Tải bản đầy đủ

NGHIEP VU NGOAI THUONG BAO CAO GIAO DICH QUA TRUNG GIAN

PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH

QUA TRUNG GIAN


DANH SÁCH NHÓM
VÕ THỊ KIM ANH
DKQ141943

NGUYỄN DUY
PHƯƠNG
DKQ151531

LÊ HUỲNH NHƯ
DKQ151530

NGUYỄN THỊ
NGOAN
DKQ141516NỘI DUNG

2
1
KHÁI
QUÁT

HÌNH
THỨ
C

3
HD


1

KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN

1.1 KHÁI NIỆM.

Phương thức giao dịch qua trung gian là
phương thức giao dịch trong đó hai bên
mua và bán phải thông qua người thứ 3 để
ký kết và thực hiện hợp đồng ( 2 quốc gia
khác lãnh thổ ).


1

KHÁI QUÁT VỀ PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN

Luật Thương mại Việt Nam 2005 .
Các hoạt động trung gian thương mại là
hoạt động của thương nhân để thực hiện
các giao dịch thương mại cho một hoặc
một số thương nhân được xác định, bao
gồm hoạt động đại diện cho thương
nhân,môi giới thương mại, ủy thác mua
bán hàng hóa và đại lý thương mại.
1

ĐẶC ĐIỂM
Là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, người bán và
người mua.
Trung gian TM hành động theo sự ủy thác.

Tính chất phụ thuộc

Lợi nhuận chia sẽ


1

ƯU, NHƯỢC ĐIỂM
Ưu điểm

 Nhờ

sự hiểu biết của
trung gian về TT, DN
sẽ tránh được rủi ro.
 Tiết kiệm được chi
phí đầu tư trực tiếp,
vận tải.
 Hình thành được
mạng lưới tiêu thụ
rộng lớn.

Nhược điểm
 Mất

sự liên hệ trực
tiếp với TT.
 Phụ thuộc vào năng
lực trung gian.
 Đáp ứng yêu sách
của trung gian.
 Lợi nhuận bị chia sẽ.


1

ĐIỀU KIỆN

Khi giới
Tập quán
Thâm nhập thiệu và
TT đòi hỏi
vào TT kinh doanh
phải qua
mới.
sản phẩm
trung gian.
mới.

Mặt hàng
cần sự
chăm sóc
đặc biệt


2

LOẠI HÌNH GIAO DỊCH QUA TRUNG GIAN

Đại lý
Uỷ
thác

Môi
giới

Loại
hình


2

MÔI GIỚI

Khái niệm theo Điều 50 Luật TMVN 2005.

Môi giới là thương
nhân trung gian cho
các thương nhân khác
trong việc đàm phán,
giao kết hợp đồng và
được hưởng thù lao
theo Hợp đồng.


2

MÔI GIỚI

Mối quan hệ giữa người môi giới và người ủy thác dựa trên sự ủy thác
từng lần

Người môi giới không đại diện quyền lợi cho bên nào.
Môi giới không đứng tên và thực hiện HD.

ĐẶC ĐIỂM


2

ĐẠI LÝ

Khái niệm theo Luật TMVN 2005 thì:
Đại lý là thương nhân tiến hành một
hay nhiều hành vi theo sự ủy thác
của người ủy thác . Quan hệ giữa
người ủy thác và đại lý là quan hệ
Hợp đồng đại lý.


ĐẶC ĐIỂM

• Đại lý
đứng
tên
trong
HD

• MQH
giữa
người
ủy thác
và đại
lý là
dài
hạn.

• Bên ủy
thác là
người
sở hữu
HH hay
tiền tệ
đã
được
giao
cho đại
lý.


2

UỶ THÁC
 Uỷ thác (commission)
Đây là phương thức trong đó người uỷ thác giao cho
người nhận uỷ thác mua hoặc bán một loại hàng hoá
nào đó nhân danh người uỷ thác.
Đặc điểm của loại giao dịch này:
+ Hàng hoá phải là hàng hoá được phép lưu thông.
+ Người nhận uỷ thác phải có khả năng và tự mình
thực hiện được công việc.
+ Người nhận uỷ thác chỉ được nhận uỷ thác trong
phạm vi ngành nghề được phép kinh doanh.


3 HỢP ĐỒNG TRONG GIAO DỊCH TRUNG GIAN
Hình thức : văn
bản
Điều 168 Luật TM 2005 :
Hợp đồng đại lý phải được
lập thành văn bản hoặc
bằng hình thức khác có giá
trị pháp lý tương đương.


Nội dung:
1. Phần mở đầu
2. Ngày hiệu lực và hết hạn của HD
3. Sản phẩm
4. Khu vực lãnh thổ
5. Quyền và nghĩa vụ bên đại lý
6. Quyền và nghĩa vụ bên ủy thác
7. Giá cả
8. Thù lao và chi phí
9. Thanh lý HD và các quy định về chấm dứt HD
10. Chữ ký các bên
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×