Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử đo vẽ thành lập bản đồ địa chính tờ bản đồ số 27 xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------

TRẦN MẠNH HÙNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP
TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ BẢN ĐỒ
SỐ 27 TỶ LỆ 1:2000XÃ TỬ DU - HUYỆN LẬP THẠCH –
TỈNH VĨNH PHÚC

BÁO CÁO KHÁO LUẬN TỐT NGHIỆP
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp


: K44 – ĐCMT – N01

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa

: 2012 -2016

THÁI NGUYÊN – 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------

TRẦN MẠNH HÙNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP
TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ BẢN ĐỒ
SỐ 27 TỶ LỆ 1:2000XÃ TỬ DU - HUYỆN LẬP THẠCH –
TỈNH VĨNH PHÚC

BÁO CÁO KHÁO LUẬN TỐT NGHIỆP
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp

: K44 – ĐCMT – N01

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa
: 2012 -2016
Giáo viên hƣớng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Huệ

THÁI NGUYÊN - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường, bản thân em đã
được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản lý Tài
nguyên, cũng như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các Phòng
ban và phòng Đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt nghiệp
của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa Quản lý
Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và hướng dẫn,
tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo – ThS. Nguyễn Thị Huệ đã trực
tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Văn Phòng Đăng
Kí Đất Đai – Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc đã tận tình giúp đỡ em
trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến
khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Emxin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Trần Mạnh Hùng


ii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ ...........................................12
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ......................................17
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của xã năm 2014. .......................................................36
Bảng 4.2: Bản đồ hiện có của xã Tử Du. ..................................................................38
Bảng 4.3: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính ..........39
Bảng 4.4 Số liệu điểm gốc ........................................................................................42
Bảng 4.5: Bảng kết quả tọa độ và độ cao sau khi bình sai ........................................42
Bảng 4.6: Kết quả đo một số điểm chi tiết xã Tử Du ...............................................43


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1: Hệ tọa độ vuông góc Gauss-Kruger ............................................................8
Hình 2.2: Hệ tọa độ vuông góc UTM ........................................................................9
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ..................................15
Hình 2.6: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử ..........................................................21
Hình 2.7: Trình tự đo ...............................................................................................22
Hình 2.8: Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis .....................28
Hình 4.1: Mô tả vị trí địa lý xã Tử Du ......................................................................32
Hình 4.2: Màn hình làm việc top ..............................................................................44
Hình 4.3: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử .....................................................45
Hình 4.4: Màn hình làm việc CVF.EXE ...................................................................46
Hình 4.5: Phần mềm sử lý số liệu .............................................................................46
Hình 4.6: File số liệu sau khi được sử lý ..................................................................47
Hình 4.7: Nhập số liệu bằng FAMIS ........................................................................47
Hình 4.8: Triển điểm chi tiết lên bản vẽ ...................................................................48
Hình 4.9: Tạo mô tả trị đo .........................................................................................49
Hình 4.10: Một số điểm đo chi tiết ...........................................................................49
Hình 4.11: Một góc tờ bản đồ trong quá trình nối thửa ............................................50
Hình 4.12: Các thửa đất sau khi được nối .................................................................50
Hình 4.13: Các lỗi thường gặp ..................................................................................51
Hình 4.14: Màn hình hiển thị các lỗi của thửa đất ....................................................52
Hình 4.15: Các thửa đất sau khi được sửa lỗi ...........................................................52
Hình 4.16: Tạo bảng chắp phân mảnh bản đồ...........................................................53
Hình 4.17: Thửa đất sau khi được tạo tâm thửa. .......................................................54
Hình 4.18: Gán thông tin thửa đất .............................................................................55
Hình 4.19: Sửa bảng nhãn thửa .................................................................................56
Hình 4.20: Vẽ nhãn thửa trên famis ..........................................................................56
Hình 4.21: Tờ bản đồ sau khi được biên tập hoàn chỉnh ..........................................57


iv

DANH MỤC VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Nguyên nghĩa

CP

Chính Phủ

CSDL

Cơ sở dữ liệuQuyết định

QL

Quốc lộ

TCĐC

Tổng cục Địa chính

TL

Tỉnh lộ

TN&MT

Tài nguyên & Môi trường

TT

Thông tư

UTM

Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000

VP

Vĩnh Phúc


v

MỤC LỤC
Trang
PHẦN 1MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề .......................................................................................................1
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài .......................................................................2
1.3. Yêu cầu .............................................................................................................2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ............................................................................................2
PHẦN 2TỔNG QUAN TÀI LIỆU ...........................................................................3
2.1. Tổng quan về bản đồ địa chính ........................................................................3
2.1.1. Khái niệm .................................................................................................3
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và nội dung bản đồ địa chính .....................................4
2.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ........................................................7
2.1.4. Lưới chiếu Gauss – Kruger ......................................................................8
2.1.5. Phép chiếu UTM......................................................................................9
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính .........................10
2.2. Cơ sở pháp lý .................................................................................................12
2.3. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay ................................14
2.3.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ...................14
2.3.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc .............................14
2.4. Thành lập lưới khống chế trắc địa .................................................................15
2.4.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính .........................................................16
2.4.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ .............16
2.4.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ ............................................................18
2.5. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ .....................................................................19
2.5.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu ......................................................................19
2.5.2 Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ...........21
2.6. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ..........24
2.6.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office .............................................24
2.6.2. Phần mềm famis .....................................................................................25
PHẦN 3ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......29
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................29
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ....................................................................29
3.2. Nội dung nghiên cứu ......................................................................................29


vi

3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Tử Du- huyện Lập Thạchtỉnh Vĩnh Phúc ..................................................................................................29
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ .............................................................29
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính xã từ số liệu đo chi tiết .....................30
3.3.4. Ứng dụng bộ phần mềm Mapping – Office và phần mềm Famis để biên
tập bản đồ..........................................................................................................30
3.4. Phường pháp nghiên cứu ...............................................................................30
3.4.1. Phương pháp bản ....................................................................................30
3.4.2. Phương pháp đo đạc chỉnh lý .................................................................30
3.4.3. Phương pháp thống kê ............................................................................30
3.4.4. Phương pháp điều tra thu thập số liệu ....................................................30
3.4.5. Phương pháp tổng hợp ............................................................................31
PHẦN 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN .........................................32
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Tử Du ..........................................32
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................32
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội.........................................................................34
4.1.3. Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Tử Du ...................................36
4.2. Thành lập lưới kinh vĩ ....................................................................................38
4.2.1. Công tác ngoại nghiệp ............................................................................38
4.2.2. Công tác nội nghiệp ................................................................................40
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis .......42
4.3.1. Đo vẽ chi tiết ..........................................................................................43
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS và Microstation thành lập bản đồ địa
chính .................................................................................................................44
PHẦN 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..................................................................60
5.1. Kết luận ..........................................................................................................60
5.2. Kiến nghị ........................................................................................................60


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá
của mỗi quốc gia. Đất đai là yếu tố duy nhất của sự sống, nếu không có đất sẽ
không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con người. Cho nên việc bảo vệ
nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng.
Công tác đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký, cấp Giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất là những công việc chính của công tác quản lý Nhà
nước về đất đai đã được quy định trong Luật Đất đai năm 2013. Đây là chủ trương
lớn của Đảng và Nhà nước, là một trong các nhu cầu cấp bách của ngành Địa chính
trong cả nước nói chung và của tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Để quản lý đất đai một
cách chặt chẽ theo một hệ thống tư liệu mang tính khoa học và kỹ thuật cao, cần
thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quy và hồ sơ địa chính hoàn chỉnh theo quy
định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Để bảo vệ quỹ đất đai của địa phương cũng như để phục vụ tốt hơn cho công
tác quản lý đất đai thì bản đồ địa chính là một trong những tài liệu hết sức cần thiết,
vì nó là nguồn tài liệu cơ sở cung cấp thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai,
đồng thời là tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính mang tính pháp lý cao. Với
tính chất hết sức quan trọng của hệ thống bản đồ địa chính.
Để phục vụ mục đích trên, được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài Nguyên Và Môi Trường Tỉnh
Vĩnh Phúc đã tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Đo
đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Tử Du huyện Lập Thạch
tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho các địa phương
trên địa bàn tỉnh trong đó có xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc
Với tính cấp thiết của việc phải xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho toàn
khu vực xã Tử Du, với sự phân công, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, Ban


2

chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên , Văn phòng đăng ký đất đai – Sở Tài Nguyên
Và Môi Trường Tỉnh Vĩnh Phúc , với sự hướng dẫn của cô giáo ThS.Nguyễn Thị
Huệ, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài “Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn
đạc điện tử đo vẽ thànhlập bản đồ địa chínhtờ bản đồ số27xã Tử Du, huyện Lập
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc”.
1.2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
- Xây dựng lưới khống chế đo vẽ và đo vẽ chi tiết bản đồ địa chính bằng máy
toàn đạc điện tử.
-Thành lập được bản đồ địa chính đúng với hiện trạng ngoài thực tế nhờ vào
sử dụng phần mềm MicroStation và Famis.
-Ứng dụng công nghệ tin học xây dựng lưới và bản đồ địa chính số với việc
biên tập, chỉnh sửa hoàn thiện bản đồ.
- Tạo ra các loại sản phẩm: Bản đồ địa chính, hồ sơ kỹ thuật thửa đất phục vụ
công tác quản lý nhà nước về đất đai.
1.3. Yêu cầu
- Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa
chính tại xã Tử Du – huyện Lập Thạch – Tỉnh Vĩnh Phúc.
- Bản đồ địa chính được thành lập phải tuân theo quy trình, quy phạm đo vẽ
bản đồ địa chính hiện hành.
- Đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng thiết kế.
1.4. Ý nghĩa của đề tài
- Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để hệ thống và củng cố lại kiến thức đã được
học trong nhà trường và áp dụng thực tiễn trong công việc.
- Tìm hiểu và áp dụng máy toàn đạc điện tử trong công tác đo đạc thành lập
bản đồ địa chính giúp cho công tác quản lý nhà nước về đất đai được nhanh hơn đầy
đủ và chính xác hơn.
- Phục vụ tốt cho việc đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính theo công nghệ
số, hiện đại hóa hệ thống sơ đồ địa chính theo đúng quy định, quy phạm của Bộ TN
& MT.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x