Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đường huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRIỆU THI ̣DUẨN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀ N XÃ CÚC ĐƢỜNG, HUYỆN VÕ NHAI
TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hê ̣đào ta ̣o

: Chính quy

Chuyên ngành

: Điạ chính môi trƣờng

Khoa


: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2011 – 2016

Thái nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRIỆU THI ̣DUẨN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀ N XÃ CÚC ĐƢỜNG, HUYỆN VÕ NHAI
TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hê ̣ đào ta ̣o

: Chính quy

Chuyên ngành

: Điạ chính môi trƣờng

Lớp

: K45 – ĐCMT – N01

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2011 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Ngọc AnhThái nguyên, năm 2016


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết
quả nghiên cứu trong khóa luận là trung thực. Khóa luận đã được giáo viên
hướng dẫn xem và sửa.
Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2016.
Giảng viên hƣớng dẫn

Th.S Nguyễn Ngo ̣c Anh

Sinh viên

Triêụ Thi Duẩ
n
̣


ii
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành chương trình đào tạo trong nhà trường, thực hiện
phương châm: “Học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế “ là phương
thức quan trọng giúp học viên sinh viên trau dồi kiến thức, củng cố bổ sung lý
thuyết học trên lớp, học trong sách vở nhằm giúp cho sinh viên ngày càng nâng
cao trình độ chuyên môn của chính mình.
Xuất phát từ nguyện vọng bản thân và được sự đồng ý của Ban giám
hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài Nguyên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên em được phân công về thực tập tại UBND xã Cúc Đường ,
huyê ̣n Võ Nhai , tỉnh Thái Nguyên. Có được kết quả này em xin bày tỏ lòng
biết ơn chân thành và sâu sắc thầy giáo Ths. Nguyễn Ngo ̣c Anh là người
trực tiếp hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp của em, đã luôn hết mình vì sự
nghiệp giáo dục và đào tạo, đã dạy dỗ chúng em trưởng thành như ngày
hôm nay.
Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các chú, các cô, các anh chị đang công tác tại
UBND xã Cúc Đường , huyê ̣n Võ Nhai , tỉnh Thái Nguyên đã giúp đỡ nhiệt
tình để tôi hoàn thành tốt kỳ thực tập và khóa luận tốt nghiệp của mình.
Cảm ơn gia đình, bạn bè và những người thân đã giúp tôi trong suốt
quá trình học tập và trong thời gian thực tập.
Trong suốt thời gian thực tập và làm khóa luận em đã cố gắng hết mình
nhưng do kinh nghiệm thực tế chưa có nhiều và kiến thức còn hạn chế nên
chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót và khiếm khuyết. Em rất mong nhận
được ý kiến đóng góp của các thầy cô giáo và các bạn để khóa luận của em
được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn
Thái Nguyên, ngày 26 tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Triệu Thị Duẩn


iii
DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 4.1.Thống kê hiện trạng số hộ, số khẩu xã Cúc Đường đến năm 2015. 39
Bảng 4.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 của xã Cúc Đường..................... 47
Bảng 4.3 Kết quả cấp GCNSD đất nông nghiệp (giai đoạn 2013 -2015)....... 49
Bảng 4.4 Tổng hợp kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp của xã Cúc Đường
giai đoạn 2013 - 2015 ...................................................................................... 51
Bảng 4.5 Kết quả cấp GCNQSD đất ở giai đoạn 2013- 2015 ........................ 52
Bảng 4.6 Kết quả cấp GCNQSD đất ở của xã Cúc Đường............................. 53
Bảng 4.7 Kết quả cấp GCNQSD đất của xã Cúc Đường năm 2013 ............... 54
Bảng 4.8 Kết quả cấp GCNQSD đất của xã Cúc Đường năm 2014 ............... 55
Bảng 4.9 Kết quả cấp GCNQSD đất của xã Cúc Đường năm 2015 ............... 56
Bảng 4.10 Kết quả cấp GCNQSD đất của xã giai đoạn 2013 – 2015 ............ 57
Bảng 4.11 Tổng hợp những trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất nông
nghiệp giai đoạn 2013 – 2015 ......................................................................... 57
Bảng 4.12 Tổng hợp những trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất ở giai
đoạn 2013 – 2015 ............................................................................................ 58

DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1. Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ....................... 21


iv
DANH MỤC CÁC CỤM TƢ̀ VIẾT TẮT

STT

DẠNG VIẾT TẮT

DẠNG ĐẦY ĐỦ

1

BTN&MT

Bô ̣ Tài nguyên và môi trường

2

CGCNQSD

Cấ p giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng

3

CP

Chính phủ

4

CT

Chỉ thị

5

ĐK

Đăng ký

6

ĐKĐĐ

Đăng ký đấ t đai

7

DT

Diê ̣n tích

8

GCN

Giấy chứng nhận

9

GCNQSD

Giấ y chứng nhận quyền sử dụng

10

GCNQSDĐ

Giấ y chứng nhâ ̣n quyề n sử du ̣ng đấ t

11

GCNSD

Giấ y chứng nhâ ̣n sử du ̣ng

12

HĐND

Hô ̣i đồ ng nhân dân

13

HSĐC

Hồ sơ điạ chiń h

14Nghị định

15Quyế t đinh
̣

16

TT

Thông tư

17

TTg

Thủ tướng

18

UBND

Ủy ban Nhân dân

19

VP

Văn phòng

20

XĐĐK

Xác định đăng ký


v
MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................... 1
1.2. Mục tiêu...................................................................................................... 2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát..............................................................................3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ......................................................................................... 3
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 4
2.1 Cơ sở khoa ho ̣c ............................................................................................ 4
2.1.1. Vai trò của công tác cấp GCNQSD đất đối với công tác quản lý Nhà
nước về đất đai. ................................................................................................. 4
2.1.2. Vai trò của công tác cấp GCNQSD đất đối với người sử dụng đất ........ 4
2.1.3. Nội dung quản lý nhà nước về đất đai .................................................... 5
2.2. Cơ sở pháp lí .............................................................................................. 6
2.2.1. Cơ sở pháp lí để triển khai công tác cấp GCNQSD đất.......................... 6
2.2.2. Quyền của người sử dụng đất ................................................................. 7
2.2.3. Một số nội dung liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất ................... 8
2.3. Tình hình cấp GCNQSD đất của Việt Nam và huyê ̣n Võ Nhai .............. 22
2.3.1. Tình hình cấp GCNQSD đất của Việt Nam .......................................... 22
2.3.2. Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của
tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................. 25
2.3.3. Tình hình cấp GCNQSD đất của huyê ̣n Võ Nhai ................................ 26
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 29
3.1 Đối tượng , phạm vi nghiên cứu ............................................................... 29
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 29


vi
3.1.2 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 29
3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................. 29
3.2.1 Địa điểm nghiên cứu .............................................................................. 29
3.2.2 Thời gian nghiên cứu. ............................................................................ 29
3.3 Nội dung nghiên cứu ................................................................................. 29
3.3.1 Điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội của xã Cúc Đ ường, huyê ̣n Võ
Nhai, tỉnh Thái Nguyên. .................................................................................. 29
3.3.2 Thực trạng công tác quản lý và sử dụng đất tại xã Cúc Đường, huyê ̣n
Võ Nhai, tỉnh Thái nguyên. ............................................................................. 30
3.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất tại xã Cúc Đường, huyê ̣n Võ Nhai,
tỉnh Thái Nguyên (giai đoạn 2013- 2015) ....................................................... 30
3.3.4 Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh
công tác cấp GCNQSD đất xã Cúc Đường, huyê ̣n Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên
trong thời gian tới. ........................................................................................... 30
3.4 Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 30
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ................................................... 30
3.4.2 Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp ...................................................... 30
3.4.3. Phương pháp tổng hợp và phân tích số liệu .......................................... 31
3.4.4. Phương pháp chuyên gia ....................................................................... 31
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ........................................................... 32
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Cúc Đ ường, huyê ̣n Võ Nhai , tỉnh
Thái Nguyên. ................................................................................................... 32
4.1.1 Điều kiện tự nhiên .................................................................................. 32
4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội..................................................... 36
4.2 Khái quát tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn xã Cúc Đ ường,
huyê ̣n Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên .................................................................. 43
4.2.1 Tình hình quản lý đất đai ....................................................................... 43


vii
4.2.2 Tình hình sử dụng đất ............................................................................ 45
4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất tại xã Cúc Đ ường (giai đoạn 20132015)................................................................................................................ 48
4.3.1 Đánh giá tình hình cấp GCNSD đất theo loại đất .................................. 48
4.3.2 Đánh giá tình hình cấp GCNSD đất theo năm ....................................... 54
4.3.3. Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất theo thời gian........................... 57
4.3.4. Tổng hợp các trường hợp chưa được cấp GCNQSD đất của xã Cúc
Đường giai đoạn 2013 – 2015 ......................................................................... 57
4.4 Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh công
tác cấp GCNQSD đất xã Cúc Đường trong thời gian tới................................ 59
4.4.1 Thuận lợi ................................................................................................ 59
4.4.2. Khó khăn ............................................................................................... 59
4.4.3 Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký, cấp GCNQSD đất
trên địa bàn xã Cúc Đường, huyê ̣n Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên..................... 60
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................... 62
5.1. Kết luận .................................................................................................... 62
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 62
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1 . Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc
biệt quan trọng. Đất đai được coi là tư liệu sản xuất bởi nó không chỉ là đối
tượng lao động mà còn là tư liệu lao động. Không chỉ vậy, đất đai còn có vị
trí cố định, tính giới hạn về không gian, tính vô hạn về thời gian sử dụng. Ý
thức được tầm quan trọng của công tác quản lý và sử dụng đất đai một cách
phù hợp và hiệu quả. Những năm gần đây, do chính sách mở cửa của nền kinh
tế. Việc đẩy nhanh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước dẫn đến
việc xây dựng cơ sở hạ tầng diễn ra ồ ạt, cùng với nó là nhu cầu sử dụng đất
cho các hoạt động: Nhà ở, kinh doanh, dịch vụ ngày càng phát triển, dẫn đến
việc quỹ đất nông nghiệp ngày càng giảm mạnh. Trong khi đó nhu cầu về
lương thực ngày càng tăng nhanh gây áp lực đối với nhà quản lý đất đai, đồng
thời nó đã làm cho giá trị quyền sử dụng đất tăng lên nhanh chóng. Vấn đề
cấp bách đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về đất đai là phải có những
biện pháp quản lý chặt chẽ và có hiệu quả. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng
đất cũng như tránh xảy ra tranh chấp đất đai gây mất trật tự xã hội.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế phát triển và hội nhập, Đảng và Nhà nước
ta đã luôn quan tâm đến việc hoàn thiện hệ thống pháp Luật Đất đai. Luật Đất
đai 1988 ra đời nhưng trước sự phát triển không ngừng của nền kinh tế thị
trường, chỉ trong 5 năm đưa vào sử dụng đã bộc lộ nhiều hạn chế trong công
tác quản lý và sử dụng. Luật Đất đai 1993 ra đời nhằm khắc phục những hạn
chế của Luật Đất đai 1988, nhưng chỉ áp dụng trong vòng 10 năm đã phải sửa
đổi 2 lần vào năm 1998 và năm 2001 để đáp ứng những yêu cầu của sự phát
triển. Sự ra đời của Luật Đất đai 2003 được xem như là bước đột phá trong


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×