Tải bản đầy đủ

(10) tử vi đấu sổ của sai lầm (10)紫微斗数之谬误

(10) tử vi đấu sổ của sai lầm_(10)紫微斗数之 谬误
Bản dịch:
tử vi đấu sổ của sai lầm
nguyên đề: đấu sổ pháp nhận định công bằng
hoàng gia sính: dân quốc bảy mươi lục năm《 Trung hoa dịch học tạp chí》
tử vi đấu sổ mệnh pháp sáng lập hiển nhiên quý trung kỳ, mấy trăm năm qua vị là Tinh mệnh gia sở nặng, lúc nào tới có tự cũng. đãi tới năm gần
đây, kinh người trong nước tự Nhật bản tiến cử quốc nội, do văn hóa xuất bản cùng đại chúng truyền bá công cụ của môi giới mở rộng sau, cánh
biến hóa nhanh chóng trở thành mệnh học tân cưng chìu, thịnh cực nhất thì tịnh có thể bầu không khí, hầu như người người đều biết nông nỗi, tịnh
thịnh hành trung nhật hai nước, cho tới nay vị suy, đấu sổ cũng tự có kỳ thông tục hóa của đặc tính cùng cách cục hóa của hình thức, là kỳ ưu điểm,
vừa bởi vì kỳ đơn giản rõ ràng dịch học, mà lại có thể tức học tức sử dụng, cho nên khiến cho sơ tập mệnh học giả xua như xua vịt. cùng sở hữu
Trung Hoa Trung Quốc Tinh mệnh Pháp Tướng cùng, đấu sổ pháp cũng có kỳ thiếu sót, kỳ bình cảnh chỗ đa đoan, đến nay vô pháp đột phá, tập
người thời gian một lúc lâu, đã đa cảm vô lực, bởi vì đối Trung Hoa Trung Quốc Tinh mệnh pháp không có khắc sâu暸 phân giải cho nên. tư phân
biệt nói rõ một ... hai ...:
(1), nay truyện: hiển nhiên mạt thủ thấy [đạo tạng] đấu sổ, kế có [mười tám phi Tinh sách thiên tử vi đấu sổ toàn tập] cùng [tử vi đấu sổ toàn bộ
thư] ba loại ngoại, thanh quý nhưng có một loại, tức du việt trứ [xuân ở đường toàn bộ thư] trung của [vui chơi giải trí lục] thiên, nhưng chỉ có khởi
lệ an Tinh mà vô luận đoạn cách cục. cho đến dân quốc tứ lục năm, nhật nhân a bộ hi trứ có [thiên văn tử vi vận mệnh học], từng oanh động Nhật
bản(người viết cất kỹ có nguyên bản). ngũ thất năm trương diệu văn ngụy sáng lập minh quý [thấu phái] truyền thừa, trứ soạn [Nhật Bản chiêm tinh
học] một lá thư, đem mười bốn chủ tinh khiên nhập phong thần nhân vật, lấy ân trụ Ðát kỉ loại tỉ như nhiều Tinh tình tính, đeo sao tính nhân cách
hoá, nói của chuẩn xác, sâu thực nhân tâm, kỳ sau tịnh dẫn vào quốc nội, bản dịch đạt hơn hơn mười loại.
(2), ngũ năm năm [toàn tập] khắc bản, hệ Đồng Trị khắc gỗ bản, người viết mặc dù sớm có nhật văn đấu sổ thư, nhưng có được toàn tập sau,
phương trở nên quán thông. lục linh năm khởi bởi vì chỉ đạo sau học cùng dạy học tiện lợi kế, biên [dễ thuật điểm chính] ất thư, nội dung bao quát

thái huyền, động cực, tiềm hư, hồng phạm hoàng cực, hoàng cực kinh thế, tâm dễ phát vi, hà lạc lý sổ, Thái Ất thần số, tử vi đấu sổ các loại [dễ
thuật], khai cận đại dễ sổ nghiên cứu khơi dòng, tịnh ở bản học được tiền thân [Trung Hoa dịch kinh toạ đàm] làm dịch học giáo tài. sách này ở
Nhật bản cũng tạo thành chấn động, đã có hơn mười loại nhật văn dịch học sáng tác sao
lục quyển sách bộ phận nội dung hoặc tác làm căn bản tham khảo tư liệu, tịnh ảnh hưởng năm gần đây quốc nội Tinh mệnh dịch học làn gió triều.
(3), đấu sổ của ưu điểm là đơn giản rõ ràng dịch học, hầu như bất luận cái gì biết chữ người, chỉ phải có tâm học tập, đa có thể vô sự tự thông. đấu
sổ pháp hơn trăm Tinh nhìn như phiền phức, kì thực rất là quy luật hóa, có kỳ cơ giới hoá của bố bàn nguyên tắc cùng cách cục công thức, chỉ phải
rất quen Theo pháp, cực dễ bắt đầu, tiền thuật [dễ thuật điểm chính] lần đầu đem đấu sổ khởi bàn bí quyết công khai hậu thế, thành thục đến đây là
được đem mệnh bàn thác nhập bàn tay, tất cả số phận có thể hiểu rõ trong lồng ngực, không đợi văn chương, là tập đấu sổ người đột phá nhất bình
lớn cảnh. đấu sổ pháp của đơn giản rõ ràng dịch học, là bất luận cái gì mệnh pháp sở thua, dĩ kỳ dịch học thói cũ người nhật chúng, mà
lại giả lấy thời gian, người người đều có thể thành [đấu sổ đại sư] .
(4), tương đối, đấu sổ pháp cùng sở hữu Trung Hoa Trung Quốc mệnh học đều có kỳ cộng đồng thiếu sót, vô pháp đột phá, đặc biệt đấu sổ là tối,
mà kỳ thiếu sót, kinh vĩ đa đoan, phi bài này sở có thể khánh thuật, tư đi học thuật nghiên cứu lập trường thử cử kỳ đại người tường thuật tóm lược
của:
1, sự chênh lệch thời gian khác biệt:
giờ thìn cùng sự chênh lệch thời gian của không xác định tính là Trung Hoa Trung Quốc mệnh thuật lớn nhất thiếu sót. ví dụ như an mệnh năm của
thủy tức làm phức tạp mệnh gia suốt nghìn năm mà không hiểu được: thấy bài này hình minh hoạ trang đầu là được hiểu rõ. đắp tiết khí liên quan
đến năm thủy, định pháp lấy đông chí thay đổi năm người, gồm có nhật triền nói(nhật đi triền thứ là thuận hoàng đạo mà nghịch chi cung), lại có lấy
lập xuân giao năm người(đến đây chỉ nguyệt kiến cán chùm sao Bắc Đẩu chỉ, là thuận chi cung mà nghịch hoàng đạo), bạn cố tri nhật triền đông chí
là hoàng kinh nhị thất linh độ, tức nguyệt kiến lập xuân, đến đây đều là ở hoàng kinh cùng điểm mà không phải là hai nơi, tức có lấy nhật triền nói,
cũng có lấy nguyệt kiến nói, Vị hoàng đạo nhập tứ sơn cấn trung, ở tại quẻ làm đầu chấn sau cấn, chấn thủy cấn cuối cùng, mà cấn cũng thành cuối
cùng mà thành thủy người cũng(thuyết quẻ), cấn trung là nhật triền nguyệt kiến của cuối cùng thủy trao đổi điểm, nhật hành chu thiên tức coi đây là
nguyên điểm làm một năm của thủy, bạn cố tri định mệnh năm thủy nhưng ứng với lấy định pháp nguyệt kiến lập xuân(dương lịch hai tháng tứ nhật
tả hữu) là giới, phương phù thiên thì, nói cách khác, tức dựa vào nhật triền đông chí làm cơ chuẩn thay đổi năm vừa mới nghiệm. mà tục sĩ lầm lấy
[nguyệt kiến đông chí(ngay hôm đó triền lập xuân)] là năm thủy người đại lầm mà lại mậu của quá mức vậy, kỳ lấy hoàng kinh tam nhất ngũ độ tí
trung là cư, thực chẳng có nhật triền cũng, đến đây ngụy pháp truyền nọc độc quá mức cự, nhất định phải sữa chửa, phương bất trí lầm.
một ngày của phân thủy, định pháp lấy tí thì là giới, lịch định thì lấy một ngày phân mười hai thìn, mỗi thìn phân sơ chính, mà nhật thủy dựa vào tí sơ
phân giới, đến đây mệnh học(triết học) sở dụng, cần phải sớm bán thìn, đắp thì chưa đến mà khí tới trước cũng, tức tí chính linh thì chưa đến mà
một ngày khí đã tới trước, do tí vị xuất mà mẫu đã dựng tháng mười làm một tuổi luận. mà nay tục sĩ lầm tín [sớm tí, dạ tí] của mậu thuyết, dồn có
đến đây lầm. thấy sau đồ nói [dạ tí thì] của mậu đã thiên niên vậy, viết: [tống thiệu hi hai năm tháng giêng ba ngày nhâm tí, kỳ dạ『 tí thì』 lập xuân, . .
. là tuổi lập hạ tháng tư ba ngày giáp tí, kỳ dạ
『 tí sơ』 nhị khắc.] đến đây đoạn nói rõ, kỳ giao tiết khí nhật hệ lúc đầu sáng sớm tí thì, tức nửa đêm thì khắc, mà tục phu hồng văn mẫn cánh lầm


lấy [kỳ『 dạ tí thì』. . . kỳ『 dạ tí』 mùng hai khắc], mà có [dạ tí], [sớm tí] của mậu thuyết, cuối cùng tống thế khó sửa cũng, nguyên minh đến nay, do
thừa kỳ cũ, tiếc là không người sữa chửa, mà [dạ tí] của mậu thủy ở tại tống hồng văn mẫn, kỳ đối thôi bộ liệt kê từng cái vốn không phải là chuyên
môn, triếp nghị thái sử ký thật là lầm, cũng không phải.
2, lịch pháp thay đổi:
tường thấy thượng kỳ, đấu sổ pháp lấy âm lịch là việc chính, đây là đấu sổ lớn nhất vết thương trí mệnh, khắc gỗ [toàn tập] khởi lệ ca quyết tổng
quát viết: [hi di ngưỡng quan bầu trời Tinh, làm đấu sổ thôi mạng người, không nghe theo năm sao phải ăn tết, chỉ luận thời đại nhật thì sinh] . lời ấy
[hi di], thì phi hi di soạn người tất cũng. kỳ không nghe theo năm sao(cầm đường năm sao chỉ lúc đầu Tinh pháp) lấy thái dương là việc chính ngôi


sao pháp, chia tay sáng lập âm lịch pháp luận mệnh, nếu không am thiên văn, cho rằng cầm đường dựa vào thái dương mà đấu sổ sử dụng Thái
Âm, một âm một dương hỗ trợ lẫn nhau, kì thực đấu sổ pháp vẹn vẹn thủ Thái Âm mà bính thái dương người, có thất thiên lý, đại bội thiên đạo.
giáp, nhật là chúng tinh đứng đầu, cũng nhật hệ sinh mệnh gốc, lấy địa là thái cực nơi tâm hệ thống nói, thấy nhật chu đi hoàng đạo viết thị đi, nhật đi
quá cung giao trung tức cái gọi là của tiết khí, một năm nhập tứ tiết số mệnh biến thành tứ quý mà có ngũ hành, ba trăm sáu mươi lăm nhật ngũ thì
dư thái dương chu đi trở về ba trăm sáu mươi độ, cho nên mỗi một tiết hoặc khí ngay hôm đó đi mười lăm độ, quá cung là khí, giao trung là tiết,
đến đây muôn đời bất dễ của thiên thì, yên có được khinh phế, tiết khí phi Trung Hoa Trung Quốc đặc biệt, cũng không phải thượng cổ tiên dân
nông thì sở dụng đến nay có thể phế người cũng, nếu phế thái dương thì tứ quý ngũ hành toàn bộ về hư ảo. vừa thái dương gần đất viết đông chí là
trở về(thái dương) năm thủy, dạ dài nhất; xa nhật viết Hạ Chí là tối ti(gần một chút) năm thủy, ban ngày dài nhất; nếu chia đều thì là xuân thu phân,
ngày đêm bình quân, tứ thì đi yên. vừa nhật nguyệt hội thì là hợp sóc, nhật nguyệt xung thì là nhập ngắm, do sóc tới sóc thì là mồng một và ngày
rằm chu mà nguyệt sinh yên, chu kỳ là nhập chín giờ ngũ tam lẻ năm cửu nhật, đến đây nhật địa nguyệt ba người quan hệ cũng, kỳ cùng dương lịch
bình quân nhật sổ(tam 0giờ tứ tam lục bát ngũ nhật) tướng soa ước một ngày, cho nên mỗi phùng tạp hai nguyệt thì đa xuất tạp nhật cần phải đưa
nhuận một tháng. nếu không dựa vào thái dương vẹn vẹn địa nguyệt quan hệ thì là hằng tinh nguyệt, chu kỳ là nhập bảy giờ tam nhị nhất lục lục nhật,
thì trong một năm mặt trăng vận bình địa đều là mười ba điểm bốn phía, giao cung số lần có thể đạt tới mười bốn thứ. vừa nhật xuất là thần triêu,
mặt trời lặn là hôn tịch, ban ngày minh dạ ám mà nhật sinh yên, âm dương thấy vậy, thái dương xuất một mà có mười hai thìn nhập tứ tiểu thì, đấu
sổ pháp của tà đạo thiên đạo, phế dương mà thủ âm, lấy âm lịch định nguyệt mà không dựa vào thái dương tiết khí, thì đấu sổ hầu như phế vậy;
nếu dựa vào địa nguyệt âm lịch nói, hằng tinh nguyệt một trong năm là tam nhị bát nhật dư, tháng âm lịch một trong năm là ba năm tứ nhật dư, cho
nên Thái Âm thủ nguyệt định nhật không chỗ nào thủ cũng.
ất, bởi vì đấu sổ pháp vẹn vẹn thủ âm lịch thời đại nhật thì sinh, hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp xuất nhất trọng vấn đề khó khăn
không nhỏ, thì tháng nhuận trở thành đấu sổ pháp vô pháp đột phá đến chết kết, đã vây đấu số học người, có lấy tháng nhuận tác tháng trước luận,
có tác hạ nguyệt kế, cũng có thủ mười lăm là giới, hơn nửa thuộc tiền nguyệt, sau bán về cuối tháng, nhưng bất luận hà pháp đều là không đủ lấy
giải quyết vấn đề, chỉ văn các đi chuyện lạ tự nghĩ ra tân pháp đồ giải cởi tháng nhuận bế tắc, lại vị thấy khiến người tin phục của thượng sách
người, học giả thận yên, nếu tử bình cùng Tinh pháp dựa vào thái dương người thì không đến đây khốn.
3, thác sử dụng tiết khí can chi:
đấu sổ vị lấy tiết khí, lại đem tiết khí can chi khởi ngũ dần pháp sử dụng ở tại địa chi mười hai cung, án ngũ dần người: [giáp kỷ của năm bính dần
thủ, ất canh của năm mậu dần đầu, . . .], đến đây bản lịch pháp thái dương tiết khí an nguyệt can chi pháp, như giáp kỷ hai năm, tháng giêng là bính
dần nguyệt, hai tháng tức Đinh Mão nguyệt, dựa vào tự đệ tua sáu mươi chu giáp, đến đây cùng địa chi mười hai cung vô thiệp, mà đấu sổ thác sử
dụng như vậy. đến đây lầm quan hệ trọng đại, sẽ ảnh hưởng kết cục đã định cùng lớn nhỏ hạn tuổi vận Tứ Hóa, như dương nam người sinh năm
giáp, nghịch nguyệt thuận thì an mệnh ở tại xấu, dựa vào khởi ngũ dần định can thì cung mệnh là Đinh Sửu, lấy Đinh Sửu kết cục đã định thì là thủy
nhị cục, đến đây trong mệnh bàn mão xấu cung đều vì đinh, mà dần tử cung đều vì bính, đi đại hạn thì thuận bánh pút-đing xấu cung mệnh nhị tới
mười một tuổi, Tứ Hóa là đinh âm cùng cơ cự, vừa thứ hạn mười hai tới nhập nhất tuổi là bính dần, Tứ Hóa là cùng cơ xương liêm, đệ tua nhập nhị
tới tạp vừa là Đinh Mão, vừa phục là đinh hóa, chuyến này hạn Tứ Hóa không hợp lý thì, đại hạn như vậy mà thấy nhỏ hạn đẩu quân lưu nhật lưu
thì tua thay đổi, ai cũng đồng lý, Tứ Hóa đại loạn, yên có được chuẩn nghiệm, đến đây cũng đấu sổ pháp to lớn bình cảnh.
4, ngũ hành cục đại bội thiên lý:
đấu sổ pháp lấy năm sinh khởi ngũ dần, y mệnh can cung chi nạp âm định ngũ hành cục, quá mức tự huyền bí, như vậy không nghe theo ngũ hành
sinh tự thủy hỏa mộc kim thổ của thứ, viên kỳ nói là tiên hậu thiên thủy hỏa chuyển hoán, nói thủy bản làm một cư phương bắc tí tiên thiên là khôn,
mà khôn hậu thiên cư tây nam sổ nhị cho nên thủy nhị cục; vừa giận bản là nhị cư phía nam ngọ tiên thiên là can, mà can hậu thiên cư tây bắc sổ lục
cho nên hỏa lục cục, nói của chuẩn xác, còn lại là mộc tam cục, kim tứ cục, thổ ngũ cục, dựa vào cục định tử vi Thiên phủ nhiều Tinh. nay thì thiên
văn ảnh thực tích của, ngũ hành cục là năm sao vận hành quỹ đạo, bất luận nhật tâm hệ thống hoặc địa tâm hệ thống, đều có tật trì phục lưu, khác
biệt quá nhiều, kỳ hằng tinh chu lại thêm bởi vì cự nhật chừng mà đại biệt, thấy hình minh hoạ nhị tam lưỡng trang biết ngay, sao thuỷ tám mươi bát
nhật một vòng, mỗi ngày đi tứ độ; sao Kim nhị nhị ngũ nhật, mỗi ngày đi một lần tạp sáu phần; Hỏa Tinh lục bát thất nhật, mỗi ngày đi tạp chia ra;
sao Mộc mười hai năm, mỗi ngày đi năm phần; thổ Tinh ba mươi năm, mỗi ngày đi nhị phân; năm sao các hữu kỳ vận thay đổi quỹ tích cùng cảm
ứng biến hóa, nếu thêm vào đó nhật nguyệt thì vừa rắc rối phức tạp, nhật đi mỗi ngày ngũ mười chín phân bát miểu, đông chí đi nhanh mỗi ngày đi
sáu mươi mốt phân bát miểu, mà Hạ Chí trì đi mỗi ngày đi ngũ mười bảy phân mười bốn miểu, mà mặt trăng hằng tinh chu nhập thất ngày rưỡi, đi
nhanh mỗi ngày mười lăm độ nhập phân, trì đi mỗi ngày mười một độ ngũ thập phần. nay đấu sổ lại đem năm sao vận hành lại thêm biến thành ngũ
hành cục, thay đổi kỳ Tinh tự, quá mức ly kỳ, không hợp thiên thì.
5, tử vi Tinh là giả cấu:
Trung Hoa Trung Quốc Tinh học đem chu thiên phân tượng phối quan, có tử vi, quá nhỏ, thiên thị tam viên cùng tứ tượng nhập bát ở lại. quan phân
phương hướng trung ngũ người, tam viên đứng đầu đứng hàng bắc thiên xưng tử vi viên bao quát hơn mười chòm sao phạm vi, mà đấu sổ pháp lấy
tử vi là việc chính Tinh, tự chỉ bắc cực Tinh, bí quyết viết: [tử vi là trung thiên Tinh chủ, là chúng tinh của đầu mối then chốt, mạng người đứng đầu
tể] . vừa [tử vi là sao Bắc đẩu chủ, Thiên phủ là sao Nam Đẩu Tinh chủ, nhật nguyệt là trung thiên Tinh chủ], pháp quyết này tiền sau khác biệt. nếu


tử vi chỉ bắc cực Tinh, thì như trước thiên nói, bởi vì trục trái đất quỹ đạo góc chếch sản sinh tuổi soa chương động của biến hóa, tùy theo cực trục
chỉ của bắc cực Tinh cũng bởi vì năm thì mà có thêm dễ, cho nên đấu sổ cái gọi là tử vi chẳng gồm có hà Tinh. trương diệu văn thay đổi của là [tử
vi] đấu sổ, biến thành cây tường vi hoa.
6, an cung mệnh pháp lệch lạc:
Trung Quốc và Phương Tây Tinh mệnh phương pháp hàng đầu tìm xuất cung mệnh; đến đây cung mệnh mới là mạng người nắm giữ, vô luận bất
luận cái gì Tinh mệnh phương pháp, sở cầu có được mệnh cung hẳn là tương đồng, mà nay nhiều pháp yêu cầu cung mệnh kết quả khác nhau, hiển
vi thiên lý, thực vị thức trời biết mệnh, vị am Tinh mệnh phương pháp nguyên nhân, thấy tiền thiên(lục) của7. tử bình lấy [tí thượng khởi tháng giêng,
nghịch sổ sinh nguyệt, lại lấy sinh nguyệt gia thì, thuận tới mão thì an mệnh] . nếu lấy nam mệnh dân quốc bảy mươi lục năm chín tháng một ngày
buổi chiều tứ thì nửa cuộc đời ở tại Đài Bắc mệnh, âm lịch Đinh Mão năm mùng chín tháng bảy nhật thân thì, dựa vào tử bình pháp cung mệnh là
xấu, đấu sổ pháp cung mệnh là thìn, mà dựa vào Trung Quốc và Phương Tây Tinh học có thể chính xác định xuất cung mệnh tại tí, tam pháp có ba
loại cung mệnh, chỉ có Tinh pháp cung mệnh là chính xác.
7, mười hai cung tướng dị:
cung mệnh trước, mười hai cung có thể lần lượt bài bố, Trung Quốc và Phương Tây Tinh học cùng tử bình đều vì cung mệnh khởi nghịch an tài
bạch, huynh đệ, điền trạch, tử nữ, nô bộc, phu thê, tật ách, thiên di, quan lộc, phúc đức, tướng mạo mười hai cung, mà đấu sổ sau khởi, đạo văn
Tinh bình cung pháp, do cung mệnh khởi cũng nghịch bố, nhưng thứ tự khác biệt, lần lượt vì huynh đệ, phu thê, tử nữ, tài bạch, tật ách, thiên di, nô
bộc, quan lộc, điền trạch, phúc đức, phụ mẫu mười hai cung, đấu sổ pháp thay đổi tinh cung của tự. Tinh học mười hai cung thứ tự có thứ nhất
định của để ý, không thể thay đổi người cũng, phu thê bản thuần âm dương tương đối tương khắc người, kinh do trung ngũ(tâm) cảm thông mà
tương ứng tương hòa, như chòm bạch dương tuất cung cùng chòm sao Thiên xứng thìn cung của quan hệ vợ chồng là điều kiện tốt nhất phối hợp,
thiên xứng năng lực làm lạnh bạch dương cuồng dã, bạch dương năng lực kích khởi thiên xứng nguyên bản lãnh cảm nhiệt tình, thiên xứng phi
thường hiền lương, thậm chí cam bị bạch dương khống chế, phu thê sự hòa thuận. chính như bát tự tử bình pháp cũng lấy khắc người vi phu thê,
như nam lấy khắc người làm vợ, nữ lấy khắc ta người làm quan phu, mà đấu sổ dễ lấy thiên di cùng cung mệnh tương đối tương ứng, chẳng sở do.
8, cung mệnh cùng dễ để ý phù hợp:
Tinh học cung mệnh hoàn toàn cùng thiên địa dễ để ý phù hợp, mà đấu sổ cung mệnh thì là soán loạn, Tinh học mệnh pháp mà lánh sáng lập nhất
pháp, thoát ly dễ để ý cùng thiên thì, cho nên nan chuẩn nghiệm, hoàn toàn không cách nào cùng dễ để ý phù hợp, càng không cách nào Ứng Hoà
nhân sự, kỳ sở dĩ năng lực trùng hợp ngẫu nhiên, bởi vì bộ phận hệ Tinh tức Tinh học chi thần sát(tạm không rõ thuật). thử cử Tinh học cung mệnh
cùng người của tướng mạo, cá tính loại quan hệ:
giáp, cung mệnh chòm kim ngưu dậu cung, quẻ thuộc tiên khảm sau đoài, hình dáng tướng mạo thì tóc mềm mại tinh mịn màu rám nắng tóc quăn,
đầu tứ phương càng dưới đại, mũi ngắn mà to, nhĩ tiểu kề mặt, hạ hạm đại mà ao hãm, cảnh kỳ nhỏ bé hậu, mắt to ánh mắt trơn trượt, môi hậu mà
gợi cảm, hai gò má có rượu cơn xoáy, tứ chi tay chân chưởng ngắn nhỏ, cơ thể hậu mà rắn chắc, thân thể đại mà cánh tay bộ hữu lực, đi tư bước
tiến gấp mà không ổn định, thanh âm như chim hót lải nhải loại, ngắn hậu cái cổ, đầy ắp chủy hung, no đủ tinh thần là kỳ đăng kí nhãn hiệu. cá tính
thì nam tử thân mật dễ thân cận, đối với người khác phái có lực hấp dẫn, ôn nhu nhiệt tình, vui sướng khỏe mạnh, hỉ rượu nguyên chất, món ngon,
nhà đẹp cùng mỹ nữ. nữ tử thì văn tĩnh, thân mật, khả ái, tiết kiệm, nặng thực tế, hỉ dự trữ, vóc người đầy ắp mỹ lệ, có âm nhạc cùng tinh xảo nghệ
thuật thiên phú, thích xán lạn, sâu trầm, phong phú vừa không tầm thường màu sắc, phi thường hướng nội, là hảo gia đình bà chủ và mẫu thân. ở
trên sở cử tất cả hiện tượng đều là cùng khảm đoài giá trị quẻ có quan hệ mật thiết.
ất, cung mệnh giá trị mười hai cung, các hữu kỳ cung chủ Tinh, mà lại cùng tiên hậu thiên quái tượng phù hợp người, như con là thiên vương tinh(tức
thiên quý), xấu là thổ Tinh(tức thiên ách), dần là sao Mộc(tức thiên quyền), mão là sao Diêm vương(tức thiên phá), thìn là hôn trí hai sao(tức thiên
như), tị là cốc táo hai sao(tức thiên văn), ngọ là thái dương(tức thiên phúc), vị là mặt trăng(tức thiên dịch), thân là thủy Tinh(tức thiên cô), dậu là
sao Kim(tức thiên nhận), tuất là hỏa Tinh(tức thiên nghệ), hợi là hải vương tinh(tức thiên thọ).
mà đấu sổ pháp dễ của lấy tham cự lộc khúc liêm vũ phá thất tinh.
9, đấu mấy tuổi hạn lấy bình quân mười năm bộ đại hạn, đến đây thay đổi Tinh học bách lục đại hạn pháp mà thôi bình quân nói, Tinh học
lấy cung mệnh đi mười lăm năm(bình quân do mười một khởi hai mươi năm) tài huynh lưỡng cung các năm năm, điền nữ đày tớ tam cung các bốn
năm rưỡi, thê mười một năm, tật thất năm, thiên di tám năm, quan mười lăm năm, phúc mười một năm, tướng mười năm, cộng trăm lẻ sáu năm,
xưng bách lục đại hạn, mà đấu mấy phần ngũ hành cục hành hạn, các cung bình quân đi mười năm, đem bách lục hạn dễ là cơ giới hoá hạn bộ, tiền
thuật ngũ hành cục thật là năm sao vận hành, thì bộ nhập đại hạn thì vừa thấy đấu sổ hạn của gượng ép, năm sao quá cung thì đang lúc sao thuỷ là
bảy ngày, sao Kim mười chín thiên, Hỏa Tinh ngũ mười bảy thiên, sao Mộc một năm, thổ Tinh hai năm bán, năm sao quá cung thì đang lúc khác
biệt như vậy, ngũ hành cục hành hạn vừa yên hợp thiên thì. mà Tinh học đại hạn thì dựa vào các cung mạnh yếu mà có hành hạn dài ngắn chi biệt,
so sánh phù thiên lý, mà không dựa vào năm sao hoặc ngũ hành cục định hạn.
10, sở hữu Trung Hoa Trung Quốc Tinh mệnh học, đa vô địa vĩ quan hệ, phu nhân của xuất sinh địa điểm chỗ kinh vĩ, liên quan đến nhật xuất
mặt trời lặn cùng trung thiên mọc lên ở phương đông mệnh độ, đối cung mệnh ảnh hưởng tới cự mà lại sâu, như kinh độ tướng soa một lần thì thì
đang lúc tướng soa bốn phần, mỗi một thì khu khác biệt nhất tiểu thì, vừa vĩ độ một lần ước soa chia ra bán, xích đạo cùng Đài Bắc soa nhập phân,
Đài Bắc cùng Bắc Bình thì soa tạp nhị phân. cho nên xuất sinh địa điểm của kinh vĩ trực tiếp ảnh hưởng cung mệnh cùng mệnh độ, yên có được qua
loa làm.
(5), tổng kết đấu sổ pháp mậu thất tới cự, kỳ cũng không ẩn có tài có đức trần hi di sáng lập người minh vậy; hi di bác thông thiên địa, thấu triệt dễ
để ý, không vì tiểu thuật, bởi vậy chứng cứ rõ ràng, tinh khiết là sau thế hảo thuật người gây nên, Theo pháp đạo văn Tinh học giả đủ đa, tạm không
rõ thuật. cái khác tiền văn vị thuật người thượng đa, như đấu sổ Tứ Hóa hệ tập Tinh học thập can tinh diệu của thập hóa; tập Tinh học tinh diệu của


miếu vượng nhạc mà tăng làm miếu vượng lợi hãm; đấu sổ của bác sĩ, trường sinh, tuổi tiền, đem tiền cùng chứa nhiều thần sát đều là tập Tinh học;
đấu sổ có đồng hạn, đảo hạn, trúc la tam hạn, lớn nhỏ hạn loại cũng tập Tinh học mà sảo thay đổi của.
ngày hôm nay đấu sổ tóc triển cùng tiền đồ đã đến cực hạn, tiền thuật nặng đại thiếu mậu nếu không có pháp sữa chửa, thì đấu sổ pháp đem trở
thành lịch sử danh từ, nếu phải cải cách đột phá kỳ bế tắc cùng bình cảnh, phi từ thiên văn khoa học, thiên văn Tinh học cùng dịch kinh phương
diện bắt tay vào làm, từ bước đầu tiên thì cần phải bắt đầu biến cách, mà quốc nội chính xác thức Tinh học giả kỷ hi; cho nên tiên từ Tinh học của
phổ cập cùng giáo dục thủ, lại vừa khiến cho Trung Hoa Trung Quốc Tinh mệnh học cao hơn tầng lâu, bằng không Trung Hoa Trung Quốc thuật
pháp trước sau vô pháp lên nơi thanh nhã, bị ki là giang hồ mê tín, tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng của quái lực loạn thần. xem thử nước
Mỹ lập quốc mặc dù vẹn vẹn hai trăm năm, trừ kế tục Anh quốc bộ phận văn hóa ngoại, có thể ở cực trong khoảng thời gian ngắn siêu việt Trung
Hoa Trung Quốc mấy nghìn năm văn hóa, tất có kỳ sở trường, hôm nay Tây Dương Tinh học đã tới tinh vi không gì sánh được mà trở thành mũi
nhọn khoa học, mà Trung Hoa Trung Quốc thuật pháp nhưng bất cởi cổ pháp của ràng buộc, vô pháp đem mới nhất Tây Dương tân pháp Tinh học
được chỉnh lý Trung Hoa Trung Quốc mệnh thuật, thật là nhất đại tiếc nuối.
dân quốc bảy mươi lục năm chín tháng mười lăm nhật
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
紫微斗数之谬误
原题:斗数法平议
黃家騁:民國七十六年《中華易學雜誌》
 紫微斗数命法创自明季中叶,数百年来未为星命家所重,其来有自也。迨至近年,经国人自日本引进国内,由文化出版与大众传
播工具之媒介推广后,竟摇身一变成为命学新宠,盛极一时并蔚为风气,几至人人皆知地步,并风靡中日两国,迄今未衰,斗数亦
自有其通俗化之特性与格局化之模式,为其优点,又因其简明易学,且可即学即用,故使初习命学者趋之若鹜。与所有中国星命
法相同,斗数法亦有其缺失,其瓶颈之处多端,至今无法突破,习者时日一久,已多感无力,因对中国星命法未有深刻暸解故。兹
分别说明一二:
(1)、 今传:自明末首见「道藏」斗数,继有「十八飞星策天紫微斗数全集」与「紫微斗数全书」三种外,清季仍有一种,即俞樾着「春在
堂全书」中之「游艺录」篇,但仅有起例安星而无论断格局。直至民国四六年,日人阿部熹着有「天文紫微运命学」,曾轰动日本(笔
者珍藏有原本)。五七年张耀文伪创明季「透派」传承,着撰「东洋占星学」一书,将十四主星牵入封神人物,以殷纣妲己等譬喻诸星
情性,将星性人格化,言之凿凿,深植人心,其后并引入国内,译本多达十数种。
(2)、五五年「全集」刊印,系同治木刻本,笔者虽早有日文斗数书,但得全集后,方豁然贯通。六零年起因指导后学与教学便利计,
编着「易术概要」乙书,内容包括太玄、洞极、潜虚、洪范皇极、皇极经世、心易发微、河洛理数、太乙神数、紫微斗数等各种「易
术」,开近世易数研究先河,并在本学会前身「中华易经讲座」作为易学教材。此书在日本亦造成震撼,已有数十种日文易学著述

录本书部份内容或作为基本参考资料,并影响近年国内星命易学之风潮。
(3)、斗数之优点为简明易学,几乎任何识字之人,只要有心学习,多可无师自通。斗数法百余星看似繁复,实则甚为规律化,有其
机械化之布盘原则与格局公式,只要熟稔其法,极易入手,前述「易术概要」首次将斗数起盘秘诀公诸于世,熟此即可将命盘托入
掌中,一切命运可了然胸中,不待笔墨,为习斗数者突破一大瓶颈。斗数法之 简 明易学, 为 任何命法所不及,以其易学故 习 者
日众,且假以 时 日,人人皆可成「斗数大 师 」 。
(4)、相对的,斗数法与所有中国命学皆有其共同缺失,无法突破,尤以斗数为最,而其缺失,经纬多端,非本文所可罄述,兹就学
术研究立场试举其大者概述之:
1、 计时 差异:
时辰与计时之不确定性为中国命术最大缺失。例如安命年日之始即困扰命家达千年而不得其解:见本文附图首页即可了然。盖节
气关乎年始,定法以冬至换年者,系指日躔言(日行躔次乃顺黄道而逆支宫),又有以立春交年者(此指月建斗柄所指,乃顺支宫而
逆黄道),故知日躔冬至为黄经二七零度,即月建立春,此皆在黄经同点而非两处,即有以日躔言,亦有以月建言,位黄道廿四山
艮中,于卦为先震后艮,震始艮终,而艮亦成终而成始者也(说卦),艮中为日躔月建之终始交换点,日行周天即以此为元点作一年
之始,故知定命年始仍应以定法月建立春(阳历二月四日左右)为界,方符天则,换言之,即依日躔冬至为基准换年方验。而俗士误
以「月建冬至(即日躔立春)」为年始者大误且谬之甚矣,其以黄经三一五度子中为据,实不知有日躔也,此伪法流毒甚鉅,必须更
正,方不致误。
一日之分始,定法以子时为界,历定时以一日分十二辰,每辰分初正,而日始依子初分界,此命学(哲学)所用,须早半辰,盖时未
至而气先至也,即子正零时未至而一日之气已先到,犹子未出而母已孕十月作一岁论。而今俗士误信「早子、夜子」之谬说,致有
此误。见后图言「夜子时」之谬已千年矣,曰:「宋绍熙二年正月三日壬子,其夜『子时』立春,...是岁立夏四月三日甲子,其夜
『子初』二刻。」此段明言,其交节气日系当日清晨子时,即夜半时刻,而俗夫洪文敏竟误以「其『夜子时』...其『夜子』初二刻」,而
有「夜子」、「早子」之谬说,终宋世未尝改也,元明至今,犹承其旧,惜无人更正,而「夜子」之谬始于宋洪文敏,其对推步历数本非
专门,辄议太史记实为误,非也。


2、 历 法更迭:
详见上期,斗数法以阴历为主,此为斗数最大致命伤,木刻「全集」起例歌诀总括曰:「希夷仰观天上星,作为斗数推人命,不依五
星要过节,只论年月日时生」。此言「希夷」,则非希夷撰者必也。其不依五星(琴堂五星指早期星法)以太阳为主之星法,而别创太
阴历法论命,若不谙天文,以为琴堂依太阳而斗数用太阴,一阴一阳相辅相成,实则斗数法仅取太阴而摒太阳者,有失天理,大悖
天道。
甲、日为众星之主,亦为日系生命之源,以地为太极之地心系统言,见日周行黄道曰视行,日行过宫交中即所谓之节气,一年廿四
节气运变成四季而有五行,三百六十五日五时余太阳周行回归三百六十度,故每一节或气即日行十五度,过宫为气,交中为节,
此万世不易之天则,焉得轻废,节气非中国专有,亦非上古先民农时所用至今可废者也,若废太阳则四季五行全归乌有。又太阳
近地曰冬至为回归(太阳)年始,夜最长;远日曰夏至为最卑(近点)年始,昼最长;若平分则为春秋分,昼夜平均,四时行焉。又日月
会则为合朔,日月冲则为入望,由朔至朔则为朔望周而月生焉,周期为廿九点五三零五九日,此日地月三者关系也,其与阳历平
均日数(三零点四三六八五日)相差约一日,故每逢卅二个月则多出卅日须置闰一月。若不依太阳仅地月关系则为恒星月,周期为
廿七点三二一六六日,则一年间月球运地平均为十三点四周,交宫次数可达十四次。又日出为晨朝,日没为昏夕,昼明夜暗而日
生焉,阴阳见矣,太阳出没而有十二辰廿四小时,斗数法之悖逆天道,废阳而取阴,以阴历定月而不依太阳节气,则斗数几乎废
矣;若依地月阴历言,恒星月之一年为三二八日余,朔望月之一年为三五四日余,故太阴取月定日无所取也。
乙、因斗数法仅取阴历年月日时生,衍生出一重大难题,则闰月成为斗数法无法突破之死结,已困死斗数学者,有以闰月作上月
论,有作下月计,亦有取十五为界,上半属前月,后半归下月,但不论何法皆不足以解决问题,只闻各行其事自创新法图解脱闰月
死结,却未见令人信服之良策者,学者慎焉,若子平与星法依太阳者则无此困。
3、 错 用 节 气干支:
斗数未采节气,却将节气干支起五寅法用于地支十二宫,按五寅者:「甲己之年丙寅首,乙庚之年戊寅头,...」,此本历法太阳节
气安月干支法,如甲己两年,正月为丙寅月,二月即丁卯月,依序递轮六十周甲,此与地支十二宫无涉,而斗数错用如此。此误关
系重大,会影响定局与大小限岁运四化,如阳男甲生人,逆月顺时安命于丑,依起五寅定干则命宫为丁丑,以丁丑定局则为水二
局,此命盘中卯丑宫皆为丁,而寅子宫皆为丙,行大限则顺布丁丑命宫二至十一岁,四化为丁阴同机巨,又次限十二至廿一岁为
丙寅,四化为同机昌廉,递轮廿二至卅一为丁卯,又复为丁化,此行限四化不合理则,大限如此而小限斗君流日流时轮变,莫不同
理,四化大乱,焉得准验,此亦斗数法之大瓶颈。
4、五行局大悖天理:
斗数法以生年起五寅,依命宫干支纳音定五行局,甚似奥秘,然不依五行生序水火木金土之次,圆其说为先后天水火转换,言水
本为一居北方子先天为坤,而坤后天居西南数二故水二局;又火本为二居南方午先天为干,而干后天居西北数六故火六局,言之
凿凿,其余为木三局、金四局、土五局,依局定紫微天府诸星。今就天文实象析之,五行局乃五星运行轨道,不论日心系统或地心
系统,皆有疾迟伏留,差异甚大,其恒星周更因距日远近而大别,见附图二三两页即知,水星八十八日一周天,每日行四度;金星
二二五日,每日行一度卅六分;火星六八七日,每日行卅一分;木星十二年,每日行五分;土星三十年,每日行二分;五星各有其运
变轨迹与感应变化,若加以日月则又错综复杂,日行每日五十九分八秒,冬至疾行每日行六十一分八秒,而夏至迟行每日行五十
七分十四秒,而月球恒星周廿七日半,疾行每日十五度廿分,迟行每日十一度五十分。今斗数竟将五星运行更变为五行局,更易
其星序,太过离奇,不符天则。
5、紫微星 为 虚构:
中国星学将周天分象配官,有紫微、太微、天市三垣与四象廿八宿。官分东南西北中五者,三垣之首位居北天称紫微垣包括十余
星座范围,而斗数法以紫微为主星,似指北极星,诀曰:「紫微乃中天星主,为众星之枢纽,人命之主宰」。又「紫微为北斗星主,天
府为南斗星主,日月为中天星主」,此诀前后差异。若紫微指北极星,则如前篇所言,因地轴轨道倾角产生岁差章动之变化,随之
极轴所指之北极星亦因年时而有更易,故斗数所谓紫微不知系指何星。张耀文更易之为「紫薇」斗数,变成蔷薇花。
6、安命 宫 法 错误 :
中西星命方法首要找出命宫;此命宫方为人命主宰,无论任何星命方法,所求得之命宫应该相同,而今诸法求命宫结果各异,显
违天理,实未识天知命,未谙星命方法之故,见前篇(六)之7。子平以「子上起正月,逆数生月,再以生月加时,顺至卯时安命」。若
以男命民国七十六年九月一日下午四时半生于台北之命,阴历丁卯年七月初九日申时,依子平法命宫为丑,斗数法命宫为辰,而
依中西星学可正确定出命宫在子,三法有三种命宫,只有星法命宫为正确。
7、十二 宫 相异:
命宫既定,十二宫可依次排布,中西星学与子平皆为命宫起逆安财帛、兄弟、田宅、子女、奴仆、夫妻、疾厄、迁移、官禄、福德、
相貌十二宫,而斗数后起,剽窃星平宫法,由命宫起亦逆布,但次序有别,依次为兄弟、夫妻、子女、财帛、疾厄、迁移、奴仆、官
禄、田宅、福德、父母十二宫,斗数法更易星宫之序。星学十二宫次序有其一定之理,无可移易者也,夫妻本属阴阳相对相克者,
经由中五(心)感通而相应相和,如白羊座戌宫与天秤座辰宫之夫妻关系是最佳搭配,天秤能冷却白羊的狂野,白羊能激起天秤原
本冷感的热情,天秤非常驯良,甚至甘被白羊所控制,夫妻和睦。正如八字子平法亦以克者为夫妻,如男以所克者为妻,女以克我
者为官夫,而斗数易以迁移与命宫相对相应,不知所由。
8、命 宫 与易理契合:
星学命宫完全与天地易理契合,而斗数命宫则是篡乱,星学命法而另创一法,脱离易理与天则,故难准验,完全无法与易理契合,
更无法应和人事,其所以能偶合,因部份系星即星学之神煞(暂不详述)。试举星学命宫与人之相貌、个性等关系:


甲、命宫金牛座酉宫,卦属先坎后兑,形貌则头发柔软细密棕色卷发,头四方下颚大,鼻短而粗,耳小贴面,下颔大而凹陷,颈奇
短粗厚,眼大目光滑溜,嘴唇厚而性感,双颊有酒涡,四肢手脚掌短小,肌肉厚而结实,身躯大而臂部有力,行姿步伐急促而不稳
定,声音像鸟鸣喋喋不休等,短厚的脖子,丰满的嘴胸,饱满的精神是其注册商标。个性则男子友善易亲近,对异性有吸引力,温
柔热情,快乐健康,喜醇酒、佳肴、华屋与美女。女子则文静、友善、可爱、节俭、重实际,喜储蓄,身材丰满美丽,有音乐与精致
艺术的天份,喜欢灿烂、深沈、丰富又不俗的色彩,非常内向,是好的家庭主妇和母亲。以上所举一切现象皆与坎兑值卦有密切关
系。
乙、命宫值十二宫,各有其宫主星,且与先后天卦象契合者,如子为天王星(即天贵),丑为土星(即天厄),寅为木星(即天权),卯为
冥王星(即天破),辰为婚智两星(即天如),巳为谷灶两星(即天文),午为太阳(即天福),未为月球(即天驿),申为水星(即天孤),酉为
金星(即天刃),戌为火星(即天艺),亥为海王星(即天寿)。
而斗数法易之以贪巨禄曲廉武破七星。
9、斗数 岁 限以平均十年步大限,此更易星学百六大限法 而以平均言,星学以命宫行十五年(平均由十一起廿年)财兄两宫各五
年,田女奴三宫各四年半,妻十一年,疾七年,迁八年,官十五年,福十一年,相十年,共百零六年,称百六大限,而斗数分五行局
行限,各宫平均行十年,将百六限易为机械化限步,前述五行局实为五星运行,则套入大限则又见斗数限之牵强,五星过宫时间
水星为七天,金星十九天,火星五十七天,木星一年,土星两年半,五星过宫时间差异如此,五行局行限又焉合天则。而星学大限
则依各宫强弱而有行限长短之别,较符天理,而不依五星或五行局定限。
10、所有中国星命学,多无地 纬 关系 ,夫人之出生地点所在经纬,关乎日出日没与中天东升命度,对命宫影响至鉅且深,如经度
相差一度则时间相差四分,每一时区差异一小时,又纬度一度约差一分半,赤道与台北差廿分,台北与北平则差卅二分。故出生
地点之经纬直接影响命宫与命度,焉得马虎从事。
(5)、 总结斗数法谬失至巨,其绝非隐贤陈希夷创者明矣;希夷博通天地,透彻易理,不为小术,由此明证,纯为后世好术者所为,
其法剽窃星学者足多,暂不详述。其它前文未述者尚多,如斗数四化系袭星学十干星曜之十化;袭星学星曜之庙旺乐而增为庙旺
利陷;斗数之博士、长生、岁前,将前与诸多神煞皆袭星学;斗数有童限、倒限、竹罗三限、大小限等亦袭星学而稍更易之。
今天斗数之发展与前途已到极限,前述之重大缺谬若无法更正,则斗数法将成为历史名辞,若要改革突破其死结与瓶颈,非从天
文科学、天文星学与易经方面着手,从第一步就须开始变革,而国内真识星学者几稀;故先从星学之普及与教育着手,方可使中
国星命学更上层楼,否则中国术法始终无法登大雅之堂,被讥为江湖迷信、妖言惑众之怪力乱神。试看美国立国虽仅两百年,除
承袭英国部份文化外,竟能在极短时间内超越中国数千年文化,必有其所长,今日西洋星学已至精密无比而成为尖端科学,而中
国术法仍不脱古法之羁绊,无法将最新西洋新法星学来校正中国命术,实为一大遗憾。
民國七十六年九月十五日
Nội dung dẫn theo link: (10)紫微斗数之谬误



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×