Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu phương pháp phòng trừ mối hại gỗ trong các công trình xây dựng thuộc đại học Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

BÀN THỊ KIM

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÒNG TRỪ MỐI HẠI GỖ TRONG
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Lâm nghiệp

Khoa

: Lâm nghiệp


Khóa học

: 2012 - 2016

Khoa Lâm nghiệp - Trƣờng Đại học Nông Lâm

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

BÀN THỊ KIM

NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP PHÒNG TRỪ MỐI HẠI GỖ TRONG
CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THUỘC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Lâm nghiệp

Lớp

: K44 - LN

Khoa

: Lâm nghiệp

Khóa học

: 2012 - 2016


Giảng viên hƣớng dẫn

: ThS. Nguyễn Thị Tuyên

Khoa Lâm nghiệp - Trƣờng Đại học Nông Lâm

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân tôi.
Các số liệu và kết quả nghiên cứu là quá trình điều tra trên thực địa hoàn toàn
trung thực, chưa công bố trên các tài liệu, nếu có gì sai sót tôi xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm.
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Xác nhận của giáo viên hƣớng dẫn
Đồng ý cho bảo vệ kết quả trước

Ngƣời viết cam đoan
( Ký, ghi rõ họ tên)

Hội đồng khoa học
( Ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Nguyễn Thị Tuyên

Bàn Thị Kim

XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN
Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên đã sửa sai sót
sau khi hội đồng chấm yêu cầu
( Ký, ghi rõ họ tên)


ii

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn không thể thiếu được đối với mỗi sinh
viên. Đây là thời gian để mỗi sinh viên chúng ta sau quá trình học tập và nghiên
cứu tại trường củng cố và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế.
Được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa
Lâm Nghiệp tôi đã thực tập tại Đại học Thái Nguyên. Đến nay tôi đã hoàn thành
xong đợt thực tập tốt nghiệp và khóa luận tốt nghiệp của mình.
Trong trang đầu của khóa luận này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban
giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa và tập
thể thầy cô trong khoa Lâm Nghiệp đã tận tình dạy dỗ và dìu dắt tôi trong suốt
quá trình học. Ban lãnh đạo và toàn thể thầy cô trong các trường Đại học thuộc
Đại học Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong suốt quá trình thực tập
tại từng đơn vị.
Đặc biệt tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo tận tình của cô
giáo hướng dẫn ThS. Nguyễn Thị Tuyên đã giúp đỡ tận tình tôi trong suốt quá
trình thực hiện đề tài và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Sau cùng tôi xin kính chúc toàn thể thầy cô giáo khoa Lâm Nghiệp thật dồi
dào sức khỏe, hạnh phúc để tiếp tục dìu dắt các thế hệ học trò đến với những
bến bờ tri thức.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên, ngày… tháng…. năm 2016
Sinh viên

Bàn Thị Kim


iii

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
STT

Nghĩa của từ, cụm từ viết tắt

Ký hiệu viết tắt

1

STT

Số thứ tự

2

ĐHSP

Đại học Sư Phạm

3

ĐHNL

Đại học Nông lâm

4

ĐHKT và QTKD

Đại học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh

5

CĐKT và KT

Cao Đẳng Kinh Tế và Kỹ Thuật

6

CNTT và TT

Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

7

ĐHYD

Đại học Y Dược

8

Nh

Nhẹ

10

N

Nặng

11

TB

Trung bình

12

KTX

Kí túc xá

DANH MỤC CÁC BẢNG
STT
1

Tên bảng
Bảng 4.1. Lịch sử phòng trừ mối cho các công trình xây dựng tại Đại

Trang
23

học Thái Nguyên
2

Bảng 4.2. Thực trạng mối xuất hiện và phá hại gỗ trong các công trình

26

xây dựng tại Đại học Thái Nguyên
3

Bảng 4.3. Kết quả diệt thử nghiệm

37

4

Bảng 4.4. Kế hoạch phòng trừ mối cho các công trình xây dựng tại Đại

42

học Thái Nguyên


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
STT

Tên hình

Trang

1

Hình 2.1. Quần thể mối

4

2

Hình 2.2. Mối vua và mối chúa

7

3

Hình 2.3. Mối cánh

7

4

Hình 2.4. Mối lính

8

5

Hình 2.5. Mối thợ

9

6

Hình 3.1. Dụng cụ phục vụ nghiên cứu

20

7

Hình 3.2. Vật liệu sử sụng trong quá trình nghiên cứu

21

8

Hình 4.1. Mối hại gỗ tại trường Đại học Khoa Học

27

9

Hình 4.2. Mối hại gỗ tại trường Trường Đại học CNTT và Truyền Thông

28

10

Hình 4.3. Mối phá hại ngầm trong các cấu kiện gỗ tại trường CĐKT

29

11

Hình 4.4. Mối hại gỗ tại trường Đại học Y Dược

29

12

Hình 4.5. Mối hại gỗ tại Khoa Ngoại Ngữ

30

13

Hình 4.6. Mối hại gỗ tại trường Đại học Sư phạm

30

14

Hình 4.7. Mối hại gỗ tại trường Đại học KT và QTKD

31

15

Hình 4.8. Mối hại gỗ tại trường Đại học Nông Lâm

31

16

Hình 4.9. Mối hại tại các kí túc xá K

32

17

Hình 4.10. Các bước diệt thuốc lây nhiễm

35

18

Hình 4.11. Diệt mối gỗ khô

36

19

Hình 4.12. Các bước bão hòa tổ mối

37

20

Hình 4.13. Phun chế phẩm

38

21

Hình 4.14. Phun thuốc phòng mối tại hào móng

39

22

Hình 4.15. Phun thuốc phòng mối nền

40

23

Hình 4.16. Bắt diệt mối cánh

41


v

MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan ...........................................................................................................i
Lời cảm ơn ............................................................................................................ ii
Danh mục các từ, cụm từ viết tắt ......................................................................... iii
Danh mục các bảng .............................................................................................. iii
Danh mục các hình ................................................................................................iv
Mục lục ................................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU ................................................................................................. 1
1.1. Đặt vấn đề........................................................................................................ 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài .............................................................................. 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ............................................................................................ 2
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu ........................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ................................................................................ 3
Phần 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ............................................. 4
2.1. Cơ sở khoa học ................................................................................................ 4
2.1.1. Tổ mối .......................................................................................................... 5
2.1.2. Thức ăn của mối ........................................................................................... 6
2.1.3. Hình thái và chức năng của mối................................................................... 6
2.1.4. Sự chia đàn và hình thành tổ Mối ................................................................ 9
2.1.5. Cách thức xâm nhập của mối vào công trình .............................................. 9
2.1.6. Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái đến Mối .......................................10
2.2. Tình hình mối hại gỗ trên thế giới và Việt Nam ...........................................12
2.3. Tình hình nghiên cứu về mối hại gỗ trên thế giới và ở Việt Nam ...............13
2.3.1. Tình hình nghiên cứu về mối hại gỗ trên thế giới ......................................13
2.3.2. Tình hình nghiên cứu về mối hại gỗ ở Việt Nam ......................................14
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................18


vi

3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu .................................................................18
3.3. Nội dung nghiên cứu .....................................................................................18
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................18
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu ....................................................................18
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu .....................................................................19
3.4.3. Dụng cụ, vật liệu phục vụ quá trình nghiên cứu .......................................20
3.4.4. Phương pháp đánh giá mức độ mối hại gỗ.................................................21
3.4.5. Phương pháp phân tích, xử lý và tổng hợp số liệu .....................................22
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................................23
4.1. Khái quát lịch sử phòng mối và thực trạng mối hại gỗ tại trong các công
trình xây dựng tại Đại học Thái Nguyên ..............................................................23
4.1.1. Khái quát về lịch sử phòng mối hại gỗ tại các công trình xây dựng..........23
4.1.2. Thực trạng mối hại gỗ trong các công trình xây dựng tại Đại học Thái
Nguyên .................................................................................................................25
4.2. Phương pháp phòng trừ mối hại gỗ ...............................................................34
4.2.1. Diệt mối ......................................................................................................34
4.2.2. Phòng mối ..................................................................................................38
4.3. Giải pháp và kế hoạch phòng trừ mối hại gỗ tại Đại học Thái Nguyên .......41
4.3.1. Giải pháp trong phòng trừ mối tại Đại học Thái Nguyên ..........................41
4.3.2. Kế hoạch phòng trừ mối hại gỗ cho các trường đại học ............................41
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ......................................................43
5.1. Kết luận .........................................................................................................43
5.2. Khuyến nghị ..................................................................................................43
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................45
I.Tài liệu tiếng Việt ..............................................................................................45
II. Tài liệu tiếng Anh ............................................................................................45


1

Phần 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề
Bộ mối (Isoptera) hay còn gọi bộ cánh đều thuộc lớp côn trùng (Mối) là
nhóm côn trùng đa hình thái, trong các cá thể của một đàn (tổ) có sự phân chia
đẳng cấp và chức năng rõ rệt. Trong tổ mối xuất hiện các đẳng cấp khác nhau
bao gồm mối vua, mối chúa, mối lính, mối thợ, mối cánh. Chúng sống thành
dạng tập đoàn có tổ chức cao (Vũ Quang Mạnh và cs, 1993) [3].
Côn trùng bộ cánh đều có đặc điểm như có hai cánh mỏng, cấu tạo hai
cánh giống nhau và kích thước gần bằng nhau. Cánh mối chỉ có ở các cá thể
sinh sản trước khi giao hoan, sau khi giao hoan đôi cánh đó rụng đi mất, các
cá thể ở đẳng cấp khác như mối lính, mối thợ đều không có cánh. Cơ quan
miệng của mối kiểu gặm nhai, chân dạng chân chạy. Mối là loại biến thái
không hoàn toàn, không có nhộng, thân thể mềm, có màu trắng xám (Vũ
Quang Mạnh và cs, 1993) [3].
Trong tự nhiên, mối tham gia vào các quá trình phân hủy các chất hữu cơ
có nguồn gốc xenlulo như gỗ và các sản phẩm làm từ gỗ (bàn ghế, tài liệu, sách
báo,…) để tạo thành các đường và các chất đơn giản trong chu trình chuyển hóa
vật chất. Chúng được ví như đội quân làm vệ sinh khổng lồ trong các khu rừng
nhiệt đới và cận nhiệt đới, ngoài ra chúng còn được xếp vào một trong những
loại côn trùng gây hại gỗ mạnh nhất trong các công trình xây dựng trên toàn thế
giới (Lê Văn Nông, 1999) [4].
Việt nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ẩm nên có điều kiện khí hậu
phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của loài mối. Khí hậu thuận lợi tạo điều
kiện cho các loài thực vật phát triển mạnh mà thực vật là nguồn thức ăn chính
của mối, đây là nguyên nhân chính khiến cho loài mối phát triển mạnh và gây
nhiều tổn thất cho người dân ở Việt Nam. Mối phá hại các loài cây trồng, phá


2

hoại gỗ trong các công trình xây dựng như: trụ sở, kho tàng bến bãi, nhà cửa,…
ngoài ra mối còn có thể phá hoại hầu hết các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ như:
bàn ghế, tủ giường, sách vở,… gây nhiều thiệt hại cho người dân.
Kết quả qua điều tra tại Đại học Thái Nguyên cho thấy tình hình mối phát
triển và gây hại diễn ra rất mạnh là vấn đề đang được các trường quan tâm. Tại
những khu giảng đường, các khoa, phòng ban, kí túc xá, trạm y tế, thư viện với
nhiều tài liệu, sách vở, giấy tờ và nhiều các cấu kiện được làm từ gỗ đã tạo điều
kiện thuận lợi cho loài mối sinh trưởng và phát triển. Một số các địa điểm dễ bị
mối hại như: Chân tường, ống dẫn nước, cầu thang, cửa ra vào, cửa sổ, tủ tài
liệu, gốc cây, các bồn hoa,…. Mối xâm nhập trực tiếp từ khu vực nền móng theo
chân tường, các cột bê tông, các đường dẫn nước, điện, ga ngầm từ các khu lân
cận vào công trình gây tổn thất nặng nề về tiền của cũng như tâm lí, làm mất
thông tin, mất số liệu, gián đoạn công việc. Nếu để cho mối tự do hoành hành
không có các biện pháp xử lí thì sẽ gây ra hậu quả nặng nề hơn. Chính vì vậy
việc phòng trừ mối là vấn đề cần thiết và được nhiều người quan tâm.
Xuất phát từ thực tế đó chúng tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu
phƣơng pháp phòng trừ mối hại gỗ trong các công trình xây dựng thuộc đại
học Thái Nguyên”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
Đánh giá được hiệu quả một số phương pháp phòng trừ mối trong các công trình.
Đề xuất được các phương pháp phòng trừ mối phù hợp và lập kế hoạch
phòng trừ khắc phục hậu quả do mối gây ra.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu
Qua quá trình nghiên cứu giúp chúng tôi hiểu thêm về mối một cách đầy
đủ hơn về thức ăn, tập quán ăn mồi cũng như mức độ gây hại của chúng đối với
các sản phẩm từ gỗ trong các công trình xây dựng và hiểu thêm về các biện pháp
phòng trừ chúng.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×