Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Sông Cầu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp0

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN VĂN NAM
TÊN ĐỀ TÀI:

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN SÔNG CẦU, HUYỆN ĐỒNG
HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa


: Quản lí tài nguyên

Khóa học

: 2011 – 2015

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN VĂN NAM
TÊN ĐỀ TÀI:

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT TẠI THỊ TRẤN SÔNG CẦU, HUYỆN ĐỒNG
HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp

: K44 – ĐCMT

Khoa

: Quản lí tài nguyên

Khóa học

: 2011 – 2015Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Nguyễn Thị Lợi

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Đƣợc sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm Khoa
Quản Lý Tài nguyên, Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên. Sau khi hoàn
thành khóa học ở trƣờng, em đã tiến hành thực tập tốt nghiệp tại UBND thị
trấn Sông Cầu , Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên với đề tài:
“Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn
Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015”.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt nghiệp
của em đã hoàn thành. Vậy em xin chân thành bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới :
Cô giáo – TS. Nguyễn Thị Lợi, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ
em hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Ban lãnh đạo, tất cả các anh, chị, cô, chú cán bộ nhân viên trong UBND
thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã tạo điều kiện, quan
tâm em trong suốt quá trình thực tập để em có thể thực hiện tốt bài báo cáo thực tập
tốt nghiệp.
Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho
em học tập và trau dồi kiến thức đã học vào thực tế.

Thái Nguyên, ngày

tháng năm 2016

Sinh viên thực hiện

Trần Văn Nam


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 của thị trấn Sông Cầu ................ 37
Bảng 4.2 Kết quả cấp GCNSD đất nông nghiệp giai đoạn 20113-2015 ........ 39
Bảng 4.3 Kết quả cấp GCNQSD đất ở giai đoạn 2013- 2015 ........................ 41
Bảng 4.4 Kết quả cấp GCNQSD đất của thị trấn Sông Cầu
giai đoạn 2013 – 2015 ....................................................................................... 42
Bảng 4.5 Kết quả cấp GCNQSD đất của thị trấn Sông Cầu năm 2013 .......... 43
Bảng 4.6 Kết quả cấp GCNQSD đất của thị trấn Sông Cầu năm 2014 .......... 44
Bảng 4.7 Kết quả cấp GCNQSD đất của thị trấn Sông Cầu năm 2015 .......... 45
Bảng 4.8 Tổng hợp những trƣờng hợp chƣa đƣợc cấp GCNQSD đất nông
nghiệp thị trấn Sông Cầu giai đoạn 2013 – 2015 ............................................ 46
Bảng 4.9 Tổng hợp những trƣờng hợp chƣa đƣợc cấp GCNQSD đất ở giai
đoạn 2013 – 2015 ............................................................................................ 47


iii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BĐĐC

Bản đồ địa chính

CP

Chính phủ

CT – TTg

Chỉ thị thủ tƣớng

CV

Công văn

DT

Diện tích

DVT

Đơn vị tính

GCN

Giấy chứng nhận

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

GDTX

Giáo dục thƣờng xuyên

KH-PTNMT

Kế hoạch – Phòng tài nguyên môi
trƣờngNghị định

NQ

Nghị quyết

Th.S

Thạc sĩ

THCS

Trung học cơ sở

TN&MT

Tài Nguyên và Môi Trƣờng

TT

Thông tƣ

TW

Trung ƣơng

UBND

Uỷ ban nhân dân

STT

Số thứ tự

VPĐKQSD

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng


iv

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
1.2. Mục đích ..................................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu ....................................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học. ..................................... 3
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1.Cở sở khoa học của đề tài ........................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài ........................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở pháp lý của đề tài .......................................................................... 7
2.2.Khái quát những vấn đề liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất ............................................................................................. 9
2.2.1. Các khái niệm liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .. 9
2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất ........................................... 11
2.2.3. Các quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .... 14
2.2.4. Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .............................. 25
2.3. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cả nƣớc
và ở Thái Nguyên ............................................................................................ 25
2.3.1. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cả nƣớc .......... 25
2.3.2. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Thái Nguyên .... 26
2.3.3. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất huyện Đồng Hỷ ....... 26
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ................................................................................................ 28
3.1 Đối tƣợng , phạm vi nghiên cứu ............................................................... 28
3.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu............................................................................ 28


v

3.1.2 Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 28
3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................. 28
3.2.1 Địa điểm nghiên cứu .............................................................................. 28
3.2.2 Thời gian nghiên cứu. ............................................................................ 28
3.2.3 Nội dung nghiên cứu thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ,
tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................. 28
3.2.4. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................... 29
3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 30
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................. 31
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thị trấn Sông Cầu ....................... 31
4.1.1 Điều kiện tự nhiên .................................................................................. 31
4.1.2 Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội..................................................... 32
4.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thị Trấn Sông Cầu .............. 34
4.2.1 Tình hình quản lý đất đai ....................................................................... 34
4.2.2 Tình hình sử dụng đất ............................................................................ 36
4.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất tại thị trấn Sông Cầu giai đoạn 2013- 2015 38
4.3.1 Đánh giá tình hình cấp GCNSD đất theo loại đất .................................. 38
4.3.2 Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất theo thời gian............................ 42
4.3.3. Tổng hợp các trƣờng hợp chƣa đƣợc cấp GCNQSD đất thị trấn Sông
Cầu giai đoạn 2013 – 2015............................................................................. 45
4.4 Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục nhằm đẩy mạnh công
tác cấp GCNQSD đất thị trấn Sông Cầu trong thời gian tới ........................... 47
4.4.1 Thuận lợi ................................................................................................ 48
4.4.2. Khó khăn ............................................................................................... 48
4.4.3 Một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác đăng ký,cấp GCNQSD đất
trên địa bàn thị trấn Sông Cầu- huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên .............. 49


vi

PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 51
5.1. Kết luận .................................................................................................... 51
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 53


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là sản phẩm tự nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tƣ
liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng
sống, cung cấp nguồn nguyên vật liệu và khoáng sản, là không gian của sự
sống đồng thời bảo tồn sự sống. Đất đai là địa bàn phân bố dân cƣ, xây dựng
các công trình văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng.
Trong nhiều thế hệ, cha ông ta đã có công gây dựng đất nƣớc bằng mồ
hôi và xƣơng máu để có đƣợc vốn đất đai nhƣ ngày hôm nay. Để tiếp tục sự
nghiệp khai thác và bảo vệ tốt hơn có hiệu quả hơn, Đảng và nhà nƣớc ta đã
ban hành văn bản luật phục vụ công tác quản lý có hiệu quả.
Hiến pháp nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam năm 1992 đã nêu rõ: “
Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nƣớc thống nhất quản lý theo quy hoạch, kế
hoạch và pháp luật đảm bảo sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích và hiệu quả”.
Hiện nay nhu cầu sử dụng đất đai ngày càng nhiều do dân số tăng, kinh
tế phát triển, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc đang
diễn ra mạnh mẽ mà đất đai thì có hạn về diện tích. Chính những điều này làm
cho việc phân bổ đất đai vào các mục đích khác nhau trở nên khó khăn, các
quan hệ đất đai càng thay đổi với tốc độ chóng mặt ngày càng phức tạp.
Để khắc phục tình trạng trên thì công tác cấp GCNQSD đất có vai trò
hết sức quan trọng, nhằm thiết lập mối quan hệ giữa nhà nƣớc với ngƣời sử
dụng đất trên cơ sở đó Nhà nƣớc nắm chắc và quản chặt toàn bộ đất đai theo
pháp luật. Từ đó chế độ sở hữu toàn đân đối với đất đai, quyền và lợi ích hợp
pháp của ngƣời sử đất đƣợc bảo vệ và phát huy, đảm bảo đất đai đƣợc sử
dụng đầy đủ, hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả. Mặt khác, nó còn tạo điều kiện thuận
lợi cho ngƣời sử dụng đất ổn định lâu dài đạt hiệu quả kinh tế cao nhất, điều


2

đó góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội, ngƣời dân yên tâm sản xuất đầu
tƣ, tạo niềm tin cho nhân dân vào Đảng và Nhà nƣớc ta.
Trên thực tế hiện nay thì công tác cấp GCN ở một số địa phƣơng diễn ra
rất chậm, hiệu quả công việc chƣa cao, tình trạng quản lý lỏng lẻo, tài liệu chƣa
chuẩn xác, việc chuyển nhƣợng cho thuê đất diễn ra ngầm chƣa thông qua cơ
quan Nhà nƣớc, tình trạng lấn chiếm, tranh chấp đất đai vẫn còn xẩy ra nhiều.
Nhận thức đƣợc vai trò, tầm quan trọng của vấn đề, đồng thời để khắc
phục những tồn tại trên thì việc làm cần thiết là thực hiện tốt công tác cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quy chủ cho các thửa đất để quản lý và
sử dụng đất đai có hiệu quả và đúng theo pháp luật. Đƣợc sự hƣớng dẫn của
Cô giáo – TS. Nguyễn Thị Lợi – Khoa Quản lý tài nguyên –Trƣờng Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Đánh giá công
tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thị trấn Sông Cầu, huyện
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015”.
1.2. Mục đích
- Đánh giá kết quả công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn thị trấn Sông
Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.
- Xác định những thuận lợi và khó khăn trong công tác và đề xuất giải
pháp làm tăng tiến độ công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn thị trấn Sông
Cầu, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thai Nguyên.
1.3. Yêu cầu
- Nắm đƣợc các quy định của công tác cấp GCNQSD đất.
- Tìm hiểu những thuận lợi, khó khăn của thị trấn Sông Cầu trong công
tác cấp GCNQSD đất.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×