Tải bản đầy đủ

BH040105 thiet lap CTPT tu bai toan dot chay 1508988482625

Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

If you want to shine tomorrow, you need to sparkle today!
(Thầy Phạm Thắng)

www.lize.vn
Hệ thống ôn thi Trung học Phổ thông Quốc Gia

CÁCH THIẾT LẬP CTPT CỦA HCHC
(Dựa vào sản phẩm phản ứng đốt cháy)

(1 mol) CxHyOzNt

Đầu bài:

mA

(1)


nA

Phản ứng:

Mặt khác:

MA

x =

=

nCO2
nA

+ O2
=

nCO2
x

x CO2

mCO2

=

y =

44x

=

2nH2O =
y

2nH2O
nA

MA = 12.x + y + 16z + 14tTài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

+

y/2 H2O
mH2O
9y

+

=

2nN2
t

t =

t/2 N2
mN2
14t

(1)

2nN2
nA

Suy ra z

1


Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

CÁCH THIẾT LẬP CTPT CỦA HCHC
(Dựa vào sản phẩm phản ứng đốt cháy)

 Xử lý số số liệu trong bài toán đốt cháy HCHC

PTTQ:

HCHC

+ O2

+ CuO

Sản phẩm cháy

 Mỗi HCHC khác nhau, cháy sẽ sinh ra các SPC khác nhau
t0

CxHy

CO2 + H2O

t0

CxHyOz

CO2 + H2O

t0

CxHyOzNt

t0

CxHyClz

+

N2

CO2 + H2O

+

N2 + Na2CO3

CO2 + H2O

t0

CxHyOzNtNak

CO2 + H2O

+

HCl

CÁCH THIẾT LẬP CTPT CỦA HCHC
(Dựa vào sản phẩm phản ứng đốt cháy)

 Xử lý số số liệu trong bài toán đốt cháy HCHC

* Lưu ý

PTTQ:

HCHC

+ O2

+ CuO

Sản phẩm cháy ( CO2 + H2O)

 (CO2 + H2O) thường được dẫn qua các bình hấp thụ chúng:

 Bình đựng

CaCl2 (khan),

CuSO4 (khan),
H2SO4 đặc

P2O5

 Bình đựng dung dịch kiềm
 Bình đựng P trắng

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

Hấp thụ H2O
(mbình tăng = mH2O)

NaOH, KOH

Ca(OH)2, Ba(OH)2

Hấp thụ CO2
(mbình tăng = mCO2)

Hấp thụ O2 (mbình tăng = mO2)

2


Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

CÁCH THIẾT LẬP CTPT CỦA HCHC
(Dựa vào sản phẩm phản ứng đốt cháy)

 Xử lý số số liệu trong bài toán đốt cháy HCHC

* Lưu ý

PTTQ:

+ O2

HCHC

+ CuO

Sản phẩm cháy ( CO2 + H2O)

(CO2 + H2O) được dẫn qua bình đựng dung dịch kiềm:

 Nếu kiềm dư:

(Ca(OH)2 ; Ba(OH)2

Chỉ tạo muối trung hòa (CO )

n CO2 = n CO23

= nkết tủa

(Chắc chắn mdd kiềm giảm)

Tạo 2 muối (HCO + CO )

 Nếu kiềm không dư:

n CO2 = n CO2-  2n HCO- (Bảo toàn C)
3
3

CÁCH THIẾT LẬP CTPT CỦA HCHC
(Dựa vào sản phẩm phản ứng đốt cháy)

 Xử lý số số liệu trong bài toán đốt cháy HCHC

* Lưu ý

PTTQ:

HCHC

+ O2

+ CuO

Sản phẩm cháy ( CO2 + H2O)

(CO2 + H2O) được dẫn qua bình đựng dung dịch kiềm:

mbình đựng dd kiềm tăng
m dd sau phản ứng tăng

m dd sau phản ứng giảm

= (mCO2 + mH2O)

=

=

Phần làm tăng – phần làm giảm

(mCO2 + mH2O)

(m kết

tủa)

Phần làm giảm – phần làm tăng
(m kết

tủa)

(mCO2 + mH2O)

 Áp dụng ĐLBT khối lượng + BT nguyên tố để giải.

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

3


Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

VD: Đốt cháy hoàn toàn 0,3 gam HCHC A, rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy
lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng Ca(OH)2 thấy khối lượng
các bình tăng lần lượt là 0,18 gam và 0,22 gam, đồng thời có 112ml N2
thoát ra (đktc). Biết tỉ khối của A so H2 là 30. Hãy xác định CTPT của A?

Giải:

VD: Đốt cháy hoàn toàn 0,025mol HCHC X cần dùng 1,12l O2 (đktc). Dẫn
toàn bộ sản phẩm cháy thu được lần lượt qua B1 đựng P2O5 (khan) và B2
chứa Ca(OH)2 dư, thấy B1 tăng 0,9g, B2 tăng 2,2g. CTPT của X là?
A. C2H4O
B. C2H4O2
C. C3H6O
D. C3H6O2

Giải:

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

4


Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

VD: Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol HCHC A, toàn bộ sản phẩm cháy sinh ra
được hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư. Sau phản ứng thu được
4g kết tủa và khối lượng bình tăng 2,48g. CTPT của A là?
A. C5H10
B. C4H8
C. C4H8O2
D. C4H8Oz

Giải:

VD: Đốt cháy hoàn toàn 4,64g HCHC A (chất khí ở đk thường), toàn bộ SPC
hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được
39,4g kết tủa và khối lượng phần dung dịch giảm 19,912g. CTPT của A là?
A. CH4
B. C2H4
C. C3H4
D. C4H10

Giải:

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

5


Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

VD: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol HCHC A (chỉ chứa C, H), toàn bộ SPC sinh
ra được hấp thụ vào bình đựng 0,25 mol Ca(OH)2, thu được 10g kết tủa và
khối lượng dung dịch kiềm tăng 14,8g. CTPT của A là?
A. CH4
B. C2H4
C. C3H4
D. C4H10

Giải:

VD: Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol HCHC A (chỉ chứa C, H), toàn bộ SPC sinh
ra được hấp thụ vào bình đựng 0,25 mol Ca(OH)2, thu được 10g kết tủa và
khối lượng dung dịch kiềm tăng 14,8g. CTPT của A là?
A. CH4
B. C2H4
C. C3H4
D. C4H10

Giải:

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

6


Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

t0

VD: Trộn 400ml hơi của HCHC A (C, H, O) + 2l O2
SPC thu được lần
lượt dẫn qua bình CaCl2 khan, thể tích giảm 1,6l, qua bình chứa NaOH dư,
thể tích giảm tiếp 1,2l, còn lại 400ml O2 dư thoát ra. Xác định CTPT của A?

Giải:

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×