Tải bản đầy đủ

Phi tinh tử vi đấu sổ bút ký đệ tứ khóa飞星紫微斗数笔记 第四课

第第第第第第第第第

1、、、、、、、、

、、
、、(、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、)
、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、
、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、
、、、
、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、
、、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、
、、
、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 2 、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 2 、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 2 、、、、、、


、、、、、、、、、、、
、、、、、、 3 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、 2 、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2、、、、、、、、、(、、、、、、)
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、“、、”、、、、、

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、


、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、
1、、、、、、、、==、、、、、、、、、、

A、、、、=、、、、、
、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
B、、、、=、、、、、
、、、、、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、
4.、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、、、
5.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
6.、、、、、、、、、、、、
7.、、、、、、、、、、、
8.、、、、、、、、


9.、、、、、、
10.、、、、、、、(、、、、、、)
C、、、、=、、、、、
、、、、、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、
4.、、、、、、、(、、、、、、)
5.、、、、、、、、、
6.、、、、、、
7.、、、、、、、、、、、、─、、、、、、、、、
8.、、、、、
9.、、、、、、、、(、、、、、、)
、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、
D、、、、=、、、、、
、、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、、、、
5.、、、、、、、
6.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
7.、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
E、、、、=、、、、、
、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、
F、、、、=、、、、、
、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
G、、、、=、、、、、
、、、、、、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、


2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、
5.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
6.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
7.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
8.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
H、、 、=、、、、、
、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、、、、、、、、
5.、、、、、、、、、、、
6.、、、、、、、、、
7.、、、、、、、、、、、、、、、
8. 、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、
2、、、、、、、、==、、、、、、、、、、

A、、、、=、、、、、
、、、、、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、1.、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、


、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、
5.、、、、、、、、、、、、
B、、、、=、、、、、
、、、、、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、
5.、、、、、、、、、、、、、、、、、
6.、、、、、、、、、、─、、、、、、、
7.、、、、、、、、、、、、
8.、、、、、、、、、、、、、、、、─、、、、、、、
9.、、、、、(、、、、、、)
、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、
C、、、、=、、、、、
、、、、、、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、
4.、、、、、、、
5. 、、、、、、、、
6.、、、、、、
、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、
D、、、、=、、、、、
、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、
E、、、、=、、、、、
、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、


3.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
F、、、、=、、、、、
、、、、、、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、─、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、、、、、
4.、、、、、
5.、、、、、、、、、、、、、、
6.、、、、、、、、
7.、、、、、、、、、、、
、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
G、、、、=、、、、、
、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、、、
5.、、、、、、、、、、、、、
6.、、、、、、、、、
H、、 、=、、、、、
、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、1.、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
5.、、、、、、、、、、、
6.、、、、、、、、、、、、、、
7.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
8.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、

、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、、、、、、、、
3、、、、、、、、、(、、、)
1、 、、、、、、、、
、、、、、、A 、、、、、、、 B 、、、、、、、、、 C 、、、、、
、、、、、、、、、、
、、、、、、A 、、、、、、、 B 、、、、、、、、、 C 、、、、、


、、、、、、、、、、

1、、、、、、、、
A、、 、=、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、
3、、、、、、、、
B、、、、=、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、
3、、、、、、、、
C、、、、=、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 2
1、、、、、、、、


2、、、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、
3、、、、、、、、、、、、、
D、、、、=、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、
3、、、、、、、、==、、、、、、、、、、、
E、、、、=、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 2
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、、、
F、、、、=、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、
3、、、、、、、、
G、、、、=、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 2
1、、、、、、、、==、、、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、


2、、、、、、、、
3、、、、、、、、、、、、、==、、、、、、、、、、

2、、、、、、、、
A、、、=、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、
3、、、、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 2
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、
3、、、、、、、、、、、、、
B、、、、=、、、、、
、、、、、


、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、
3、、、、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、
3、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、
3、、、、、、、、、、、、、
C、、、、=、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 2
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、、、

、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、
3、、、、、、、、、、、、、
D、、、、=、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 2
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、
3、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、==>、、、、、、、、、、)
2、 、、


A 、、、、、、、 B 、、、、、、、、、 C 、、、、、、、 D 、、、、、、、、
、A 、、、、、D 、、、、、、、、 c 、、、、、、

1、、、、、、、、、、、、


A:、、、=、、、、、
、、、=、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、
2、、、、、、
3、、、、、、、、

B、、、、=、、、、、 、、、=、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 4
1、、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、
3、、、、、、、、
4、、、、、、、、


第第第

C、、、、=、、、、、 、、、=、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 4
1、、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、
3、、、、、、、、
4、、、、、、、、


D、、、、=、、、、、 、、、=、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、、、
3、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、

、、、、、、

、、、、
、、、、
、、、、、、、、、、、、
1 、、 2 、、、 3 、、、 4 、、、 5 、、、 6 、、、 7 、、、 8 、、、 9 、、、 10 、、、 11 、、、 12 、、、
、、、、
、、、、、、、 、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、
、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、
、、(、、、) 、、、、(、、、)

、、、


、、、、、
、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、
、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、
、、、、(、、、) 、、、、、(、、、)

、、、

、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、 、、、
、、、、、、、 、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、
、、、、
、、、、、、

、、、、
、、、、、、、
、、、、、
、、、
、、、、
、、、、、、、、、、、、、 、、
、、、、、、、、、、、 、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、


、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、

、、、、、、、、、、、

、、、、、、、、、、、、、、
1、、、、、、、、、
2、、、、、、、、、(、、、、、、)
3、、、、、、、、、(、、、)
4、、、、、、、、
、、、、、 1、2 、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、
、、、、、
、、、、、
、、、、
、、、、、(、、、)
、、、、、、、、 、、
、、、、、

、、、、
、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、 、、、、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、)
、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、 、、、、、、

、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、、、、、、、、


、、、、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、
、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、
、、
、、、、、、、、、
3、、、、、、、、、(、、、)
4、、、、、、、、
、4 、
、、、、、、、
、、、、、、、
、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、、
、、、、、
、、、、、、、、
、、、
、、=、、、、
、、、、
、、、、、

、、、、、、、、 、、、、、、、、 、、、、、、、、、

、、、、、、


、、、
、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、
、、、
、、、
、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、、

、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、
、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、+、、、、
、、、、、、、+、、、
、、、、、、、+、、、
、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、


、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、

、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、、
、、
、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、
、、、
、、、
、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、 、、、、、、、、
、、、、、、、
、、、、
、、、、
、、、、、、、、、、、、、、


、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、
、、
、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、、、
、、、
、、、
、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、、
、、
、、、、、、、
、、、
、、、
、、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、、、
1、、、、、、、
2、、、、、、、、、
3、、、、、、、、
、、、、、、、、、、
、、、
、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、


、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、

、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、 3
1、、、、、、、、、
2、、、、、、、、、、、
3、、、、、、、、
、、、


、、、、、、

、、、、、、
、、、
、、、、、 (、、、)


、、、、、、(、、)
、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、 、 、、、、、 、、、、、
、、、、、、、、、、、 、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、 、、、、、 、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、
、、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、 、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、、、、 、、、、、 、、、、、
、、、、、、、、、、、
、、、、、、
、、 、、、、、、、、、、、
、、 、、 、、、、、
、、、、
、、、、、、、、、、、、、、 、、、、、
、、 、、、 、、、、、、
、、、、、、
、、、、、、、
1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、
5.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
6.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
7.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
8.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、


1.、、、、、、、、─、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、
、、、、、、
1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、
、、、、 、、、、、、
、、、 、、、、、、、、、、
、、、、、、、、
、、、、、、
、、 、、、 59 、、 、、、、、、 、、、、、
、、、
、、、、、、、、、、、、 、、、、、、、、
、、、
a:
、、、、、、、
1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
5.、、、、、、、、、、、、、、
b:
、、、、、、、
1.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
2.、、、、、、、、、、、、
3.、、、、、、、
4.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
5.、、、、、、、、、、、、、、
6.、、、、、、、、、、、、、、
7.、、、、、、、、、、、、、、、、
8.、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
9.、、、、、、、、、、、、、、、、
10.、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、、、、、 、、 、、、 、、、
、、、 、、、
、、、、、、、、 、、
、、 、、 、、

、、、、、、
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
、、、、
1、、、、、、、


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×