Tải bản đầy đủ

Tử vi đấu sổ giảng nghĩa tặng duyệt bản (0222 xác nhận bản)紫微斗數講義 贈閱版(0222確認版)

轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻:轻轻轻轻

轻轻
轻轻轻

轻轻轻轻轻轻

轻轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻


轻轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
1


轻轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻

第第第第第第第第第
1-1 轻轻轻轻轻轻轻

2
轻轻
轻轻轻轻轻

轻轻轻轻
第第:第第第第=第第第+第第第第第第第第第第第第第第第
第第第第
1-2 轻轻轻轻

3

轻轻
轻轻轻轻轻轻


轻轻轻轻
轻轻轻

轻轻轻

轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻

轻轻

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
1-2-1 轻轻轻轻
4


轻轻轻轻

轻轻轻轻

轻轻轻轻

轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻

轻轻轻轻

轻轻轻轻轻轻
轻轻

轻轻
轻轻
轻轻
轻轻
轻轻

轻轻
轻轻
轻轻

第第:第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
第第第第第第第第第第第第第第第第 14 第第第第 14
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
5

轻轻
轻轻
轻轻
轻轻
轻轻
轻轻


第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
第第

1-2-2 轻轻轻

6


轻轻
轻轻

轻轻

轻轻轻

轻轻

轻轻

轻轻

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
第第第

1-2-3 轻轻轻

7


轻轻
轻轻

轻轻

轻轻轻

轻轻

轻轻

轻轻

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
第第第

1-2-4 轻轻轻

8


轻轻

轻轻

轻轻轻

轻轻

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
第第第第第

1-2-5 轻轻轻

轻轻轻
9

轻轻


轻轻

轻轻

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
第第第第第第第第

1-2-6 轻轻

10


轻轻轻

轻轻轻

轻轻轻

轻轻轻
轻轻轻

轻轻
轻轻轻

轻轻轻

轻轻轻

轻轻轻
轻轻轻轻

轻轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻 10 轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻

轻轻轻

轻轻轻

轻轻轻轻轻 轻轻轻

轻轻轻
轻 轻
轻 轻轻轻 轻
轻 轻 轻
轻轻轻轻

轻 轻轻 轻
轻轻轻轻轻轻
轻 轻轻
轻 轻轻 轻 轻轻
轻轻轻轻轻轻

11

轻轻轻
轻轻轻
轻 轻 轻轻轻
轻轻
轻 轻 轻轻轻轻轻轻
轻轻轻
轻轻
轻 轻 轻 轻 轻轻轻轻 轻


轻轻轻

轻 ( 轻轻 ) 轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻

轻轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻

12

轻轻轻轻
轻轻轻轻
12 12 12 12
轻轻轻轻


3.轻轻轻轻轻轻轻轻
3-1 轻轻轻轻轻轻轻
轻轻○

轻轻△
轻轻◎


轻轻○轻轻◎轻轻◎


轻轻△

轻轻
轻轻轻轻轻轻轻

轻轻×

轻轻◎
第第

轻轻:轻


轻轻轻轻
轻轻轻
轻轻轻

轻轻○
轻轻◎


轻轻×轻轻◎轻轻×轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻 1 轻轻
13
轻轻轻轻轻轻轻轻

3-2 轻轻轻轻
轻轻○

轻轻△
轻轻◎

轻轻○

轻轻◎

前前前


前前
轻轻◎


轻轻△

轻轻
轻轻×

轻轻◎


轻轻○
轻轻◎


轻轻×

前前前轻
轻轻


轻轻×

轻轻◎
14

前前

轻轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻?轻轻轻轻轻轻轻轻轻

3-3 轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻

轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻98
轻 B 轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻 D 轻
轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻
轻轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
15

轻轻
轻轻轻轻轻 1 轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻


轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻A轻+轻轻B轻+轻
轻C轻+轻轻D轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻轻轻

轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻 70(A)轻 3(B)轻 1(C)轻轻(D)轻轻轻
轻轻轻轻轻 5 轻 2 轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻
轻轻○

轻1轻

轻轻△
轻轻◎


轻2轻

轻轻○

轻3轻轻轻◎轻轻◎

轻4轻轻轻△
轻轻轻
轻轻轻
轻轻×

轻轻◎

轻轻:轻

轻轻轻
轻轻轻


轻轻轻
轻轻
98 轻

轻轻○
轻轻◎


轻轻×

轻轻◎

轻轻×

轻轻轻轻


轻轻轻16
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻 3(B)轻轻(D)轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻 3 轻轻轻
轻 7(轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻 7)轻轻轻轻 1 轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻 2 轻轻3 轻轻轻轻 5 轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻 1 轻轻轻轻 2 轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
3-4 轻轻轻轻轻轻
轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻

轻轻轻轻轻轻轻

轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
17


轻轻轻轻轻轻10 轻轻轻轻 12 轻轻轻轻轻 60 轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
10 轻轻轻 12 轻轻轻轻 2 轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻轻 轻轻轻轻轻轻轻轻

18


3第
轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻轻.21第
轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻10.112第
轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻4.5


4第

5第

轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻7.8

轻轻轻轻
轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻12.3.6.9


19


轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻

轻轻轻 轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻

轻轻
20

轻轻轻轻轻


轻(轻)轻
轻(轻)轻轻轻轻轻轻


轻轻

轻(轻)轻

轻(轻)轻
轻(轻)轻

轻(轻)轻轻轻轻轻轻轻(轻)轻


轻(轻)轻轻轻轻轻轻


轻轻:轻轻轻轻轻:轻-轻-轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
21
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻:(轻)(轻)(轻)


1.轻轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻
2.轻轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻
1.轻轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
2.轻轻:轻轻轻轻轻轻轻
1.轻轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻
2.轻轻:轻轻轻轻轻

轻轻轻

轻轻轻轻轻轻轻轻轻

轻轻轻轻
22


轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻

轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻
轻轻轻轻:轻轻

轻轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻

轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻
轻轻轻轻:轻轻
轻轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻

轻轻轻轻

轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻轻

轻轻轻轻

轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻轻

轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻
轻轻轻轻:轻轻轻
轻轻轻轻:轻轻

轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻轻

轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻轻轻
轻轻轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻轻轻

轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻

轻轻轻轻
23


轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻
轻轻轻轻:轻轻

轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻
轻轻轻轻:轻轻

轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻
轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻轻

轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻轻
轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻
轻轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻

轻轻轻轻

轻轻
轻轻:轻轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻
轻轻:轻
轻轻轻轻:轻轻轻
轻轻轻轻:轻轻
轻轻
轻轻:轻轻轻轻
轻轻轻轻:轻轻轻

轻轻
轻轻:轻轻轻
轻轻:轻
轻轻:轻轻
轻轻:轻
轻轻轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻
轻轻
轻轻:轻轻轻轻轻
轻轻轻轻:轻轻

24

轻轻
轻轻:轻轻轻
轻轻:轻轻轻轻
轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻
轻轻轻轻:轻轻
轻轻
轻轻:轻轻(轻)
轻轻轻轻:轻轻轻


轻轻:轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻
轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻


轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻轻

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×