Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại xã Vạn Phái – thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 20132015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

TRẦN NGỌC SƠN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ VẠN PHÁI THỊ XÃ PHỔ YÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Địa chính Môi trƣờng
Khoa

: Quản lý Tài nguyên


Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên – 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

TRẦN NGỌC SƠN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT TẠI XÃ VẠN PHÁI THỊ XÃ PHỔ YÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Địa chính Môi trƣờng
Lớp

: K44 – ĐCMT – N02

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Hà Anh Tuấn

Thái Nguyên – 2016i

LỜI CẢM ƠN
Đƣợc sự nhất trí của Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm – Đại
học Thái Nguyên; thầ y, cô giáo khoa Quản lý Tài nguyên - trƣờng Đa ̣i ho ̣c
Nông Lâm, sau khi hoàn thành chƣơng trình đào tạo tại trƣờng em đã đƣợc
phân công thƣ̣c tâ ̣p tố t nghiê ̣p ta ̣i xã Vạn Phái – thị xã Phổ Yên – tỉnh Thái
Nguyên với đề tài : “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất tại xã Vạn Phái – thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn
2013-2015”.
Để hoàn thành đợt thực tập và viết khóa luận đƣợc tốt em đã đƣợc sƣ̣
quan tâm giúp đỡ của các đơn vi,̣ cơ quan và nhà trƣờng.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu trƣờng
Đa ̣i học Nông Lâm, nơi đã đào ta ̣o, giảng dạy, giúp đỡ em trong suố t quá triǹ h
học tập, nghiên cƣ́u ta ̣i nhà trƣờng.
Em vô cùng cảm ơn thầ y giáo Th.s Hà Anh Tuấn, ngƣời đã trƣ̣c tiế p
hƣớng dẫn, chỉ bảo và giúp đỡ tôi tận tình trong suốt thờigian nghiên cƣ́u đề tà.i
Em xin chân thành cảm ơn các thầ y cô giáo trong khoa

Quản lý tài

nguyên đã ta ̣o mo ̣i điề u kiê ̣n giúp đỡ em trong quá trình học tập và thực tập
tốt nghiệp. Đồng thời, em xin chân thành cả m ơn sƣ̣ giúp đỡ của UBND , các
ban ngành đoàn thể xã xã Vạn Phái; phòng Tài nguyên Môi trƣờng thị xã Phổ
Yên đã ta ̣o mo ̣i điề u kiê ̣n giúp tôi trong quá triǹ h nghiên cƣ́u đề tài.
Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn tới ba ̣n bè , đồ ng nghiê ̣p và ngƣời thân đã
đô ̣ng viên, cô ̣ng tác giúp tôi thƣ̣c hiê ̣n đề tài này.
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 04 năm 2016
Sinh viên
Trần Ngọc Sơn


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Diện tích năng suất, sản lƣợng một số loại cây trồng chính năm 2014 . 26
Bảng 4.2: Số lƣợng đàn gia súc, gia cầm của xã Vạn Phái năm 2010 ............ 26
Bảng 4.3: Hiện trạng dân số và lao động xã Vạn Phái ................................... 28
Bảng 4.4: Hiện trạng sử dụng đất của xã Vạn Phái ........................................ 34
Bảng 4.5: Kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp Xã Vạn Phái năm 2013 .. 37
Bảng 4.6: Kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp Xã Vạn Phái năm 2014 .. 38
Bảng 4.7: Kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp Xã Vạn Phái năm 2015 .. 39
Bảng 4.8: Kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp Xã Vạn Phái giai đoạn
2013-2015........................................................................................................ 40
Bảng 4.9: Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với loại đất ở
theo đơn vị hành chính xã Vạn Phái năm 2013 .............................................. 42
Bảng 4.10: Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với loại đất ở
theo đơn vị hành chính xã Vạn Phái năm 2014 .............................................. 43
Bảng 4.11: Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với loại đất ở
theo đơn vị hành chính xã Vạn Phái năm 2015 .............................................. 44
Bảng 4.12: Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận QSDĐ đối với loại đất ở
theo đơn vị hành chính xã Vạn Phái giai đoạn 2013 - 2015 ........................... 45
Bảng 4.13: Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ cho hộ gia đình, cá nhân xã Vạn
Phái giai đoạn 2013 - 2015.............................................................................. 46
Bảng 4.14: Kết quả tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng đất của các tổ chức
trên địa bàn xã Vạn Phái. ................................................................................ 48


iii

DANH MỤC CỤM TƢ̀ VIẾT TẮT
BĐĐC

Bản đồ địa chính

BTC

Bộ Tài Chính

BTNMT

Bộ Tài Nguyên Môi Trƣờng

CHXHCN

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa

CP

Chính phủ

CT

Chỉ thị

CT-TTg

Chỉ thị Thủ tƣớng

ĐKĐĐ

Đăng ký đất đai

GCN

Giấy chứng nhận

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HĐND

Hội đồng nhân dân

LĐĐ

Luật đất đai

NĐ-CP

Nghị định chính phủ

Nxb

Nhà xuất bản

QĐ-UB

Quyết định ủy ban

TCĐC

Tổng cục địa chính

THCS

Trung học cơ sở

TP. Thái Nguyên

Thành phố Thái Nguyên

TT-BTNMT

Thông tƣ Bộ Tài Nguyên và Môi trƣờng

UBMTTQ

Ủy ban mặt trận tổ quốc

UBND

Ủy ban nhân dân

V/v

Về việc


iv

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CỤM TƢ̀ VIẾT TẮT................................................................. iii
PHẦN I MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 4
2.1.Cơ sở khoa học của công tác cấp giấy chứng nhận qsdđ ............................... 4
2.1.1. Cơ sở pháp lí để triển khai công tác cấp giấy ......................................... 5
2.1.3. Quyền của ngƣời sử dụng đất ................................................................. 9
2.1.4. Một số nội dung liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất ...... 9
2.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ ....................................................................... 14
2.2.1. Tình hình cấp GCNQSDĐ trong cả nƣớc ............................................. 14
2.2.2. Tình hình cấp GCNQSDĐ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ................... 15
2.2.3. Tình hình cấp GCNQSDĐ xã Vạn Phái ............................................... 18
PHẦN III. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 19
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 19
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 19
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 19
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội....................................................... 19
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai. ................................................... 19
3.3.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất xã Vạn Phái – thị xã Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2015. ......................................................... 19
3.3.4. Những mặt thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục ...................... 19
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 19


v

3.4.1. Phƣơng pháp thống kê, thu thập số liệu, tài liệu ................................... 19
3.4.2. Phƣơng pháp phân tích và tổng hợp số liệu, tài liệu thu thập đƣợc ...... 20
3.4.3 Phƣơng pháp so sánh và đánh giá kết quả đạt đƣợc .............................. 20
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................ 21
4.1. Điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên .............................................. 21
4.1.1. Vị trí địa lý ............................................................................................ 21
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 24
4.1.3. Dân số lao động và việc làm ................................................................. 28
4.2. Tình hình quản lý đất đai. ........................................................................ 30
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2015. ........................................................ 34
4.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất của xã Vạn Phái – thị xã Phổ Yên
giai đoạn 2013-2015. ....................................................................................... 36
4.3.1. Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất nông nghiệp giai đoạn 2013-2015
tại xã Vạn Phái. ............................................................................................... 36
4.3.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất ở giai đoạn 2013 - 2015 tại xã Vạn
Phái .................................................................................................................. 41
4.3.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình cá nhân giai đoạn
2013-2015 tại xã Vạn Phái .............................................................................. 46
4.3.4. Đánh giá tình hình cấp GCNQSD đất theo tổ chức. ............................. 47
4.4. Những thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp cho công tác cấp
GCNQSD đất giai đoạn 2013 - 2015 của xã Vạn Phái – thị xã Phổ Yên ....... 49
4.4.1. Thuận lợi ............................................................................................... 49
4.4.2. Khó khăn ............................................................................................... 49
4.4.3. Giải pháp khắc phục .............................................................................. 50
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................... 52
5.1. Kết luận .................................................................................................... 52
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là là nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với mỗi
quốc gia, là điều kiện tồn tại và phát triển của con ngƣời cùng các sinh vật
khác trên trái đất.
Luật Đất đai 1993 đã khẳng định: “Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá
là một tƣ liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi
trƣờng sống. Là địa bàn phân bố của các khu dân cƣ, xây dựng cơ sở kinh tế, văn
hóa, xã hội, an ninh quốc phòng”. Các Mác cũng đã viết: “Đất là một phòng thí
nghiệm vĩ đại, là kho tàng cung cấp các tƣ liệu lao động, vật chất, là vị trí để
định cƣ, là nền tảng của tập thể”.
Đúng vậy, không có đất thì không có sự sống, đất đai là điều kiện đầu
tiên và cần thiết đối với tất cả các ngành sản xuất và hoạt động của con ngƣời.
Đất là nơi con ngƣời xây dựng nhà cửa và các công trình khác phục vụ cho
cuộc sống, là nơi để xây dựng nhà xƣởng, bố trí máy móc, nhà kho. Đối với
nông nghiệp đất đai là điều kiện vật chất đồng thời là đối tƣợng lao động và
công cụ lao động, là nơi con ngƣời dùng để trồng trọt chăn nuôi, cung cấp
lƣơng thực, thực phẩm để phục vụ cho cuộc sống của chính con ngƣời. Không
những thế đất đai còn là kho tàng dự trữ các loại khoáng sản.
Đất đai có vai trò quan trọng nhƣ vậy nhƣng lại là tài nguyên không tái
tạo, hạn chế về số lƣợng và giới hạn về diện tích. Mặt khác, trải qua bao thăng
trầm của lịch sử dựng nƣớc và giữ nƣớc, nhân dân ta đã đổ bao xƣơng máu,
công sức mới giữ đƣợc toàn vẹn lãnh thổ cho ngày nay. Vì vậy chúng ta phải
quản lý và sử dụng đất đai sao cho hợp lý và có hiệu quả cao nhất.


2

Trong những năm gần đây kinh tế ngày càng phát triển, đặc biệt là sự
phát triển của thị trƣờng nhà nhất, đất đai là đối tƣợng quan tâm hàng đầu của
toàn xã hội nên việc đăng kí đất đai, cấp GCNQSD đất là hết sức quan trọng
nó liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất đối với nhà
nƣớc. Tạo điều kiện cho nhà quản lý và sử dụng một cách có hiệu quả.
Xuất phát từ thực tế hiện nay của công tác quản lý đất đai, với kiến
thức đã học đƣợc. Đƣợc sự đồng ý của khoa Quản lỹ tài nguyên - trƣờng Đại
học Nông Lâm, dƣới sự giúp đỡ của thầy giáo Th.s Hà Anh Tuấn, em tiến
hành nghiên cứu đề tài “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất tại xã Vạn Phái – thị xã Phổ Yên - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn
2013-2015”.
1.2. Mục đích của đề tài
- Đánh giá kết quả của công tác cấp GCNQSD đất trên điạ bàn xã Vạn
Phái giai đoạn 2013-2015.

- Xác định đƣợc những thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp
GCNQSD đất của xã.
- Đề xuất những giải pháp khắc phục những khó khăn, góp phần thúc
đẩy công tác cấp GCNQSD đất đạt đƣợc hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.
1.3. Yêu cầu của đề tài
- Số liệu, thông tin điều tra thu thập phải đảm bảo chính xác, phản
ánh trung thực, khách quan thực trạng tình hình quản lý và sử dụng đất đai
trên địa bàn xã Vạn Phái.
- Các giải pháp khắc phục phải có tính khả thi, phù hợp với thực trạng
địa phƣơng và phù hợp với Luật Đất đai do nhà nƣớc quy định.


3

1.4. Ý nghĩa của đề tài
- Trong học tập và nghiên cứu khoa học: Bổ xung, hoàn thiện, củng cố
những kiến thức đã học và bƣớc đầu làm quen với công tác cấp GCNQSD đất
ngoài thực tế.
- Ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất: Đề xuất với địa phƣơng những giải
pháp cho công tác cấp GCNQSD đất nói riêng và công tác quản lý Nhà nƣớc
về đất đai nói chung đạt hiệu quả tốt hơn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×