Tải bản đầy đủ

Lương nhược du phi tinh phái tử vi đấu sổ khóa trình văn tự đương 1 2 bản梁若瑜飛星派紫微斗數課程 文字檔 1 2版

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

梁梁梁梁梁梁 梁梁

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

0


梁梁梁梁梁梁梁
过过过过---过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过

过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过 过过过过过过过过过过过过过
过过
过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过

过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过过过过 过过过过过过过过过过过过过过过过过过过

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

1


1梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
2梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
3梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
4梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

2


过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过........................................................................................5
1过过过过过过过过过过过过..................................................................................................5
2过过过过过过过过过过过过..................................................................................................5
A过10 过过过10 过过 (过过过过过过过过过过)...................................................................6
B过12 过过过12 过过 ( 过过过过过过过过过过过过 ).............................................................7


C过过过过过过过1 过过过过过过过过..............................................................................11
D过过过过过过过过过过过过过过...................................................................................12
E过过过过过过过过过过过过过过过过...............................................................................14
F过过过过过过过过过过过过.........................................................................................14
G过过过过过过过过过过过过........................................................................................19
H过过过过过过过....................................................................................................20
I过过过过过过过过过.................................................................................................21
3过过过过过过..............................................................................................................24
(1)过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
...............................................24
(2)过过过过过过过过过过过过过过过过过..........................................................................24
(3)过过过过过过过 ..............................................................................................26
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过........................................................................................27
1过过过过过过过过..........................................................................................................27
A过过过过过过过 ………..............................27
过过过过
........................................................................................................................32
过过过过..............................................................................................................42
B过过过过过过过过..................................................................................................43
2过过过过过过过过过过过过过过过.........................................................................................69
3过过过过过过过过过过过过过过过过......................................................................................69
4过过过过过过过过..........................................................................................................74
过过过过过过过过过过过过过过过过过...........................................................................................115
1过过过过过过过过过过过过过过过过过..................................................................................115
2过过过过过过过过过过过过过过过…………….. .....118
3过过过过过过过过过过过过
............................118
4过过过过过过过过过过过过
.............................................................................................................................118
5过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过.................................................................135
6过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过........................................................................139
7过过过过过过............................................................................................................149
8过过过过过过过过过过过过过过过过....................................................................................155

过过过过过过过过过过............................................................................................................159
1过过过过过过过过过.....................................................................................................159
2过过过过过过过过过(过过过过过过) ...................................................................................163
3过过过过过过过过过(过过过) .....................171
4过过过过过过过过
.............................................................................................................................177

3


过过过过过过过过过过过过过过..................................................................................................201
1过过过过过过过过过过过过过过 ......................................................................................................201
A过过过过过过过过过过(过过)………………………………………………201
B过过过过 (过过) …………………………………………………………….. 219
C过过+过(过过过过过过)………………………………………… ………...220
2过过过过过过................................................................................................223
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过..........................................................................223
1过过过过过过过过过 过过过...............223
2过过过过过过过过过 过过过
.............................................................................................................................223
过 过 过 过......................................................................................................................271
1过过过过过过过过过过过过过............................................................................................268
2过过过过过过过过过过...................................................................................................272
3过过过过过过............................................................................................................275
4过过过过过过过过过过过过..............................................................................................278
5过过过过过过过过过过过过..............................................................................................278
6过过过过过过过过........................................................................................................279
7过过过过过过过过过过过过过过过过过过................................................................................280
8过过过过过--过过过过过过过过-过过过过过过.........................................................................278
9过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过........................................................................280
10过过过过过过过过过过过..............................................................................................283
11过过过过过过过过过过过过过过.......................................................................................284
12过过过过过过过过......................................................................................................286
13过过过过过过过过过过过过过 -过过过过.............................................................................289
14过过过过过过过过过过过过过..........................................................................................293
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过..................................................................293
过过过过过过过过过过过…………………………………………………………295
过过过.............................................................................................................................296

4


梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

1梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

2梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

5


A梁10 梁梁梁10 梁梁 (梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁)

(a)梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

(b)梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁-->梁梁-->梁梁
梁梁梁梁-->梁梁-->梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁-->梁梁-->梁梁-->梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

6


梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 36-45 梁梁梁梁梁

B梁12 梁梁梁12 梁梁 ( 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 )

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
(a)梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
(梁梁) (梁梁) (梁梁) (梁梁) (梁梁) (梁梁) (梁梁) (梁梁) (梁梁) (梁梁) (梁梁) (梁梁) ...

7


(b)梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁
8


梁梁梁
梁梁梁

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
9


梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁==>梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁 梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁
梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
(c)梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁==梁23梁00—1梁00
梁梁==梁1梁00—3梁00
梁梁==梁3梁00—5梁00
梁梁梁梁梁梁梁
(d)梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

10


(e)梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

C梁梁梁梁梁梁梁1 梁梁梁梁梁梁梁梁

11


梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁
梁==梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁 梁梁梁
梁梁梁梁梁1 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁 1 梁梁梁梁梁梁 2 梁梁梁梁梁梁 3 梁梁梁梁梁梁 4 梁梁梁梁梁梁梁梁梁 2010 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 40 梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁

D梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
D1梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

12


梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

D2梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

13


E梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
1梁梁梁梁梁梁 梁梁梁梁 2-11
2梁梁梁梁梁梁 梁梁梁梁 3-12
3梁梁梁梁梁梁 梁梁梁梁 4-13
4梁梁梁梁梁梁 梁梁梁梁 5-14
5梁梁梁梁梁梁 梁梁梁梁 6-15

梁梁梁梁梁梁梁梁

F梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁===>梁
梁梁梁梁梁===>梁
梁梁梁梁 梁梁梁
梁梁梁梁 梁梁梁

梁-->梁梁-->梁梁
梁-->梁梁-->梁梁

14


梁梁梁==梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁==梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁==梁梁梁梁梁梁

梁梁梁梁梁梁

梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
过过过过过过过过
过过过过
过过

15


梁梁梁
过过过过过过
过过过过过过
过过过过过过过
过过过过过过
过过过过过===>过
过过过过过===>过
梁梁梁
过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过 2-11过过过 12-21
过过过过过过过 6-15过过过 16-25
过过过过过过过过过
过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过
梁梁梁
过过过过过过过过
过过过过过过过过
梁梁梁
过过过=过过过过
过过过过过
过过过=过过过过
梁梁梁
过过过过过
过过过=过过过过
梁梁梁
过过过过过
过过过=过过过过
梁梁梁
过过过过过过过过
过 过=过过过过
过过过=过过过过
过过过=过过过过
16


过过过过过过过
梁梁梁梁
过 过=过过过过
过过过=过过过过
过过过=过过过过
过过过=过过过过
过过过=过过过过
过过过=过过过过
过过过=过过过过
过过过=过过过过
过过过=过过过过
过过过=过过过过
过过过=过过过过
过过过=过过过过
梁梁梁
过过过过过过过
过过过过过过
过过过过过
梁梁梁
过过过过过=过过过过=过过过过
过过过过过过过过过
过过过过=过过过过
梁梁梁
过过过过=过过过过=过过过
过过过过=过过过过=过过过过
梁梁梁
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过(过过过过过过过过过)
梁梁过过过过(过过过过过过过过过)
过过过过过过(过过过过过过过过过)
过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
17


过过过过过过过

梁梁梁梁梁
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
过过过过过过过过过过过过过过过
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 16 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

18


梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

G梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁--------梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁==梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁==梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁==梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁==梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 梁梁梁梁
19


梁梁梁梁梁梁梁==梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 梁梁梁梁

梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁--------梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
H梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁2009 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁==梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁==梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
20


梁梁2009 梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁==梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁2010 梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁==梁梁梁 2010 梁梁梁梁梁

I梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁 2009 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

21


22


梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁 2009 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

23


梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁
梁 2010 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁

24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×