Tải bản đầy đủ

BH040107 dem nhanh so dong phan 1510219844856

Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

If you want to shine tomorrow, you need to sparkle today!
(Thầy Phạm Thắng)

www.lize.vn
Hệ thống ôn thi Trung học Phổ thông Quốc Gia

KHÁI NIỆM & CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ BẤT BÃO HÒA K
 Khái niệm:

(Đặc trưng cho mức độ chưa no của HCHC)

 Công thức tính

 Dựa vào CTPT:

k=


 Lưu ý

2S4 + S3 - S1 + 2
2
k nguyên

S4 : Số NT có HT 4 (C)
S3 : Số NT có HT 3 (N)
S1 : Số NT có HT 1 (H, halogen)
S2 : Số NT có HT 2 (O)
(S2 K0 ảnh hưởng tới k)

k≥0
 Dựa vào CTCT:

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

k = Σ số LK π + Σ số vòng
kPhân tử = kphần gốc + knhóm chức

1


Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

KHÁI NIỆM & CÔNG THỨC TÍNH ĐỘ BẤT BÃO HÒA K
 Khái niệm:

(Đặc trưng cho mức độ chưa no của HCHC)

 Công thức tính

 Dựa vào CTPT:

k=

2S4 + S3 - S1 + 2
2S4 : Số NT có HT 4 (C)
S3 : Số NT có HT 3 (N)
S1 : Số NT có HT 1 (H, halogen)
S2 : Số NT có HT 2 (O)
(S2 K0 ảnh hưởng tới k)

 Nếu HCHC có CTTQ: CxHyOzNtXv (X là Halogen)

k
 Ứng dụng:

(2 x  2)  t  ( y  v)
2
(Xác định số đồng phân của HCHC)

XÁC ĐỊNH ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CỦA HCHC DỰA VÀO K
( Từ CTPT

Tìm được k

Đặc điểm cấu tạo)

Giá trị k

Σ số LK π + Σ số vòng

Đặc điểm HCHC

k=0

0 + 0

no, mạch hở, chỉ có LK đơn

1 + 0

K0 no, có 1 nối đôi, mạch hở

k=1

k=2

k=4

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

0 + 1

1 vòng no (Xiclo)

1 + 1

1 nối đôi, 1 vòng no

2 + 0

2 nối đôi, mạch hở
1 nối ba, mạch hở

0 + 2

2 vòng no

3 + 1

3 nối đôi, 1 vòng

2


Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

XÂY DỰNG CTTQ CỦA HCHC DỰA VÀO K
Xét HCHC A (C, H) (CxHy hay CnH2n + 2 – 2k)
CnH2n + 2 ( n≥ 1), Ankan

k=0

CnH2n ( n≥ 2), Anken

k=1

CnH2n ( n≥ 3), xicloankan

CnH2n + 2 - 2k

CnH2n - 2 ( n≥ 2), Ankin
k=2

CnH2n - 2 ( n≥ 3), Akađien
CnH2n - 6 ( n≥ 6), Aren

k=4

XÂY DỰNG CTTQ CỦA HCHC DỰA VÀO K
 Xét HCHC A (C, H, O) (CxHy Oz hay CnH2n + 2 – 2kOz )
Ancol no, đơn chức, mạch hở (n ≥ 1)
k = 0 CnH2n+2O

Ete no, đơn, hở (n ≥ 2)

Ancol K0 no (1 π ), đơn, hở (n≥3)

(z = 1)

Ete K0 no (1 π ), đơn, hở (n≥3)
k=1

CnH2nO

Anđehit no, đơn, hở (n ≥ 1)
Xeton no, đơn, hở (n ≥ 3)

(z = 2)

k=1

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

CnH2nO2

Axit no, đơn chức, mạch hở (n ≥ 1)

3


Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

CÁC BƯỚC ĐẾM NHANH SỐ ĐỒNG PHÂN CỦA HCHC
(gồm 4 bước chính)
 Bước 1:

Tính k từ CTPT

đặc điểm mạch C và loại nhóm chức
(kPhân tử = kphần gốc + knhóm chức)

 Bước 2:

Xây dựng mạch C (mạch thẳng, nhánh, vòng)

 Bước 3:

Lấy trục đối xứng ứng với mỗi mạch C đã xây dựng

 Bước 4:

Đánh dấu vị trí nhóm chức ở 1 phía của trục đối xứng

 Lưu ý: Để tránh đếm thiếu, thừa số đồng phần cần:
 Phân loại tốt các dạng đồng phân của HCHC
 Lấy chính xác trục đối xứng với mỗi mạch C

VD: Cho HCHC A có CTPT C5H12. Hãy xác định đặc điểm
cấu tạo và số đồng phân có thể có của A?

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

4


Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

VD: Cho HCHC A có CTPT C5H12O. Hãy xác định đặc điểm
cấu tạo và số đồng phân có thể có của A?

VD: Cho HCHC A mạch hở có CTPT C4H7Br. Hãy xác định
đặc điểm cấu tạo và số đồng phân có thể có của A?

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

5


Hệ thống ôn thi THPT Quốc Gia

www.lize.vn

VD: Cho HCHC A có CTPT C7H80. Hãy xác định đặc điểm
cấu tạo và số đồng phân có thể có của A?

Tài liệu kèm theo bài giảng trên lize.vn

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×