Tải bản đầy đủ

đề thi tin 10 LT HK1 có đáp án 474

SỞ GD&ĐT KIÊN GIANG
TRƯỜNG THPT VĨNH BÌNH BẮC

(THI HỌC KÌ I)

THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN TIN HỌC – 10
Thời gian làm bài: 45 Phút

Họ tên :...................................................... lớp : ...............

4 7 4

Mã đề 474

Câu 1: Tìm câu sai trong các câu sau:
A. Hệ điều hành tổ chức quản lí hệ thống tệp trên mạng máy tính .
B. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm
bảo tương tác giữa người dùng với máy tính .
C. Hệ điều hành được lưu trữ trên bộ nhớ ngoài
D. Hệ điều hành được nhà sản xuất cà đặt khi chế tạo máy tính

Câu 2: Hãy chọn phương án đúng nhất. Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được
lưu trữ ở đâu
A. Trong CPU ( bộ xử lý trung tâm )
B. Trong RAM
C. Trong ROM
D. Trên bộ nhớ ngoài
Câu 3: Hãy chọn phương án đúng : Trong tin học sơ đồ khối là
A. Sơ đồ mô tả thuật toán
B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao
C. Sơ đồ thiết kế vi điện tử
D. Sơ đồ về cấu trúc máy tính
Câu 4: Thông tin là gì
A. Hình ảnh, âm thanh
B. Hiểu biết của con người về một thực thể, sự vật, khái niệm, hiện tượng nào đó
C. Các văn bản và số liệu
D. Văn bản, Hình ảnh, Âm thanh
Câu 5: Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong tin học, thư mục là một
A. phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp (tập tin) .
B. tệp đặc biệt không có phần mở rộng
C. mục lục để tra cứu thông tin
D. tập hợp các tệp và thư mục con
Câu 6: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Byte là:
A. một đơn vị quy ước theo truyền thống để đo lượng thông tin
B. số lượng bit đủ để mã hóa được một chữ cái trong bảng chữ cái Tiếng Anh
C. lượng thông tin 16 bit
D. một đơn vị đo dung lượng bộ nhớ của máy tính
Câu 7: Hãy chọn phương án ghép hợp lí nhất . Hợp ngữ là ngôn ngữ
A. sử dụng một số từ để thực hiện các lệnh trên thanh ghi. Để thực hiện được cần dịch ra ngôn
ngữ máy
B. không viết bằng mã nhị phân, được thiết kế cho một số loại máy có thể hiểu và thực hiện trực
tiếp các câu lệnh dưới dạng kí tự
C. mà máy tính có thể thực hiện được trực tiếp không cần dịch
D. mà các lệnh không viết trực tiếp bằng mã nhị phân
Câu 8: Ngôn ngữ máy là gì ?
A. là ngôn ngữ duy nhất mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được
B. là bất cứ ngôn ngữ lập trình nào mà có thể mô tả thuật toán để giao cho máy tính thực hiện
1


C. là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại


máy
D. Cả 3 câu đều đúng
Câu 9: Dãy bit nào dưới đây là biểu diễn nhị phân của số “ 31 “ trong hệ thập phân?
A. 1010010
B. 1101010
C. 1100110
D. 0011111
Câu 10: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau
A. Dữ liệu là thông tin đã được đưa vào trong máy tính
B. 8 bytes = 1 bit
C. Đĩa cứng là bộ nhớ trong .
D. CPU là vùng nhớ đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi .
Câu 11: Hãy chọn phương án ghép đúng : mã hóa thông tin thành dữ liệu là quá trình
A. Chuyển thông tin bên ngoài thành thông tin bên trong máy tính
B. Chuyển thông tin về dạng mã ASCII
C. Chuyển thông tin về dạng mà máy tính có thể xử lí được
D. Thay đổi hình thức biểu diễn để người khác không hiểu được
Câu 12: Hãy chọn câu đúng . Hệ điều hành là :
A. Phần mềm hệ thống
B. Phần mềm văn phòng
C. Phần mềm ứng dụng
D. Cả 2 câu a, b đều đúng
Câu 13: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Số kí tự chuẩn của bộ mã ASCII là:
A. 128
B. 255
C. 512
D. 256
Câu 14: Chọn phát biểu đúng trong các câu sau
A. Đĩa mềm là bộ nhớ trong
B. Dữ liệu là thông tin .
C. Một byte có 8 bits .
D. RAM là bộ nhớ ngoài.
Câu 15: Thiết bị nào là thiết bị ra
A. Máy quét
B. Bàn phím
C. Webcam
D. Máy in
Câu 16: Thiết bị nào là thiết bị vào
A. Webcam
B. Máy in
C. Máy chiếu
D. Màn hình
Câu 17: Mùi vị là thông tin
A. Dang phi số
B. Dạng số
C. Chưa có khả năng thu thập, lưu trữ và xử lý được
D. Vừa là dạng số vừa là dạng phi số
Câu 18: Trong các hệ đếm dưới đây, hệ đếm nào được dùng trong Tin học
A. hệ đếm cơ số nhị phân
B. hệ đếm cơ số 16
C. hệ đếm cơ số thập phân
D. Cả các câu đều đúng
Câu 19: Hệ điều hành nào dưới đây không phải là hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng?
A. MS-DOS
B. Linux
C. Windows 2000
D. UNIX
Câu 20: Hãy chọn phương án đúng nhất . Các bước tiến hành để giải bài toán trên máy tính
theo thứ tự là
A. Xác định bài toán; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Viết tài liệu; Viết chương trình; Hiệu
chỉnh
B. Xác định bài toán; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Viết chương trình; Hiệu chỉnh; Viết tài
liệu
C. Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán ; Xác định bài toán; Viết chương trình ; Hiệu chỉnh; Viết tài
liệu
D. Xác định bài toán ; Viết chương trình; Lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán; Hiệu chỉnh; Viết tài
liệu
Câu 21: Phát biểu nào sau đây là không chính xác?
2


A. Giá thành máy tính ngày càng tăng
B. Dung lượng đĩa cứng ngày càng tăng
C. Dung lượng bộ nhớ ngày càng tăng
D. Tốc độ máy tính ngày càng tăng
Câu 22: Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là không hợp
lệ :
A. bai8pas
B. lop?cao.a
C. bangdiem.xls
D. onthitotnghiep.doc
Câu 23: Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào
A. Động cơ hơi nước
B. Máy tính điện tử
C. Máy phát điện
D. Máy điện thoại
Câu 24: Sách giáo khoa thường chứa thông tin dưới dạng
A. âm thanh
B. Cả các câu đều đúng
C. hình ảnh
D. văn bản
Câu 25: Hãy chọn câu đúng . Hệ điều hành là:
A. Phần mềm hệ thống
B. Phần mềm công cụ
C. Phần mềm ứng dụng
D. bPhần mềm tiện ích
Câu 26: Đối với hệ điều hành Windows, tên tệp nào trong các tên tệp sau đây là hợp lệ :
A. bai8:\pas
B. onthi?nghiep.doc
C. Bia giao an.doc
D. bangdiem*xls
Câu 27: Hãy chọn phương án đúng . Trong tin học, tệp (tập tin) là khái niệm chỉ
A. một đơn vị lưu trữ thông tin trên bộ nhớ ngoài
B. một văn bản
C. một trang web
D. một gói tin
Câu 28: Hãy chọn phương án đúng nhất . Một chương trình là:
A. một diễn tả thuật toán được viết trong một ngôn ngữ lập trình
B. một dãy các lệnh chỉ dẫn cho máy tính tìm được Output từ Input
C. một bản chỉ dẫn ( ra lệnh ) cho máy tính giải quyết một bài toán
D. sản phẩm của việc diễn tả một thuật toán bằng một ngôn ngữ mà máy tính có thể thực hiện
được
Câu 29: Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?
A. USB
B. Đĩa mềm
C. Bộ nhớ ngoài
D. Bộ nhớ trong
Câu 30: Chọn câu đúng
A. 1KB = 1024MB
B. 1MB = 1024KB
C. 1Bit= 1024B
D. 1B = 1024 Bit
Câu 31: Tron g hệ điều hành WINDOWS , tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự :
A. 12 kí tự
B. 255 kí tự
C. 256 kí tự
D. 11 kí tự
Câu 32: Phát biểu nào sau đây là phù hợp nhất về khái niệm bit?
A. Đơn vị đo khối lượng kiến thức
B. Chính chữ số 1
C. Đơn vị đo lượng thông tin
D. Một số có 1 chữ số
Câu 33: Phát biểu nào sau đây là hợp lí nhất về RAM?
A. dùng để lưu trữ dữ liệu và chương trình trong thời gian máy làm việc
B. Cả 3 câu đều sai
C. dùng để lưu trữ chương trình trong thời gian máy làm việc
D. dùng để lưu trữ dữ liệu lâu dài
Câu 34: Hãy chọn phương án đúng. Hệ điều hành là
A. phần mềm hệ thống
B. phần mềm văn phòng
C. phần mềm ứng dụng
D. Phần mềm dạy học
Câu 35: Trong hệ điều hành MS DOS , tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự :
A. 12 kí tự
B. 11 kí tự
C. 255 kí tự
D. 256 kí tự
Câu 36: 1 byte bằng bao nhiêu bit?
A. 16 bit
B. 8 bit
C. 10 bit
D. 2 bit
3


Câu 37: Hãy chọn phương án ghép đúng : 1 KB bằng
A. Cả A và B đều sai
B. 210 bit
C. 1024 byte
Câu 38: Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của Hệ điều hành dưới đây:
A. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên mạng INTERNET
B. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và hệ thống (máy tính)
C. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác
D. Tổ chức quản lý và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính
Câu 39: Thuật toán giải pt bậc nhất
1. Nhập a, b
2. Nếu a=0 thì xuống bước 3
3. Nếu b<>0 thì PT Vơ nghiệm
4. Nếu a<>0 thì PT có nghiệm x=-b/a
5. Nếu b=0 thì PT Vơ số nghiệm
Hãy sắp xếp để được thuật toán đúng
A. 1, 2, 3, 5, 4
B. 1, 2, 3, 4, 5
C. 1,4 ,2, 3, 5
D. 1, 3, 2, 4, 5
Câu 40: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng nhất về ngôn ngữ bậc cao ?
A. là loại ngôn ngữ có thể mô tả được mọi thuật toán
B. là loại ngôn ngữ mô tả thuật toán dưới dạng văn bản theo những quy ước nào đó và hoàn toàn
không phụ thuộc vào các máy tính cụ thể
C. là loại ngôn ngữ mà máy tính không thực hiện trực tiếp được . Trước khi thực hiện phải dịch
ra ngôn ngữ máy
D. là ngôn ngữ gần với ngôn ngữ tự nhiên, có tính độc lập cao và không phụ thuộc vào các loại
máy.
------ HẾT ------

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×