Tải bản đầy đủ

luận văn kĩ thuật tổng hợp giải phương trình, hệ phương trình hỗn hợp

https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

MỤC LỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: ................................................................. 2
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG

Ơ

H

I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI: .......................................................................... 2

N

HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC 9...................................................... 2


.Q

2. Cơ sở lý luận: .......................................................................................... 3

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đ

4. Phương pháp nghiên cứu: ...................................................................... 6

G

5. Các giải pháp: ......................................................................................... 6

H
Ư

N

5.1. Trang bị kiến thức lý thuyết: ................................................................ 9
5.2. Phân dạng các loại bài tập: ................................................................ 12

TR
ẦN

6. Hiệu quả của SKKN : ........................................................................... 20
III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ ........................................ 21

10
00

B

1.Kết luận: ................................................................................................ 21

TOÁN

-L

Í-

H

Ó

A

2. Khuyến nghị, đề xuất : ......................................................................... 24

D

IỄ
N

Đ

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

3. Thực trạng của vấn đề: .......................................................................... 4

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

1.Đối tượng nghiên cứu:............................................................................. 3

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM......................................... 3

GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
-1www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM:
MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG
I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI:

H

Ơ

Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nguồn nhân lực là yếu tố

N

HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC 9

.Q

của giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đ

tiến trong khu vực.

G

Vậy để góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu

H
Ư

N

xây dựng Tổ quốc thì phải nâng cao chất lượng giáo dục. Để nâng cao chất
lượng giáo dục các trường học cần đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục đại

TR
ẦN

trà (đạt chất lượng trường chuẩn quốc gia) và chất lượng mũi nhọn. Muốn vậy
giáo viên phải không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn để thực

10
00

B

hiện một trong những nhiệm vụ cơ bản nhằm đổi mới căn bản, toàn diện nền
giáo dục nước nhà như Nghị quyết số 29- NQ/TW khóa XI đã đề ra. Để thực

A

hiện được nhiệm vụ đó các trường trong ngành giáo dục Huyện Krông Nô đã

H

Ó

và đang tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học và đẩy mạnh

Í-

công tác phát hiện, chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp. Vì công tác bồi

-L

dưỡng học sinh giỏi có tác dụng thiết thực và mạnh mẽ trong việc hình thành

ÁN

phát triển trí tuệ, nhân cách và còn tạo động lực vươn lên để giành kết quả cao
trong học sinh, tạo ra những thế hệ trẻ có sức khỏe, trí tuệ và có năng lực để

D

IỄ
N

Đ

ÀN

phục vụ cho cuộc cách mạng công nghệ, khoa học kỹ thuật. Ngoài ra còn

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

người học, phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

của Đảng khẳng định tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

quyết định tốc độ phát triển và sự phồn vinh của đất nước. Đại hội lần thứ XII

nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Chất lượng mũi
nhọn tăng lên khẳng định được chất lượng của đội ngũ giáo viên và chất
lượng của học sinh. Bên cạnh đó còn khẳng định được vị thế của nhà trường
và uy tín của giáo viên và của ngành giáo dục huyện nhà.
Tuy nhiên trong một số năm gần đây số lượng học sinh giỏi của
Huyện nhà chưa ngang tầm với một số Huyện khác trong tỉnh Đăk Nông. Bản
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
-2www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

thân tôi cũng như đồng nghiệp và Ban giám hiệu đã xác định phải xây dựng
được lộ trình bồi dưỡng cụ thể. Đó là:
lập kế hoạch, nội dung bồi dưỡng cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn

H

Ơ

vị, dạy như thế nào để gây hứng thú, kích thích trí tìm tòi, sáng tạo, yêu thích

N

+ Giáo viên bồi dưỡng phải tự mình tìm ra phương pháp để phát hiện,

.Q

+ Tham mưu với ban giám hiệu; phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm,

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

G

Từ những lý do trên tôi đã chọn đề tài: ”MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP

H
Ư

N

PHÁT HIỆN VÀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN HÓA HỌC 9” để

TR
ẦN

cùng trao đổi với đồng nghiệp tìm ra giải pháp giúp cho học sinh say mê hóa
học và cũng để nâng cao chất lượng và số lượng học sinh giỏi các cấp.
II. NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

10
00

B

1.Đối tượng nghiên cứu:

- Học sinh khối 8, khối 9 Trường THCS Nam Đà – huyện Krông Nô

A

2. Cơ sở lý luận:

H

Ó

- Trong luật giáo dục đã ghi rõ: giáo dục là phải phát huy tính tích cực,

Í-

tự giác, chủ động, sáng tạo phù hợp với môn học, lớp học tác động đến tình

-L

cảm đem lại niềm vui, niềm hứng thú cho học sinh trong khi học tập môn hóa

TO

ÁN

học.

Đ

- Phương pháp dạy học tích cực là phát huy tính chủ động sáng tạo của

học sinh thông qua nghiên cứu.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

ôn tập, rèn luyện một cách tốt nhất.

IỄ
N
D

ẠO

với phụ huynh học sinh để cùng phối hợp giáo dục, tạo điều kiện cho học sinh

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

chiếm lĩnh kiến thức.

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

bộ môn, đam mê nghiên cứu khoa học, thích chinh phục những khó khăn để

- Các văn bản quy định về nhiệm vụ năm học.
- Chủ đề năm học có nội dung liên quan đến nội dung nâng cao chất
lượng giáo dục.
- Sự phát triển của xã hội: trong những năm gần đây, học sinh học bồi
dưỡng và dự thi HSG các môn học trong đó có môn Hóa học đã thu hút được
sự chú ý và quan tâm của xã hội cũng như các bậc phụ huynh và học sinh ở
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
-3www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

huyện Krông Nô. Trong đó đáng chú ý là các trường THCS lớn của Huyện
như Nam Đà, Đắc Mâm, Nâm N’Đir ...Vì vậy Ban giám hiệu các trường cũng
trường, của bản thân và trách nhiệm đối với xã hội, nên đã xây dựng kế hoạch

H

Ơ

bồi dưỡng phù hợp, kịp thời để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm của ngành

N

như giáo viên tham gia bồi dưỡng đã xác định được trách nhiệm của nhà

.Q
ẠO

3. Thực trạng của vấn đề:

Đ

Tôi tham gia giảng dạy đã nhiều năm và trực tiếp bồi dưỡng học sinh

G

giỏi. Trong quả trình dạy, phát hiện, chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi tôi thấy có

H
Ư

N

một số thuận lợi và khó khăn như sau:
* Thuận lợi:

TR
ẦN

- Trường THCS Nam Đà là một trường nằm gần trung tâm Huyện, là
trường THCS lớn có số lượng học sinh đông, số lượng học sinh giỏi các cấp

10
00

B

thường xếp vào tốp đầu trong các trường của ngành.
- Nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

A

- Được sự hỗ trợ của ban giám hiệu, của đồng nghiệp, các đoàn thể

H

Ó

trong trường cũng như các bậc phụ huynh.

Í-

- Có nguồn học sinh đạt học sinh giỏi tương đối cao.

-L

- Đa số phụ huynh có con em được bồi dưỡng quan tâm, tạo điều kiện

TO

ÁN

tốt để học sinh tham gia bồi dưỡng đầy đủ.
- Nhiều học sinh có đam mê môn hóa học, thích tìm hiểu các em không

D

IỄ
N

Đ

ÀN

ngừng tự tìm tòi sáng tạo trong quá trình học tập, thậm chí có em còn tự sưu

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

tuyển dự thi ngày càng được nâng cao.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

sinh có đam mê học môn hóa học nhờ vậy mà số lượng và chất lượng đội

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

đề ra và đặc biệt là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Bên cạnh đó nhiều học

tầm nhiều đề thi học sinh giỏi các năm, nhiều chuyên đề Hoá học nâng cao và
tự nghiên cứu tìm hướng giải quyết. Điều đó cũng thúc dục người dạy phải
không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn và như vậy, cả thầy và
trò cùng “thi đua” dạy tốt học tốt.
- Học sinh của địa phương có truyền thống hiếu học, nhiều em có tố
chất thông minh.
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
-4www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

* Khó khăn:
- Khác với các bộ môn khoa học khác là việc chọn học sinh khối 9 để
bản thân tiếp cận với học sinh muộn so với các giáo viên dạy các môn khác.

H

Ơ

Thời gian phát hiện, chọn và bồi dưỡng ngắn, gia đình ở xa trường nên ít có

N

bồi dưỡng môn Hóa học 9 đối với giáo viên còn gặp không ít khó khăn. Vì

TP

Đ

bước làm chắc cơ bản.

G

- Trong nội dung bồi dưỡng, phạm vi kiến thức rộng. Tài liệu tham

H
Ư

N

khảo nhiều, nhiều sách biên soạn không theo một trình tự nhất định nên giáo
viên chưa tổng hợp được chương trình bồi dưỡng.

TR
ẦN

Kiến thức trang bị cho học sinh chưa đáp ứng được yêu cầu đề thi
- Cơ sở để định ra nội dung bồi dưỡng chưa khoa học, dẫn đến không

10
00

B

trang bị đủ kiến thức cho học sinh dự thi.

- Đối với học sinh: vấn đề học bồi dưỡng chưa thực sự đi vào chiều sâu.

A

- Một số em học bồi dưỡng nhiều môn, IOE, CaSIO...... ngoài ra là năm

H

Ó

cuối cấp còn nhiều áp lực khác....từ đó dẫn đến quỹ thời gian không đủ để các

Í-

em tự học, tự nghiên cứu.

-L

- Nhận thức của một số ít phụ huynh có sự thay đổi theo xu thế kinh tế

ÁN

thị trường, ít quan tâm đến việc con mình bồi dưỡng môn học gì và học như

Đ

ÀN

TO

thế nào.

- Số lượng giáo viên dạy môn hóa học chỉ có 02 đồng chí nên việc trao

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

- Trong quá trình bồi dưỡng thời gian đầu thường hay nôn nóng, bỏ qua

IỄ
N
D

.Q

với môn Hóa học do được tiếp cận muộn hơn các môn học khác.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

giỏi cả các môn tự nhiên có khả năng tư duy tốt nhưng lại không có hứng thú

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

thời gian gần gũi học sinh. Phần lớn học sinh giỏi môn hóa học lại thường học

đổi kinh nghiệm còn gặp nhiều khó khăn.
- Cơ sở vật chất chưa đáp ứng đủ cho công tác bồi dưỡng vì trường phải
học 2 ca nên thiếu phòng học.
Từ thuận lợi và khó khăn trên, kết quả bồi dưỡng đạt kết quả chưa khả
quan, chưa xứng tầm với những lợi thế của nhà trường. Cụ thể:
Năm

Số lượng

Kết quả đạt được

GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
-5www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

Cấp

Cấp tỉnh

huyện
04

02

01 giải nhì

2008-2009

05

03

02 HSG

2010- 2011

06

05

02(KK)

N

H

Ơ

N

2007-2008

U
Y

4. Phương pháp nghiên cứu:

ẠO

- Tổng hợp, so sánh kết quả học sinh đạt được do bản thân và đồng

Đ

nghiệp bồi dưỡng qua một số năm gần đây từ năm học 2007- 2008 đến năm

N

G

học 2014- 2015.

H
Ư

- Tham khảo các đồng nghiệp có kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi
5. Các giải pháp:

TR
ẦN

đạt kết quả cao, ban giám hiệu có chuyên môn về môn hóa học.
Từ những thuận lợi và khó khăn trên qua nhiều năm trăn trở, tìm tòi,

10
00

B

nghiên cứu, thực nghiệm tôi đã rút ra được kinh nghiệm và thực hiện một số
giải pháp cơ bản để phát hiện, chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học 9

Ó

A

ở trường THCS Nam Đà đạt hiệu quả như sau :

H

a. Phát hiện và chọn học sinh giỏi

-L

Í-

- Trước hết tìm hiểu nguyên nhân học sinh bồi dưỡng năm trước chưa

ÁN

đạt.

TO

- Chọn học sinh có tính kế thừa để phát huy, duy trì, nâng cao chất

Đ

ÀN

lượng và số lượng. Sau đó trên tinh thần tự nguyện cho học sinh đăng ký học
một thời gian để phát hiện xem học sinh đó thực sự dam mê môn Hóa học hay

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

thế hệ mà mình đã bồi dưỡng.

IỄ
N
D

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Giáo viên chọn lọc, phân tích, đàm thoại trực tiếp học sinh qua nhiều

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

HS dự thi

không hay là chỉ đăng kí theo phong trào (tuy nhiên chọn học sinh có học lực
khá trở lên)
- Phải tìm hiểu qua giáo viên trong tổ dạy bộ môn hóa ở lớp 8, giáo
viên dạy các bộ môn khoa học tự nhiên kết hợp với khảo sát chất lượng đầu
năm và quá trình học tập của học sinh để có cơ sở chọn
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
-6www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

- Trong các tiết dạy chính khóa cần Test khả năng tư duy của học sinh
bằng cách trả lời hoặc giải bài tập nâng cao, tổng hợp để phát hiện xem học
dụng kiến thức của học sinh. Và đặc biệt chú ý những học sinh có cách giải

H

Ơ

riêng.

N

sinh đó có nắm chắc kiến thức cơ bản, có năng khiếu, kĩ năng tư duy vận

.Q

là không khó song nếu các em không ham thích Hoá học thì việc chọn lựa để

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đ

Ngược lại, nếu các em đã có sẵn năng khiếu Toán học mà lại đam mê

G

Hoá học thì việc chọn lựa, bồi dưỡng để các em dự thi học sinh giỏi thường
hoặc bài toán giải hệ phương trình.....).

H
Ư

N

đạt kết quả cao( Vì có những bài toán hóa có dạng biết tổng và tỉ hai chất,

TR
ẦN

- Chọn học sinh biết vận dụng kiến thức một cách tổng hợp, tư duy lô
gích.

10
00

B

- Sử dụng thành thạo kĩ năng Hóa học. có tính thận,tỉ mĩ.
- Giáo viên cần tạo một phong cách truyền thụ tốt để thu hút học sinh,

A

giúp học sinh thể hiện được năng lực cũng như tính sáng tạo, từ đó giáo viên

H

Ó

dễ dàng phát hiện và có cơ hội chọn được học sinh vào đội tuyển của mình.

Í-

b. Công tác bồi dưỡng

-L

Sau khi đã chọn được đội tuyển, giáo viên cần có kế hoạch bồi dưỡng

ÁN

cụ thể, rèn khả năng phân tích, tư duy, tổng hợp, tính cẩn thận tỉ mỉ đối với bộ
môn, không đốt cháy giai đoạn trong kế hoạch bồi dưỡng, giáo viên cần nắm

D

IỄ
N

Đ

ÀN

rõ khả năng hoàn thành kiến thức cốt lõi và khả năng vận dụng kiến thức

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

bồi dưỡng các em dự thi học sinh giỏi Hoá học thường đạt kết quả không cao.

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Một số học sinh có năng khiếu Toán học nên việc tiếp thu môn Hoá học

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

- Chọn học sinh đam mê bộ môn Hoá học.

trong từng phần, trong từng chuyên đề.
+ Rèn cho học sinh cách học môn hóa học đó là: Rèn luyện tính cẩn
thận, đầy đủ, chi tiết khi làm bài thi. Thông thường những học sinh khá giỏi
hay mắc lỗi chủ quan là giải các bài tập quá ngắn gọn, bỏ qua một số bước
trong bài giải. Thậm chí có em giải bài tập còn nói là em trình bày thì chỉ có
em hiểu. Vì vậy bài giải thường không đầy đủ các bước mặc dù kết quả đúng.
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
-7www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

Có em trong thi cử còn làm sót một vài ý hoặc cả một câu của đề thi( ví dụ
quên cân bằng phương trình) mặc dù không khó đối với các em. Đây cũng là
những lí do trên người dạy cần rèn luyện cho các em tính cẩn thận trong trình

H

Ơ

bày khi kiểm tra, thi cử.

N

lí do khiến điểm các em không cao mặc dù giải được tất cả các bài của đề. Từ

.Q

thi cử. Có em thường tập trung giải các bài tập khó để tự khẳng định mình và

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

Đ

cũng phải ra một số bài tập dạng củng cố kiến thức cơ bản để yêu cầu các em

G

giải và kịp thời nhắc nhở chú trọng đến dạng kiến thức này.

H
Ư

N

Để bồi dưỡng học sinh giỏi tôi phân chia thành từng dạng. Trong nội dung
kiến thức bồi dưỡng, tôi đã tiến hành phân chia thành hai phần: Lí thuyết và

TR
ẦN

bài tập.

Hệ thống các bài tập tạm chia thành hai nhóm là bài tập định tính và bài tập

10
00

B

định lượng. Trong mỗi dạng cụ thể đều tiến hành theo 3 bước:
+ Bước 1: Tóm tắt đề, nêu giả thiết, kết luận, phân tích đề

A

+ Bước 2: Giải bài mẫu cơ bản 2-3 bài cho học sinh nắm được các bước

H

Ó

và phương pháp giải dạng bài tập đó.

Í-

+ Bước 3: Ra thêm bài tập tương tự với mức độ cao hơn để hình thành kĩ

ÁN

sinh).

-L

năng( trong quá trình làm bài tập thu vở chấm điểm để tạo hưng phấn cho học
Là giáo viên làm công tác bồi dưỡng học sinh giỏi sẽ không thể đạt được mục

D

IỄ
N

Đ

ÀN

đích nếu không chọn lọc phân chia bài tập theo từng dạng cụ thể(phân chia

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

không còn thời gian để làm các bài tập dễ. Vì vậy, người dạy thỉnh thoảng

TO

http://daykemquynhon.ucoz.com

Một số học sinh khá giỏi thường có tính chủ quan, tự cao trong học tập,

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

+ Rèn luyện tính khiêm tốn trong học tập, kiểm tra.

theo kinh nghiệm bản thân), rồi nêu đặc điểm của dạng bài tập và xây dựng
hướng giải cho mỗi dạng, sau mỗi dạng phải chốt kiến thức cốt lõi (Xây dựng
một chương trình tương đối). Đây là bước có ý nghĩa quyết định trong công
tác bồi dưỡng vì nó giúp học sinh tìm ra được hướng giải một cách dễ dàng,
hạn chế tối đa những sai lầm trong quá trình giải bài tập, đồng thời phát triển
được khả năng tư duy của học sinh (thông qua các bài tập tương tự mẫu và
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
-8www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

các bài tập không theo khuôn mẫu mà học sinh tự nghiên cứu qua các tài liệu
tham khảo).
Trong kiến thức lý thuyết yêu cầu học sinh phải nắm thật vững kiến

Đ

SGK 8,9, không nắm được tính chất cụ thể của các chất thì không thể tổng

G

hợp kiến thức một cách chính xác được dẫn đến kết quả không cao.
những kiến thức đó chỉ là kiến thức nền.

H
Ư

N

Tuy nhiên, chỉ nắm vững kiến thức ở SGK không thôi thì chưa đủ vì

TR
ẦN

Vì vậy, trong quá trình dạy, bồi dưỡng, luyện thi mỗi giáo viên đều có thể
đúc kết, tích lũy cho mình những dạng kiến thức nâng cao hoặc các trường

10
00

B

hợp đặc biệt không theo quy luật thường có trong các đề thi học sinh giỏi.
Ví dụ:

A

Đối với kim loại cần lưu ý:

H

Ó

Ví dụ: khi dạy bài Sắt( Hóa học 9), trong mục tính chất hóa học. Học

Í-

sinh sẽ biết Sắt có đầy đủ tính chất hóa học của kim loại, biết Sắt (Fe) có 2

-L

hóa trị (II và III). Nhưng giáo viên phải hướng dẫn cho học sinh cách nhớ khi

TO

ÁN

nào thể hiện hóa trị II khi nào thể hiện hóa trị III
+ Thể hiện hóa trị II: khi phản ứng với dung dịch axit thường, dung

D

IỄ
N

Đ

ÀN

dịch muối, phi kim yếu, . . .

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

Những học sinh không nắm vững nội dung chương trình, kiến thức ở

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

- Tính chất hóa học của một số hợp chất hữu cơ cơ bản.

.Q

- Dãy hoạt động hóa học của kim loại

http://daykemquynhon.ucoz.com

N

U
Y

- Tính chất hóa học của kim loại và phi kim, 4 loại hợp chất vô cơ

H

Ơ

thức cơ bản (chương trình SGK Hóa 8, 9) theo các nội dung sau:

N

5.1. Trang bị kiến thức lý thuyết:

+ Thể hiện hóa trị III khi phản ứng với phi kim mạnh, axit có tính oxi
hóa:
T
2Fe + 3Cl2 →
2FeCl3
O

T
2Fe + 6H2SO4(đ) →
Fe2(SO4)3 + 3SO2
O

+ 6H2O

- Nhôm (Al) là kim loại lưỡng tính, nhôm cùng với oxit và hiđrôxit của
nhôm đều phản ứng được với kiềm mạnh tạo thành muối:
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
-9www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2
- Phản ứng của kim loại với muối (không tạo ra kim loại mới) hoặc các
kim loại trong dãy hoạt động hóa học của kim loại như Na, K.. khi phản ứng

N

với dung dịch muối thì thường xảy ra 2 phản ứng..

H

Ơ

Fe + 2FeCl3 → 3FeCl2

G

- Muối axit tác dụng với muối axit thì muối của gốc axit mạnh hơn

H
Ư

N

đóng vai trò như 1 axit sẽ đẩy axit yếu hơn ra khỏi muối còn lại:
NaHSO4 + NaHCO3 → Na2SO4 + CO2

+ H2O

TR
ẦN

2NaHSO4 + Mg(HCO3 )2 → MgSO4 + Na2 SO4 + 2CO2

+ 2H2O

- Phản ứng của axit (HNO3 , H2SO4 đặc) với kim loại, sinh ra các sản

10
00

B

phẩm khử khác nhau không giải phóng H2.

- Phần hợp chất hữu cơ, cần biết cách viết đúng công thức cấu tạo, xác

A

định đúng số đồng phân....

H

Ó

Ngoài ra dựa vào kiến thức lý thuyết giáo viên phải cho học sinh tìm hiểu

Í-

thêm để giải thích một số hiện tượng li kì xảy ra trong tự nhiên hoặc thí

-L

nghiệm hay nhằm tạo hứng thú cho học sinh và cũng là giải pháp rèn cho học

ÁN

sinh tính tự lập tự nghiên cứu (do phòng học không đủ cho công tác bồi

Đ

ÀN

TO

dưỡng).

Ví dụ 1: “Hiện tượng ma trơi”.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ 2H2O

Đ

2NaHCO3 + Ca(OH)2 → Na2CO3 + CaCO3

IỄ
N
D

.Q
ẠO

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

TP

hòa ứng với số kim loại có trong chất phản ứng):

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Muối axit tác dụng với kiềm tạo ra muối trung hòa (số muối trung

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2

Về hiện tượng này học sinh có thể đã được nghe, được nhìn thấy. Tuy nhiên
để giải thích một cách chính xác thì sẽ nhiều em không biết. Từ đó giáo viên
giải thích cho học sinh:
Trước kia, mà trơi được xem như một hiện tượng huyền bí không thể lý
giải. Chính vì vậy, con người giải thích hiện tượng ma trơi như sự xuất hiện
của thế giới thứ 2, tức ma quỷ hiện hình. Những linh hồn của người chết bay
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 10 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

vất vưởng trên mặt đất. Theo các nhà khoa học, thật ra chẳng có ma quỷ gì cả
chỉ là những phản ứng hóa học đơn giản. Trong xương và não người có nhiều
và điphotphin (P2H4). PH3 chỉ có thể bốc cháy trong không khí ở nhiệt độ150o

H

Ơ

C, còn điphotphin P2H4 thì tự bốc cháy trong không khí và tỏa nhiệt. Chính

N

photpho, sau khi chết, các vi khuẩn sẽ phân hủy xác và sinh ra photphin (PH3)

.Q

Hình 1. Hiện tượng “ma trơi”

A

Ví dụ 2: “Lúa chiêm lấp ló ngoài bờ

H

Ó

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên” .

Í-

Do trong không khí có ~ 78% khí N2 và ~ 21% khí O2, khi có chớp (tia

-L

lửa điện) N2 và O2 trong không khí sẽ phản ứng với nhau theo phương trình:
C
N2 + O2 3000

→ 2NO

Đ

ÀN

TO

ÁN

o

NO + O2

→ NO2

Khí NO2 tác dụng với nước mưa tạo ra HNO3 rơi xuống đất tác dụng

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

10
00

B

TR
ẦN

H
Ư

N

G

Đ

ẠO

2PH3 + 4O2 →P2O5 + 3H2O

IỄ
N
D

TP

nên ta không quan sát rõ như vào ban đêm.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

trên xảy ra cả ngày lẫn đêm nhưng do ban ngày có các tia sáng của mặt trời

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

lượng nhiệt tỏa ra trong quá trình này làm cho photphin bốc cháy. Quá trình

với các chất kiềm như Ca(OH)2 có trong đất tạo ra muối nitrat:
2NO2 + H2O +1/2O2 → 2HNO3
HNO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2H2O. Muối nitrat là phân đạm làm
cho lúa tốt nhanh.
Ví dụ 3: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động với càc hình thù
kì lạ đó là do kết quả chuyển đổi qua lại giữa CaCO3 và Ca(HCO3)2
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 11 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

Ca(HCO3)2

G

Đ

a. Bài tập định tính: chủ yếu học sinh phải dựa vào kiến thức lý thuyết

H
Ư

N

để giải là chính.

a.1. Bài tập về chuỗi phản ứng: học sinh phải nắm vững tính chất

TR
ẦN

hóa học và mối quan hệ giữa các chất. Với dạng bài tập này tôi chọn cho học
sinh các bài tập với các mức độ khác nhau từ dễ đến khó như sau:

10
00

B

* Chuỗi phản ứng thông thường:

Ví dụ 1: viết PTHH biễu diễn sự chuyển đổi sau đây

A

FeCl3 → Fe(OH)3 → Fe2O3

H

Ó

Fe

Í-

FeCl2 → Fe(OH)2 → FeSO4

-L

- Trước tiên học sinh phải nhớ lại kiến thức: sắt thể hiện hóa trị II hoặc

TO

ÁN

III trong các phản ứng nào.
- Sau đó dựa vào tính chất hóa học và mối quan hệ giữa các chất để

ÀN
Đ
IỄ
N

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

5.2. Phân dạng các loại bài tập:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

.Q
ẠO

Hình 1. Thạch nhũ trong các hang động

thực hiện các phản ứng.

D

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U
Y

N

H

Ơ

N

CaCO3 + CO2 + H2O

* Chuỗi phản ứng cho có giấu chất:
Ví dụ 2: Thực hiện phản ứng theo sơ đồ sau
X1 + X2
X3 + H2O
X5 + X2

→ Na2CO3 + H2O
ĐP có màng ngăn

X2 +X4 + H2

→ X6 + H2O

X6 + CO2 + H2O → X7 + X1
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 12 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

X5

Đpnc criolit

X3 + O2

- Trước tiên học sinh dựa vào 4 chất trong sơ đồ là Na2CO3 và H2O,
- Thay các chất vào sơ đồ và thực hiện các phản ứng.

H

Ơ

a. 2. Bài tập về nhận biết, phân biệt các chất: cần biết các loại thuốc

N

H2 CO2, O2 để dự đoán các chất

TP

Đ

nhìn vào sơ đồ trình bày lời giải sẽ đảm bảo đầy đủ nội dung.

G

VD : bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch không

H
Ư

N

màu đựng trong các lọ mất nhãn sau: NaOH, KCl, Ba(NO3)2, Na2SO4, H2SO4.
- Trước tiên hướng dẫn học sinh phân loại chất

TR
ẦN

- Dự kiến thuốc thử cần dùng: quì tím (nhận ra kiềm và axit)
- Tiếp theo lập sơ đồ nhận biết:

10
00

B

- Sau cùng nhìn vào sơ đồ trình bày lời giải theo hướng dẫn
* Với dạng 3 (không dùng thêm thuốc thử nào khác): vẽ bảng kết quả

A

dựa vào bảng đó để kết luận cho chất cần nhận biết

H

Ó

- Cuối cùng trình bày lời giải theo hướng dẫn .

Í-

a.3. Bài tập về tinh chế, tách rời các chất:

-L

Dựa vào tính chất của từng chất riêng biệt để chuyển một số chất trong

ÁN

hỗn hợp sang các hợp chất trung gian, sau đó dựa vào các phản ứng đặc trưng

Đ

ÀN

TO

của từng chất để tái tạo lại chúng.
b. Bài tập định lượng : Cung cấp cho học sinh các công thức có liên

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

* Với dạng 1 và 2 : tôi hướng dẫn học sinh lập sơ đồ nhận biết, sau đó

IỄ
N
D

.Q

dạng có đưa ra các bước giải chung.

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

dùng thuốc thử có giới hạn, không được dùng thêm thuốc thử nào khác), mỗi

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

thử thường dùng, phân chúng thành 3 dạng nhận biết (dùng thuốc thử tự do,

quan, các bước chung nhất của bài toán tính theo phương trình hóa học, lấy đó
làm nền tảng để phát triển cho các dạng bài toán còn lại.
b.1. Các kiến thức cần nắm
* Các công thức ban đầu học sinh cần phải nắm: cần nắm vững các
công thức cơ bản (Trong hóa học 8)

GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 13 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

Chú ý công thức: + Công thức liên quan giữa 2 loại nồng độ:
10 × Ddd × C (%)
M ct

Công thức tính khối lượng dung dịch: mdd = mct + mdm – (m + m )

U
Y

TP

ẠO

cụ thể đôi lúc không thực hiện hết mà có thể lược bớt đi cho phù hợp với từng

G

Đ

bài, đồng thời mỗi dạng riêng biệt có bổ sung thêm các kiến thức cần thiết.

N

Từ bài toán tính theo phương trình hóa học có thể phát triển thành

H
Ư

nhiều dạng bài tập khác nhau.

TR
ẦN

b.2. Các dạng bài toán cụ thể tôi thấy hay gặp trong các kì thi là:
Dạng 1. Bài toán xác định nguyên tố hóa học:

B

* Các lưu ý của dạng bài toán này:

10
00

- Cần tìm NTK để suy ra nguyên tố cần tìm (có đối chiếu với hóa trị
của nguyên tố)

Ó

A

* VD 1 : Hòa tan vừa đủ oxit kim loại M có công thức MO vào dung

Í-

H

dịch H2SO4 loãng có nồng độ 4,9% được dung dịch chỉ chứa một muối tan có

-L

nồng độ 7,69% . Cho biết tên kim loại M .

Đ

ÀN

TO

ÁN

- Tóm tắt, phân tích đề:
+ Từ công thức MO ta suy ra M có hóa trị II, chỉ cần tìm NTK của M
+ Dữ kiện đề bài cho nồng độ % , phải dựa vào nồng độ % để lập các

biểu thức có liên quan.

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Học sinh tiến hành theo các bước chung nhưng khi đi vào một bài toán

IỄ
N
D

.Q

ở chương trình hóa học 8

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Học sinh cần nắm vững 4 bước giải toán theo phương trình đã học

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N

• Các bước chung giải bài toán tính theo phương trình hóa học:

H

Ơ

hoặc mdd = Vdd x Ddd

N

CM =

+ Cần đặt ẩn số cho 1 trong 2 chất phản ứng, để đơn giản ta đặt ẩn số
đó là 1 mol MO phản ứng.
+ Từ tỉ lệ của PTHH cùng với các nồng độ % có được, suy ra được
tổng khối lượng ban đầu và khối lượng dung dịch sau phản ứng, sau đó vận
dụng định luật bảo toàn khối lượng để tìm NTK của M.
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 14 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

N

G

hơn, kim loại mới sinh ra sẽ bám lên thanh kim loại ban đầu.

H
Ư

- Sau phản ứng, khối lượng thanh kim loại ban đầu có sự tăng hay giảm

TR
ẦN

khối lượng:

m KL tăng thêm = mKL mới sinh ra - mKL phản ứng
m KL giảm đi

= mKL phản ứng - mKL mới sinh ra

10
00

B

- Thường đặt ẩn số là số mol cho kim loại phản ứng
* VD 1 : Ngâm 1 thanh kẽm có khối lượng 50 gam vào dung dịch

Ó

A

CuSO4, sau phản ứng khối lượng thanh kẽm là 49,8 gam. Tính khối lượng

H

kẽm phản ứng và khối lượng đồng sinh ra.

-L

Í-

- Tóm tắt, phân tích đề:

ÁN

+ Theo số liệu đề bài cho ta thấy khối lượng thanh kẽm sau phản ứng

Đ

ÀN

TO

giảm thì áp dụng công thức m KL giảm
+ Đặt ẩn số là số mol kẽm phản ứng
- Giải: (tóm lược)

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

Đ

- Thường là nhúng thanh kim loại vào dung dịch muối của kim loại yếu

IỄ
N
D

ẠO

* Các lưu ý của dạng bài toán này:

.Q

Dạng 2. Bài toán kim loại phản ứng với dung dịch muối:

TP

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

U
Y

N

H

mMO + mddH2 SO4 = ( M + 16) +

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

98
(g)
x100 = 2016 + M
4,9
M + 96
(2) Khối lượng dung dịch sau phản ứng : mddMSO4 =
x100 (g)
7,69
+ Theo định luật bảo toàn khối lượng : (1) = (2) , giải ra : M ≈ 64 (Cu)

Ơ

N

Giải: (tóm lược)
+ Giả sử có 1 mol MO phản ứng
+ PTHH : MO + H2SO4 → MSO4 + H2O
Tỉ lệ : 1 mol
1 mol
1 mol
+ Khối lượng dung dịch sau phản ứng
(1)Tổng khối lượng dd ban đầu :

+ Gọi x (mol) là n Zn phản ứng
+ PTHH:
Tỉ lệ:

Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu
x mol

+ Ta có:

x mol
50 – 49,8 = 65x – 64xx = 0,2( mol )

+ Tính tiếp : mZn phản ứng = 13 (g); mCu sinh ra = 12,8 (g)
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 15 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

* VD 2 : Ngâm một thanh sắt trong dung dịch có chứa 2,8 gam muối
sunfat của kim loại M. Sau phản ứng khối lượng thanh sắt tăng thêm 0,14
gam. Xác định công thức hóa học của muối sunfat.

N

- Tóm tắt, phân tích đề bài toán:

H

Ơ

- Giải: (tóm lược)
nFeSO4+ 2M

2,8 × .2 M
(g)
2 M + 96nĐ

+ Từ tỉ lệ ở PTHH và đề bài, ta có:

H
Ư

N

G

2,8. × 2 M
2,8 × .56n
= 0,14 ⇒ M = 32n . Chọn: n = 2 ; M = 64 (Cu)
2 M + 96n 2 M + 96n

Dạng 3. Bài toán về hiệu suất phản ứng:

TR
ẦN

* Các lưu ý của dạng toán này:

- Hiệu suất phản ứng cho biết tỉ lệ lượng chất phản ứng thực tế so với

10
00

B

lượng chất ban đầu.

- Thường dựa vào lượng chất sản phẩm để tính hiệu suất phản ứng.

A

Với H% là hiệu suất phản ứng, ta có công thức tính:

H

Ó

Lượng sản phẩm thực tế
x 100%

Lượng sản phẩm theo LT

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H% =

- Lượng chất lý thuyết được tính dựa vào PTHH

- Đối với sản phẩm: Lượng sản phẩm thực tế ≤ Lượng sản phẩm lý

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

2,8 (g)

ẠO2M (g)

TP

2M+96n (g)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

M2(SO4)n

.Q

+

2,8. × 56n
(g)
2 M + 96n

IỄ
N
D

nFe

Tỉ lệ: 56n (g)

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

+ PTHH:

N

+ Gọi n là hóa trị của M, suy ra công thức muối là: M2(SO4)n

thuyết
- Đối với chất tham gia: Lượng chất tham gia thực tế ≥ Lượng chất
tham gia lý thuyết.
- Trong mỗi bài toán cần xác định rõ đâu là lượng chất thực tế, đâu là
lượng chất lý thuyết.
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 16 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

* VD 1: Khi nhiệt phân 1 mol KClO3 (có mặt MnO2) thì thu được 43,2
gam oxi. Tính hiệu suất của phản ứng.
- Tóm tắt, phân tích đề:

Ơ

N

+ 43,2 gam oxi thu được là khối lượng sản phẩm thực tế.

H

+ Cần dựa vào PTHH, giả sử nhiệt phân hết 1 mol KClO3 để tính khối

+ 3O2
3
(mol )
2

ẠO

3
2

G

2

Đ

+ Từ PTHH tính được: mO = × 32 = 48( g ) (Khối lượng oxi trên lý

H
Ư

N

thuyết)

Dạng 4. Bài toán hỗn hợp:

43,2
× 100% = 90%
48

TR
ẦN

+ Từ đó suy ra : H % =

B

* Các lưu ý của dạng toán này:

10
00

- Giả sử hỗn hợp gồm A, B, . . .

A

- Yêu cầu tính trong bài toán hỗn hợp:

%A =

mA
× 100%
mhh

;

%B =

mB
× 100%
mhh

-L

Í-

H

Ó

+ Thành phần % theo khối lượng:

Đ

ÀN

TO

ÁN

+ Thành phần % theo thể tích (chỉ áp dụng cho chất khí):
%A =

VA
n
× 100% = A × 100%
Vhh
n hh

;

%B =

VB
n
× 100% = B × 100%
Vhh
n hh

+ Lưu ý: %A + %B + . . . = 100%

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

O

.Q

MnO2 ,T

→ 2KCl

Tỉ lệ: 1 (mol)

IỄ
N
D

2KClO3

TP

+ PTHH:

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

- Giải: (tóm lược)

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

lượng của oxi thu được (lượng sản phẩm lý thuyết)

- Trong quá trình giải chúng ta cần tuân thủ theo các bước chung của
bài toán tính theo PTHH (như đã nói ở trên), luôn đặt ẩn số trong bài toán để
tránh nhầm lẫn giữa các đại lượng với nhau.
- Cần lưu ý rằng đây là dạng toán khá phổ biến trong các đề thi.

GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 17 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

* VD 1 : Cho 16,6 gam hỗn hợp Fe và Al tác dụng với dung dịch HCl
dư, thu được 11,2 lít H2 (ĐKTC). Xác định thành phần % theo khối lượng
của Fe và Al trong hỗn hợp ban đầu.

N

- Tóm tắt, phân tích đề bài

FeCl2 + H2
x (mol)
2AlCl3 + 3H2

(b)

3
y ( mol )
2

GĐ

2Al + 6HCl

ẠO

x (mol)

(a)

H
Ư

N

y (mol)
+ Từ (a) và (b):

3
y = 0,5 (2)
2

TR
ẦN

x+

+ Giải (1) và (2), suy ra : x= 0,2( mol) → mFe = 11,2 (g)
11,2
× 100% = 67,5% ;
16,6

%Al = 100% - 67,5% = 32,5%

10
00

B

⇒ %Fe =

Dạng 5. Bài toán xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ:

Ó

A

* Các lưu ý của dạng toán này:

H

- Dạng bài toán: đốt cháy a gam hợp chất hữu cơ thu được CO2, H2O, .

-L

Í-

xác định CTPT hợp chất hữu cơ. Biết M (có thể tính được)

ÁN

- Phương pháp giải:

mC =

mCO2 × 12

44

;

mH =

+ Tìm mC , mH , mO , . . .

m H 2O × 2

18

;

mO =ma – mC – mH . . .

+ Xác định số nguyên tố có trong hợp chất, đặt công thức hợp chất
+ Xác định số nguyên tử theo công thức nguyên: (CxHyOz. . .)n
Lập tỉ lệ:

D

IỄ
N

Đ

ÀN

TO

* Phương pháp khối lượng:

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

Fe + 2HCl →

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

+ PTHH :

11,2
= 0,5( mol )
22,4

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

2

TP

+ Số mol H2 : nH =

U
Y

N

+ Gọi x, y lần lượt là số mol của Fe và Al. Ta có: 56x + 27y = 16,6 (1)

H

Ơ

- Giải: (tóm lược)

x : y : z... =

mC mH mO
:
:
...
12 1 16

Từ giá trị M tìm n
+ Xác định số nguyên tử theo công thức tổng quát: CxHyOz. . .
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 18 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9
12 x
y
16 z
M
=
=
= ... =
mC mH mO
a

- Lưu ý:

O

y
t
H2O + N2
2
2

N

Đ

lệ về số mol cũng là tỉ lệ về thể tích.

G

* VD 1 : Người ta cho 0,7 gam một hợp chất hữu cơ A chứa C, H, O

H
Ư

N

cháy trong bình đựng oxi dư. Sản phẩm sinh ra cho qua bình đựng dung dịch

TR
ẦN

Ba(OH)2 thì khối lượng bình tăng thêm 2,3 gam, đồng thời thu được 2,955
gam muối trung hòa và 3,2375 gam muối axit. Tìm công thức phân tử hợp
chất hữu cơ A, biết tỷ khối hơi của A đối với axetylen là 2,693

10
00

B

- Tóm tắt, phân tích bài toán:
- Giải: (tóm lược)

Ó

A

+ Tính số mol: nBaCO =
3

2,955
3,2375
= 0,015(mol ) ; n Ba ( HCO3 )2 =
= 0,0125(mol )
197
259

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

+ Phản ứng của CO2 với Ba(OH)2 :
CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O

0,015 (mol)

0,015 (mol)

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2
0,025 (mol)

0,0125 (mol)

+ Từ 2 phản trên tính được:

mCO2 = (0,015 + 0,025).44 = 1,76( gam )

+ Suy ra khối lượng nước:

mH 2O = 2,3 − 1,76 = 0,54( gam )

+ Tìm khối lượng C, H: mC =

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

+ Chất khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, ta xem tỉ

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

y
4

IỄ
N
D

O

T
CxHyNt + ( x + ) O2 →
xCO2 +

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

z
2

Ơ

y
H2O
2

y
4

H

T
CxHyOz + ( x + − ) O2 →
xCO2 +

N

y
H2O
2

O

U
Y

xCO2 +

T
CxHy + ( x + ) O2 →

.Q

y
4

12 x
y
16 z
M
=
=
= ... =
%C % H %O
100(%)

TP

Hay:

1,76.12
0,54.2
= 0,48( g ) mH =
= 0,06( g )
44
18

mO = 0,7 – 0,48 – 0,06 = 0,16 (g)
+ Khối lượng mol của A:

MA = 2,693 x 26 = 70

GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 19 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

+ Đặt công thức A: CxHyOz , ta có:
; Giải ra:

x = 4, y = 6, z = 1
C4H6O

H
N

0,48 0,06 0,16
=
=
= 4 : 6 :1
12
1
16

U
Y

Tỉ lệ : x : y : z =

Ơ

( Có thể dựa vào công thức nguyên (CxHyOz)n để tìm A:

TP

Đ

yếu là khi bồi dưỡng giáo viên cần mở cho học sinh hướng giải nếu học sinh

G

chưa tìm được hướng đi đúng. Cũng có những trường hợp giáo viên yêu cầu

H
Ư

N

học sinh nêu hướng giải quyết vấn đề. Nếu cảm thấy lối đi đó là phù hợp thì

TR
ẦN

chỉ giao cho học sinh trình bày bài giải đầy đủ lúc rãnh rỗi để đỡ mất thì giờ
lúc bồi dưỡng.

Giáo viên cần giải thích cho học sinh hiểu khi giải một bài toán thì cần

10
00

B

xác định hướng đi. Sau khi bồi dưỡng theo từng chuyên đề tôi đã cho học sinh
luyện giải một số đề thi .

A

Điều quan trọng trong quá trình bồi dưỡng là cả thầy và trò cùng hoạt

H

Ó

động, cùng phối hợp, hỗ trợ để hoàn thiện bài làm.

Í-

6. Hiệu quả của SKKN :

-L

Qua nhiều năm giảng dạy và đảm nhận trọng trách bồi dưỡng học sinh

ÁN

giỏi, với niềm đam mê bộ môn hóa học của học sinh cùng với khả năng tiếp

Đ

ÀN

TO

thu, phát hiện kiến thức nhạy bén, thông minh của các em, bản thân tôi là

người vừa dạy trên lớp, vừa bồi dưỡng, đã góp phần định hướng để các em tự

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

trong đề thi học sinh giỏi các cấp, ngoài ra còn nhiều dạng khác nữa. Điều chủ

IỄ
N
D

.Q

Trên đây chỉ là một số dạng bài khá phổ biến mà tôi thấy thường gặp

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Với : M = 70, tìm được n = 1. Vậy A là C4H6O

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

+ Công thức phân tử của A:

N

12 x
y
16 z 70
=
=
=
0,48 0,06 0,16 0,7

tìm tòi, nghiên cứu để tham gia các kì thi nên đã đạt được kết quả như sau:
Khi chưa áp dụng: số học sinh dự thi và kết quả đạt thấp
Năm

Kết quả đạt được

Số lượng
HS dự thi

2007-2008

04

Cấp huyện

Cấp tỉnh

02

01 giải nhì

GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 20 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

2008-2009

05

03

02 HSG

2010- 2011

06

05

02(KK)

Ơ

Sau khi áp dụng: số lượng học sinh dự thi cũng như chất lượng ngày càng

Cấp tỉnh

2011- 2012

07

06

02 (1giải nhất, 1KK)

2013- 2014

06

05

5 (2 nhì,1giải ba, 2 KK)

2014 - 2015

10

10

3 KK)

N

H
Ư

2014 đến năm học 2014-2015)

TR
ẦN

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP HUYỆN( Từ năm học 20131. Năm học 2013-2014: Lê Nguyễn Bảo Thi ; Phạm Quang Chiến; Lê

10
00

B

Quang Linh; Ngô Minh Tú; Trần Thi Hoàng Yến
2. Năm học 2014-2015: Nguyễn Phương Quỳnh; Lương Phạm Thúy

A

Nga; Phạm Thị Thu Lý; Trần Thị Hoài; Hồ Thị Thi, Lại Thị Kiều Trang,

H

Ó

Phan Văn Huy, Nguyễn Thị Tường Vi, Huỳnh Nguyễn Hiền, Hoàng Thị Kim

Í-

Xuyên

-L

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP TỈNH(Từ năm học 2013-2014

Đ

ÀN

TO

ÁN

đến năm học 2014-2015)
Nguyễn Phương Quỳnh( nhất), Lê Nguyễn Bảo Thi (nhì) ; Lê Quang

Linh( nhì); Phạm Quang Chiến( ba); Phạm Thị Thu Lý( ba); Ngô Minh

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

ẠO

Đ

05 (1 giải nhất, 1giải 3,

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

N
U
Y

Cấp huyện

.Q

HS dự thi

* Sau đây tôi thống kê danh sách học sinh đạt giải trong 2 kỳ thi gần đây là:

IỄ
N
D

Kết quả đạt được

Số lượng

G

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

H

được cải thiện.
Năm

N

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

Tú(KK); Trần Thị Hoàng Yến(KK); Lương Phạm Thúy Nga( KK); Trần Thị
Hoài (KK), Huỳnh Nguyễn Hiền(KK)
III. PHẦN KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Qua kết quả trên tôi thấy hiệu quả ngày càng được nâng lên cả về số
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 21 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

lượng, chất lượng học sinh dự thi. Sau khi có kết quả thi học sinh giỏi không
những chỉ có học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên bồi dưỡng, ban giám
phương vui mừng, tự hào và nhìn nhận sự chuyển biến tích cực trong công tác

H

Ơ

bồi dưỡng học sinh giỏi và chất lượng dạy- học trường tôi nói riêng và xã

N

hiệu mà tất cả các thành viên trong trường đều phấn khởi. Lãnh đạo địa

.Q

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

ẠO

theo. Qua kết quả này cũng dẫy lên phong trào thi đua dạy tốt học tốt ở trường

Đ

tôi. Theo tôi thì đây là một số giải pháp mà tôi cho là thiết thực, áp dụng được

N

G

cho tất cả học sinh tham gia bồi dưỡng để dự thi, vì trong đề tài có đưa ra

TR
ẦN

năng phát triển và nâng cao hơn.

Các đối tượng học sinh không tham gia dự thi cũng có thể tham khảo để nâng

B

cao kiến thức, tạo nền tảng vững chắc cho các cấp học cao hơn. Đề tài này

10
00

cũng có thể sử dụng cho giáo viên có tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi hoặc
không bồi dưỡng. Sau đó kết hợp giải các đề thi để từ đó hoàn chỉnh thêm

Ó

A

kiến thức. Để đạt được kết quả trên, qua quá trình bồi dưỡng tôi đã rút ra

Í-

H

được các bài học kinh nghiệm sau :

-L

Thứ nhất: Về phía học sinh

ÁN

- Phải có động cơ học tập đúng đắn, không chạy theo phong trào. Sắp

TO

xếp thời gian hợp lý để tự học, tự nghiên cứu thêm.

Đ
IỄ
N
D

H
Ư

dạng bài tập kể cả lý thuyết lẫn dạng toán ở mức cơ bản nhất, từ đó có khả

- Phải có tư duy, sáng tạo, biết vận dụng các kiến thức được bồi dưỡng

vào các bài tập. Trong quá trình bồi dưỡng thì tính tập thể là rất quan trọng,

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

động lực và niềm đam mê trong công tác bồi dưỡng trong những năm tiếp

ÀN

http://daykemquynhon.ucoz.com

Bản thân đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý, đồng thời tăng thêm

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

Nam đà nói chung .

do đó học sinh phải tự trao đổi lẫn nhau khi giải quyết một vấn đề nào đó,
nhằm khắc sâu thêm các kiến thức.
Thứ hai: Về phía giáo viên
- Làm tốt công tác định hướng cho học sinh

GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 22 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

. - Tham mưu với ban giám hiệu; phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm,
với phụ huynh học sinh, ban lao động để cùng phối hợp giáo dục, tạo điều
- Trong mọi công việc tâm huyết nghề nghiệp là vấn đề rất quan trọng.

H

Ơ

- Việc tìm ra phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học sinh,

N

kiện cho học sinh ôn tập, rèn luyện một cách tốt nhất

.Q

ẠO

càng tăng.

Đ

- Muốn đạt kết quả cao giáo viên phải không ngừng tự học, tự giác

G

chịu khó, tìm tòi, phương pháp vừa đơn giản, vừa dễ hiểu, dễ nhớ. Để

H
Ư

N

truyền đạt cho học sinh. Mặt khác để cao trình độ chuyên môn vì giáo
dục ngày càng phát triển học sinh ngày càng học giỏi nếu người thầy

TR
ẦN

chỉ dừng lại ở mức vốn kiến thức sẵn có của mình thì sẽ ngày càng lạc
hậu về chuyên môn. Vì vậy cần phải tham khảo nhiều tài liệu kể cả tài

10
00

B

liệu ở những lớp trên( tôi thường tham khảo thêm SGK hóa THPT) có
liên quan đến Hoá học THCS

A

- Phân dạng bài tập cụ thể, chuẩn bị kỹ nội dung cho mỗi dạng cần bồi

H

Ó

dưỡng cho học sinh, đảm bảo các kiến thức mà học sinh lĩnh hội được phải có

Í-

tính kế thừa và phát triển vững chắc.

-L

- Tiến trình bồi dưỡng thường phải được bắt đầu bằng 1 bài tập mẫu. Bài

ÁN

tập ra cho học sinh phải có tính logic, đi từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng

TO

cao. Công tác bồi dưỡng cần được tiến hành ngay mỗi tiết dạy chính khóa trên

D

IỄ
N

Đ

ÀN

lớp. Các câu hỏi, bài tập nâng cao ở lớp sẽ tích lũy cho các em một lượng kiến

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

nguồn lực cho chất lượng mũi nhọn dẫn đến chất lượng dạy- học ngày

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

sinh giúp học sinh say mê, từ đó chất lượng ngày càng tăng, bổ sung

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

ngoài việc giúp học sinh hiểu bài còn tăng sự hứng thú, tích cực của học

thức cần thiết khi thi cử.
- Trong quá trình bồi dưỡng cần phải phát hiện các lỗi mà học sinh thường
gặp như: lời giải không rõ ràng, phản ứng thiếu đều kiện hay cân bằng để
nhắc nhở học sinh không mắc phải cho các lần sau.
- Trong quá trình bồi dưỡng phải có hướng “mở” cho học sinh. Học sinh
giỏi thường có thêm các cách giải một bài toán mà giáo viên có thể chưa nghĩ
GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 23 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

tới thì cũng nên xem xét phân tích và nếu thấy đó là cách giải đúng thì cần
động viên, khích lệ học sinh.
để cuốn hút học sinh, tạo niềm tin cho học sinh.

H

Ơ

- Phải thực sự say mê dạy học bộ môn Hoá học bởi sự say mê của thầy sẽ

N

- Có một nghệ thuật trong dạy học, có phong cách truyền thụ thuyết phục

.Q
ẠO

2. Khuyến nghị, đề xuất :

Đ

- Đối với Phòng giáo dục: Nên tổ chức các buổi hội thảo, chuyên đề về bồi

G

dưỡng học sinh giỏi để giáo viên học hỏi trao đổi rút kinh nghiệm. Mở thư

H
Ư

N

viện đề thi của các năm trước cho giáo viên và học sinh tham khảo.
- Đối với Nhà trường: Bố trí những giáo viên có năng lực về chuyên môn

TR
ẦN

và có tâm huyết vừa dạy vừa bồi dưỡng các em

- Công tác dạy và bồi dưỡng học sinh giỏi cần tiến hành ngay từ lớp 8.

10
00

B

- Tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất hơn cho giáo viên và học sinh
bồi dưỡng. Đặt biệt nên có chế độ khen thưởng cho những giáo viên có thành

A

tích cao trong công tác bồi dưỡng.

H

Ó

Trên đây là một số kinh nghiệm mà tôi đã áp dụng giảng dạy tại trường THCS

Í-

Nam đà nhiều năm và thấy có hiệu quả. Tuy nhiên, giải pháp này có thể chưa

-L

phù hợp với từng địa phương khác nhau hoặc chưa hay, chưa sâu rất mong

ÁN

nhận được sự góp ý của ban lãnh đạo và các bạn đồng nghiệp. Tôi xin chân

ÀN

TO

thành cảm ơn.
Nam Đà, ngày 10 tháng 11 năm 2016

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

TP

mình tham các hoạt động học tập nhiều hơn

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

Thứ 3: Về phía phụ huynh học sinh sẽ quan tâm tạo điều kiện cho con em

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

lan tỏa sang trò và cả thầy trò sẽ cùng “chí hướng” vươn tới đích .

IỄ
N

Đ

Người viết

D

Nguyễn Thị Bích Phương

GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 24 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


https://twitter.com/daykemquynhon
plus.google.com/+DạyKèmQuyNhơn

www.facebook.com/daykem.quynhon
http://daykemquynhon.blogspot.com

Một số phương pháp phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn hóa học 9

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1 Sách giáo khoa Hóa học lớp 8 – NXB GD

N

2. Sách Giáo viên Hóa học lớp 8 – NXB GD

H

Ơ

3 Sách giáo khoa Hóa học lớp 9 – NXB GD

.Q
Đ

8. Chuyên đề bồi dưỡng HSG Hóa học 9

D

IỄ
N

Đ

ÀN

TO

ÁN

-L

Í-

H

Ó

A

10
00

B

TR
ẦN

H
Ư

N

G

9. Sách bồi dưỡng Hóa học THCS của Vũ Văn Tuấn

Skype : daykemquynhon@hotmail.com
https://daykemquynhonofficial.wordpress.com/blog/

ẠO

7. Sách cơ bản và nâng cao hóa 9 của Ngô Ngọc An

TP

6. Chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng hóa 9

Nơi bồi dưỡng kiến thức Toán - Lý - Hóa cho học sinh cấp 2+3 /
Diễn Đàn Toán - Lý - Hóa 1000B Trần Hưng Đạo Tp.Quy Nhơn Tỉnh Bình Định

http://daykemquynhon.ucoz.com

5. Chuẩn kiến thức, chuẩn kĩ năng hóa 8

DẠY KÈM QUY NHƠN OFFICIAL ST> : Đ/C 1000B TRẦN HƯNG ĐẠO TP.QUY NHƠN

U
Y

N

4. Sách Giáo viên Hóa học lớp 9 – NXB GD

GV: Nguyễn Thị Bích Phương - Trường THCS Nam Đà
- 25 - www.facebook.com/daykemquynhonofficial

Đóng góp PDF bởi GV. Nguyễn Thanh Tú

www.facebook.com/boiduonghoahocquynhonofficial


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×