Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác chỉnh lí tờ bản đồ địa chính số18 tỉ lệ 1 500 phường Quang Trung thành phố thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------------

TRẦN LÊ MINH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈNH LÍ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 18
TỶ LỆ 1: 500 PHƢỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng


Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------------

TRẦN LÊ MINH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈNH LÍ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 18
TỶ LỆ 1: 500 PHƢỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành : Địa chính môi trƣờng
Lớp
: K44 – ĐCMT – N01
Khoa
: Quản lý tài nguyên
Khóa học
: 2012 – 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN


Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện tại trường, bản thân em đã được sự
dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản lý Tài nguyên, cũng
như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các Phòng ban và phòng
Đào tạo của Trường Đại học Nông lâm.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt nghiệp
của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa Quản
lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và hướng dẫn,
tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng
đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty cổ phần
Trắc địa bản đồ Đại Thành đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn
thành khóa luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến
khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Emxin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 6 năm 2016
Sinh viên

Trần Lê Minh


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ ...........................................12
Bảng 2.2: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ......................................16
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của phường Quang Trung năm 2015 .........................34
Bảng 4.2: Bản đồ hiện có của phường Qung Trung .................................................35
Bảng 4.3: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính ..........37
Bảng 4.4: Danh các điểm Địa chính dùng thiết kế lưới khống chế đo vẽ.................38
Bảng 4.5: Tọa độ của 1 số điểm lưới sau khi bình sai ..............................................40
Bảng 4.6: Kết quả đo một số điểm chi tiết của phường Quang Trung .....................41


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1: Lưới chiếu Gauss-Kruger ............................................................................9
Hình 2.2: Phép chiếu UTM .........................................................................................9
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ...................................14
Hình 2.4: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử ..........................................................18
Hình 2.5: Hình ảnh máy tọa đạc điện tử LEICA TCR403 ........................................18
Hình 2.6: Trình tự đo.................................................................................................20
Hình 4.1: Bản đồ phường Quang Trung năm 2006 ..................................................32
Hình 4.2: Màn hình làm việc LEICA FlexOffice .....................................................42
Hình 4.3: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử .....................................................42
Hình 4.4: Phần mềm GSI.EXE .................................................................................43
Hình 4.5: Phần mềm tính tọa độ độ cao các điểm chi tiết.........................................44
Hình 4.6: File số liệu sau khi được xử lý ..................................................................44
Hình 4.7: Nhập số liệu bằng FAMIS ........................................................................45
Hình 4.8: Triển điểm chi tiết lên bản vẽ ...................................................................46
Hình 4.9: Tạo mô tả trị đo .........................................................................................46
Hình 4.10: một số điểm đo chi tiết ............................................................................47
Hình 4.11: Một góc tờ bản đồ trong quá trình nối thửa ...........................................47
Hình 4.12: Các thửa đất sau khi được nối .................................................................48
Hình 4.13: Các lỗi thường gặp ..................................................................................53
Hình 4.14: Thửa đất sau khi được tạo tâm thửa ........................................................54
Hình 4.15 : Đánh số thửa tự động .............................................................................54
Hình 4.16: Gán thông tin thửa đất .............................................................................55
Hình 3.17: Vẽ nhãn thửa ...........................................................................................56
Hình 4.18: Sửa bảng nhãn thửa .................................................................................57
Hình 4.19: Tạo khung bản đồ địa chính ....................................................................57
Hình 4.20: Tờ bản đồ sau khi được biên tập hoàn chỉnh ..........................................58


iv

DANH MỤC VIẾT TẮT
Nguyên nghĩa

Chữ viết tắt
BĐĐC

Bản đồ địa chính

CP

Chính Phủ

CSDL

Cơ sở dữ liệu

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HN-72

Hệ quy chiếu quốc gia HN-72Quyết định

QL

Quốc lộ

TCĐC

Tổng cục Địa chính

TL

Tỉnh lộ

TN&MT

Tài nguyên & Môi trường

TT

Thông tư

UTM

Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc

UBND

Uỷ ban nhân dân

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000


v

MỤC LỤC

PHẦN I. MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................................................2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ............................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................2
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ........................................................................4
2.1. Bản đồ địa chính...................................................................................................4
2.1.1. Khái niệm ..........................................................................................................4
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và Nội dung bản đồ địa chính..............................................5
2.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ................................................................8
2.1.4. Lưới chiếu Gauss – Kruger ...............................................................................9
2.1.5. Phép chiếu UTM ...............................................................................................9
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính. .................................10
2.2. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay .....................................12
2.2.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ...........................12
2.2.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc ......................................13
2.3. Thành lập lưới khống chế trắc địa ......................................................................15
2.3.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính ..................................................................15
2.3.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ .....................15
2.3.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ.....................................................................17
2.4. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ .........................................................................17
2.4.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu ..............................................................................17
2.4.2 Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ....................18
2.5. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ...............21
2.5.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ......................................................21
2.5.2. Phần mềm famis ..............................................................................................22


vi

2.6. Giới thiệu sơ lược về máy toàn đạc điện tử .......................................................27
2.6.1. Đặc điểm và chức năng của máy toàn đạc điện tử ..........................................27
2.6.2. Đo tọa độ, độ cao đường truyền kinh vĩ..........................................................27
2.6.3. Đo vẽ chi tiết bằng máy toàn đạc điện tử ........................................................27
2.7. Cơ sở pháp lý .....................................................................................................27
PHẦN III. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .30
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................30
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................30
3.3. Nội dung .............................................................................................................30
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của phường Quang Trung.......................30
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ ......................................................................31
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính phường từ số liệu đo chi tiết. ....................31
3.4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................31
PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN .....................................31
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của phường Quang Trung...........................32
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................32
4.1.2. Đặc điểm kinh tế xã hội ..................................................................................33
4.1.3. Tình hình quả lý sử ụng đất đai trên địa bàn phường Quang Trung ...............34
4.2. Thành lập lưới kinh vĩ ........................................................................................36
4.2.1. Công tác ngoại nghiệp .....................................................................................36
4.2.2. Công tác nội nghiệp ........................................................................................39
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis ............41
4.3.1. Đo vẽ chi tiết ...................................................................................................41
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS và Microstation thành lập bản đồ địa chính. ...42
4.3.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu. ...............................................................58
PHẦN V.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................60
5.1. Kết luận ..............................................................................................................60
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................60
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá
của mỗi quốc gia, nếu không có đất sẽ không có sản xuất và cũng không có sự tồn
tại của con người. Cho nên việc bảo vệ nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết
sức quan trọng.
Bản đồ địa chính là bản đồ chuyên ngành đất đai chuyên cung cấp
thôngtinvề khônggian và thuộc tínhcủa thửađất,phục vụthống nhấtquản lý
nhànước về đất đai. BĐĐC là cơ sở phục vụ đắc lực cho nhiều công tác chuyên
nghành như:lập và hoàn thiện hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai , lập quy
hoạch,kếhoạchsửdụngđất;định giáđất....Chính vì vậy, việc xây dựng bản đồ địa
chính là một nhiệm vụ quan trọng mang tính cấp thiết trong công tác quản lý nhà
nước về đất đai.
Ngày nay, Công nghệ tin học đã trở thành một công cụ phổ biến, rộng rãi và
được Đảng và nhà nước khuyến khích áp dụng vào hầu hết các lĩnh vực, nhằm thay
thế dần các phương pháp thủ công kém hiệu quả. Công tác quản lý đất đai ở Việt
Nam đang từng bước tiến tới xây dựng hệ thống thông tin đất đai khoa học, dụng
tiện và chính xác. Việc xây dựng bản đồ địa chính từ các phần mềm hiện đại là một
trong những phần quan trọng của việc xây dựng hệ thống thông tin đất đai đó.
Hiện nay, có nhiều phần mềm chuyên ngành quản lý đất đai nói chung và
thành lập bản đồ địa chính nói riêng đã ra đời và được ứng dụng rộng rãi như:
Mapinfo, Autocard, Microstation, Gis, Lis, Famis… Trong đó, phần mềm
Microstation có nhiều ưu thế trong lĩnh vực xây dựng môi trường đồ hoạ, phi đồ hoạ.
Thêm đó phần mềm Famis

và Emap hoạt động trên môi trường trợ giúp của

Microtation. là những phần mềm nằm trong hệ thống phần mềm chuẩn thống nhất
trong ngành Địa chính phục vụ lập bản đồ và hồ sơ địa chính, khả năng ứng dụng
rất lớn trong quản lý đất đai.


2

Từ những vấn đề thực tế nêu trên, được sự đồng ý của Ban chủ nhiệm Khoa
Quản lý tài nguyên – Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, đồng thời dưới sự
hướng dẫn của thầy giáo– PGS.TS.Nguyễn Thế Hùngem tiến hành nghiên cứu đề
tài: “Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thực hiện công tác
chỉnh lí tờ bản đồ địa chính số18 tỉ lệ 1:500 phường Quang Trung - thành phố
thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
- Hỗ trợ việc quản lý hồ sơ địa chính và công tác quản lý nhà nước về đất đai
cho UBND các cấp.
- Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử vào công tác thành
lập biên soạn bản đồ địa chính cấp xã, phường, thị trấn.
- Nghiên cứu khả năng năng ứng dụng của công nghệ tin học bao gồm hệ thống
phần mềm Trắc địa, máy Toàn đạc điện tử trong công tác thành lập bản đồ địa chính và
quản lý cơ sở dữ liệu tài nguyên đất cấp xã, phường, thị trấn.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử vào đo vẽ chi tiết và
biên tập một tờ bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500 tại phường Quang Trung.
- Giúp cho cán bộ quản lý đất đai quản lý tốt đất tại địa phương một cách dễ dàng.
- Nghiên cứu khả năng ứng dụng của công nghệ tin học bao gồm hệ thống phần
mềm Trắc địa, máy Toàn đạc điện tử trong công tác thành lập bản đồ địa chính và quản
lý cơ sở dữ liệu tài nguyên đất phường Quang Trung.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
- Trong học tập và nghiên cứu khoa học: Thực tập tốt nghiệp là cơ hội tốt để
hệ thống và củng cố lại kiến thức đã được học trong nhà trường và áp dụng vào thực
tiễn công việc


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x