Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu xử lý nước thải gara ôtô bằng phương pháp sinh học. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VŨ THỊ THI HƢƠNG

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC THẢI GARA ÔTÔ
BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa

: Quản lý tài nguyên


Khóa học

: 2012 - 2016

THÁI NGUYÊN – 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VŨ THỊ THI HƢƠNG

NGHIÊN CỨU XỬ LÝ NƢỚC THẢI GARA ÔTÔ
BẰNG PHƢƠNG PHÁP SINH HỌC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Lớp

: K44 - ĐCMT - N01

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn


: ThS. Dƣơng Thị Minh Hòa

THÁI NGUYÊN – 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Kết thúc bốn năm học tập, nghiên cứu và rèn luyện trong mái trường
đại học, bản thân em đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích về chuyên môn
và khoa học. Trong đợt thực tập tốt nghiệp này em đã tiến hành nghiên cứu và
viết đề tài với tiêu đề: “Nghiên cứu xử lý nước thải gara ôtô bằng phương
pháp sinh học”.
Trong thời gian thực tập và làm báo cáo tốt nghiệp, em xin chân thành
cảm ơn cô giáo Ths. Dương Thị Minh Hòa đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em
hoàn thành đề tài này.
Em xin cảm các thầy, cô giáo Khoa Môi trường, Trường đại học Nông
Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập tại đây.
Em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh và động viên trong
suốt quá trình làm đề tài tốt nghiệp của em.
Nhân dịp này em cũng xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thầy
giáo, cô giáo trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, những người đã trực
tiếp giảng dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích cho em, đó chính là những
nền tảng cơ bản, những hành trang vô cùng quý giá cho sự nghiệp tương lai
của em sau này.
Trong quá trình thực tập và làm báo cáo, vì chưa có kinh nghiệm thực
tế và thời gian hạn hẹp nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong
nhận được sự góp ý, nhận xét từ phía các thầy, cô và các bạn để khóa luận này
được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên, ngày 15 tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Vũ Thị Thi Hƣơng


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp .... 7
Bảng 2.2. Nồng độ độc hại của một số chất .................................................... 12
Bảng 2.3. Một số thông số nước thải đầu vào của gara ô tô ........................... 15
Bảng 4.1. Hiện trạng nước thải gara ôtô ......................................................... 24
Bảng 4.2. Kết quả xử lý Pb trong nước thải gara ôtô bằng xơ dừa sau 10 ngày
thí nghiệm ....................................................................................... 25
Bảng 4.3. Kết quả xử lý Pb trong nước thải garaôtô bằng xơ dừa sau 20 ngày
thí nghiệm ....................................................................................... 26
Bảng 4.4. Kết quả xử lý Cd trong nước thải garaôtô bằng xơ dừa sau 10 ngày
thí nghiệm ....................................................................................... 27
Bảng 4.5. Kết quả xử lý Cd trong nước thải gara ôtô bằng xơ dừa sau 20 ngày
thí nghiệm ....................................................................................... 28
Bảng 4.6. Kết quả xử lý Fe trong nước thải garaôtô bằng xơ dừa sau 10 ngày
thí nghiệm ....................................................................................... 29
Bảng 4.7. Kết quả xử lý Fe trong nước thải garaôtô bằng xơ dừa sau 20 ngày
thí nghiệm ....................................................................................... 30
Bảng 4.8. Kết quả xử lý dầu mỡ trong nước thải garaôtô bằng xơ dừa sau 10
ngày thí nghiệm............................................................................... 32
Bảng 4.9. Kết quả xử lý dầu mỡ trong nước thải garaôtô bằng xơ dừa sau 20
ngày thí nghiệm............................................................................... 33
Bảng 4.10. Kết quả xử lý Pb trong nước thải gara ôtô bằng rau muống ........ 34
Bảng 4.11. Kết quả xử lý Cd trong nước thải gara ôtô bằng rau muống ........ 35
Bảng 4.12. Kết quả xử lý Fe trong nước thải gara ôtô bằng rau muống......... 36
Bảng 4.13. Kết quả xử lý dầu mỡ trong nước thải gara ôtô bằng rau muống .... 36


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1.Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải gara ô tô ...................................... 16
Hình 2.2.Xơ dừa .............................................................................................. 18
Hình 2.3. Cây rau muống ................................................................................ 18
Hình 3.1.Sơ đồ bố trí công thức thí nghiệm 1 ................................................. 21
Hình 3.2. Sơ đồ bố trí công thức thí nghiệm 2 ................................................ 22
Hình 4.1.Đồ thị so sánh kết quả phân tích mẫu nước thải gara ôtô với
QCVN40:2011/BTNMT (cột B) ..................................................... 24
Hình 4.2: Đồ thị so sánh kết quả xử lý Pb trong nước thải gara ôtô sau 10
ngày thí nghiệm và sau 20 ngày thí nghiệm với QCVN
40:2011/BTNMT(Cột B) ................................................................ 27
Hình 4.3. Đồ thị so sánh kết quả xử lý Cd trong nước thải gara ôtô sau 10
ngày thí nghiệm, sau 20 ngày thí nghiệm và trước xử lý với QCVN
40:2011/BTNMT(Cột B) ................................................................ 29
Hình 4.4. Đồ thị so sánh kết quả xử lý Fe trong nước thải gara ôtô sau 10 ngày
thí nghiệm, sau 20 ngày thí nghiệm và trước xử lý với QCVN
40:2011/BTNMT(Cột B) ................................................................ 31
Hình 4.5. Đồ thị so sánh kết quả xử lý dầu mỡ trong nước thải gara ôtô sau 10
ngày thí nghiệm, sau 20 ngày thí nghiệm và trước xử lý với QCVN
40:2011/BTNMT(Cột B) ................................................................ 34
Hình 4.6. Đồ thị so sánh kết quả xử lý Pb, Cd, Fe, Dầu mỡ sau 2 tuần thí
nghiệm với QCVN 40:2011/BTNMT(cột B) ................................. 37


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
Kí hiệu
BOD

Tiếng anh
Biochemical Oxygen Demand

Nhu cầu oxy hoá sinh hoá
Bộ Tài nguyên và Môi trường

BTNMT
COD

Tiếng việt

Chemical Oxygen Demand

Nhu cầu oxy hoá hoá học

CT

Công thức

CTNH

Chất thải nguy hại

CV%

Coefficient of variance

Hệ số biến động

DO

Dissolved Oxygen

Oxy hoà tan

GARA

GARAGE

Nơi để, sửa chữa xe

LSD07

Least significant difference

Sai khác nhỏ nhất

pH

Hydrogen ion concentration

QCVN

Quy chuẩn Việt Nam

TCVN

Tiêu chuẩn Việt Nam


v

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ..................................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu của đề tài .................................................................................. 2
1.2.2. Yêu cầu của đề tài ................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ...................................... 3
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...................................................................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4
2.1.1 Cơ sở lý luận ............................................................................................ 4
2.1.2. Cơ sở pháp lý .......................................................................................... 6
2.2. Ảnh hưởng của nước thải nhiễm dầu tới môi trường, sinh vật và sức khỏe
con người ........................................................................................................... 8
2.2.1. Ảnh hưởng cuả nước thải nhiễm dầu tới môi trường và sinh vật ........... 8
2.2.2. Ảnh hưởng tới môi trường sinh thái ..................................................... 10
2.2.3. Ảnh hưởng tới con người ...................................................................... 10
2.3. Các phương pháp xử lý nước thải gara ôtô .............................................. 13
2.3.1. Xử lý bằng phương pháp cơ học ........................................................... 13
2.3.2. Xử lý bằng phương pháp hoá học ......................................................... 14
2.3.3. Xử lý bằng phương pháp sinh học ........................................................ 14
2.4. Một số phương pháp xử lý nước thải gara ô tô ở Việt Nam .................... 15
2.5. Tổng quan về xử lý nước thải bằng xơ dừa và rau muống ...................... 17
2.5.1. Xử lý nước thải bằng xơ dừa ................................................................. 17
2.5.2. Xử lý nước thải bằng rau muống .......................................................... 18
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... 20
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 20


vi

3.2. Địa điểm và thời gian thực hiện ............................................................... 20
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 20
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu phân tích .................................. 20
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu ................................................... 20
3.4.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 20
3.4.3. Các chỉ tiêu theo dõi và phương pháp lấy mẫu ..................................... 22
3.4.4. Phương pháp phân tích .......................................................................... 23
3.4.5. Phương pháp kế thừa............................................................................. 23
3.4.6. Phương pháp xử lý số liệu, đối chiếu so sánh ....................................... 23
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN............................................. 24
4.1. Hiện trạng nước thải của gara ôtô trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
....... 24
4.2. Nghiên cứu xử lý nước thải gara bằng xơ dừa ......................................... 25
4.2.1. Kết quả xử lý Pb trong nước thải gara bằng xơ dừa ............................. 25
4.2.2. Kết quả xử lý Cd trong nước thải gara ôtô bằng xơ dừa ....................... 27
4.2.3. Kết quả xử lý Fe trong nước thải gara ôtô bằng xơ dừa ....................... 29
4.2.4. Kết quả xử lý dầu mỡ trong nước thải gara ôtô bằng xơ dừa ............... 32
4.3. Nghiên cứu xử lý nước thải gara ôtô bằng rau muống ............................ 34
4.3.1. Kết quả xử lý Pb trong nước thải gara ôtô bằng rau muống ................. 34
4.3.2. Kết quả xử lý Cd trong nước thải gara ôtô bằng rau muống ................ 35
4.3.3. Kết quả xử lý Fe trong nước thải gara ôtô bằng rau muống ................. 36
4.3.4. Kết quả xử lý dầu mỡ trong nước thải gara ôtô bằng rau muống ......... 36
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ............................................................................ 38
5.1. Kết luận .................................................................................................... 38
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 39
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay vấn đề được quan tâm nhất đó là ô nhiễm môi trường, do tốc
độ phát triển của nền kinh tế cũng như dân số ngày càng tăng dẫn đến nhiều
vấn đề về ô nhiễm môi trường. Vì thế mà, môi trường ô nhiễm rất nhiều bởi
chất thải cũng như nước thải các ngành công nghiệp, sinh hoạt. Hầu như các
con sông đều bị ô nhiễm nặng, do các cơ sở sản xuất đều thải trực tiếp nước
thải phát sinh từ đây sẽ làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống con người cũng
như làm ảnh hưởng đến hệ thống nước ngầm và nước mặt.
Với chủ trương Công Nghiệp Hoá - Hiện đại Hoá đất nước cùng với việc
tăng cường hội nhập vào thị trường kinh tế thế giới, trong những năm, số
lượng các phương tiện giao thông ngày càng gia tăng, theo thống kê 5 năm trở
lại đây, ở T.P Thái Nguyên, tốc độ tăng trưởng trung bình của các loại
phương tiện giao thông vào khoảng 20%/năm. Năm 2005 thành phố có tổng
số 2.375 ô tô và 60.376 xe máy thì đến năm 2011 có 7.165 ô tô và 111.581 xe
máy, chưa kể xe vãng lai lưu thông trên địa bàn. Chỉ tính riêng đối với xe máy
thì trung bình mỗi xe máy cần khoảng 1lít dầu nhớt để bôi trơn động cơ, sau
một thời gian chạy khoảng 1200 - 1500 Km lượng nhớt thải ra sẽ trên 1000
m3 nhớt thải vào môi trường chỉ trong vòng một lần thay nhớt là khoảng 1
hoặc 2 tháng. Tuy nhiên trên thực tế quản lý cũng như xử lý hiện nay chỉ có
nguồn dầu nhớt thải ra từ họat động liên quan đến công nghiệp mới được
quản lý chặt chẽ còn trên thị trường, việc xả thải, thu gom, lưu trữ và xử lý
nhớt thải ra từ hoạt động giao thông vận tải và dân dụng thì đang được thả
nổi, chưa có biện pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ của các cơ quan có chức
năng. Nguồn thải không được chú ý này nằm lẫn trong rác sinh hoạt hàng


2

ngày sẽ góp phần làm ô nhiễm môi trường sống nếu như chúng không được
phân loại ngay tại nguồn phát sinh, chủ yếu từ các hoạt động liên quan đến xe
máy, xe ôtô như các trung tâm bảo dưỡng xe ôtô, các điểm rửa - sửa xe ôtô,
xe máy. Nhiều cơ sở chưa có biện pháp xử lý các loại dầu thải, rác thải dính
dầu mỡ nên phần lớn chất thải từ dầu máy đều được xả thẳng ra các cống tiêu
thoát nước dân sinh hoặc chủ cơ sở tự ý bán dầu thải, vi phạm quy định về
bảo vệ môi trường. Nếu việc xả thải nhớt thải không được quản lý chặt sẽ gây
ô nhiễm tiềm tàng nghiêm trọng cho môi trường đất, nước và không khí.
Tỉnh Thái Nguyên nói chung và Thành phố Thái Nguyên nói riêng đã và
đang hòa nhập với sự phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa của
cả nước. Trong những năm gần đây, nền kinh tế của xã đã có bước phát triển
vượt bậc, cùng với công nghiệp hoá – hiện đại hoá, giao thông vận tải cũng
đang ngày một phát triển vô cùng mạnh mẽ, với số lượng xe đi lại ngày một
tăng lên thì các doanh nghiệp về sửa chữa bảo dưỡng, thay dầu, rửa, dọn xe
cũng tăng lên đáng kể. Cùng với sự phát triển đó thì vấn đề về ô nhiễm môi
trường ngày càng cao đặt biệt là môi trường nước do các chất thải trong môi
trường ngoài dầu mỡ còn có các kim loại nặng. Việc đánh giá hiện trạng nước
thải cũng như đề ra những biện pháp xử lý là vô cùng quan trọng.
Xuất phát từ vấn đề đó, tác giả tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên cứu
xử lý nước thải gara ôtô bằng phương pháp sinh học”.
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu của đề tài
- Tìm hiểu được các thành phần trong nước thải của gara.
- Xử lý nguồ n nước thải ta ̣i các gara bằ ng xơ dừa và rau muống.
1.2.2. Yêu cầu của đề tài
- Bố trí thí nghiệm xử lý nước thải gara ô tô bằng phương pháp sinh học
sử dụng xơ dừa và rau muống.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×