Tải bản đầy đủ

Đánh giá tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Lang Chánh tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 20132015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------

TRỊNH ĐỨC MẠNH
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GCNQSDĐ TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN LANG CHÁNH, TỈNH THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2013-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS. Phan Đình Binh

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------

TRỊNH ĐỨC MẠNH
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CẤP GCNQSDĐ TRÊN ĐỊA BÀN
HUYỆN LANG CHÁNH, TỈNH THANH HOÁ GIAI ĐOẠN 2013-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp

: K44 - ĐCMT

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS. Phan Đình Binh

Thái Nguyên, năm 2016


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT
1

Chữ viết tắt
CP

Chữ viết đầy đủ
Chính phủ

2

CV

Công văn

3

CT

Chỉ thị

4

ĐKĐĐ

Đăng kí đất đai

5

ĐKQSDĐ

Đăng kí quyền sử dụng đất

6

ĐKTK

Đăng kí thống kê

7

GCN

Giấy chứng nhận

8

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

9

HSĐC

Hồ sơ địa chính

10Nghị định

11

NQ – TW

Nghị quyết trung ƣơng

12Quyết định

13

TW

Trung Ƣơng

14

TTg

Thủ tƣớng

15

TN&MT

Tài nguyên và môi trƣờng

16

TT

Thông tƣ

17

UBND

Uỷ ban nhân dân

18

VPCP

Văn phòng Chính phủ

19

VPĐKQSDĐ

Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất


MỤC LỤC

Phần 1. MỞ ĐẦU ........................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.............................................................................................3
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ............................................................................................3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể: .................................................................................................3
1.2.3. Ý nghĩa của đề tài ..............................................................................................3
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..............................................................................4
2.1. Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của công tác ĐKĐĐ và cấp GCNQSDĐ ............4
2.1.1. Cơ sở lý luận .....................................................................................................4
2.1.2. Cơ sở pháp lý ....................................................................................................9
2.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ trong nƣớc và của huyện Lang Chánh ....................18
2.2.1. Tình hình cấp GCNQSDĐ trong nƣớc ............................................................18
2.2.2 Tình hình cấp giấy chứng nhận trên địa bàn huyện Lang Chánh giai đoạn 2013
- 2015.........................................................................................................................22
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............24
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................24
3.2.Địa điểm và thời gian tiến hành ..........................................................................24
3.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................24
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................24
3.4.1. Phƣơng pháp thu thập tài liệu thứ cấp.............................................................24
3.4.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp ...............................................................24
3.4.3. Phƣơng pháp phỏng vấn đối tƣợng .................................................................25
3.4.4. Phƣơng pháp tổng hợp, so sánh ......................................................................25
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..........................................................................26
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thị Trấn Lang Chánh ........................26
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................26
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................................31
4.2. Biến động đất đai và vài nét về công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai ..............38


4.2.1. Công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai .............................................................38
4.2.2. Biến động đất đai ............................................................................................39
4.3. Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ của huyện Lang Chánh giai đoạn 2013 –
2015 ...........................................................................................................................40
4.3.1 Hiện trạng sử dụng đất của huyện Lang Chánh ...............................................40
4.3.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ của huyện Lang Chánh giai đoạn 2013 - 2015 ..........43
4.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ qua ngƣời dân và qua cán bộ quản lý ........53
4.4.1. Đánh giá sự hiểu biết của ngƣời dân và cán bộ quản lý về GCNQSDĐ. .......54
4.4.2. Đánh giá sự hiểu biết của ngƣời dân và cán bộ quản lý về quy trình, thủ tục
cấp GCNQSDĐ .........................................................................................................55
4.4.3. Đánh giá sự hiểu biết của ngƣời dân và cán bộ quản lý về nội dung đƣợc thể
hiện trên GCNQSDĐ. ...............................................................................................56
4.4.4. Đánh giá sự hiểu biết của ngƣời dân và cán bộ quản lý về quyền của ngƣời sử
dụng đất khi có GCNQSDĐ. .....................................................................................56
4.5. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp GCNQSDĐ giai đoạn 2013 2015 ...........................................................................................................................57
4.5.1. Thuận lợi .........................................................................................................57
4.5.2. Khó khăn .........................................................................................................58
4.5.3. Nguyên nhân ...................................................................................................59
4.6. Những giải pháp khắc phục những tồn đọng trong công tác cấp GCNQSDĐ của
huyện Lang Chánh giai đoạn 2013 - 2015 ................................................................59
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .....................................................................61
5.1. Kết luận ..............................................................................................................61
5.2. Đề nghị ...............................................................................................................62
Tài liệu tham khảo .....................................................................................................64


DANH MỤC HÌNH
Hình 4.1. Biểu đồ phần trăm diện tích đất huyện Lang Chánh .................................41
Hình 4.2: Diện tích đất đã cấp, số GCN đã cấp cho các loại đất
trên địa bàn huyện Lang Chánh giai đoạn 2013 - 2015 ............................................46
Hình 4.3: Diện tích đất đã cấp, số GCN đã cấp cho loại đất ở đô thị
trên địa bàn huyện Lang Chánh giai đoạn 2013 - 2015 ............................................48
Hình 4.4: Diện tích đất đã cấp, số GCN đã cấp cho loại đất ở đô thị
trên địa bàn huyện Lang Chánh giai đoạn 2013 – 2015............................................51


DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1. Bảng tổng hợp biến động đất đai giai đoạn 2013 - 2015 ..........................39
Bảng 4.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Lang Chánh năm 2015 .......................40
Bảng 4.3: Tổng hợp kết quả cấp giấy các loại đất ....................................................43
lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân năm 2013 ..............................................................43
Bảng 4.4: Tổng hợp kết quả cấp giấy các loại đất ....................................................44
lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân năm 2014 ..............................................................44
Bảng 4.5: Tổng hợp kết quả cấp giấy các loại đất lần đầu........................................45
cho hộ gia đình, cá nhân đến năm 2015 ....................................................................45
Bảng 4.6. Tình hình cấp GCNQSD đất ở đô thị .......................................................47
theo các năm của huyện Lang Chánh ........................................................................47
Bảng 4.7: Số lƣợng GCN, diện tích cần cấp và đã cấp cho mục đích đất ở nông thôn
theo các năm của huyện Lang Chánh ........................................................................50
Bảng 4.8. Sự hiểu biết của ngƣời dân và cán bộ quản lý về GCNQSDĐ. ................54
Bảng 4.9. Sự hiểu biết của ngƣời dân và cán bộ quản lý về quy trình, thủ tục cấp
GCNQSDĐ. ..............................................................................................................55
Bảng 4.10. Sự hiểu biết của ngƣời dân và cán bộ quản lý về nội dung đƣợc thể hiện
trên GCNQSDĐ. .......................................................................................................56
Bảng 4.11. Sự hiểu biết của ngƣời dân và cán bộ quản lý về quyền của ngƣời sử
dụng đất khi có GCNQSDĐ. .....................................................................................57


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với con ngƣời và mọi sự
sống trên trái đất, là tƣ liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng
đầu của môi trƣờng sống, là địa bàn phân bố của các khu dân cƣ, xây dựng
các cơ sở kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng. Đất đai có ý nghĩa chính trị,
xã hộ, kinh tế sâu sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy
hiện nay ở nhiều nƣớc trên thế giới đã ghi nhận vẫn đề đất đai vào hiến pháp
của nhà nƣớc mình nhằm bảo vệ, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả. Đất
đai là sản phẩm của tự nhiên. Quá trình lao động của con ngƣời không thể tạo
ra đất đai, đất đai có giới hạn về không gian và số lƣợng của chúng.
Ở nƣớc ta khi dân số không ngừng tăng lên thì nhu cầu đất đai cũng tăng,
tuy nhiên diện tích đất đai có hạn làm cho diện tích bình quân của đất đai/đầu
ngƣời ngày càng giảm, đặc biệt là các nhu cầu về đất ở và canh tác.
Mặt khác, trong công cuộc hội nhập quốc tế việc mở cửa kinh tế đã đẩy
nhanh công cuộc công nghiệp hóa, đô thị hóa làm cho việc xây dựng các cơ
sở hạ tầng diễn ra ồ ạt. Kéo theo nó là các nhu cầu về kinh doanh, dịch vụ,
nhà ở làm cho diện tích quỹ đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp về diện tích.
Ngoài ra, việc tăng dân số cũng đòi hỏi nhu cầu về lƣơng thực ngày càng tăng
tạo áp lực cho các nhà quản lý đất đai đồng thời làm cho giá trị về quyền sử
dụng đất tăng lên nhanh chóng.
Vấn đề đặt ra cho công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai là phải có biện
pháp quản lý chặt chẽ và có hiệu quả. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất
đồng thời tránh những tranh chấp về đất đất đai gây ra mất trật tự xã hội.
Trong tình hình trên việc luật Đất đai năm 2003 ra đời và luật Đất đai sửa
đổi bổ sung năm 2013 đã thể hiện quan điểm rõ ràng của Đảng và Nhà nƣớc
ta trong giai đoạn này. Việc sửa đổi, bổ sung những điều luật không còn phù


2

hợp và đƣa vào luật những nội dung mới phù hợp với tình hình mới của đất
nƣớc đã đƣa ra một hệ thống pháp luật, là hành lang pháp lý đáp ứng công tác
quản lý đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nƣớc. Một nội
dung quan trọng trong 15 nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai là” Công tác
đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” (viết tắt là ĐKĐĐ,
cấp GCNQSDĐ). Ý nghĩa của nội dung này đƣợc thể hiện qua việc xác lập
đƣợc mối quan hệ hợp pháp giữa nhà nƣớc và ngƣời sử dụng, là căn cứ quan
trọng, chứng từ pháp lý và là cơ sở để ngƣời sử dụng đất đƣợc đảm bảo khi
thực hiện các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ và đầu tƣ kinh doanh vào
đất. Điều này giúp ngƣời sử dụng đất thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình,
yên tâm đầu tƣ sản xuất để phát huy tốt tiềm năng của đất và sử dụng đất đạt
hiệu quả kinh tế cao nhất. Đồng thời giúp cho nhà nƣớc có thể dễ dàng quản
lý đất đai. Vì vậy đòi hỏi việc đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cần phải đƣợc tiến hành nhanh chóng và đúng luật định đối với
tất cả các cấp.
Trên thực tế, quá trình tổ chức thực hiện công tác cấp GCNQSDĐ còn
chậm và không đồng đều, ở những vùng khác nhau thì tiến độ thực hiện cũng
khác nhau. Việc ĐKĐĐ và cấp GCNQSDĐ của huyện Lang Chánh trong
thời gian vừa qua tuy có nhiều thành tựu đáng kể nhƣng vẫn còn nhiều khó
khăn, thách thức cần phải giải quyết. Để có thể giải quyết hiệu quả và thích
hợp các khó khăn, thách thức trên đòi hỏi chúng ta phải nhìn lại công tác
ĐKĐĐ và cấp GCNQSDĐ từ cấp xã. Từ đó tìm ra cách giải quyết đúng đắn
và triệt để đối với tình hình của địa phƣơng.
Xuất phát từ thực tế đó, đƣợc sự đồng ý, nhất trí của ban giám hiệu nhà
trƣờng, ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên Trƣờng Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên và với sự hƣớng dẫn của PGS.TS. Phan Đình Binh , tôi tiến
hành xây dựng và thực hiện đề tài: “Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ trên
địa bàn huyện Lang Chánh - Tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2013-2015”.


3

1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn của công tác đăng ký và cấp
GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Lang Chánh - tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 20132015. Đề xuất những giải pháp thích hợp để góp phần giải quyết những khó
khăn, tồn tại và làm tăng tiến độ của công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn
huyện Lang Chánh - tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2013 - 2015.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể:
- Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Lang Chánh
- Tình hình quản lý và biến động đất đai của huyện Lang Chánh giai
đoạn 2013 - 2015
- Đánh giá tình hình cấp GCNQSDĐ tại huyện Lang Chánh
- Những thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp GCNQSDĐ
- Đề xuất một số giải pháp
1.2.3. Ý nghĩa của đề tài
- Đối với việc học tập: Việc hoàn thiện đề tài là cơ hội cho sinh viên
củng cố kiến thức đã học trên ghế nhà trƣờng, đồng thời là cơ hội cho sinh
viên bƣớc đầu tiếp cận thức tế nghề nghiệp trong tƣơng lai.
- Đối với thực tiễn: Đề tài đánh giá, phân tích những thuận lợi, khó khăn
trong công tác ĐKĐĐ và cấp GCNQSDĐ, từ đó đƣa ra những đề xuất, giải
pháp phù hợp với thực tiễn của địa phƣơng góp phần đẩy nhanh công tác
ĐKĐĐ và cấp GCNQSDĐ trong thời gian tới.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×