Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang giai đoạn năm 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

PHAN TRUNG TUYẾN
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG
GIAI ĐOẠN 2013 - 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính Môi trƣờng

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

PHAN TRUNG TUYẾN
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HUYỆN VỊ XUYÊN, TỈNH HÀ GIANG
GIAI ĐOẠN 2013 - 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính Môi trƣờng

Lớp

: K44 – ĐCMT - N02

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016


Giảng viên hƣớng dẫn

: Th.s Nông Thu Huyền

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian học tập và rèn luyện đạo đức tại trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, bản thân em đã được sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của các thầy, cô trong khoa
Quản lý tài nguyên và các thầy cô giáo khác.
Đây là khoảng thời gian quý báu nhất, bổ ích và có ý nghĩa vô cùng lớn đối
với bản thân em. Tại nơi đây em đã được trang bị một lượng kiến thức về chuyên
ngành và xã hội sau này ra trường em có thể đóng góp phần công sức nhỏ bé của
mình để phục vụ cho công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trở thành người có ích
cho xã hội.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp và hoàn chỉnh các nội dung
khoá luận tốt nghiệp này, ngoài sự phấn đấu nỗ lực của bản thân, em nhận được sự
giúp đỡ tận tình rất tâm huyết của thầy giáo, cô giáo trong khoa Quản Lý tài
Nguyên, đặc biệt là sự giám sát chỉ đạo của cô giáo Th.s Nông Thu Huyền, đồng
thời em còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị trong phòng Tài Nguyên
và Môi Trường huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.
Bản thân em xin bày tỏ sự biết ơn chân thành tới các thầy giáo, cô giáo trong
khoa Quản lý tài nguyên, cô giáo Th.s Nông Thu Huyền và các anh chị trong phòng
Tài Nguyên và Môi Trường huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã giúp đỡ em hoàn thành
tốt đề tài:
"Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Vị
Xuyên, tỉnh Hà Giang giai đoạn năm 2013- 2015”
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 8 năm 2016
Sinh viên thực hiện

Phan Trung Tuyến


ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Trang
Bảng 4.1 Tài nguyên đất của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. ...............................30
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Vị Xuyên năm 2015 ............36
Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp huyện Vị Xuyên năm 2015 ......37
Bảng 4.4: Hiện trạng đất chưa sử dụng huyện Vị Xuyên năm 2015 ........................38
Bảng 4.5: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSDĐ của huyện năm 2013 .........................39
Bảng 4.6: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSDĐ của huyện Vị Xuyên năm 2014 ........40
Bảng 4.8. Tình hình cấp GCNQSD đất ở đô thị của huyện Vị Xuyên giai đoạn 2013
- 2015.........................................................................................................................43
Bảng 4.9. Tình hình cấp GCNQSD đất ở nông thôn của huyện Vị Xuyên giai đoạn
2013 – 2015 ...............................................................................................................45
Bảng 4.10: Kết quả điều tra mức cần thiết và nhu cầu cấp GCNQSD đất ...............48


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 2.1: Trang 1 và trang 4 của GCNQSD đất .........................................................8
Hình 2.2: Trang 2 và trang 3 GCNQSD đất ................................................................9
Hình 4.1: Bản đồ vị trí địa lý của huyện Vị Xuyên. .................................................28
Hình 4.2: Tỷ lệ diện tích đất đã cấp, số GCN đã cấp cho các loại đất trên địa bàn
huyện Vị Xuyên giai đoạn 2013 – 2015. ..................................................................42
Hình 4.3: Tỷ lệ diện tích đất đã cấp, số GCN đã cấp cho đất ở đô thị trên địa bàn
huyện Vị Xuyên giai đoạn 2013 – 2015. ..................................................................44
Hình 4.4: Tỷ lệ diện tích đất đã cấp, số GCN đã cấp cho đất ở nông thôn trên địa
bàn huyện Vị Xuyên giai đoạn 2013 – 2015. ............................................................46


iv

CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI

NGHĨA

CHỮ VIẾT TẮT
CP

Chính phủ

CT-TTg

Chỉ thị thủ tướng

ĐKĐĐ

Đăng Ký Đất Đai

ĐKTK

Đăng ký thống kê

GCN

Giấy chứng nhận

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

KT – XH

Kinh tế- xã hội

NĐ-CP

Nghị định chính phủQuyết định

TT- BTNMT

Thông tư bộ Tài Nguyên Môi Trường

UBND

Ủy Ban Nhân Dân

VPĐKĐĐ

Văn phòng đăng ký đất đai

VPĐKQSDĐ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
DANH MỤC BẢNG BIỂU ....................................................................................... ii
DANH MỤC CÁC HÌNH .......................................................................................... ii
CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI ................................................................. iv
MỤC LỤC ...................................................................................................................v
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2 Mục tiêu của đề tài ................................................................................................2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát .............................................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................3
2.1 Cơ sở khoa học của nghiên cứu ............................................................................3
2.2 Khái quát về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ..........................................7
2.2.1 Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất ...................................................................................................7
2.2.2 Quy định về mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ......................................7
2.2.3 Đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..................................9
2.2.4 Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................10
2.2.4.1 Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ
về quyền sử dụng đất .................................................................................................10
2.2.4.2 Đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về
quyền sử dụng đất .....................................................................................................11
2.2.4.3 Đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất.........................................12
2.2.5 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ......................................13
2.2.6 Nhiệm vụ của các cấp trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.....15
2.2.7 Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ....................................16
2.2.8 Trình tự thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...........................17


vi

2.2.9 Các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất.....................................18
2.2.10 Nội dung quản lý nhà nước về đất đai ..........................................................19
2.3 Những kết quả nghiên cứu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .............20
2.3.1 Những kết quả nghiên cứu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Việt
Nam ...........................................................................................................................20
2.3.2 Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Hà Giang ...................22
2.4 Một số nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực của đề tài..........................................23
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....26
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................26
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của
huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang ................................................................................26
3.1.2 Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................26
3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu .......................................................................26
3.2.1 Địa điểm nghiên cứu ........................................................................................26
3.2.2 Thời gian nghiên cứu .......................................................................................26
3.3 Nội dung nghiên cứu ...........................................................................................26
3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang ......26
3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Vị Xuyên ..........................................................26
3.3.3 Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của huyện Vị Xuyên giai đoạn 2013 –
2015 ...........................................................................................................................26
3.3.4 Đánh giá thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp khắc phục và đẩy nhanh
tiến độ cấp GCNQSD đất cho huyện Vị Xuyên trong thời gian tới .........................26
3.4 Phương pháp nghiên cứu....................................................................................26
3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ..............................................................26
3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ................................................................26
3.4.3 Phương pháp thống kê và xử lý số liệu ............................................................27
3.4.4 Phương pháp phân tích và so sánh ...................................................................27
3.4.5 Phương pháp chuyên gia ..................................................................................27
3.4.6 Phương pháp kế thừa........................................................................................27


vii

PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................................28
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội ......................................................................28
4.1.1 Điều kiện tự nhiên ............................................................................................28
4.1.1.1 Vị trí địa lý ....................................................................................................28
4.1.1.2. Địa hình địa mạo ..........................................................................................29
4.1.1.3. Khí hậu .........................................................................................................29
4.1.1.4 Thủy văn ........................................................................................................30
4.1.2 Các nguồn tài nguyên .......................................................................................30
4.1.2.1 Tài nguyên đất ...............................................................................................30
4.1.2.2 Tài nguyên rừng ............................................................................................31
4.1.2.3 Tài nguyên khoáng sản..................................................................................31
4.1.2.4 Tài nguyên nhăn văn, du lịch ........................................................................32
4.1.3 Điều kiện kinh tế xã hội ...................................................................................32
4.1.3.1 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế ........................................................32
4.1.3.2 Lĩnh vực phát triển Văn hóa - Xã hội ..........................................................34
4.1.3.3 Cơ sở hạ tầng .................................................................................................35
4.2 Hiện trạng sử dụng đất huyện Vị Xuyên .............................................................36
4.2.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp ................................................................36
4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp ..........................................................37
4.2.3 Đất chưa sử dụng..............................................................................................38
4.3 Đánh giá kết quả công tác cấp GCNQSDĐ của huyện Vị Xuyên giai đoạn 2013
– 2015 ........................................................................................................................38
4.3.1 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ của huyện Vị Xuyên qua các năm .............38
4.3.1.1 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ của huyện Vị Xuyên năm 2013 ..............38
4.3.1.2 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ của huyện Vị Xuyên năm 2014 ..............40
4.3.1.3 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ của huyện Vị Xuyên năm 2015 ..............41
4.3.2 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ của huyện Vị Xuyên theo loại đất .............43
4.3.2.1 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ cho đất ở đô thị của huyện Vị Xuyên .....43


viii

4.3.2.2 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ cho đất ở nông thôn của huyện Vị Xuyên
...................................................................................................................................45
4.3.2.3 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ cho đất sản xuất nông nghiệp của huyện
Vị Xuyên ...................................................................................................................47
4.3.2.4 Kết quả công tác cấp GCNQSDĐ cho đất sản xuất lâm nghiệp của huyện Vị
Xuyên ........................................................................................................................47
4.3.3 So sánh mức cần thiết và nhu cầu cấp GCNQSD đất. ....................................48
4.4. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong công tác cấp GCNQSDĐ giai
đoạn 2013 - 2015 .......................................................................................................49
4.4.1 Thuận lợi ..........................................................................................................49
4.4.2 Khó khăn ..........................................................................................................50
4.4.3 Giải pháp ..........................................................................................................50
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ.....................................................................51
5.1. Kết luận ..............................................................................................................51
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................52
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×