Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu giá đất và phân vùng giá trị đất đai tại trục đường Hoàng Văn Thụ thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

0

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRỊNH THỊ MINH NGỌC
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU GIÁ ĐẤT VÀ PHÂN VÙNG GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI TẠI
TRỤC ĐƢỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tao

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý Đất đai

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : Nguyễn Thế Hùngn ng dẫn :
PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái
Sơn
Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRỊNH THỊ MINH NGỌC
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU GIÁ ĐẤT VÀ PHÂN VÙNG GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI TẠI
TRỤC ĐƢỜNG HOÀNG VĂN THỤ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tao

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý Đất đai

Lớp

: K 44 - ĐCMT

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Nguyễn Quang Thi
Giảng viên hƣớng dẫn : Nguyễn Thế Hùngn ng dẫn :
PGS.TS. Nguyễn Khắc Thái
Sơn
Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN

Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng
của mỗi sinh viên, đó là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng
cố và vận dụng những kiến thức mà mình đã học được trong nhà trườn .Được
sự giới thiệu của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lý
Tài Nguyên em đã về thực tập tại Phòng Quản lý đất đai của Sở Tài nguyên
và Môi trường thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên . Đến nay em đã
hoàn thành quá trình thực tập tốt nghiệp và khoá luận tốt nghiệp của mình.
Lời đầu tiên em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:
Ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Ban chủ nhiệm khoa và tập thể thầy cô giáo trong khoa Quản Lý Tài
Nguyên đã tận tình giảng dạy và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập.
Ban lãnh đạo và toàn thể các cán bộ công nhân viên của sở Tài nguyên
và Môi trường TP Thái Nguyên đã tiếp nhận và tạo điều kiện giúp đỡ em
trong thời gian thực tập tại cơ sở.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm hướng dẫn tận tình
của thầy giáo hướng dẫn: Th.S Nguyễn Quang Thi đã giúp đỡ em trong quá
trình thực hiện đề tài và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp.
Nhân dịp này em cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè
đã ủng hộ, động viên giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập.
Do thời gian có hạn, lại bước đầu mới làm quen với phương pháp mới
chắc chắn báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được ý kiến
đóng góp của các thầy, cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên để chuyên đề
này được hoàn thiện hơn.
Cuối cùng em kính chúc quý Thầy, Cô dồi dào sức khỏe và thành công
trong sự nghiệp cao quý
Thái Nguyên, ngày 20tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Trịnh Thị Minh Ngọc


LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan số liệu và kết quả nghiên cứu trong Đề tài này là
trung thực và chưa hề được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.
Em xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện Đề tài này
đã được cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong Đề tài đều đã được chỉ rõ
nguồn gốc./.
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 5 năm 2016
Tác giả luận văn

Trịnh Thị Minh Ngọc


DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2015................................................... 48
Bảng 4.2. Giá đất ở tại trục đường Hoàng Văn Thụ……………………….56
Bảng 4.3: Bảng tổng hợp các trường CSDL xây dựng bản đồ giá đất……....58


DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1. Ứng dụng GIS tạo ra bản đồ giá theo từng khoảng giá ................. 16
Hình 2.2. Ứng dụng GIS tạo ra bản đồ phản ánh tốc độ tăng giá .................. 16
Hình 2.3. Cơ sở dữ liệu địa lý mở rộng phục vụ quản lý địa chính
và BĐS – Thuỵ Điển......................................................................................... 17
Hình 4.1 . Bản đồ hành chính Thành phố Thái Nguyên ................................. 27
Hình 4.2. Bản đồ trục đường Hoàng Văn Thụ đã được chuẩn hoá................ 57
Hình 4.3. Xây dựng các trường CSDL thuộc tính của bản đồ giá đất trên
Mapinfo ........................................................................................................... 59
Hình 4.4. Vùng giá trị đất đai theo vị trí trên trục đường Hoàng Văn Thụ, ... 61
Hình 4.5. Sử dụng InfoTool để cập nhật giá đất và các thông tin đất đai..... 62


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BĐS

: Bất động sản

CSDL

: Cơ sở dữ liệu

GIS

: Hệ thống thông tin địa lý

TP

: Thành phố

TPTN

: Thành phố Thái Nguyên

TDMNBB

: Trung du miền núi bắc bộ

UBND

: Ủy ban nhân dân


MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .................................................................. 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát .................................................................................. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học ...................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 2
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1. Khái quát về giá đất.................................................................................... 4
2.1.1. Khái niệm về giá đất ............................................................................... 4
2.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ........................................................... 5
2.2. Cơ sở pháp lý xác định giá đất ................................................................ 13
2.3. Khái quát công tác quản lý, xác định giá đất trên thế giới....................... 15
2.3.1. Công tác định giá đất tại Australia ........................................................ 15
2.3.2. Công tác quản lý bất động sản và đất đai Thụy Điển ........................... 16
2.3.3. Công tác định giá đất ở Đức.................................................................. 17
2.4. Khái quát công tác định giá đất tại Việt Nam. ......................................... 18
2.4.1. Công tác định giá đất tai Việt nam........................................................ 18
2.4.2. Một số phương pháp, phần mềm xác định giá đất, xây dựng và quản lý
CSDL giá đất tại Việt Nam. ............................................................................ 19
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 23
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 23
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 23


3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 23
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu........................................................... 23
3.2.1. Thời gian nghiên cứu ............................................................................ 23
3.2.2. Địa điểm thực tập .................................................................................. 23
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 23
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên ,
tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................ 23
3.3.2.Tình hình quản lý và sử dụng đất tại Thành Phố Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên .............................................................................................. 23
3.3.3. Thực trạng giá đất trên trục đường Hoàng Văn Thụ Thành Phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ............................................................................... 24
3.3.4. Xây dựng vùng giá trị đất đai tại trục đường Hoàng Văn Thụ Thành phố
Thái Nguyên .................................................................................................... 24
3.3.5. Đề xuất giải pháp xây dựng bản đồ giá đất. ......................................... 24
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 24
3.4.1. Phương pháp điều tra thu thập số liệu................................................... 24
3.4.2 Phương pháp xây dựng cơ sở dữ liệu giá đất ......................................... 25
3.4.3. Phương pháp bản đồ .............................................................................. 25
3.4.4. Phương pháp thống kê và xử lý số liệu ................................................. 25
3.4.5. Phương pháp chuyên gia ....................................................................... 25
3.4.6. Phương pháp GIS .................................................................................. 26
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 27
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên .................. 27
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 27
4.1.2. Điều kiện kinh tế ................................................................................... 32
4.1.3. Thực trạng đời sống văn hoá – xã hội ................................................... 34


4.1.4. Đánh giá chung về Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của Thành phố
Thái Nguyên .................................................................................................... 40
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai ....................................................... 42
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai ...................................................................... 42
4.2.2. Tình hình sử dụng đất ........................................................................... 47
4.3. Thực trạng giá đất tại trục đường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên .............................................................................. 49
4.3.1. Căn cứ xác định giá đất trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên ............ 49
4.3.2. Thực trạng giá đất tại trục đường Hoàng Văn Thụ, .............................. 51
4.4. Xây dựng vùng giá trị đất đai tại trục đường Hoàng Văn Thụ Thành phố
Thái Nguyên .................................................................................................... 56
4.4.1. Xây dựng dữ liệu không gian ............................................................... 56
4.4.2. Xây dựng cấu trúc các trường cơ sở dữ liệu thuộc tính ....................... 57
4.4.3. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính của bản đồ giá đất......................... 59
4.4.4. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu vùng giá trị đất đai. ....................................... 60
4.4.5 Cập nhật giá đất ...................................................................................... 61
4.5. Đề xuất giảp pháp xây dựng bản đồ giá đất ............................................. 62
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 64
5.1. Kết luận .................................................................................................... 64
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×