Tải bản đầy đủ

(2) đề cử xem đệ tử thân truyền bằng phi trình bày đạo gia đấu số luận mệnh chân pháp (2)推荐阅读亲传弟子鵬飛阐述道家斗数论命真法

(2) đề cử xem đệ tử thân truyền bằng phi trình bày đạo gia đấu
số luận mệnh chân pháp_(2)推荐 阅读亲传 弟子鵬飛 阐 述道家
斗数 论 命真法
Bản dịch:
《 đạo tạng tử vi đấu sổ》 , một môn bị mai một mấy trăm năm đạo gia chân truyền luận mệnh pháp!
bản thân sinh mà hảo huyền học thuật số, hơn mười năm trước biến học dự đoán phong thuỷ nhiều pháp thì, vô ý tiếp xúc《 đạo tạng
tử vi đấu sổ》 , cảm giác sâu sắc nên thư tất là mệnh học chân pháp, tiếc là không cách nào phá giải bí mật trong đó huyền bí. mười
mấy năm qua vẫn sưu tìm kỳ tài liệu tương quan, nhưng trừ《 tục đạo tàng》 tam quyển bản ngoại, chỉ tìm có được dân gian viết tay
Bổn Nhất sách, cùng thượng bản đại đồng tiểu dị, mà lại bị đổi tên là mười tám phi Tinh. sau tới vô ý lật xem sách cổ《 tỉnh thế nhân
duyên truyện》 , kinh hỉ phát hiện trong đó lưu lại sử dụng nên pháp thực đoạn luận mệnh của lệ lưỡng thì, di túc trân quý (cụ thể có
thể thấy bản thân bác khách《 dịch học dễ sử dụng, nhưng một số gần như thất truyền đạo tạng tử vi đấu sổ(mười tám phi Tinh) luận
mệnh pháp》 nhất văn), đủ thấy phương pháp này ở cổ thì đã kinh truyền lưu, tiếc là không biết sao, nên thuật xa thua nam phái tử vi
đấu sổ phương pháp lưu hành. từng lũ văn trên phố tục sư bình luận phương pháp này đơn sơ bất kham, thực không lịch sự vân vân.
nhưng bản thân luôn luôn bất mê tín trên phố bất luận cái gì thuật số quyền uy, kiên nhận thức nên pháp xác nhận ở trong truyền thừa
bởi vì truyền thư truyện bí quyết bất truyền pháp nguyên nhân bị mai một nhiều năm, chân pháp nhất định còn đang dân gian......

toàn văn xem lướt qua xin điểm kích dưới địa chỉ trang web:
http://blog.sina.com. vn/s/blog_6e58699a0101cda0.html
(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)
Bản gốc:
《道藏紫微斗数》,一 门 被埋没数百年的道家真 传论 命法!

本人生而好玄学 术 数,十多年前遍学 预测风 水 诸 法 时 ,无意接触《道藏紫微斗数》,深感 该书 必是命学真法,惜无法破解其
中秘奥。十多年来一直搜 寻 其相关 资 料,但除《 续 道藏》三卷本外,只 寻 得民 间 手抄本一册,与上本大同小异,且被改名 为
十八 飞 星。后来无意翻 阅 古 书 《醒世姻 缘传 》,惊喜 发现 其中留下用 该 法 实 断 论 命之例两 则 ,弥足珍 贵 (具体可 见 本人博客
《易学易用 ,但几近失 传 的道藏紫微斗数 (十八 飞 星 )论 命法》一文),足 见 此法在古 时 已 经 流 传 ,惜不知何故, 该术远 不及南
派紫微斗数之法流行。曾屡 闻 坊 间 俗 师评说 此法 简 陋不堪, 实 不登大雅之堂云云。但本人一向不迷信坊 间 任何 术 数 权 威,
坚认该 法 应 是在 传 承中因 传书传诀 不 传 法之故被埋没多年,真法一定 还 在民 间 ......

全文 浏览请 点 击 以下网址:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_6e58699a0101cda0.html
Nội dung dẫn theo link: (2)推荐阅读亲传弟子鵬飛阐述道家斗数论命真法Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×