Tải bản đầy đủ

Tuần 25 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

TUẦN 25:
Thứ hai ngày 19 tháng 2 năm 2018
TẬP ĐỌC (2 TIẾT):
SƠN TINH, THỦY TINH
I . MỤC TIÊU:
1.Kiến thức:
- Hiểu ý nội dung: Truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thuỷ Tinh ghen
tức Sơn Tinh gây ra ,đồng thời phản ánh việc nhân vật đắp đê chống lụt.
- Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4, trong sách giáo khoa. Một số học sinh trả lời
được câu hỏi 3 (M3, M4)
2. Kỹ năng: Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện. Chú ý
các từ: tài giỏi, nước thẳm, lễ vật, đuổi đánh, cửa, biển, lũ,…
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:

- Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm đôi, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa bài đọc trong sách giáo khoa,
bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾT 1:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Tổ chức cho học sinh thi đọc lại bài Voi nhà
- Học sinh thực hiện.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh tích - Lắng nghe.
cực.
- Giới thiệu bài: Vào tháng 7, tháng 8 hằng năm, - Học sinh nhắc lại tên bài và mở
ở nước ta thường xảy ra lụt lội. Nguyên nhân sách giáo khoa.
của những trận lụt lội này theo truyền thuyết là
do cuộc chiến đấu của hai vị thần Sơn Tinh và
Thủy Tinh. Bài học ngày hôm nay sẽ giúp các
em hiểu rõ hơn về cuộc chiến đã kéo dài hàng
nghìn năm của hai vị thần này.
- Giáo viên ghi tựa bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh.
2. HĐ Luyện đọc: (30 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: tài giỏi, nước thẳm, lễ vật, đuổi đánh, cửa, biển, lũ,…
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: cầu hôn, lễ vật, ván, nệp (đệp), ngà, cựa, hồng mao.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
GV:.........

1

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25Năm học 2017 - 2018

a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Lưu ý giọng đọc cho học sinh:
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.

- Học sinh lắng nghe, theo dõi.
- Học sinh nối tiếp nhau đọc từng
câu trước lớp (2 lượt bài).
- Luyện đọc từ khó: tài giỏi, nước thẳm, lễ vật, - Học sinh luyện từ khó (cá nhân,
đuổi đánh, cửa, biển, lũ,…
cả lớp).
Chú ý phát âm (Đối tượng M1)
c. Học sinh nối tiếp đọc từng đoạn trước lớp.
- Hỏi: Bài tập đọc có mấy đoạn?
- Bài tập đọc được chia làm 3
- Các đoạn được phân chia như thế nào?
đoạn.
+Đoạn 1: Hùng Vương … nước
thẳm.
+ Đoạn 2: Hùng Vương chưa biết
chọn ai … được đón dâu về.
+ Đoạn 3: Thủy Tinh đến sau …
cũng chịu thua.
- Gọi 1 học sinh đọc đoạn 1.
-1 học sinh đọc bài.
- Yêu cầu học sinh xem chú giải và giải nghĩa - Cầu hôn nghĩa là xin lấy người
các từ: cầu hôn.
con gái làm vợ.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn văn và cho - Luyện ngắt giọng câu văn dài
biết câu văn học sinh khó ngắt giọng.
theo hướng dẫn của giáo viên.
- Hướng dẫn học sinh ngắt giọng câu văn khó.
- Nghe giáo viên hướng dẫn.
- Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn 1, đoạn 2 và
đoạn 3.
- Yêu cầu học sinh đọc bài nối tiếp nhau.

- 3 học sinh tiếp nối nhau đọc
bài. Mỗi học sinh đọc một đoạn.
Đọc từ đầu cho đến hết bài.

d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
- Chia nhóm và theo dõi học sinh đọc theo
nhóm.
Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối
tượng M1
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
- Tổ chức cho các nhóm thi đọc đồng thanh, đọc
cá nhân.

- Lần lượt học sinh đọc trước
nhóm của mình, các bạn trong
nhóm chỉnh sửa lỗi cho nhau.

-Các nhóm cử cá nhân thi đọc cá
nhân, các nhóm thi đọc nối tiếp,
đọc đồng thanh 1 đoạn trong bài.
- Yêu cầu học sinh nhận xét.
- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm
đọc tốt.
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe.
nhóm.
g. Đọc đồng thanh
- Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh đoạn 3.
- Học sinh đọc đồng thanh.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
GV:.........

2

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

TIẾT 2:
3. HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút)
*Mục tiêu: Học sinh hiểu nội dung câu chuyện: truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước
ta là do Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp
đê chống lụt.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1.
-1 học sinh đọc thành tiếng, cả lớp đọc
thầm.
- Những ai đến cầu hôn Mị Nương?
- Hai vị thần đến cầu hôn Mị Nương là
Sơn Tinh và Thủy Tinh.
- Họ là những vị thần đến từ đâu?
- Sơn Tinh đến từ vùng non cao, còn
Thủy Tinh đến từ vùng nước thẳm.
- Đọc đoạn 2 và cho biết Hùng Vương - Hùng Vương cho phép ai mang đủ lễ
đã phân xử việc hai vị thần đến cầu hôn vật cầu hôn đến trước thì được đón Mị
bằng cách nào?
Nương về làm vợ.
- Lễ vật mà Hùng Vương yêu cầu gồm - Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp
những gì?
bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa,
ngựa chín hồng mao.
- Vì sao Thủy Tinh lại đùng đùng nổi - Vì Thủy Tinh đến sau Sơn Tinh không
giận cho quân đuổi đánh Sơn Tinh?
lấy được Mị Nương.
- Thủy Tinh đã đánh Sơn Tinh bằng - Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, dâng nước
cách nào?
cuồn cuộn.
- Sơn Tinh đã chống lại Thủy Tinh như - Sơn Tinh đã bốc từng quả đồi, dời từng
thế nào?
dãy núi chặn dòng nước lũ.
- Ai là người chiến thắng trong cuộc - Sơn Tinh là người chiến thắng.
chiến đấu này?
- Hãy kể lại toàn bộ cuộc chiến đấu giữa - Một số học sinh M3, M4 kể lại.
hai vị thần.
- Câu văn nào trong bài cho ta thấy rõ - Câu văn: Thủy Tinh dâng nước lên cao
Sơn Tinh luôn luôn là người chiến thắng bao nhiêu, Sơn Tinh lại dâng đồi núi cao
trong cuộc chiến đấu này?
bấy nhiêu.
- Yêu cầu học sinh thảo luận để trả lời - Hai học sinh ngồi cạnh nhau thảo luận
câu hỏi 4.
với nhau, sau đó một số học sinh phát
biểu ý kiến.
- Giáo viên kết luận: Đây là một câu - Học sinh nghe.
chuyện truyền thuyết, các nhân vật
trong truyện như Sơn Tinh, Thủy Tinh,
Hùng Vương, Mị Nương đều được nhân
dân ta xây dựng lên bằng trí tưởng
tượng phong phú chứ không có thật.
Tuy nhiên, câu chuyện lại cho chúng ta
biết một sự thật trong cuộc sống có từ
hàng nghìn năm nay, đó là nhân dân ta
đã chống lũ lụt rất kiên cường.
4. HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút)
GV:.........

3

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

*Mục tiêu:
- Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ đúng chỗ, biết nhấn giọng ở những từ ngữ cần thiết.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp
- Yêu cầu học sinh nối tiếp nhau đọc lại - 3 học sinh lần lượt đọc nối tiếp nhau,
bài.
mỗi học sinh đọc 1 đoạn truyện.
- Gọi học sinh dưới lớp nhận xét sau - Học sinh nhận xét. Lớp theo dõi.
mỗi lần đọc.
- Giáo viên nhận xét chung và cùng lớp - Học sinh lắng nghe.
bình chọn học sinh đọc tốt nhất.
Lưu ý:
- Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
5. HĐ tiếp nối: (5 phút)
- Hỏi lại tựa bài.
- Học sinh trả lời.
+ Em thích nhân vật nào trong bài? Vì - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân.
sao?
+ Nội dung của câu chuyện là gì?
- Học sinh trả lời: truyện giải thích nạn
lũ lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen tức
Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh
việc nhân dân đắp đê chống lụt.
- Giáo viên chốt lại những phần chính - Lắng nghe.
trong tiết học.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về luyện đọc bài và - Lắng nghe và thực hiện.
chuẩn bị bài: Bé nhìn biển.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………….

TOÁN:
MỘT PHẦN NĂM
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “một phần năm”, biết đọc, viết 1/5
- Biết thực hành chia một một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng chia một một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
GV:.........

4

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, các mảnh bìa hình vuông, hình ngôi sao, hình
chữ nhật.
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3phút)
- Trò chơi: Xì điện: Tổ chức cho học - Học sinh tham gia chơi.
sinh xì điện đọc thuộc bảng chia 5.
- Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên - Lắng nghe.
dương học sinh tích cực.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày
bảng: Một phần năm
bài vào vở.
2. HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút)
*Mục tiêu:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5.
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau.
*Cách tiến hành:
- Học sinh quan sát hình vuông và nhận
thấy:
-Theo dõi thao tác của giáo viên và phân
- Hình vuông được chia làm 5 phần tích bài toán, sau đó trả lời: Được một
bằng nhau, trong đó một phần được tô phần năm hình vuông.
màu. Như thế là đã tô màu một phần - Học sinh viết: 1/5
năm hình vuông.
- Học sinh đọc: Một phần năm.
- Học sinh nghe.
- Hướng dẫn học sinh viết: 1/5; đọc:
Một phần năm.
- Kết luận: Chia hình vuông bằng 5 phần
bằng nhau, lấy đi một phần (tô màu)
được 1/5 hình vuông.
Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2
3. HĐ thực hành: (14 phút)
*Mục tiêu:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần năm”, biết đọc, viết 1/5.
*Cách tiến hành:
Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
Bài 1 :
của bài và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Đã tô màu 1/5 hình nào?
- Tô màu 1/5 hình A, hình D.
- Nhận xét, tuyên dương học sinh.
* Ôn tập lại BT1 – Bài bảng chia 5:
GV:.........

5

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Bài 1: Số ?
- Yêu cầu từng học sinh trả lời kết quả.

Năm học 2017 - 2018

- Từng học sinh lần lượt trả lời:
SBC 10
SC
5
T
2

20
5
4

30
5
6

40
5
8

50
5
10

...
...
...

- Nhận xét và tuyên dương học sinh.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài
tập
µBài tập PTNL: (M3, M4) Hình nào đã tô - Học sinh tự làm bài sau đó báo
cáo kết quả với giáo viên: Hình 1
1
màu số chấm tròn?
1
5
đã tô màu
số chấm tròn?
5

4. HĐ Tiếp nối: (3 phút)
- Giáo viên tổ chức cho học sinh cả lớp - Học sinh tham gia chơi.
chơi trò chơi nhận biết “một phần năm”
tương tự như trò chơi nhận biết “một
phần hai” đã giới thiệu ở tiết 105.
- Tuyên dương nhóm thắng cuộc.
- Lắng nghe.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên - Lắng nghe và thực hiện.
lớp. Xem trước bài: Luyện tập
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

KỂ CHUYỆN:
SƠN TINH, THỦY TINH
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: truyện giải thích nạn lũ lụt ở nước ta là do Thủy Tinh ghen
tức Sơn Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt.
- Xếp đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện (BT1); dựa theo tranh
kể lại được nội dung câu chuyện (BT2). Một số học sinh biêt kể lại toàn bộ câu
chuyện (BT3).
2. Kỹ năng: Rèn kỹ năng nói. Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung. Có
khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện và biết nhận xét lời kể của bạn.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện.
GV:.........

6

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, rò
chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: 3 tranh minh hoạ câu chuyện trong sách giáo khoa (phóng to, nếu
có thể).
- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Tổ chức cho học sinh thi đua kể lại câu chuyện - Học sinh tham gia thi kể.
Quả tim khỉ
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe.
sinh.
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng
2. HĐ kể chuyện. (22 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh xếp đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyện (BT1); dựa theo
tranh kể lại được nội dung câu chuyện (BT2).
- Một số học sinh kể được toàn bộ câu chuyện (BT3). (M3, M4)
*Cách tiến hành:
Việc 1: Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh theo
đúng nội dung câu chuyện: Làm việc cả lớp
- Gọi 1 học sinh đọc yêu cầu của bài tập 1.
- Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh
theo đúng nội dung câu chuyện
Sơn Tinh, Thủy Tinh.
- Treo tranh và cho học sinh quan sát tranh.
- Quan sát tranh.
- Hỏi: Bức tranh 1 minh hoạ điều gì?
- Bức tranh 1 minh hoạ trận đánh
của hai vị thần. Thủy Tinh đang
hô mưa, gọi gió, dâng nước, Sơn
Tinh bốc từng quả đồi chặn đứng
dòng nước lũ.
- Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện?
- Đây là nội dung cuối cùng của
câu chuyện.
- Hỏi: Bức tranh 2 vẽ cảnh gì?
- Bức tranh 2 vẽ cảnh Sơn Tinh
mang lễ vật đến trước và đón
được Mị Nương.
- Đây là nội dung thứ mấy của câu chuyện?
- Đây là nội dung thứ hai của câu
chuyện.
- Hãy nêu nội dung của bức tranh thứ 3.
- Hai vị thần đến cầu hôn Mị
Nương.
- Hãy sắp lại thứ tự cho các bức tranh theo đúng -1 học sinh lên bảng sắp xếp lại
GV:.........

7

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

nội dung truyện.
Việc 2: Kể lại toàn bộ nội dung truyện (M3,
M4 kể): Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước
lớp
- Giáo viên chia học sinh thành các nhóm nhỏ.
Mỗi nhóm có 3 học sinh và giao nhiệm vụ cho
các em tập kể lại truyện trong nhóm: Các nhóm
kể chuyện theo hình thức nối tiếp. Mỗi học sinh
kể một đoạn truyện tương ứng với nội dung của
mỗi bức tranh.
- Tổ chức cho các nhóm thi kể.

Năm học 2017 - 2018

thứ tự các bức tranh: 3, 2, 1.

- Học sinh tập kể chuyện trong
nhóm.

- Các nhóm thi kể theo hai hình
thức kể trên.

- Nhận xét và tuyên dương các nhóm kể tốt.
Lưu ý:
- Kể đúng văn bản: Đối tượng M1, M2
- Kể theo lời kể của bản thân: M3, M4
3. HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút)
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận trong cặp -> Chia sẻ trước
lớp
- Câu chuyện kể về việc gì?
- Học sinh trả lời.
- Em hãy nêu ý nghĩa câu chuyện trên?
- Học sinh trả lời: truyện giải
thích nạn lũ lụt ở nước ta là do
Thủy Tinh ghen tức Sơn Tinh
gây ra, đồng thời phản ánh việc
nhân dân đắp đê chống lụt
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét.
- Lắng nghe, ghi nhớ.
Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả
lời CH2
4. HĐ Tiếp nối: (5phút)
- Hỏi lại tên câu chuyện.
- Học sinh nhắc lại
- Hỏi lại những điều cần nhớ.
- Học sinh trả lời
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
- Dặn học sinh về kể lại câu chuyện cho người - Lắng nghe và thực hiện.
thân nghe.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

Thứ ba ngày 20 tháng 2 năm 2018
GV:.........

8

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

TOÁN:
LUYỆN TẬP
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Thuộc bảng chia 5.
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5).
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng làm tính và giải bài toán có một phép chia
(trong bảng chia 5).
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1,2,3.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Trò chơi: Đố bạn biết: Giáo viên vẽ trước lên - Học sinh tham gia chơi.
bảng một số hình học và yêu cầu học sinh nhận
biết các hình đã tô màu

1
hình.
5

- Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi và tuyên - Lắng nghe.
dương những học sinh trả lời đúng và nhanh.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa,
Luyện tập
trình bày bài vào vở.
2. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Thuộc bảng chia 5.
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5).
*Cách tiến hành:
Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
Abc
của bài và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả.
- Học sinh lầm lượt nêu kết quả.
- Nhận xét bài làm học sinh.
- Gọi học sinh đọc thuộc lòng bảng chia 5.
- 2 học sinh đọc thuộc lòng bảng
chia 5 trước lớp, cả lớp theo dõi
và nhận xét.
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
GV:.........

9

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

- Bài tập yêu cầu gì?
- Mời các tổ nối tiếp báo cáo kết quả.
- Nhận xét bài làm học sinh.
- Hỏi: Một bạn nói: “Khi biết kết quả của 5 x 2
= 10 ta có thể ghi ngay kết quả của 10 : 2 = 5 và
10 : 5 mà không cần tính”. Theo em bạn đó nói
đúng hay sai? Vì sao?

Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Có tất cả bao nhiêu quyển vở?
- Chia đều cho 5 bạn nghĩa là chia như thế nào?
- Yêu cầu 1 em lên bảng chia sẻ kết quả.

Năm học 2017 - 2018

của bài và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Tính nhẩm.
- Học sinh nối tiếp chia sẻ.
- Bạn đó nói đúng vì 2 phép chia
10 : 2 = 5 và 10 : 5 là các phép
chia được lập ra từ phép nhân 5 x
2 = 10. Khi lập các phép chia từ
1 phép tính nhân nào đó, nếu ta
lấy tích chia cho thừa số này thì
sẽ được kết quả là thừa số kia.
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
của bài và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Có tất cả 35 quyển vở
- Nghĩa là chia thành 5 phần
bằng nhau, mỗi bạn nhận được
một phần.
- Học sinh làm bài:
Bài giải:
Số quyển vở của mỗi bạn nhận
được là:
35: 5 = 7 (quyển vở)
Đáp số: 7 quyển vở
- Học sinh nhận xét.
- Lắng nghe.

- Tổ chức cho học sinh nhận xét bài trên bảng.
- Giáo viên nhận xét chung.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài
tập
µBài tập PTNL:
Bài tập 3 (M3): Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi - Học sinh tự làm bài sau đó báo
cáo kết quả với giáo viên:
báo cáo kết quả với giáo viên.
Bài giải:
Xếp được vào số đĩa là:
25 : 5 = 5 (đĩa)
Đáp số: 5 đĩa
Bài tập 4 (M4): Yêu cầu học sinh tự làm bài và - Học sinh tự làm bài rồi báo cáo
kết quả với giáo viên: Hình a đã
báo cáo kết quả với giáo viên.
khoanh vào

1
số con voi.
5

3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
- Tổ chức cho học sinh đọc thuộc lòng bảng chia - Học sinh đọc.
5.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Học sinh lắng nghe.
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Xem - Lắng nghe và thực hiện.
GV:.........

10

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

trước bài: Luyện tập chung.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

CHÍNH TẢ: (Tập chép)
SƠN TINH, THỦY TINH
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng chính tả hình thức đoạn văn
xuôi. Bài viết không mắc quá 5 lỗi chính tả.
- Làm được bài tập 2a.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả ch/tr.
3. Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, chính xác, yêu thích chữ Việt.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập 2.
- Học sinh: Vở bài tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Hát

- Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết
càng ngoan.
- Nhận xét bài làm của học sinh ở tiết trước, - Lắng nghe.
khen em viết tốt.
- Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng.
- Mở sách giáo khoa.
2. HĐ chuẩn bị viết chính tả. (5 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh có tâm thế tốt để viết bài.
- Nắm được nội dung bài chép để viết cho đúng chính tả.
*Cách tiến hành: Hoạt động cả lớp
- Giáo viên giới thiệu và đọc bài chính tả: Đọc - Học sinh lắng nghe
chậm và rõ ràng, phát âm chuẩn.
- Hướng dẫn học sinh nắm nội dung bài viết và - Học sinh trả lời từng câu hỏi
cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý:
của giáo viên. Qua đó nắm được
nội dung đoạn viết, cách trình
bày, những điều cần lưu ý:
GV:.........

11

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

+ Đoạn văn giới thiệu với chúng ta điều gì?

+ Giới thiệu về vua Hùng Vương
thứ mười tám. Oâng có một
người con gái xinh đẹp tuyệt vời.
Khi nhà vua kén chồng cho con
gái thì đã có hai chàng trai đến
cầu hôn.
+ Yêu cầu học sinh quan sát kĩ bài viết mẫu trên + Khi trình bày một đoạn văn,
bảng và nêu cách trình bày một đoạn văn.
chữ đầu đoạn phải viết hoa và lùi
vào một ô vuông.
- Trong bài có những chữ nào phải viết hoa?
- Các chữ đứng đầu câu văn và
các chữ chỉ tên riêng như Sơn
Tinh, Thủy Tinh.
- Hãy tìm trong bài thơ các chữ bắt đầu bởi âm - tuyệt trần, công chúa, chồng,
r, d, gi, ch, tr; các chữ có dấu hỏi, dấu ngã.
chàng trai, non cao, nước,…
- giỏi, thẳm,…
- Đọc lại các tiếng trên cho học sinh viết vào -Viết các từ khó, dễ lẫn.
bảng con. Sau đó, chỉnh sửa lỗi cho học sinh,
nếu có.
- Nhận xét bài viết bảng của học sinh.
- Lắng nghe.
3. HĐ viết bài chính tả. (15 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh viết lại chính xác một đoạn trong bài: Sơn Tinh, Thủy Tinh.
- Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu đúng vị trí.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân
- Giáo viên nhắc học sinh những vấn đề cần - Lắng nghe.
thiết: Viết tên bài chính tả vào giữa trang vở.
Chữ đầu câu viết hoa lùi vào 1 ô, quan sát kĩ
từng chữ trên bảng, đọc nhẩm từng cụm từ để
viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết đúng tư
thế, cầm viết đúng qui định.
- Cho học sinh viết bài (viết từng câu theo hiệu - Học sinh viết bài vào vở.
lệnh của giáo viên).
Lưu ý:
- Tư thế ngồi, cách cầm bút và tốc độ viết của
các đối tượng M1.
4. HĐ chấm và nhận xét bài. (3 phút)
*Mục tiêu:
- Giúp các em tự phát hiện ra lỗi của mình và lỗi của bạn.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi
- Cho học sinh tự soát lại bài của mình theo bài - Học sinh xem lại bài của mình,
trong sách giáo khoa.
dùng bút chì gạch chân lỗi viết
sai. Sửa lại xuống cuối vở bằng
bút mực.
- Giáo viên chấm nhanh 5 - 7 bài.
- Nhận xét nhanh về bài làm của học sinh.
- Lắng nghe
GV:.........

12

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

5. HĐ làm bài tập: (6 phút)
*Mục tiêu: Rèn cho học sinh quy tắc chính tả ch/tr.
*Cách tiến hành:
Bài 2: Hoạt động cá nhân
- Gọi học sinh đọc đề bài, sau đó tổ chức cho -2 học sinh làm bài trên bảng lớp.
học sinh thi làm bài nhanh. 5 học sinh làm xong Cả lớp làm bài vào Vở bài tập
đầu tiên được tuyên dương.
Tiếng Việt 2, tập hai. Đáp án: trú
mưa, chú ý; truyền tin, chuyền
cành; chở hàng, trở về.
- Giáo viên nhận xét chung và chốt đáp án.
6. HĐ tiếp nối: (3 phút)
- Cho học sinh nêu lại tên bài học.
- Học sinh nêu.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Lắng nghe.
học.
- Chọn một số vở học sinh viết chữ sạch, đẹp, - Quan sát, học tập.
không mắc lỗi cho cả lớp xem.
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
- Nhắc nhở học sinh mắc lỗi chính tả về nhà viết - Lắng nghe và thực hiện.
lại các từ đã viết sai (10 lần). Xem trước bài
chính tả sau: Bé nhìn biển.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................

TẬP ĐỌC:
BÉ NHÌN BIỂN
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Hiểu nội dung: Bé yêu biển, bé thấy biển to, rộng và ngộ nghỉnh như trẻ
con.
- Trả lời được câu hỏi trong sách giáo khoa, thuộc 3 khổ thơ đầu.
2. Kỹ năng: Bước đầu biết đọc rành mạch, thể hiện giọng vui tươi hồn nhiên. Chú ý
các từ: Biển, nghỉ hè, tưởng rằng, nhỏ, bãi giằng, bễ, vẫn, trẻ,…
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn hoc.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
GV:.........

13

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

- Giáo viên: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong sách giáo khoa. Bảng phụ viết
sẵn từ, câu cần luyện đọc.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc bài Dự - Học sinh thực hiện.
báo thời tiết.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.
- Học sinh lắng nghe.
- Hỏi: Trong lớp chúng ta, con nào đã được đi - Một số học sinh trả lời.
tắm biển? Khi được đi biển, các con có suy
nghĩ, tình cảm gì? Hãy kể lại những điều đó với
cả lớp.
- Giới thiệu: Trong bài tập đọc hôm nay, chúng - Học sinh lắng nghe.
ta sẽ được nhìn biển qua con mắt của một bạn
nhỏ. Lần đầu được bố cho ra biển, bạn nhỏ có
những tình cảm, suy nghĩ gì? Chúng ta cùng học
bài hôm nay để biết được điều này nhé.
- Giáo viên ghi tựa bài: Bé nhìn biển.
- Học sinh nhắc lại tên bài và mở
sách giáo khoa.
2. HĐ Luyện đọc: (12 phút)
*Mục tiêu:
- Rèn đọc đúng từ: Biển, nghỉ hè, tưởng rằng, nhỏ, bãi giằng, bễ, vẫn, trẻ,…
- Rèn đọc đúng câu, từ, đoạn.
- Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: bễ, còng, sóng lừng.
*Cách tiến hành:
a. Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài lần 1. Chú ý: - Nghe giáo viên đọc, theo dõi và
Giọng vui tươi, thích thú.
đọc thầm theo.
b. Học sinh đọc nối tiếp từng câu trước lớp.
- Yêu cầu học sinh tìm các từ cần chú ý phát - Biển, nghỉ hè, tưởng rằng,
âm: Học sinh tìm các tiếng trong bài có thanh nhỏ, bãi giằng, bễ, vẫn, trẻ,…
hỏi/ ngã, âm cuối là n, c, t?
(Học sinh trả lời, giáo viên ghi các từ này lên
bảng)
- Đọc mẫu, sau đó gọi học sinh đọc các từ này. - 3 đến 5 học sinh đọc cá nhân,
(Tập trung vào các học sinh mắc lỗi phát âm)
học sinh đọc theo tổ, đồng thanh.
- Yêu cầu học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu - Đọc bài nối tiếp kết hợp giải
trong bài.
nghĩa từ mới. Mỗi học sinh chỉ
đọc 1 câu. Đọc từ đầu cho đến
hết bài.
Chú ý phát âm đối với đối tượng M1
c. Học sinh nối tiếp đọc từng khổ trước lớp.
- Yêu cầu học sinh tiếp nối nhau đọc từng khổ -Tiếp nối nhau đọc hết bài.
thơ trước lớp.
GV:.........

14

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

d. Học sinh đọc từng đoạn trong nhóm.
- Tổ chức cho học sinh luyện đọc bài theo nhóm - Lần lượt từng học sinh đọc
nhỏ. Mỗi nhóm có 4 học sinh.
trong nhóm. Mỗi học sinh đọc 1
khổ thơ cho đến hết bài.
Lưu ý: Quan sát và theo dõi tốc độ đọc của đối
tượng M1
e. Học sinh thi đọc giữa các nhóm.
-Tổ chức cho học sinh thi đọc từng khổ thơ, đọc - Mỗi nhóm cử 2 học sinh thi
cả bài.
đọc.
- Giáo viên nhận xét chung và tuyên dương các - Lắng nghe.
nhóm
g. Đọc đồng thanh
- Yêu cầu học sinh đọc đồng thanh cả bài.
- Học sinh đọc đồng thanh.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
3. HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút)
*Mục tiêu: Hiểu ý nghĩa: Bé yêu biển, bé thấy biển to, rộng và ngộ nghĩnh như trẻ
con.
*Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp
- Hỏi: Tìm những câu thơ cho thấy biển rất - Học sinh thảo luận cặp đôi và
rộng.
phát biểu ý kiến: Những câu thơ
cho thấy biển rất rộng là: Tưởng
rằng biển nhỏ, Mà to bằng trời,
Như con sông lớn, Chỉ có một
bờ, Biển to lớn thế.
- Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như - Những câu thơ cho thấy biển
trẻ con?
giống như trẻ con đó là: Bãi
giằng với sóng, Chơi trò kéo co,
Lon ta lon ton.
- Em thích khổ thơ nào nhất, vì sao?
- Học sinh cả lớp đọc lại bài và
trả lời:
+ Em thích khổ thơ 1, vì khổ thơ
cho em thấy biển rất rộng.
+ Em thích khổ thơ thứ 2, vì biển
cũng như em, rất trẻ con và rất
thích chơi kéo co.
+ Em thích khổ thơ thứ 3, vì khổ
thơ này tả biển rất thật và sinh
động.
+ Em thích khổ thơ 4, vì em
thích những con sóng đang chạy
lon ton vui đùa trên biển.
4. HĐ Học thuộc lòng bài thơ: (8 phút)
*Mục tiêu:
- Học sinh đọc thuộc lòng bài thơ.
*Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - cả lớp
GV:.........

15

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

- Giáo viên treo bảng phụ đã chép sẵn bài thơ, - Học thuộc lòng bài thơ.
yêu cầu học sinh đọc đồng học sinh học thuộc
lòng.
- Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bài - Các nhóm thi đọc theo nhóm,
thơ.
cá nhân thi đọc cá nhân.
- Đọc đúng: M1, M2
- Đọc hay: M3, M4
5. HĐ Tiếp nối: (4 phút)
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Lắng nghe.
học:
- Nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
- Dặn học sinh về nhà luyện đọc bài và chuẩn bị - Lắng nghe và thực hiện.
bài Tôm Càng và Cá Con.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

TIẾNG ANH:
(GV chuyên trách)
..............................................................................................................................................................................................

BUỔI CHIỀU:
TNHX:
PHIẾU KIỂM TRA 2
(VNEN)
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

THỂ DỤC:
ĐI THƯỜNG THEO VẠCH KẺ THẲNG, 2 TAY CHỐNG HÔNG VÀ DANG
NGANG. TRÒ CHƠI NHẢY ĐÚNG, NHẢY NHANH
I/ MỤC TIÊU:
GV:.........

16

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

1. Kiến thức:
- Thực hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai tay chống hông và dang
ngang
- Biết cách chơi và tham gia chơi được.
2. Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo. Tác phong nhanh nhẹn.
3. Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi. Yêu thích vận
động, thích tập luyên thể dục thể thao.
II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN:
- Địa điểm : Sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập.
- Phương tiện: Còi.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
I/ MỞ ĐẦU
- Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu
cầu giờ học
- Gọi 4 học sinh lên thực hiện lại động tác đã
học ở tiết trước: Đi thường theo vạch kẽ thẳng,
hai tay chống hông và dang ngang
- Giáo viên nhận xét.
- Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động các
khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,…
II/ CƠ BẢN:
Việc 1: Ôn đi thường theo vạch kẻ thẳng, hai
tay chống hông và dang ngang

- Phân tích lại kỹ thuật của động tác đồng thời
kết hợp thị phạm cho học sinh nhớ lại kỹ thuật.
- Sau đó điều khiển cho học sinh thực hiện.
- Quan sát,nhắc nhở học sinh.
(Chú ý theo dõi đối tượng M1)
Việc 2: Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”
- Phân tích lại và thị phạm cho học sinh nắm
được cách chơi.
- Sau đó cho học sinh chơi thử.
- Nêu hình thức xử phạt.

ĐỊNH
LƯỢNG
4p

PHƯƠNG PHÁP
TỔ CHỨC
*
*
*
*

*
*
*
*

Đội Hình
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
GV

26p
16p
2-3lần

10p
2-3lần

(Khuyến khích đối tượng M1 tham gia tích cực.)
III/ KẾT THÚC:
GV:.........

17

Tiểu học ..............

*
*
*
*

*
*
*
*


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

- Học sinh đứng tại chỗ vỗ tay hát.
- Hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng
toàn thân.
- Hệ thống lại bài học và nhận xét giờ học.
- Dặn học sinh về nhà tập luyện them.

5p

Đội hình xuống lớp
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * * *
GV

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

KỸ NĂNG SỐNG:
GHI NHỚ SỐ ĐIỆN THOẠI KHẨN CẤP
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

Thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2018
TOÁN:
LUYỆN TẬP CHUNG
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong trường
hợp đơn giản.
- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng chia 5)
- Biết tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số.
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số và giải
bài toán có một phép nhân (trong bảng chia 5)
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1,2,4.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, kỹ thuật động não
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ.
- Học sinh: Sách giáo khoa.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
GV:.........

18

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

1. HĐ khởi động: (5 phút)
- Trò chơi: Truyền điện: Tổ chức cho học sinh - Học sinh tham gia chơi.
đọc thuộc lòng bảng chia 5.
- Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học - Lắng nghe.
sinh.
- Giới thiệu bài mới và ghi đầu bài lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa,
Luyện tập chung.
trình bày bài vào vở.
2. HĐ thực hành: (25 phút)
*Mục tiêu:
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân, chia trong trường hợp
đơn giản.
- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng chia 5)
- Biết tìm số hạng của một tổng; tìm thừa số.
*Cách tiến hành:
Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
Hướng dẫn học sinh tính theo mẫu:
Tính 3 x 4 = 12 Viết 3 x 4 : 2 = 12 : 2
=6
- Học sinh tự làm bài theo mẫu.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Yêu cầu 3 em lên bảng chia sẻ kết quả.
- 3 học sinh lên bảng làm bài,
mỗi em làm một ý.
a)5 x 6 : 3 = 30 : 3
= 10
b) 6 : 3 x 5 = 2 x 5
= 10
c) 2 x 2 x 2 = 2 x 3
=6
- Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng.
- Học sinh nhận xét, sửa sai (nếu
có).
- Nhận xét bài làm từng em.
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
của bài và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Yêu cầu 4 em lên bảng chia sẻ kết quả, mỗi em - 4 học sinh làm bài:
x x2= 6
làm một ý.
a) x +2= 6
x =6-2
x =6:2
x =4
x =3
b) 3+ x = 15
3x x = 15
x = 15 - 3
x = 15 : 3
x = 12
x =5
- Yêu cầu học sinh nhận xét bài trên bảng.
- Học sinh nhận xét.
- Giáo viên nhận xét chung.
Bài 4: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Bài toán cho biết gì?
- Mỗi chuồng có 5 con thỏ.
GV:.........

19

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

- Bài toán hỏi gì?

- 4 chuồng như thế có bao nhiêu
con thỏ?
- Để tìm số con thỏ trong 4 chuồng, em thực - Để tìm số con thỏ trong 4
hiện phép tính gì?
chuồng, em thực hiện phép tính 5
x 4.
- Hỏi: Tại sao để tìm số con thỏ trong 4 chuồng, - Vì có tất cả 4 chuồng thỏ như
em lại thực hiện phép nhân 5 x 4?
nhau, mỗi chuồng có 5 con thỏ,
như vậy nghĩa là 5 con thỏ được
lấy 4 lần nên ta thực hiện phép
nhân 5 x 4.
- Yêu cầu 1 em lên bảng chia sẻ kết quả.
- Học sinh làm bài:
Bài giải:
Số con thỏ có tất cả là:
5 x 4 = 20 (con)
Đáp số: 20 con.
- Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn - Học sinh nhận xét.
trên bảng.
- Giáo viên nhận xét chung.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài
tập
µBài tập PTNL:
Bài tập 3 (M3): Yêu cầu học sinh tự làm bài rồi - Học sinh tự làm bài sau đó báo
cáo kết quả với giáo viên:
báo cáo kết quả với giáo viên.

1
số ô vuông là
2
1
hình C, Hình đã tô màu
số ô
3

Hình đã tô màu

vuông là hình A, Hình đã tô màu
1
số ô vuông là hình D, Hình đã
4
1
tô màu số ô vuông là hình B.
5

- Học sinh tự làm bài rồi báo cáo
kết quả với giáo viên.
Bài tập 4 (M4): Yêu cầu học sinh tự làm bài và
báo cáo kết quả với giáo viên.
4. HĐ Tiếp nối: (3 phút)
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết - Học sinh lắng nghe.
dạy.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Lắng nghe.
- Dặn học sinh về xem lại bài học trên lớp. Làm - Lắng nghe và thực hiện.
lại các bài tập sai. Xem trước bài: Giờ, phút.
ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
GV:.........

20

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
......................................................................................

LUYỆN TỪ VÀ CÂU:
TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN.
ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI VÌ SAO?
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Nắm được một số từ ngữ về sông biển (BT1,BT2)
- Bước đầu biết đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? (BT3,BT4)
2. Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ năng đặt câu.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích môn học.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, “động não”
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn bài tập 3. Bài tập 2 viết vào 2 tờ giấy, 2 bút
màu.
- Học sinh: Vở bài tập Tiếng Việt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3 phút)
- Hát.
- Học sinh hát.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh tích - Lắng nghe.
cực ở tiết trước.
- Giới thiệu bài mới: Tiết học hôm nay chúng ta - Lắng nghe.
sẽ học từ ngữ về sông biển, biết sử dụng cụm từ
“Vì sao?” để đặt câu.
- Ghi đầu bài lên bảng: Từ ngữ về sông biển. - Học sinh mở sách giáo khoa và
Đặt và trả lời câu hỏi vì sao?
vở Bài tập
2. HĐ thực hành (27 phút)
*Mục tiêu:
- Nắm được một số từ ngữ về sông biển (BT1,BT2)
- Bước đầu biết đặt và trả lời câu hỏi Vì sao? (BT3,BT4)
*Cách tiến hành:
Bài 1: Làm việc theo nhóm– Chia sẻ trước
lớp
- Gọi học sinh đọc yêu cầu.
- Đọc yêu cầu.
- Chia học sinh thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm - Thảo luận theo yêu cầu, sau đó
4 học sinh. Phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy yêu một số học sinh đưa ra kết quả
GV:.........

21

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

cầu các em thảo luận với nhau để tìm từ theo bài làm: tàu biển, cá biển, tôm
yêu cầu của bài.
biển, chim biển, sóng biển, bão
biển, lốc biển, mặt biển, rong
biển, bờ biển, …; biển cả, biển
khơi, biển xanh, biển lớn, biển
hồ, biển biếc,…
- Nhận xét tuyên dương các nhóm tìm được
nhiều từ.
Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
của bài và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Bài yêu cầu chúng ta làm gì?
- Bài yêu cầu chúng ta tìm từ
theo nghĩa tương ứng cho trước.
-Yêu cầu học sinh chia sẻ kết quả.
- Học sinh chia sẻ: sông; suối;
hồ
- giáo viên nhận xét, chốt đáp án: sông; suối; - Học sinh lắng nghe.
hồ
- Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu
Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp
của bài và làm bài.
- Kiểm tra chéo trong cặp.
- Đặt câu hỏi cho phần in đậm
- Bài tập yêu cầu gì?
trong câu sau: Không được bơi ở
đoạn sông này vì có nước xoáy.
- Học sinh nối tiếp nhau phát
- Yêu cầu học sinh nối tiếp chia sẻ kết quả.
biểu ý kiến.
- Nghe hướng dẫn và đọc câu
- Kết luận: Trong câu văn “Không được bơi ở hỏi: “Vì sao chúng ta không
đoạn sông này vì có nước xoáy.” thì phần được được bơi ở đoạn sông này?”
in đậm là lí do cho việc “Không được bơi ở
đoạn sông này”, khi đặt câu hỏi cho lí do của
một sự việc nào đó ta dùng cụm từ “Vì sao?” để
đặt câu hỏi. Câu hỏi đúng cho bài tập này là:
“Vì sao chúng ta không được bơi ở đoạn sông
này?”
Bài 4: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp
-Bài tập yêu cầu chúng ta dựa
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
vào nội dung của bài tập đọc Sơn
Tinh, Thủy Tinh để trả lời câu
hỏi.
- Thảo luận cặp đôi, sau đó một
- Yêu cầu 2 học sinh ngồi cạnh nhau thực hành số cặp học sinh trình bày trước
hỏi đáp với nhau theo từng câu hỏi.
lớp.
a) Vì sao Sơn Tinh lấy được Mị
Nương?
Sơn Tinh lấy được Mị Nương vì
chàng là người mang lễ vật đến
trước.
GV:.........

22

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

- Nhận xét học sinh.
Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành bài
tập
3. HĐ Tiếp nối: (5 phút)
- Hỏi lại tựa bài.
- Hỏi lại những điều cần nhớ.
- Giáo viên chốt lại những phần chính trong tiết
học.
- Nhận xét tiết học. Tuyên dương những học
sinh có tinh thần học tập tốt.
- Nhắc nhở học sinh về nhà xem lại bài đã làm,
chuẩn bị bài: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy

Năm học 2017 - 2018

b) Vì sao Thủy Tinh dâng nước
đánh Sơn Tinh?
Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn
Tinh vì chàng không lấy được Mị
Nương.
c) Vì sao ở nước ta có nạn lụt?
Hằng năm, ở nước ta có nạn lụt
vì Thủy Tinh dâng nước đánh
Sơn Tinh.

- Học sinh nêu.
- 1, 2 học sinh nhắc lại.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe và thực hiện.

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………..

ĐẠO ĐỨC
THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA HỌC KỲ II
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: HS biết cách xử lí và đóng vai 1 số tình huống đã học.
2. Kỹ năng:
- Rèn khả năng đóng vai theo các tình huống.
- GDKNS: KN giải quyết vấn đề và KN đảm nhận trách nhiệm.
3.Thái độ: Giáo dục HS có những hành vi đạo đức, chuẩn mực đạo đức phù hợp với
lứa tuổi, đặc biệt hình thành kĩ năng hành vi đạo đức cho HS.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, thảo luận nhóm, sắm vai
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não.
GV:.........

23

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

- Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Phiếu thảo luận, tình huống và đồ dùng cho học sinh sắm vai.
- Học sinh: Vở bài tập Đạo đức.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động (5 phút)
- Cho HS nêu lại tên các bài đạo đức đã học từ - Học sinh nối tiếp nhau nêu
đầu HK2
- Lớp lắng nghe, bổ sung
- Nhận xét chung. Tuyên dương những học sinh - Quan sát và lắng nghe.
ghi nhớ tốt tên các bài học
- Giới thiệu bài mới, ghi tựa bài lên bảng.
2. HĐ thực hành săm vai: (15 phút)
*Mục tiêu: HS biết sắm vai, biết xử lý các tình huống theo kịch bản giáo viên
chuẩn bị
*Cách tiến hành: Nhóm – cả lớp
- Chia lớp thành 3 nhóm, yêu cầu các nhóm suy + Các nhóm nhận nhiệm vụ và
nghĩ xây dựng kịch bản và đóng lại các tình tiến hành thảo luận xây dựng
huống sau :
kịch bản cho tình huống và sắm
+ Em gọi điện hỏi thăm sức khỏe của bạn trong vai diễn lại tình huống
lớp bị ốm
+ Nhận xét đánh giá cách xử lí
+ Một người gọi điện thoại nhầm đến nhà em
từng tình huống xem đã lịch sự
+ Em gọi nhầm đến nhà người khác .
chưa thì xây dựng cách xử lí cho
*Kết luận: trong tình huống nào các em cũng phù hợp .
phải cư xử cho lịch sự .
3. HĐ Liên hệ thực tiễn: (12 phút)
*Mục tiêu: HS biết thực hiện các hành vi đúng có nội dung liên quan đến các
bài học
*Cách tiến hành: Cặp đôi – cả lớp
- Yêu cầu hs kể về một vài trường hợp em đã + Một số HS tự liên hệ các HS
biết hoặc không biết nói lời yêu cầu đề nghị .
còn lại đưa ra nhận xét mà bạn
đưa ra
- Yêu cầu mỗi HS kể lại một câu chuyện mà em + Đại diện một số HS lên trình
sưu tầm được hoặc của chính bản thân em về trả bày, các HS còn lại đưa ra nhận
lại của rơi
xét, đánh giá về hành vi của bạn
* Kết luận : Trong bất kì tình huống nào, các
em cũng phải cư xử một cách lịch sự ,nói năng
rõ ràng rành mạch .
4. HĐ tiếp nối: (3 phút)
- Giáo viên tổng kết bài, giáo dục học sinh
- Lắng nghe.
- Giáo viên nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về làm vở bài tập. Chuẩn bị bài - Lắng nghe và thực hiện.
sau: Lịch sự khi đến nhà người khác.
GV:.........

24

Tiểu học ..............


Giáo án lớp 2D

Tuần 25

Năm học 2017 - 2018

ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………..…………………………..

ÂM NHẠC:
(GV chuyên trách)
......................................................................................

Thứ năm ngày 22 tháng 2 năm 2018
TOÁN:
GIỜ, PHÚT
I . MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Biết 1 giờ có 60 phút.
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12, số 3, số 6.
- Biết đơn vị đo thời gian: giờ, phút
- Biết thực hiện phép tính đơn giản với các số đo thời gian.
2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng xem đồng hồ.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học. Yêu thích học
toán.
*Bài tập cần làm: bài tập 1,2,3.
II. CHUẨN BỊ:
1. Phương pháp và hình thức tổ chức dạy học:
- Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập.
- Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não.
- Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân.
2. Đồ dùng dạy học:
- Giáo viên: Sách giáo khoa, mô hình đồng hồ (bằng nhựa hoặc bằng bìa).
Đồng hồ để bàn và đồng hồ điện tử (nếu có).
- Học sinh: Sách giáo khoa.
II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. HĐ khởi động: (3phút)
- Đồng hồ dùng để làm gì?
- Đồng hồ dùng để xem thời gian, xem giờ, xem
phút. Bài học hôm nay sẽ giúp các em xem đồng
hồ khi chỉ số 12, số 3, số 6.
- Giáo viên ghi đầu bài lên bảng: Giờ, phút.
GV:.........

25

- Học sinh trả lời.
- Lắng nghe.
- Học sinh mở sách giáo khoa,
trình bày bài vào vở.
Tiểu học ..............


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×