Tải bản đầy đủ

(thái vi phú) 【 太 微 赋 】

(thái vi phú)_【 太 微 赋 】
Bản dịch:
【 thái vi phú)
đấu sổ tới huyền tới vi, để ý chỉ khó hiểu, mặc dù giả sử vấn sinh các thiên trong, do có nói mà chưa hết, đến nỗi Tinh của giới hạn, các hữu tương
ứng, thọ yêu có tài có đức ngu, phú quý nghèo hèn, bất khả một mực luận nghị. kỳ Tinh phân bố mười hai viên, sổ định ư ba mươi sáu Vị, nhập
miếu là kỳ, thất sổ là giả, đại để lấy thân mệnh là phúc đức gốc rể, thêm vào đó căn nguyên là nghèo thông của tư Tinh. có cùng triền sổ có phần
định, cần phải minh kỳ sinh khắc của phải, tất tường ư có được viên thất độ của phân. quan ư tử vi tinh diệu, ti một ngày đêm nghi của tượng, tỷ số
liệt ở lại mà thành viên, thổ Tinh
cư kỳ viên, nếu có thể di động, dời sao Kim chuyên ti tài kho, sợ nhất không vong. đế cư động thì liệt ở lại bôn ba, tham thủ khoảng không mà tài
nguyên bất tụ. các ty kỳ chức, bất khả tố soa.
hoặc không bắt bẻ kỳ cơ, lại thêm quên kỳ biến, phải kể của tạo hóa xa vậy. lệ viết: lộc phùng xung phá, cát chỗ giấu hung, mã gặp không vong, cả
đời bôn tẩu. phùng bại địa phát cũng hư hoa, tuyệt xử phùng sanh sinh hoa mà không bại. Tinh lâm miếu vượng, lại xem sinh khắc cơ hội, mệnh sinh
cường cung, tế sát chế hóa của để ý. nhật nguyệt tối ngại phản bối (chống lại), lộc mã mừng nhất cùng bôn ba. thảng cư không vong, có được thất
nhất quan trọng hơn, nếu phùng bại địa, đến đỡ rất có kỳ công. tử vi Thiên phủ toàn bộ dựa vào phụ bật công, thất sát phá quân chuyên dựa vào
dương linh của hư. nhiều Tinh cát phùng hung cũng cát, nhiều Tinh hung phùng hung cũng hung. phụ bật giáp đế là thượng phẩm, đào hoa phạm chủ
là chí dâm. quân thần khánh hội, tài thiện kinh bái, khôi việt đồng hành, Vị tới thai phụ. lộc văn vây quanh mệnh, phú hơn nữa có tài có đức, nhật
nguyệt giáp tài, bất quyền thì phú. Mã đầu đới kiếm, trấn vệ biên cương, hình khốn giáp ấn, hình trượng duy ti. thiện
triều cương, nhân từ dài, quý nhập quý hương, phùng người phú quý, tài cư tài Vị, gặp người phú xa. thái dương cư ngọ, vị ngày lệ trung thiên, có
chuyên quyền của quý, địch quốc của cải. Thái Âm xấu hào viết: thủy rừng quế ngạc, có được thanh phải của chức, trung gián của tài. tử vi phụ bật
cùng cung, nhất ư bách nặc cư thượng phẩm, văn hao tổn cư dần mão, vị của chúng thủy nhắm hướng đông. nhật nguyệt thủ không bằng chiếu hợp,
phúc tụ không sợ hung nguy. tham cư hợi tí, tên là phạm thủy đào hoa; hình gặp tham lang, hào viết phong lưu tà trượng. thất sát liêm trinh đồng vị,

đường thượng mai thi, phá quân ám diệu đồng hương, trong nước tác mộ. lộc cư nô bộc dù có quan cũng bôn ba, đế gặp hung đồ mặc dù lấy
được cát mà vô nói, đế tọa kim xe thì viết kim
phủng trất, Phúc Yên văn diệu vị của ngọc tay áo thiên hương. thái dương hội văn xương sinh quan lộc, hoàng điện triêu ban, phú quý toàn bộ mỹ,
Thái Âm hội văn khúc sinh thê cung, bảng vàng đề tên, văn chương khiến thịnh. lộc tồn thủ sinh điền tài, tài sản vô số; tài ấm tọa sinh thiên di, cự
thương cao cổ. hao tổn cư bổng lộc và chức quyền, ven đường khất thực; tham hội vượng cung, cả đời ăn trộm. sát cư tuyệt địa, tuổi thọ yêu tự
nhan quay về, tham tọa sinh hương, thọ thi vĩnh như bành tổ. kỵ ám ở chung thân mệnh tật ách, chìm khốn
doanh, hung tinh hội ở phụ mẫu thiên di, hình thương sinh thất, hình sát cùng liêm trinh sinh quan lộc, cái nữu khó thoát quan phủ gia hình sát sinh
thiên di, ly hương gặp phối. thiện phúc sinh không vị, Thiên Trúc cuộc đời, phụ bật đơn thủ cung mệnh, ly tông thứ xuất. thất sát lâm sinh thân mệnh
gia ác sát, nhất định tử vong, linh dương hợp sinh cung mệnh gặp bạch hổ, cần phải đương hình lục. quan phù phát sinh cát diệu lưu sát, phạ phùng
phá quân, dương linh bằng thái tuế lấy dẫn đi, bệnh phù quan phù đều là tọa họa. quảng thư bác sĩ cùng lưu lộc, tẫn tác cát tường, lực sĩ tướng
quân cùng thanh long, hiển kỳ quyền. thế đồng tử hạn như nước thượng phao ẩu, lão nhân hạn tự trong gió tàn chúc. gặp sát vô chế là lưu niên tối
kỵ, nhân sinh vinh nhục hạn nguyên tất có hưu cữu, xử sự hình cung tham sổ trung, cũng không pha tạp học giả, đến tận đây thành huyền vi vậy.
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
【太微赋】
斗数至玄至微,理旨难明,虽设问於各篇之中,犹有言而未尽,至如星之分野,各有所属,寿夭贤愚,富贵贫贱,不可一概论议。
其星分布一十二垣,数定乎三十六位,入庙为奇,失数为虚,大抵以身命为福德之本,加以根源为穷通之资星。有同躔数有分定,
须明其生克之要,必详乎得垣失度之分。观乎紫微星曜,司一天仪之象,率列宿而成垣,土星
居其垣,若可动,移金星专司财库,最怕空亡。帝居动则列宿奔驰,贪守空而财源不聚。各司其职,不可参差。
或不察其机,更忘其变,则数之造化远矣。例曰:禄逢冲破,吉处藏凶,马遇空亡,终身奔走。逢败地发也虚花,绝处逢生生花而不
败。星临庙旺,再观生克之机,命生强宫,细察制化之理。日月最嫌反背,禄马最喜交驰。倘居空亡,得失最为要紧,若逢败地,扶
持大有奇功。紫微天府全依辅弼之功,七杀破军专依羊铃之虚。诸星吉逢凶也吉,诸星凶逢凶也凶。辅弼夹帝为上品,桃花犯主为
至淫。君臣庆会,才擅经拜,魁钺同行,位至台辅。禄文拱命,富而且贤,日月夹财,不权则富。马头带剑,镇卫边疆,刑困夹印,
刑杖惟司。善
朝纲,仁慈之长,贵入贵乡,逢者富贵,财居财位,遇者富奢。太阳居午,谓之日丽中天,有专权之贵,敌国之富。太阴丑号曰:水
澄桂萼,得清要之职,中谏之材。紫微辅弼同宫,一乎百诺居上品,文耗居寅卯,谓之众水朝东。日月守不如照合,
福聚不怕凶危。贪居亥子,名为犯水桃花;刑遇贪狼,号曰风流邪杖。七杀廉贞同位,路上埋尸,破军暗耀同乡,水中作冢。禄居奴
仆纵有官也奔驰,帝遇凶徒虽获吉而无道,帝坐金车则曰金


捧栉,福安文曜谓之玉袖天香。太阳会文昌於官禄,皇殿朝班,富贵全美,太阴会文曲於妻宫,蟾宫折桂,文章令盛。禄存守於田
财,堆金积玉;财荫坐於迁移,巨商高贾。耗居禄位,沿途乞食;贪会旺宫,终身鼠窃。杀居绝地,天年夭似颜回,贪坐生乡,寿考
永如彭祖。忌暗同居身命疾厄,沉困
赢,凶星会於父母迁移,刑伤产室,刑煞同廉贞於官禄,架扭难逃官府加刑煞於迁移,离乡遭配。善福於空位,天竺生涯,辅弼单
守命宫,离宗庶出。七杀临於身命加恶煞,必定死亡,铃羊合於命宫遇白虎,须当刑戮。官符发於吉曜流煞,怕逢破军,羊铃凭太
岁以引行,病符官符皆坐祸。广书博士与流禄,尽作吉祥,力士将军同青龙,显其权。势童子限如水上泡沤,老人限似风中残烛。
遇煞无制乃流年最忌,人生荣辱限元必有休咎,处事弧贪数中,并无驳杂学者,至此诚玄微矣。
Nội dung dẫn theo link: 【 太 微 赋 】
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×