Tải bản đầy đủ

Đánh giá thực trạng công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho một phần của Nhà máy SamSung trên địa bàn thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------

TRẦN QUỐC HOÀN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG,
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHO MỘT PHẦN CỦA NHÀ MÁY SAMSUNG
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa


: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------

TRẦN QUỐC HOÀN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI THƢỜNG,
GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CHO MỘT PHẦN CỦA NHÀ MÁY SAMSUNG
TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ PHỔ YÊN – TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp

: K44 - ĐCMT

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS. Đỗ Thị Lan

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng của mỗi
sinh viên, đây là giai đoạn để sinh viên tiếp cận thực tế, nhằm củng cố và vận
dụng những kiến thức mà mình đã học đƣợc trong nhà trƣờng. Đƣợc sự nhất
trí của Ban giám hiệu nhà trƣờng, ban chủ nhiệm khoa Quản lí tài
nguyên,Trƣờng đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực hiện đề
tài: “Đánh giá thực trạng công tác bồi thƣơng ,giải phóng mặt bằng cho nhà
máy SamSung trên địa bàn Thị xã Phổ Yên – Tỉnh Thái Nguyên.”
Thời gian thực tập tuy không dài nhƣng đem lại cho em những kiến thức
bổ ích và những kinh nghiệm quý báu, đến nay em đã hoàn thành đề tài tốt
nghiệp của mình.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn trân thành tới các thầy giáo, cô giáo trong
khoa Quản lý Tài nguyên, ngƣời đã giảng dạy và đào tạo hƣớng dẫn chúng
em và đặc biệt là cô giáo PSG.TS Đỗ Thị Lan, ngƣời đã trực tiếp hƣớng dẫn
em một cách tận tình và chu đáo trong suốt thời gian thực tập và hoàn thành
đề tài tốt nghiệp này.
Em xin gửi lời cảm ơn tới các bác, cô chú, anh chị đang công tác tại
phòng Tài nguyên và Môi trƣờng TX.Phổ Yên – Tỉnh Thái Nguyên đã nhiệt
tình giúp đỡ chỉ bảo em hoàn thành bản báo cáo tốt nghiệp này.
Do thời gian có hạn, lại bƣớc đầu mới làm quen với phƣơng pháp mới
chắc chắn báo cáo không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc ý kiến
đóng góp của các thầy, cô giáo cùng toàn thể các bạn sinh viên để đề tài này
đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin trân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Trần Quốc Hoàn


ii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất của huyện Phổ Yên năm 2015 ............... 41
Bảng 4.2: Tổng hợp diện tích đất bị thu hồi tại dự án ................................. 43
Bảng 4.3: Kết quả bồi thƣờng về đất ở ........................................................ 45
Bảng 4.4: Kết quả bồi thƣờng về đất Nông nghiệp ..................................... 46
Bảng 4.6: Kết quả hỗ trợ các dự án.............................................................. 50
Bảng 4.7: Kết quả bố trí tái định cƣ ............................................................. 51
Bảng 4.9: Kế hoạch sử dụng tiền sau khi bị thu hồi đất .............................. 53
Bảng 4.10: Ý kiến ngƣời dân sau GPMB .................................................... 54


iii

DANH MỤC HÌNH
Hình 4.1. Bản đồ hành chính thị xã Phổ Yên ............................................................30


iv

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
STT Chữ viết tắt

Ý nghĩa

1

CP

Chính phủ

2Nghị định

3

GPMB

Giải phóng mặt bằng

4

BTC

Bộ tài chính

5

BTNMT

Bộ tài nguyên – môi trƣờng

6

TT

Thông tƣ

7

UBND

Ủy ban nhân dân

8Quyết định

9

NQ

Nghị quyết

10

HĐND

Hội đồng nhân dân

11

TW

Trung ƣơng


v

MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU .....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề .............................................................................................................1
1.2. Mục đích của đề tài ...............................................................................................2
1.3. Yêu cầu của đề tài .................................................................................................3
1.4. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................3
1.4.1. Trong học tập và nghiên cứu khoa học .............................................................3
1.4.2.Trong thực tiễn ...................................................................................................4
PHẦN 2. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ...................................................5
2.1. Cơ sở lí luận .........................................................................................................5
2.1.1 Giải phóng mặt bằng ..........................................................................................5
2.1.2. Bồi thƣờng .........................................................................................................6
2.1.3 Thu hồi đất .........................................................................................................6
2.1.4 Hỗ trợ .................................................................................................................7
2.1.5 Tái định cƣ .........................................................................................................7
2.2 Cơ sở pháp lý ........................................................................................................8
2.2.1. Những văn bản luật của Chính phủ ...................................................................8
2.2.2. Những văn bản của địa phƣơng ........................................................................9
2.2.3. Những điểm mới về công tác GPMB,hỗ trợ,tái định cƣ trong quy định luật đất
đai 2013 .....................................................................................................................10
2.3 Cơ sở thực tiễn ....................................................................................................15
2.3.1. Công tác bồi thƣờng và GPMB trên thế giới ..................................................15
2.3.2. Công tác bồi thƣờng và GPMB ở Việt Nam ...................................................21
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .........27
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................27
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................27
3.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................27


vi
3.3.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của khu vực Phƣờng Đồng
Tiến – Thị xã Phổ Yên - Tỉnh Thái Nguyên. ............................................................27
3.3.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thƣờng GPMB của dự án xây dựng dự án
SamSung Elictronics trên địa bàn Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên. ..................27
3.3.3. Đánh giá kết quả công tác tái định cƣ và chính sách hỗ trợ sau khi GPMB ...28
3.3.4. Đánh giá công tác GPMB của dự án thông qua ý kiến của ngƣời dân ...........28
3.3.5. Những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp trong công tác bồi thƣờng
GPMB........................................................................................................................28
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................................28
3.4.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu ..........................................................................28
3.4.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin, số liệu ..............................................................28
3.4.3. Phƣơng pháp phân tích số liệu ........................................................................29
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................................30
4.1. Điều kiện tự nhiên,kinh tế - xã hội. ....................................................................30
4.1.1. Điều kiện tự nhiên. ..........................................................................................30
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội. .................................................................................37
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên ....................41
4.2. Đánh giá kết quả công tác bồi thƣờng GPMB của dự án xây dựng nhà máy
SamSung – khu công nghiệp Yên Bình – xã Đồng Tiến – Huyện Phổ Yên – Tỉnh
Thái Nguyên. .............................................................................................................42
4.2.1. Tổng quan công tác giải phóng mặt bằng của dự án .......................................42
4.2.2. Đánh giá kết quả bồi thƣờng về đất và tài sản gắn liền với đất tại khu vực
GPMB........................................................................................................................42
4.3. Kết quả công tác tái định cƣ và các chính sách hỗ trợ sau khi GPMB. .............49
4.3.1. Đánh giá các chính sách hỗ trợ .......................................................................49
4.3.2. Kết quả công tác bố trí tái định cƣ ..................................................................50
4.3.2: Tổng hợp kinh phí bồi thƣờng ........................................................................52
4.4. Đánh giá công tác GPMB của dự án thông qua ý kiến của ngƣời dân ..............53


vii
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp trong công tác bồi thƣờng
GPMB........................................................................................................................55
4.5.1. Thuận lợi .........................................................................................................55
4.5.2. Khó khăn .........................................................................................................56
4.5.4. Đề xuất một số giải pháp có tính khả thi trong công tác bồi thƣờng GPMB ..57
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀO KIẾN NGHỊ ................................................................59
5.1. Kết luận ..............................................................................................................59
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................60
TÀI LIỆU THAM KHẢO .........................................................................................62


1

PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, có trƣớc lao động và cùng với quá
trình lịch sử phát triển kinh tế - xã hội, đất đai là điều kiện lao động. Đất đai
đóng vai trò quyết định cho sự tồn tại và phát triển của xã hội loài ngƣời. Nếu
không có đất đai thì rõ ràng không có bất kỳ một ngành sản xuất nào, cũng
nhƣ không thể có sự tồn tại của loài ngƣời
Đất đai tham gia vào tất cả các hoạt động của đời sống kinh tế, xã hội.
Đất đai là địa điểm, là cơ sở của các thành phố, làng mạc các công trình công
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi vá các công trình thuỷ lợi khác. Đất đai cung cấp
nguyên liệu cho ngành công nghiệp, xây dựng nhƣ gạch ngói, xi, măng, gốm
sứ. ..
Đất đai là nguồn của cải, là một tài sản cố định hoặc đầu tƣ cố định. là
thƣớc đo sự giầu có của mộ quốc gia.
Ngày nay các dự án đầu tƣ vào đất ngày càng nhiều, cùng với quá trình
công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nƣớc là tốc độ đô thị hoá ngày càng mạnh
mẽ trên cả nƣớc. Với tốc độ phát triển kinh tế nhƣ thế, làm cho nhu cầu về
thuế đất, chuyển mục đích sử dụng đất ngày càng lớn. Để cho các dự án đầu
tƣ vào các công trình phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc
gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế có tính khả thi, đúng tiến
độ thì công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đóng một vai trò hết sức quan
trọng. Vì nó là điều kiện ban đầu để triển khai nhanh, đúng tiến độ nhƣng
ngƣợc lại nó cũng có thể trở thành rào cản và luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
khiếu kiện, mất ổn định an ninh vì khi thực hiện công tác này ảnh hƣởng trực
tiếp đến quyền lợi của tổ chức, các cá nhân và hộ gia đình.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×