Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 10, tỷ lệ 1:2000 tại xã Huống Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------------

TRẦN TRỌNG NAM

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC
ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 10 TỶ LỆ 1:2000
XÃ HUỐNG THƢỢNG – HUYỆN ĐỒNG HỶ – TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa


: Quản lý tài nguyên

Khóa

: 2012 – 2016

THÁI NGUYÊN - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------------

TRẦN TRỌNG NAM

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC
ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 10 TỶ LỆ 1:2000 XÃ
HUỐNG THƢỢNG – HUYỆN ĐỒNG HỶ – TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp

: K 44 – ĐCMT – N01

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khóa

: 2012 – 2016Giảng viên hƣớng dẫn

: Th.S Trƣơng Thành Nam

THÁI NGUYÊN - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường, bản thân
em đã được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản
lý Tài nguyên, cũng như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường,
các Phòng ban và phòng Đào tạo của Trường Đại học Nông lâm.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt
nghiệp của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, cô trong khoa Quản
lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và
hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn
luyện tại trường, trong thời gian vừa qua các thầy, cô khoa Quản lý Tài
nguyên đã tạo điều kiện cho em được trải nghiệm thực tế về công việc và
ngành nghề mà mình đang học tại Công ty Cổ Phần Trắc Địa Địa Chính Và
Xây Dựng Thăng Long.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – Th.S Trương Thành Nam đã
trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Nhân đây em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty Thăng Long,
các chú, các anh trong công ty đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo cho em trong thời
gian thực tập.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên,
khuyến khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 13 tháng 05 năm 2016
Sinh viên
Trần Trọng Nam


ii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ......................................14
Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất xã Huống Thượng năm 2014 ..............................33
Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính ..........37
Bảng 4.3 Số lần đo quy định .....................................................................................38
Bảng 4.4 Các hạn sai khi đo góc (quy định chung cho các máy đo có độchính xác đo
góc từ 1 - 5 giây) không lớn hơn giá trị quy định ....................................38
Bảng 4.5 Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản chung của lưới khống chế đo vẽ........................38
Bảng 4.6: Số liệu điểm gốc .......................................................................................40


iii

DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ...................................13
Hình 2.2: Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis .....................24
Hình 4.1: Sơ đồ lưới kinh vĩ I ...................................................................................42
Hình 4.2: Kết quả đo vẽ một số điểm chi tiết ...........................................................43
Hình 4.3: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử .....................................................44
Hình 4.4: Cấu trúc file dữ liệu có đuôi .sl .................................................................45
Hình 4.5: Chương trình chuyển dạng số liệu GTS220 V2.2 .....................................45
Hình 4.6: File số liệu có đuôi .dat .............................................................................46
Hình 4.7: Chương trình tính tọa độ và độ cao điểm chi tiết......................................46
Hình 4.8: Chọn ổ chứa file số liệu .dxf .....................................................................47
Hình 4.9: Triển điểm chi tiết lên bản vẽ ...................................................................47
Hình 4.10: Một góc tờ bản đồ trong quá trình nối thửa ...........................................48
Hình 4.11: Các thửa đất sau khi được sửa lỗi ...........................................................51
Hình 4.12. Phân mảnh bản đồ ...................................................................................51
Hình 4.13: Thửa đất sau khi được tạo tâm thửa. .......................................................52
Hình 4.14: Đánh số thửa ...........................................................................................52
Hình 4.15: Gán thông tin thửa đất .............................................................................53
Hình 4.16 : Vẽ nhãn thửa ..........................................................................................54
Hình 4.17: Sửa bảng nhãn thửa .................................................................................54
Hình 4.18: Tạo khung bản đồ. ...................................................................................55
Hình 4.19: Mảnh bản đồ sau khi được biên tập hoàn chỉnh. ....................................55


iv

DANH MỤC VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Nguyên nghĩa

CSDL

Cơ sở dữ liệu

BTNMT

Bộ Tài nguyên & Môi trường

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

TT

Thông tưQuyết định

UTM

Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000

BĐĐC

Bản đồ địa chính


v

MỤC LỤC
Phần 1. MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1
1.2. Mục đích của đề tài ..............................................................................................2
1.3. Yêu cầu.................................................................................................................2
1.4. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................3
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................4
2.1. Bản đồ địa chính...................................................................................................4
2.1.1. Khái niệm ..........................................................................................................4
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và Nội dung bản đồ địa chính..............................................5
2.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ................................................................8
2.1.4. Lưới chiếu Gauss – Kruger ...............................................................................8
2.1.5. Phép chiếu UTM ...............................................................................................9
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính ..................................10
2.2. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay .....................................12
2.2.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ...........................12
2.2.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc ......................................12
2.3. Thành lập lưới khống chế trắc địa ......................................................................13
2.3.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính ..................................................................13
2.3.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ .....................14
2.3.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ.....................................................................15
2.4. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ .........................................................................15
2.4.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu ..............................................................................15
2.4.2. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ...................16
2.5. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ...............19
2.5.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ......................................................19
2.5.2. Phần mềm famis ..............................................................................................20
2.6. Giới thiệu sơ lược về máy toàn đạc điện tử .......................................................25
2.6.1. Đặc điểm và chức năng của máy toàn đạc điện tử ..........................................25
2.6.2. Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vi..........................................................25


vi

2.6.3. Đo vẽ chi tiết bằng máy toàn đạc điện tử ........................................................25
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....26
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................26
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................26
3.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................26
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Huống Thượng ............................26
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ ......................................................................26
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính xã từ số liệu đo chi tiết .............................27
3.4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................27
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN ..........................................29
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Huống Thượng ................................29
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................29
4.1.2. Tài nguyên thiên nhiên ....................................................................................30
4.1.3. Điều kiện kinh tế- xã hội .................................................................................30
4.1.4. Tình hình quản lý đất đai của xã .....................................................................33
4.2. Công tác thành lập lưới khống chế đo vẽ xã Huống Thượng ............................35
4.2.1. Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu ...................................................................35
4.2.2. Bố trí và đo vẽ đường chuyền kinh vĩ .............................................................39
4.2.3. Bình sai lưới kinh vĩ ........................................................................................39
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation và Famis ........43
4.3.1. Đo vẽ chi tiết ...................................................................................................43
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS,Emap và Microstation thành lập bản đồ địa chính.44
4.3.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu ................................................................56
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................57
5.1. Kết luận ..............................................................................................................57
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................57
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên; là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá
của mỗi quốc gia. Đất đai là cội nguồn của mọi hoạt động sống; đặc biệt là hoạt
động sống của con người; nếu không có đất sẽ không có sản xuất và không có sự
tồn tại của con người. Không những thế trong sự nghiệp của mỗi quốc gia trên thế
giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đất luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng; đất
là nguồn đầu vào của nhiều ngành kinh tế khác nhau; là tư liệu sản xuất của ngành
nông nghiệp. Song sự phân bố đất đai lại rất khác nhau dẫn đến nảy sinh các mối quan
hệ về đất đai cũng rất phức tạp, vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý đất đai một cách
có hiệu quả để góp phần giải quyết tốt các quan hệ đất đai thúc đẩy sự phát triển nền
kinh tế đất nước.
Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những công việc chính của công tác quản lý
Nhà nước về đất đai, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để quản lý đất đai
một cách chặt chẽ theo một hệ thống tư liệu mang tính khoa học và kỹ thuật cao, cần
thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quy và hồ sơ địa chính hoàn chỉnh theo quy
định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Hiện nay dưới những hoạt động của con người và những thay đổi của tự
nhiên làm cho đất đai có những biến đổi không ngừng do đó. Để bảo vệ quỹ đất đai
cũng như để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai thì bản đồ địa chính là
một trong những tài liệu hết sức cần thiết, vì nó là nguồn tài liệu cơ sở cung cấp
thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời là tài liệu cơ bản nhất của
bộ hồ sơ địa chính mang tính pháp lý cao. Với tính chất hết sức quan trọng của hệ
thống bản đồ địa chính.
Với tính cấp thiết của việc phải xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho toàn
khu vực xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, với sự phân công,
giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên,


2

Công ty cổ phần trắc địa địa chính và xây dựng Thăng Long, với sự hướng dẫn của
thầy giáo T.S Trương Thành Nam em tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Ứng dụng công nghệ tin học và phƣơng pháp toàn đạc điện tử thành
lập bản đồ địa chính tờ số 10, tỷ lệ 1:2000 tại xã Huống Thƣợng, huyện Đồng
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.”
1.2. Mục đích của đề tài
Tìm hiểu công nghệ toàn đạc điện tử và tính năng của nó, nắm rõ quy trình
thành lập bản đồ bằng phương pháp toàn đạc điện tử, thực tập ứng dụng công nghệ
tin học và máy toàn đạc điện tử vào thành lập lưới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết và
biên tập một tờ bản đồ địa chính tại xã Huống Thượng.
Lồng ghép việc hỗ trợ việc quản lý , xây dựng hồ sơ điạ chính , cơ sở dữ liê ̣u
điạ chính, công tác quản lý nhà nước của UBND xã , đăng ký, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyề n sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắ n liề n với đấ t .
1.3. Yêu cầu
- Bản đồ địa chính thành lập phải tuân thủ các quy trình, quy phạm hiện hành:
[1]. Luật Đất đai được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2013;
[2]. Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;
[3]. Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và
tài sản khác gắn liền với đất;
[4]. Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;
[5]. Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về bản đồ địa chính;
[6]. Thông tư số 28/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và
Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ
hiện trạng sử dụng đất;
[7]. Thông tư số 05/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc “Hướng dẫn kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công
trình, sản phẩm địa chính”;


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x