
廉刑空空
天丧奏 13-22 兄 己
煞门书 帝旺 弟 未
贪文
狼曲

孤三
辰台
指贯将 3-12 命 庚
背索军 临官 宫 申天寡
喜宿
华病病43-52身财 丙
盖符符 死 宫帛 辰
阳 阴
流 大 身 命 历 历
年 限 主 主 18 癸 天
: : : : 93 巳 盘


壬 太 天 武 年 年
午 老 机 曲十

虚 月 月 阴
龄 十 男
: 九
99 日 日
辰 木
缘生术数研究社 时 三
网上专用版 局
天巨
机门

龙破天
池碎寿
咸官小 - 父 辛
池符耗 冠带 母 酉


天地
使劫
息吊大53-62 疾 乙
神客耗 墓 厄 卯
紫天
微相
红大月天台
鸾耗德月辅
月小青 - 福 壬
煞耗龙 沐浴 德 戍
廉左
铃贞辅

劫天天
煞德巫
岁天伏63-72 迁 甲
驿德兵 绝 移 寅


截天华天天天
空哭盖才贵伤
攀白官73-82 交 乙


鞍虎符 胎 友 丑
七右
禄杀弼将龙博83-92 事 甲
星德士 养 业 子

陀天梁
罗马
天天天恩
厨虚姚光
亡岁力93- 田 癸
神破士 长生 宅 亥

补充日期: 2004-03-10 12:51:26
贪狼 遇昌曲主要是克应在男女之 间的感情问题,以居亥、子、寅宫为重.皆因成格之故
桃花二字并非只是二性的情爱、性行为的代表而已,桃花也不完全都是不好的,从紫微斗数的命理角度来谈桃花,是非常广角
的,而桃花的类型也不只有一种,可细分为二十六种。什么样的桃花会招致死亡?什么样的桃花足於倾家荡产?什么样的桃花身
败名裂?什么样的桃花左右逢源、什么样的桃花减少三十年的奋斗。
一般人对桃花的印象与认识大都以不好的「男女关系」作为代表。其实桃花是一种人缘、一种吸引力、一种才能。每个人也都或多
或少带有桃花,如果你没有一点桃花,那表示你的人缘不太好,不具有吸引力,当你与人交往时,会有受挫的感觉,因为自己无法
受到接受与注意。
而桃花所引起的效应,产生了不同的结果,这是我们要研究与探讨的。在紫微斗数命理中把桃花的种类分的很细,最常见的有以
下二十六种:
(1)。红艳煞:
天姚乃桃花之宿,又名红艳煞。武、相坐命加天姚,或行限逢之,易为异性所缠。
(2)。风流彩杖:
贪狼加擎羊或陀罗,乃好色之徒。
(3)。风流才子:
紫、破坐命(夫妻宫借用贪狼、廉贞),会昌曲、华盖。(此亦为一流之艺术人才。)
(4)。色难:
紫、贪同宫,流年羊陀同宫,主因色蒙难,以至於损名或破财。
(5)。桃花煞:
沐浴、咸池、大耗,限运逢之,主一夜风流。(此类桃花为金钱买卖型,不涉感情。)
(6)。异性桃花缘:
日月落陷反背坐命身,一生异性缘重,桃花不断。(此类桃花未必是不好的,古代社会观念保守,男女之间授受不亲,而日月反背
者,思想观念较为开放,人际关系也较为复杂。以今日社会之观点,这种人际关系运用得当,反而能成为一种助力。但日月反背加
煞,多有刑克,不利婚姻。)
(7)。风趣桃花:
命坐红鸾、天喜,或夫妻宫化科者,此类桃花风趣幽默,容易吸引异性的注意。命宫中如无其它桃花星,往往只是开开黄腔、打情
骂俏而已。(本命宫或第二大限命宫有红鸾坐守者,易於早婚;若坐天喜,主早订,但并不一定早婚。)


(8)。酒色桃花:
贪狼加天姚坐命身,或分处於命身宫中,此类桃花较为感性、浪漫,容易被外在的气氛所迷惑,故喜好酒色。
(9)。冷月桃花:
天机、太阴坐命,男命会左右,女命会昌曲,易因婚姻冷淡,精神空虚,进而引发三角关系。绝大部份因同情对方而发生感情。
(10)。情锁桃花:
廉贞化禄或化忌坐命身,或大限逢之必为情所困,情形严重者,甚至会因此而自杀或杀人。(廉贞化禄时,主自己喜欢对方;化忌
时,易为对方所纠缠。)
(11)。泛水桃花:
廉、贪陷地加煞,主多欲念,心神不宁,容易受骗。这种桃花被骗财、骗色的情形最多见。
(12)。风骚桃花:
机、巨加文曲,或天同加文曲,会天姚、红鸾等星,喜骚首弄姿,不安於室。但这种桃花只要不见煞星,往往只是容易凸显个人风
格,仍是较俱正面性质。(若夫妻宫不佳者,则容易介入别人的家庭,成为第三者。)
(13)。内桃花:
廉贞或贪狼加文曲坐命,主其人多才多艺,爱卖弄风情,又好渔色。
(14)。外桃花:
廉贞或贪狼加天姚坐命身,除具备一般桃花之特质外,思想、行为也比较开放,男喜风月场所,女无贞操观念。
(15)。滚浪桃花:
命坐贪狼加羊陀,身逢七杀或破军,夫妻宫逢煞星冲破者,易入特种行业,女进娼门,男为牛郎。
(16)。犯刑桃花:
行限逢廉贞或贪狼化忌,与官符、贯索同宫,煞星冲照,必因色犯刑。
(17)。丑闻桃花:
运行日月反背化科,或加魁钺,或禄忌交驰,主私情曝光。
(18)。偷香桃花:
运行杀破狼,三方逢四煞、空劫交冲或相夹。
(19)。点心桃花:
行运夫妻宫有化禄,对宫或暗合位有桃花星,主偷来暗去,虽并无特定对象,但这种关系往往会维持一段时间。
(20)。金屋藏娇:
命坐桃花星,夫妻宫有暗禄者,主在外有小公馆;田宅宫有化权、化禄者更是。(此类桃花多属於在旅馆中幽会。)
(21)。左拥右抱:
夫妻宫有昌曲同宫,无煞星冲破,主双妻并存。(古代社会,男人三妻四妾,为理所当然之事,现今实行一夫一妻制,此类桃花只
能说是除了配偶外,身边不缺异性知己。)
(22)。重婚桃花:
天姚与红鸾同宫,坐命身位,易犯重婚。(抗日战争胜利後,由於政府迁台,致使许多人在两地同时有妻室;今日开放探亲,台商至
内地包二奶,则属於此类桃花。)
(23)。富贵桃花:
身宫与夫妻宫同宫,吉星坐守,无煞冲,婚後必逢配偶之助而发。婚前却无法发展。大限之禄存入夫妻位同论。
(24)。败家桃花:
命坐桃花星,夫妻宫有地劫、地空同宫,相夹或对照,必因配偶或本身外遇而蒙受损失。这种桃花,通常是惯性外遇,一生中可以
重复发生,直至家败人散。


(25)。纯情桃花:
限运逢红鸾,或流鸾入命身宫,而夫妻宫无引动,主单恋型,往往爱慕对方而不敢表示,有则只是纯友谊关系、并不会擦出爱的火
花。
(26)。机警桃花:
命坐天姚,三方会合文昌、文曲加华盖,而不见其它桃花星者,善於察言观色,反应快、口才好,懂得运用异性对自己的欣赏化为
自身的助力,最具正面的意义。但如又会见其它桃花星,其「纯」度可能就会遭受「污染」了。
北斗,属水木,配癸甲干,取象为伤官,司胆经,主欲望。
验证点:多言语,善表演,表情丰富。
1、贪狼导论
贪狼星化气曰桃花,主祸福。贪狼星与廉贞是一对对偶星,贪狼是正桃花主,廉贞是副桃花主,都是主理欲望、感情的敏感性星
曜。
此曜有著其鲜明的性格,恰如其名,一看到此曜的名字,既贪且狼,很容易令人联想到一些负面的性质。有一些派别把小说《封神
演义》里的纣王的妃子妲己,来配贪狼星,说妲己是一只孤狸精,迷惑纣王,使他更为荒淫无道,把此曜的欲望特性表现出来。在
小说里士物的性格总是善恶分明的,但在现实生活里,欲望往往是令人迈向成功的最大原动力,因此,不要带著有色眼镜去看待
这颗星曜。
七杀、破军与贪狼,这三颗星曜永远在三方会合,在十四正星组合里,可以说是变化的枢纽。其中贪狼的变化是偏向表面粉饰的,
在不知不觉间,便成了一番新的局面;七杀的变,有著突如其来的性质,其变动较为明显,亦较辛劳;破军的变化,是除旧更新的
变化,必定要先破坏原有的局面,然後再重新开始。在此三曜中,破军的变化最为极端,贪狼的变化是在不损原有基业的前提下
发生,一般而言,贪狼在性格方面比较现实,待人处世,八面玲珑,手段圆滑。但不要看此曜有著圆滑的处世手腕,便以为他们是
容易相处的人。其实贪狼入命,性格方面有著爱憎分明的特性,只不过当有著利益关系时,他们往往能够以现实利益为重,隐藏
著他们内心的真实情感,故贪狼入命,大多数是内心刚烈,外表豪爽、不拘小节之辈。
此曜入命,能够特别坚忍地面对逆境,纵然受到辱骂攻击,也能默然受之;而一但得意,便容易放荡不羁、得意忘形。贪狼有著灵
活善变的性格,特别善於眼前捕捉机会,一有机遇绝不放过,所以一生的运势多是大起大落。
一般星曜,都不喜羊陀火铃四煞会照。但贪狼却最喜会上火星、铃星,这时若见禄存或化禄,便成了“火贪格”或“铃贪格”的暴发格
局,主得意外之财,或从投机、赌博得财,或无心插柳柳成荫,不劳而获。但此时三方四正若见羊陀冲破,便成了暴发暴败的局
面,只能从後天人事上补救,见好即收,聊可无咎。但贪狼入命,欲望何等强烈,岂肯安守本份?故投机获利之时,鱼趐捞饭,损
手烂脚之时,倾家荡产。贪狼星有数个著名的格局:“贪狼铃火四墓宫,豪富家资侯伯贵”,是指火铃会贪狼於辰戌丑未宫的格局,
主横发资财。“贪会旺宫,终身鼠窃”,即申子辰年生人,贪狼在子宫守命,寅午戌年生人,贪狼在午宫守命,亥卯未年生人,贪狼
在卯宫守命,已酉丑年生人,贪狼在丑宫守命(须视乎三方四正是否有煞曜会合,才可作准),一般而言,这种格局物欲极深,容易
误入歧途。“贪遇羊陀居亥子,名为泛水桃花”,是指贪狼在亥子宫守命,擎羊或陀罗同度,并见桃花诸曜,主人沉迷情欲,若格局
组合良好,利於从事艺术工作。另有“刑遇贪狼,号若风流彩杖”,是指贪狼居寅位与陀罗同宫,主人聪明过人,但易情困,或因色
生灾。上述的几个格局,都不过是把贪狼的欲望特质表达出来。但星曜的变化十分复杂,当此曜遇上其它杂曜时,便会把它的特
性增强或转化。如贪狼遇上火星铃星禄存化禄,其人便偏向物欲;遇上羊陀或桃花诸曜等,便偏向色欲。但另一种情形是把贪狼
的物欲色欲完全转化,如贪狼遇上空曜同宫时,便容易趋向精神领域的探索,如在古时即指求仙学道、出家修行,或学习术数玄
学,在现代亦有可能变成宗教或哲学的研究。若贪狼遇上天刑同宫时,由於天刑有著自律的性质,也可把贪狼的欲望导上正途。
又贪狼遇上化忌时,也会产生变化,这时反会使人变得固执倔强,失去了贪狼那种八面玲珑的交际手段,这种性格上的变化,可
能是因为人生经历中有一段感情伤害,痛失挚爱,使性格变得自我封闭,如死灰槁木。(如贪狼在子化忌,不在此论,因贪狼在子
化忌,必与禄存同宫,这时成了羊陀夹忌的组合,同时与贪狼同宫的禄存与财帛宫的破军相会,增强了物欲的性质,所以化忌反
不能转贪狼的负面性质)
贪狼星如落在六亲宫位,遇上桃花诸曜及辅佐单星,则主此宫所主有桃花之应,尤以廉贞贪狼同宫更验。如这种组合落在兄弟
宫,主有异胞兄弟;在父母宫,或主自身是偏房继室所生;在夫妻宫,则易出现第三者;在子女宫,主偏房继室得女,或先花後果 。
若见天刑空曜,则没有上述的情形出现,主相处融洽。由於杀破贪组合是变动的星系,所以此等星曜守命宫、财帛宫及事业宫时,
往往难於估计命者的职业,因为这些格局,主其人一生中从事过多种不同的职业。一般而贪狼遇煞,是巧艺之人,或主手艺,或有
特殊技艺,亦利於向此方面发展,但杀破狼遇煞,多主辛劳。若格局组合良好,可从军警界发展。若为火贪、铃贪等格,利於经商
发展。流年大限贪狼星坐守,主有去旧迎新之事,或创业发展,或升职掌权。成良好格局者,主发财。由於贪狼是正桃花主,见桃
花诸曜,亦主婚姻喜庆之事,或生子,或恋爱,或成婚。一般的徵验,在贪狼坐守的流年,较易踏足酒色埸所,或应酬客户,或与
朋友相聚等。在这样的流年,只要格局良好,主能通过交际应酬中而获得利益,遇煞冲破,则易因色生灾,或因无谓的应酬而破
费,或因贪小失大,或应於赌博失利之事等。贪狼化忌,破军必在财帛宫化禄,如格局组合良好者,多得意外之财,但亦主有失,
如汽车撞毁,然後得到保险工司赔偿等。另一方面贪狼化忌,亦主有夺爱之事,或失恋,或与亲属别离等。
2、 贪狼情性论
贪狼性格较复杂,其体属水,代表癸水桃花,其用为甲木,乃造化之始,为教师。故贪
狼入命,一方面为人师表,另一方面又抵御不了色情的诱惑,情感不能自制,而闹出桃花纠纷之事。(凡具两种五行之星,在斗数
中通常具有两种性格、两种功能,既可作福,亦可为祸,须观察庙陷及所会之星以定其吉凶。)故贪狼坐命,每多从事文教工作,


小学教师、学术或技艺之人才培训工作作者多出贪狼入命者。
贪狼坐命,其情感往往突忽其来,例如一见锺情,再如突然对某事情认真起来,且很是执著,限运逢,主财、应酬,遇空劫则不能
横发。
性格是,不拘小节,生活丰富多彩,喜欢夜生活、吃喝,好动,善於交际,一生多酒食应酬,不畏辛苦,赚钱拚命,能说善道,做事
明快,好神道玄学。
贪狼坐命,感情生活很复杂,尤以廉贪巳亥为最,所交的异性朋友感情多不正常,亥宫更甚,倘会羊陀加忌,更不堪设想。
贪狼立命之人,能说会道,善於社交,善於利用人际关系成就事业,宜财经、公关工作。
贪狼在旺地,主有实来的感情。
女命贪狼陷地,性急,自私,能干。
贪狼化禄、化权,皆主横发,年干化禄贪狼,一生有艳遇,口福不断。
贪狼化禄,表别人请客,化权则自己买单。
贪狼在寅、午、戌宫者,一生作为不大,大限逢同论。
贪狼在亥、子两宫者,为泛水桃花,感情复杂,好幻想,加羊陀更甚。
贪狼、破军分守身命,三合方也不见左右、魁钺、台座,好赌,好酒肉,喜色情,爱户外活动,感情生活很杂。
贪狼的职业适合文化、教育、研究、公职,在陷地会羊陀、空劫,一般以技术为生。
贪狼喜会禄存,财务状况不错,横发。会左右,会致富,但迟。
贪狼最喜欢会火星,称为“火贪同行格”或“火贪格”,主有名气,能与外商往来,有暴发的机会,限运逢,有出国运。贪狼会铃星,
为“铃贪格”,能掌大权,可为老板或主管人员,少年时会离家远行,异地发展,如第三限逢贪狼,是出国求学之兆。无论火贪格、
铃贪格,皆主有意想不到的机运,并因此致富。
贪狼最忌昌曲,做事不能脚踏实地,喜欢吹牛,廉贪在亥者会文曲,更是不切实际。贪狼在子,昌曲同,华而不实,铃星同,再加
吉,可为将相,擎羊同,则为屠宰人。
贪狼在夫妻化禄、化权,则表示这一年必然有桃花。
贪狼不喜欢见羊陀、化忌,定会破相。
贪狼会羊陀,见一个,爱一个,好色之极。如化忌加天刑,则因色吃官司。
贪狼会截路、空亡,能习正,惟只适女命,於男命无助。
贪狼会天刑,又与羊陀之一同宫,则有感情纠纷的官司。贪狼在陷地加化忌、天刑,主有刑讼事。
女命贪狼会咸池、沐浴、天姚、红鸾,或贪狼会羊陀,感情多波折,为泛水桃花。
3、贪狼分宫论
在兄弟:有异胎兄弟。
在子女:子女贪玩。
在财帛:赚取娱乐之财、异性之财。
在疾厄:加化忌为花柳病。
在迁移:会截空、杀星,或流羊流杀叠并,如田宅宫不吉,必遭偷盗。
在交友:少年运逢之部属不得力,加杀部下有变动。
在田宅:早年没有防地产,加化权化禄则有。
在福德:有口福、艳福,若化忌则有感情困扰。
4、贪狼格局论(武贪丑未、紫贪卯酉、廉贪巳亥见紫系部)
●贪狼子午:
飘泊,昌曲同,华而不实,会昌曲宜公职、纺织业、饮食业、食品加工业。


贪狼居子,泛水桃花,加羊陀更甚,不会羊陀,感情亦复杂,好幻想;女命凡会咸池、沐浴、天姚、红鸾及羊陀之二者,为泛水桃
花,感情波折。
●贪狼寅申
为人稳重,实实在在地工作,一生平顺;若不会杀,多从事艺术、娱乐、服装设计工作,
女命美容、门市、装饰品、艺术品等工作。
贪狼在申,庚年生人财官双美,昌曲同,外华内虚,陀罗同,为屠宰业。
●贪狼辰戌:
化禄化权或会火铃格局为高。
会火铃,为“火贪格”或“铃贪格”,财官双美,为老板、主管人员,一生发展良好,会出国,与外国人生意来往。遇空亡,能习正。加
吉主寿;昌曲同,文笔好,但华而不实。会左右,为外交人员、经理。
补充日期: 2004-03-10 12:52:41
贪狼
贪狼北斗解厄之神,性属水,体属金,化气为桃花,乃祸福之神。在数则喜放荡;於人则矮小,其性机关,心多计较,随波逐浪,受
恶作善,奸诈瞒人,受学神仙之术;又好高吟,放荡疏狂,作巧成拙。入缫宫於艮位旺宫,可为祥可为祸。会破军亦恋酒迷花而丧
命;同禄存暗 ,因以虚花。遇廉贞则洁,见七杀配逐遭刑。遇羊陀主漏痔病,逢刑忌则见斑痕。二限遇吉,为福非轻,与日煞同守
身命,女有偷香之态,男有穿窬之体。诸吉压不能为福,众凶集愈长其奸。以事藏机,虚花无实,与人交厚者薄薄者厚,故云:「七
杀家身终是夭,贪狼入庙必为娼。」若身命与破军同宫,天马居三合之乡,生量之地,男好饮并好赌博游荡,女无谋而自淫奔私
窃,轻则随客奔驰,重则游於歌妓。若与武曲同度,为人陷妄悭贪,每存肥己之心,并无济人之意。与廉贞同宫,在宫庭必定遭
刑。煞星同宫,定为屠宰之人。羊陀交阱,必作风流之鬼。昌曲同度,必多虚少实。与七煞日月同躔,男女邪淫虚花;与巨们交战,
口舌官非。若犯帝座,便为无益之人。陷地逢生,又有祥端,家虽颠沛,也发一时之财。在财帛宫会武曲太阴,则为淫伏,终非所
喜。兄弟陷宫,田宅祖业破荡,初富後贫。男女是非之星,不见为妙。奴仆居於庙乐,必因奴仆所破,夫妻男女不得美。夫妻疾厄
与羊火暗交并,酒色之病。迁移入土乡,逢破军暗煞,并流年岁煞叠并,则主遭兵破贼侵欺,贪污损人。入官禄福德相貌之宫,巧
言令色,於欺可也。
《女命骨髓赋》云:『贪狼内狠多淫佚。』
此文有两个版本
紫微斗数全书为:『贪狼内狠多淫佚。』
紫微斗数全集为:『贪狼内狠多孤曜。』
而注文大至相同
两个版本不同的地方在於「淫佚」和「孤曜」的分别。
贪狼主桃花,桃花可以代表交际手法或是异性缘份,因此当贪狼坐命和贪狼坐夫妻宫有很大的分别。
当贪狼坐命很多时可以反映出为人交游广阔,不论男女也很喜欢与人并结,因而种落很多缘份。
而贪狼坐夫妻宫星宫同性出现的时候,与异性交往的性质突显,对於处理与异性交往的手法较为开放
热情,而且对於感性层面的事情感应力特别大,因此加强遇上异性情缘的机会率。
但古时思想保守,对於男女关系很严谨。女命三步不出闺门,未婚时在家中只会见到父亲和兄弟,婚後
家中只会见到丈夫和儿子,能接触其他异性的时间实在少之又少。当贪狼坐夫妻宫时显示出有较旺的
异性缘,运气与习俗心态不乎合时,对异性的态度开放或是本身心往异处时,於是古人便以淫佚来形容
。而当时女性中以妓女接触异性的机会最多,因此古文中也常以淫贱来形容。现代人时代背景已变,不
可一 概 而 论 了 。
而贪狼主欲念,五行属阳木内藏阴水,原因在排星中巨门与太阴两颗阴水永远拱夹贪狼。水主智又主情
,贪狼两样齐全。欲念的星曜在主事的爱情宫位出现,对於爱情必有占有欲情欲很深,深的极端可化成
狠,所以赋文中说内狠便是这意思了。
文中孤曜有人改作孤独也可相通。当了解贪狼的占有欲後,不难了解为何会是孤曜。当占有欲过强时而
未能满足心中欲念,当然有孤独之感。特别在谈情说爱之事,不能得到对方,孤独的感觉必然涌现,因
此贪狼此曜必须要了解能否达到欲望!
补充日期: 2004-03-10 12:54:43
1.贪狼在子午两宫为独坐,其对宫必有紫微星,多少必受对宫紫微星之影响,


但以子宫为佳,因其对宫午宫之紫微星入庙,午宫之贪狼较差,因其对宫子
宫之紫微为平宫,影响力昝强,但皆主其人口才佳,有文艺修养,也很懂得
做人的现象,但社交圆滑,在子加羊陀为泛水桃花,不加羊陀,也主一生,
感情丰富,多变化或多异性缘,加羊陀为凶主有多度之感情,若与文星会合
主虚而不实但可作文化研究工作。
现象:口才佳,有文艺修养,兴趣广泛,有谋略,外表坚强,内心柔弱善感
性格难明,举止高雅处事圆滑,脾气有时暴躁,易有壮志难酬之感,
喜宗教哲学,独立自由,易有感情之问题。
脸型:圆长脸,瓜子脸。
肤色:青但稍黑色。
体材:中等身材,较矮胖壮。
格局制化:1.会昌曲宜从事学术研究工作、教师。
2.会昌曲逢化忌,有水厄流年小限逢之,不可到海边游泳。
3.会昌曲加阴煞无左右为人自私,作事虚而不实。
4.与擎羊同宫可由技艺进财,或屠宰商。
5.加羊陀於子为宫好淫之人,因色惹祸。
6.加羊陀有忌天刑来会主因,感情复杂之事遭刑讼。
7.遇哭虚同宫做事心神不宁,有进退易受挫折。
8.加空劫因贪小而失大。
9.加火铃及贪狼化禄会有实发之财。
10.加火铃及左右和贪狼化禄有实发之偏财,但有截空则禄无用,
须打折。
11.铃星同宫在加土戊己年生人将相之才。
12.财帛宫破军加天马,男浪荡女多淫。
13.财帛宫破军在申加昌曲,一生从贫苦劳碌中发展。
14.对宫紫微星独坐无吉加煞时公职人员会贪污收红色而声各受损

15.丁己生人无凶煞主福厚。
16.丙戊壬生人不佳。
17.贪狼在午加擎羊丙戊生人为木火通明镇边疆,可军警界发展,
但煞忌者宜从商。
事业:宜文艺工作,学术研究,哲理,宗教,科学研究,屠宰,医生,公共
关系,代理商,饮食,军警。
缺点:性格难明,易有感情之问题,脾气时有暴躁。
优点:口才佳,有文艺修养,有谋略,兴趣广泛。
2.贪狼在丑未宫必与武曲星同宫请参见武曲星。


3.贪狼在寅申宫为独坐,对宫必为廉贞星,主其人必多少受廉贞星之影响,,
其人多才多艺,善做人处世及善与人交际,对政治有兴趣,但志气高傲主人
聪明,在寅宫虽事业能创立而显扬但往往因事业而带来牢狱灾祸,贪狼在申
时,金逢木制,能流芳百世,亦能遗臭万年,一生事业由坚苦奋斗中得来,
但享受淫乐,则一切成功将又在安乐中失去无煞会吉由白手成大业,会煞时
牢狱灾祸,一生东避西逃尝尽甜酸苦辣。
现象:擅交际,善做人处事,有才华喜掌权好大喜功,对政治痭兴趣,有谋
略及持续性之耐力,喜投机,爱好艺术有时言行不一致,有独立性及
主张,但性情时有暴躁,能积财,感情问题。
脸型:圆长脸,眉粗,颧骨略高。
肤色:青稍黑色。
体材:中矮或中高。
格局制化:1.在寅宫与陀罗同宫为风流彩权。
2.遇化忌星主多是非及遭困扰,宜谨慎。
3.在寅宫逢天刑擎羊加化忌主易有牢狱之灾。
 4.贪狼逢火铃擎羊会廉贞化忌,想不开,有自杀之念头,逢禄马
左右可遇救,逢陀罗自杀不成。
5.遇红鸾,大耗空劫封诰注意丢东西或贼偷光顾。
6.贪狼遇廉贞化忌及哭虚易有打官司之现象。
7.贪狼在申有火铃压制,又逢化禄或禄存,及福德宫有左右或文
 星可为司法界之官。
8.贪狼逢火星同宫或铃星同宫,有禄存或化禄者有实发之财。
9.会文昌文曲较自私,或多虚少实,逢左右魁钺可解。
10.对宫遇廉贞及昌曲为人多才多艺,好礼乐。
11.遇廉贞化忌及袉罗主脓血之灾。
12.事业宫遇天刑擎羊逢七杀加吉可为外科医师。
13.遇昌曲左右魁钺富贵出众。
14.寅申贪狼单守甲庚生人财官格,有作为不宜见羊陀。
事业:运输、军警、医师、装璜、艺术、公职、设计人才、工程师、司法官
、代理商、旅游、娱乐、饮食。
缺点:喜掌权,好大喜功,喜投机,感情问题,言行不一致,性情时有暴躁

优点:善做人处事,有訏略,兴趣广泛,擅交际有才华,有独立性及持续性

4.贪狼在卯酉必与紫微同宫,请参阅紫微星。
5.贪狼在辰戍宫为独坐,其对宫必有武曲星,然辰戍是天罗地网宫,因此贪狼


之优缺点都难以尽情的发挥除了贪格或铃贪格外,只要有吉曜相扶,亦主先
贫後富,中年後可发达,早发者不聚财为多,故有「贪武墓中居,三十才发
福。」「贪狼武曲先贫後富」之说,然若无吉曜,或吉少煞多,或众煞并集
,则反主为人谄佞悭贪,每存肥己之心,并无济人之意,是为自私自利之人
,需有左右魁钺可解其佞也。
现象:多嗜好,为专门技术人才,有谋略,福寿双全,可吃苦耐劳,声高量
大,少年不利,出外谋发展,有魄力,志气,抱负,及独立性开创性
有时会为悭吝之人,主为人服务,可任要职,可在财经界或大企业
家出人头地可积财成富,女命不利感情。
脸型:长圆脸,两眉秀长。
体材:中等,壮硕。
肤色:青黄色。
格局制化:1.与擎羊会照易有财务纠纷。
2.加空劫红鸾大耗因贪小失大。
3.加吉星天寿主寿元长。
4.与擎羊,陀罗同宫为屠宰或专门技术。
5.加火铃同宫无羊陀主富贵财官格。
6.有左右文星同宫魁钺相夹,服公职,高职位,文武皆宜。
7.加魁钺为财赋之官或生意人。
8.加左右天马,宜出外到远方逢贵人发展。
9.与截空旬空共守,艰辛生财。
10.女命逢煞,多坎坷应避风尘。
11.与昌曲火铃同宫逢左右魁钺加化禄权科,出将入相。
12.辰戍与武曲对,照巳年生人财官格,福气浓,戊年生人较差,
但均为一级武贪格,晚发,见火铃武职又逢吉名振诸邦。
事业:饮食、建筑营造、代理商、专门技术人才、生产事业、财赋之官主管
之职、武职、医师、军警将才。
缺点:多嗜好,少年不利,不利感情,有时会为坚吝之人。
优点:有谋略,有抱负,可吃苦耐劳。
6.贪狼於巳亥两宫与廉贞同宫请参阅廉贞星。
补充日期: 2004-03-10 12:55:27
狼星是紫微斗数里面最不怕化忌的星曜之一,这种现象是指单独贪狼星独坐而言.
若是遇廉贞或是武曲或是其他星曜同宫那么就会有影响了
比方说,与廉贞化忌或是武曲化忌就会有不良影响
1. 引申 贪狼化忌虽然有波折不顺,但是不会影响事情整体,例如;流日贪狼化忌,赴西门町看电影,原来想看的影片买不到票,只好看
另外一部;或是托人买东西,结果并不理想等等.但无论是看电影或是买东西都不是生活中最重要的事情,对於工作'家庭'经济收入
等比较重要而整体性的事情,则无大的影响


2. 彰显 贪狼化忌对人的容貌.身体.衣饰比较有明显的改变,多是破坏性的 但并非无可挽救
例如 贪狼化忌坐命者,幼时遭烫伤,长大後,大多会有移植手术将他治疗好
3. 加强 贪狼化忌,容易使人心神不凝,欲断不断.
例如,流年夫妻贪狼化忌,则夫妻间时又争执,几度濒临破裂,却未必真正分离(本命不吉,大限特差者除外)
4.贪狼化忌并不会使贪狼的特点具体化,反而会使贪狼在才艺上.技艺上有所发挥,减少贪狼涉及酒色财气方面的缺点
贪狼化忌坐命者,多有技艺方面的专长,亦多为业余时所培养的
ps
在子宫不怕化忌,主多才多艺,在午宫嫌化忌,亦有感情困扰
在丑未宫有武曲同宫,贪狼化忌,主有技艺表现,且靠此维生,但因有武曲同宫,亦受间接影响,故也易有感情纠纷,应远离酒色
在寅申宫化忌 多利於才艺表现,若有擎羊等煞星同宫,在身体或面貌上可能有残缺或疤痕
在卯酉二宫有紫微同宫,化忌虽主有才艺,但在事业的发展方面,稍有拖延或多增辛劳的现象
在辰戌最喜化忌,有各种专业技能,且多主富
在巳亥有廉贞同宫,尚喜化忌,但有感情困扰
Nội dung dẫn theo link: .贪狼


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×