Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo vẽ thành lập bản đồ địa chính mảnh bản đồ 37 xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VÀNG THỊ CHA

Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN
TỬ ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH MẢNH BẢN ĐỒ 37
XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính Môi trƣờng

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

VÀNG THỊ CHA
Tên đề tài:
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN
TỬ ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH MẢNH BẢN ĐỒ 37
XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Địa chính Môi trƣờng
: K44 - ĐCMT - N01
: Quản lý Tài nguyên
: 2012 - 2016
: ThS. Trầ n Thi Mai
Anh
̣

Thái Nguyên - 2016


i


LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường, bản thân em
đã được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản lý Tài
nguyên, cũng như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các Phòng
ban và phòng Đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt nghiệp
của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa Quản
lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và hướng
dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo - ThS. Trầ n Thi Mai
Anh
̣
đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, các cán bộ trong Văn phòng Đăng
ký đất đai - Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Vĩnh Phúc, cũng như các cán bộ
trong tổ đo đạc xã Tử Du đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn
thành khóa luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến
khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Vàng Thị Cha


ii
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
MỤC LỤC .................................................................................................................. ii
DANH MỤC VIẾT TẮT ............................................................................................v
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................ vi
DANH MỤC CÁC HÌNH ........................................................................................ vii
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài ...........................................................................2
1.3. Yêu cầu.................................................................................................................2
1.4. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................4
2.1. Bản đồ địa chính...................................................................................................4
2.1.1. Khái niệm ..........................................................................................................4
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và Nội dung bản đồ địa chính..............................................5
2.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ................................................................8
2.1.4. Lưới chiếu Gauss - Kruger ................................................................................9
2.1.5. Phép chiếu UTM ...............................................................................................9
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính ..................................10
2.2. Cơ sở pháp lý .....................................................................................................13
2.3. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay .....................................14
2.3.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ...........................14
2.3.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc ......................................14
2.3.3. Thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh hàng không ..........................................16
2.4. Thành lập lưới khống chế trắc địa ......................................................................19
2.4.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính ..................................................................19
2.4.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ .....................20
2.4.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ.....................................................................21


iii
2.4.4. Lưới khống chế đo vẽ......................................................................................22
2.5. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ .........................................................................22
2.5.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu ..............................................................................22
2.5.2. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ...................23
2.6. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ...............26
2.6.1. Phần mềm Microstation, Mapping Office.......................................................26
2.6.2. Phần mềm famis ..............................................................................................27
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....31
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................31
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................31
3.3. Nội dung .............................................................................................................31
3.3.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của xã Tử Du ...........................................31
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ ......................................................................31
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính xã từ số liệu đo chi tiết .............................32
3.4. Phường pháp nghiên cứu....................................................................................32
3.4.1. Phương pháp bản đồ ........................................................................................32
3.4.2. Phương pháp đo đa ̣c chỉnh lý ..........................................................................32
3.4.3. Phương pháp thố ng kê.....................................................................................32
3.4.4. Phương pháp điề u tra thu thâ ̣p số liê ̣u .............................................................32
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................................33
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Tử Du ..............................................33
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................33
4.1.2. Hiê ̣n tra ̣ng sử du ̣ng đấ t và công tác quản lý đấ t đai ........................................36
4.1.3. Những tài liệu phục vụ cho công tác chỉnh lý bản đồ địa chính ............. Error!
Bookmark not defined.7
4.2. Thành lập lưới kinh vĩ ........................................................................................38
4.2.1. Công tác ngoại nghiệp .....................................................................................38
4.2.2. Công tác nội nghiệp ......................................................................................411
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis ..........444


iv
4.3.1. Đo vẽ chi tiết ...................................................................................................44
4.3.2. Ứng dụng phần mềm Famis và Microstation thành lập bản đồ địa chính ....466
4.3.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu ................................................................60
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..............................................................611
5.1. Kết luận ............................................................................................................611
5.2. Kiến nghị ..........................................................................................................611
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 62


v
DANH MỤC VIẾT TẮT
Nguyên nghĩa

Chữ viết tắt
CC

Cơ cấ u

CP

Chính Phủ

CSDL

Cơ sở dữ liệu

DT

Diê ̣n tích

VP

Vĩnh PhúcQuyết định

QL

Quốc lộ

TCĐC

Tổng cục Địa chính

TL

Tỉnh lộ

TN & MT

Tài Nguyên & Môi Trường

TT

Thông tư

UBND

Ủy ban Nhân dân

UTM

Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000


vi
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1: Tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ ...........................................13
Bảng 2.2: Chỉ tiêu kỹ thuật thành lập lưới địa chính ................................................20
Bảng 2.3: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ......................................20
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của xã năm 2015. .......................................................37
Bảng 4.2: Bản đồ hiện có của xã Tử Du ...................................................................37
Bảng 4.3: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính ..........39
Bảng 4.4: Tọa độ các điểm hạng cao ........................................................................42
Bảng 4.5: Bảng kết quả tạo độ và độ cao sau khi bình sai ......................................433
Bảng 4.6: Kết quả đo một số điểm chi tiết xã Tử Du .............................................466


vii
DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1: Hệ tọa độ vuông góc Gauss-Kruger ............................................................ 9
Hình 2.2: Hệ tọa độ vuông góc UTM ......................................................................... 9
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ................................... 15
Hình 2.4: Sơ đồ mô tả các phương pháp thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh
hàng không ............................................................................................. 17
Hình 2.5: Sơ đồ thể hiện Phương pháp đo ảnh ......................................................... 18
Hình 2.6: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử .......................................................... 23
Hình 2.7: Trình tự đo................................................................................................. 25
Hình 2.8: Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis ..................... 30
Hình 4.1: Mô tả vi ̣trí điạ lý xã Tử Du ......................................................................33
Hình 4.2: Đóng cọc, thông hướng ngoài thực địa ..................................................... 40
Hình 4.3: Máy Hi- Target V30 .................................................................................. 41
Hình 4.4: Lưới kinh vĩ sau khi được thành lập ....................................................... 444
Hình 4.5: Đo chi tiết đất ruộng ngoài thực địa ........................................................ 455
Hình 4.6: Màn hình làm việc top2asc ..................................................................... 477
Hình 4.7: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử ................................................... 488
Hình 4.8: Màn hình làm việc CVF.EXE ................................................................. 488
Hình 4.9: File số liệu sau khi được sử lý ................................................................ 499
Hình 4.10: Nhập số liệu bằng Famis ....................................................................... 499
Hình 4.11: Triển điểm chi tiết lên bản vẽ ............................................................. 5050
Hình 4.12: Tạo mô tả trị đo ..................................................................................... 511
Hình 4.13: Một số điểm đo chi tiết ......................................................................... 511
Hình 4.14: Một góc tờ bản đồ trong quá trình nối thửa .......................................... 522
Hình 4.15: Các thửa đất sau khi được nối ............................................................... 522
Hình 4.16: Các lỗi thường gặp ................................................................................ 533
Hình 4.17: Màn hình hiển thị các lỗi của thửa đất .................................................. 544
Hình 4.18: Các thửa đất sau khi được sửa lỗi ......................................................... 544
Hình 4.19: Tạo bảng chắp phân mảnh bản đồ......................................................... 555
Hình 4.20: Thửa đất sau khi được tạo tâm thửa ...................................................... 566
Hình 4.21: Gán thông tin thửa đất ........................................................................... 577
Hình 4.22: Sửa bảng nhãn thửa ............................................................................... 588
Hình 4.23: Vẽ nhãn thửa trên Famis ....................................................................... 588
Hình 4.24: Tờ bản đồ sau khi được biên tập hoàn chỉnh ........................................ 599


1
PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là món
quà vô giá mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người, đất đai còn là tư liệu sản xuất
đặc biệt mà không gì có thể thay thế được, nó có vai trò quan trọng đến sự phát triển
kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng.
Song song với sự biến động không ngừng của quỹ đất thì việc chia tách, sát
nhập và điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính theo nhu cầu
quản lý chung đã làm cho địa giới hành chính các cấp có nhiều thay đổi và làm cho
quỹ đất được bố trí theo đơn vị hành chính mới.
Trong khi đó công tác quản lí đất đai ở nước ta vẫn còn nhiều vấn đề cần giải
quyết, hoàn thiện và hiện đại hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý nhà
nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay là phải nắm chắc và quản lý chặt chẽ tới
từng thửa đất. Để thực hiện được yêu cầu đó thì công tác đo đạc, lập bản đồ địa
chính là vấn đề được đặt ra hàng đầu trong công tác quản lý nhà nước về đất đai
nhằm hoàn thiện hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Để phục vụ mục đích trên, được sự đồng ý của Sở Tài Nguyên và Môi
Trường tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài Nguyên và Môi
Trường tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật Dự toán: Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Tử Du,
huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành xây dựng hệ thống
bản đồ địa chính cho các địa phường trên địa bàn tỉnh trong đó có xã Tử Du, huyện
Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc.
Với tính cấp thiết của việc phải xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho toàn
khu vực xã Tử Du, với sự phân công, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, Ban
chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài Nguyên


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x