Tải bản đầy đủ

Phi tinh tử vi đấu sổ bút ký đệ nhất khóa飞星紫微斗数笔记 第一课

飞飞飞飞飞飞飞飞飞

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

A飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞

B飞10 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞

C飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞 飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞
飞飞飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞-->飞飞-->飞飞-->飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
D飞12 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
1飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
(飞飞) (飞飞) (飞飞) (飞飞) (飞飞) (飞飞) (飞飞) (飞飞) (飞飞) (飞飞) (飞飞) (飞飞)


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

2飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞 飞 飞 飞 飞飞飞
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
飞飞飞飞飞 飞 飞 飞 飞飞飞
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
飞飞飞飞飞 飞 飞 飞 飞飞
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
飞飞飞飞飞 飞 飞 飞 飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞“飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞……飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞”飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞==>飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞飞 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

3飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞==飞23飞00—1飞00
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞==飞1飞00—3飞00

4飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

5飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞==飞3飞00—5飞00飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

E飞飞飞飞飞飞飞1 飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞→→飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞
飞==飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞
飞飞飞飞飞1 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞→→飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞 1 飞飞飞飞飞飞 2 飞飞飞飞飞飞 3 飞飞飞飞飞飞 4 飞飞飞飞飞飞飞飞飞 2010 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 40 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
F飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
1飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

2飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

G飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
1飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 2-11
2飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 3-12
3飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 4-13
4飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 5-14


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

5飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 6-15

飞飞飞飞飞飞飞飞
H飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞===>飞飞飞飞飞飞飞飞===>飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞-->飞飞-->飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞-->飞飞-->飞飞
飞飞飞==飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞→→飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞===>飞
飞飞飞飞飞===>飞

飞飞==飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞==飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 2-11飞飞飞 12-21
飞飞飞飞飞飞飞 6-15飞飞飞 16-25
飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞→→飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞飞飞→→飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞飞→→飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞飞→→飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞
飞 飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞
飞 飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞

飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞=飞飞飞飞

飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞→→飞飞飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞飞=飞飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞→→飞飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞=飞飞飞飞=飞飞飞→→飞飞飞飞=飞飞飞飞=飞飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞(飞飞飞飞飞飞飞飞飞)
飞飞飞飞飞飞(飞飞飞飞飞飞飞飞飞)
飞飞飞飞飞飞(飞飞飞飞飞飞飞飞飞)
飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞16 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

H飞飞飞飞飞飞飞
1.飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞-3,飞飞飞飞+10-3飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞1900-1999 →→ 飞飞飞飞飞+1-12 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
2000-2099 →→ 飞飞飞飞飞+5-12 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞×2+飞飞飞飞飞飞-10 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞→→飞 飞飞→→飞 飞飞→→飞……………飞飞飞→→飞
飞飞飞1900-1999 飞飞飞飞 →→ 飞飞飞飞飞飞+3飞×5+55+飞飞飞飞飞飞-1飞÷4-60 飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
2000-2099 飞飞飞飞 →→ 飞飞飞飞飞飞+7飞×5+15+飞飞飞飞飞飞+19飞÷4-60 飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞 →→ 飞飞飞飞+飞飞飞飞飞1 飞飞飞飞3 飞飞……2 飞飞飞飞飞/飞飞飞飞飞-10 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞 →→ 飞飞飞飞+飞飞飞飞飞1 飞飞飞飞3 飞飞……2 飞飞飞飞飞/飞飞飞飞飞-12 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞×2+飞飞飞飞-2-10 飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞23-1→→飞

1-3→→飞

3-5→→飞……

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞--------飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
I飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞2009 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞==飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞==飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞2009 飞飞飞飞飞→→飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞→→飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞==飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞2010 飞飞飞飞飞→→飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞→→飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞==飞飞飞 2010 飞飞飞飞飞
J飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 2009 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 2009 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞 2010 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞 1-15 飞飞飞飞飞6-30 飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞
(1)飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞--飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞--飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞A 飞飞飞飞 B 飞飞飞飞飞 B 飞飞飞飞飞飞飞飞飞 A 飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

A飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞飞飞飞飞飞飞

B飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

C飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞

(2)飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞1飞
飞飞A 飞飞飞飞飞飞飞飞 B 飞飞飞飞飞 B 飞飞飞 C 飞飞飞飞飞飞
飞2飞
飞飞A 飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞 B 飞飞飞飞飞 B 飞飞飞 C 飞飞飞飞飞“飞”飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞→→ 飞
飞飞飞飞飞飞→→飞飞==>飞飞飞飞 飞飞飞飞 飞飞飞飞 飞飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞
飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞==飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞→→飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞→→飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞→→飞飞飞
飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

飞3飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞→飞飞飞→飞飞飞
Ⅰ飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

Ⅱ飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

Ⅲ飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

Ⅳ飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

Ⅴ飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

Ⅵ飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

Ⅶ飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

Ⅷ飞飞飞飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

Ⅸ飞A 飞飞飞 B 飞飞飞飞飞飞

Ⅹ飞A 飞飞飞 B 飞飞飞飞飞 A 飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

Ⅺ飞A 飞飞飞 B 飞飞飞 B 飞飞飞飞飞飞飞飞 A 飞


飞飞飞飞飞飞飞飞飞

Ⅻ飞飞飞飞飞飞飞

飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞

(3)飞飞飞飞飞飞飞
A飞飞飞飞飞飞飞飞飞
B飞飞飞飞飞飞飞
B1飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
B2飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞飞
飞飞A飞1 飞飞 2 飞飞 3 飞飞 4 飞飞 5 飞飞 6 飞飞 7 飞飞 8 飞飞 9 飞飞 10 飞飞 11 飞飞 12 飞飞
飞飞B1飞飞飞(飞飞飞飞飞飞飞飞飞)
B2飞飞飞飞飞飞(飞飞飞)飞飞飞飞飞飞飞(飞飞飞)



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×