Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1 1000, mảnh bản đồ số 28, xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN XUÂN TRƢỜNG
Tên đề tài:
“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH MẢNH BẢN ĐỒ SỐ 28
XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Địa chính Môi trƣờng
: Quản lý Tài nguyên
: 2012 - 2016


Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN XUÂN TRƢỜNG
Tên đề tài:
“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
ĐO VẼ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH MẢNH BẢN ĐỒ SỐ 28
XÃ TỬ DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Địa chính Môi trƣờng
: K44 - ĐCMT - N01
: Quản lý Tài nguyên
: 2012 - 2016
: TS.Vũ Thị Thanh Thủy

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường, bản
thân em đã được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa
Quản lý Tài nguyên, cũng như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà
trường, các Phòng ban và phòng Đào tạo của Trường Đại học Nông lâm.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt nghiệp
của em đã hoàn thành.


Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa
Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và
hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và
rèn luyện tại trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo – TS.Vũ Thị Thanh Thủy
đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, các cán bộ trong Văn phòng
Đăng ký đất đai - Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Vĩnh Phúc, cũng như
các cán bộ trong tổ đo đạc xã Tử Du đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình
thực tập và hoàn thành khóa luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên,
khuyến khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 1 năm 2016
Sinh viên

Trần Xuân Trƣờng


ii

DANH MỤC VIẾT TẮT
Nguyên nghĩa

Chữ viết tắt
CP

Chính Phủ

CSDL

Cơ sở dữ liệu

VP

Vĩnh PhúcQuyết định

QL

Quốc lộ

TCĐC

Tổng cục Địa chính

TL

Tỉnh lộ

TN & MT

Tài nguyên & Môi trường

TT

Thông tư

UTM

Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000


iii

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC VIẾT TẮT .................................................................................. ii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii
DANH MỤC CÁC HÌNH .............................................................................. viii
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .................................................................. 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài....................................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 4
2.1. Bản đồ địa chính......................................................................................... 4
2.1.1. Khái niệm ................................................................................................ 4
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và Nội dung bản đồ địa chính ................................... 5
2.1.2.1. Các yếu tố cơ bản của bản đồ địa chính ............................................... 5
2.1.2.2. Bản đồ địa chính là tài liệu chủ yếu trong bộ hồ sơ địa chính ............. 7
2.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ...................................................... 9
2.1.4. Lưới chiếu Gauss - Kruger ...................................................................... 9
2.1.5. Phép chiếu UTM ................................................................................... 10
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính........................ 11
2.2. Cơ sở pháp lý ........................................................................................... 14
2.3. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay ........................... 15
2.3.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ................. 15
2.3.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc ............................ 15
2.3.3. Thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh hàng không................................ 18
2.4. Thành lập lưới khống chế trắc địa............................................................ 21


iv

2.4.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính ........................................................ 21
2.4.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ ........... 22
2.4.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ .......................................................... 24
2.4.4. Lưới khống chế đo vẽ............................................................................ 25
2.5. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ ............................................................... 25
2.5.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu .................................................................... 25
2.5.1.1. Phương pháp đo toạ độ cực các điểm chi tiết: ................................... 25
2.5.1.2. Phương pháp tính toạ độ điểm chi tiết: .............................................. 26
2.5.2. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ........ 26
2.5.2.1. Đặc điểm và chức năng của máy toàn đạc điện tử trong đo vẽ chi tiết
......................................................................................................................... 26
2.5.2.2. Quy trình đo vẽ chi tiết và sử lý số liệu tại máy toàn đạc điện tử ..... 27
2.6. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ..... 29
2.6.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ............................................ 29
2.6.2. Phần mềm famis .................................................................................... 30
2.6.2.1. Giới thiệu chung ................................................................................. 30
2.6.2.2. Các chức năng của phần mềm FAMIS .............................................. 31
2.6.2.3. Các chức năng làm việc với số liệu đo đạc mặt đất ........................... 31
2.6.2.4. Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính ............. 32
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 35
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 35
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 35
3.3. Nội dung ................................................................................................... 35
3.3.1. Thành lập lưới khống chế đo vẽ ............................................................ 35
3.3.1.1. Công tác ngoại nghiệp........................................................................ 35
3.3.1.2. Công tác nội nghiệp ........................................................................... 35


v

3.3.2. Thành lập mảnh bản đồ địa chính xã từ số liệu đo chi tiết ................... 35
3.4. Phường pháp nghiên cứu.......................................................................... 36
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN ............................. 37
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Tử Du .................................... 37
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 37
4.1.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 37
4.1.1.2. Khí hậu ............................................................................................... 37
4.1.1.3. Thủy văn, nguồn nước. ...................................................................... 38
4.1.1.4. Địa hình, địa mạo. .............................................................................. 38
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội ....................................................................... 38
4.1.2.1. Dân số, lao động ................................................................................. 38
4.1.2.2. Cơ sở hạ tầng ...................................................................................... 39
4.1.2.3. Văn hóa, giáo dục, y tế ....................................................................... 39
4.1.3. Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Tử Du.................................. 41
4.1.3.1. Tình hình sử dụng đất của xã Tử Du ................................................. 41
4.1.3.2. Tình hình quản lý đất đai xã Tử Du ................................................... 41
4.1.3.3. Những tài liệu phục vụ cho công tác chỉnh lý bản đồ địa chính ........ 43
4.2. Thành lập lưới kinh vĩ .............................................................................. 43
4.2.1. Công tác ngoại nghiệp ........................................................................... 43
4.2.1.1. Công tác chuẩn bị ............................................................................... 43
4.2.1.2. Chọn điểm, đóng cọc thông hướng .................................................... 45
4.2.1.3. Đo GPS thành lập lưới kinh vĩ ........................................................... 46
4.2. 2. Công tác nội nghiệp ............................................................................. 47
4.2.2.1. Nhập số liệu đo được từ thực địa vào máy tính ................................. 45
4.2.2.2. Bình sai lưới kinh vĩ ........................................................................... 45
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis.. 48
4.3.1. Đo vẽ chi tiết ......................................................................................... 48


vi

4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS và Microstation thành lập bản đồ địa
chính ................................................................................................................ 51
4.3.2.1. Nhập số liệu đo................................................................................... 54
4.3.2.2. Hiển thị sửa chữa số liệu đo ............................................................... 56
4.3.2.3. Thành lập bản vẽ ................................................................................ 57
4.3.2.4. Kết nối với cơ sở dữ liệu bản đồ ........................................................ 58
4.3.2.5. Sửa lỗi ................................................................................................ 59
4.3.2.6. Chia mảnh bản đồ............................................................................... 61
4.3.2.7. Biên tập mảnh bản đồ địa chính số 20 như sau: ................................ 62
4.3.2.8. Kiểm tra kết quả đo ............................................................................ 66
4.3.2.9. In bản đồ ............................................................................................. 66
4.3.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu ...................................................... 66
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 68
5.1. Kết luận .................................................................................................... 68
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 69


vii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1 Tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ .................................. 14
Bảng 2.2 : Chỉ tiêu kỹ thuật thành lập lưới địa chính ..................................... 22
Bảng 2.3: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ............................ 23
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của xã năm 2013. ............................................. 41
Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính 44
Bảng 4.3: Bảng kết quả tạo độ và độ cao sau khi bình sai .............................. 47
Bảng 4.4: Kết quả đo một số điểm chi tiết xã Tử Du ..................................... 50


viii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1: Hệ tọa độ vuông góc Gauss-Kruger ................................................. 9
Hình 2.2: Hệ tọa độ vuông góc UTM ............................................................ 10
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ........................ 17
Hình 2.4: Sơ đồ mô tả các phương pháp thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh
hàng không ....................................................................................... 19
Hình 2.5: Sơ đồ thể hiện Phương pháp đo ảnh .............................................. 20
Hình 2.6: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử ............................................... 26
Hình 2.7: Trình tự đo....................................................................................... 28
Hình 2.8: Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis ........... 34
Hình 4.1: Đóng cọc, thông hướng ngoài thực địa ........................................... 46
Hình 4.2: Máy Hi- Target V30........................................................................ 45
Hình 4.3: lưới kinh vĩ sau khi được thành lập ................................................ 48
Hình 4.4: Đo chi tiết đất ruộng ngoài thực địa................................................ 50
Hình 4.5: Màn hình làm việc top2as ............................................................... 52
Hình 4.6: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử ........................................... 53
Hình 4.7: Màn hình làm việc CVF.EXE ......................................................... 54
Hình 4.8: File số liệu sau khi được sử lý ........................................................ 54
Hình 4.9: Nhập số liệu bằng FAMIS .............................................................. 55
Hình 4.10: Triển điểm chi tiết lên bản vẽ ....................................................... 56
Hình 4.11: Tạo mô tả trị đo ............................................................................. 57
Hình 4.12: Một số điểm đo chi tiết ................................................................. 57
Hình 4.13: Một góc tờ bản đồ trong quá trình nối thửa .................................. 58
Hình 4.14: Các thửa đất sau khi được nối ....................................................... 58
Hình 4.15: Các lỗi thường gặp ........................................................................ 60
Hình 4.16: Màn hình hiển thị các lỗi của thửa đất .......................................... 60
Hình 4.17: Các thửa đất sau khi được sửa lỗi ................................................. 61
Hình 4.18: Tạo bảng chắp phân mảnh bản đồ ................................................ 61
Hình 4.19: Thửa đất sau khi được tạo tâm thửa .............................................. 62
Hình 4.20: Gán thông tin thửa đất................................................................... 63
Hình 4.21: Sửa bảng nhãn thửa ....................................................................... 64
Hình 4.22: Vẽ nhãn thửa trên famis ................................................................ 65
Hình 4.23: Tờ bản đồ sau khi được biên tập hoàn chỉnh ................................ 66


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x