Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã Kim Liên huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN KHẮC TIẾN

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA
XÃ KIM LIÊN, HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Địa chính môi trƣờng
: Quản lý tài nguyên
: 2012 – 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN KHẮC TIẾN

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP CỦA
XÃ KIM LIÊN, HUYỆN NAM ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Địa chính môi trƣờng
: K44 - ĐCMT
: Quản lý tài nguyên
: 2012 – 2016
: T.S Vũ Thị Thanh Thủy

Thái Nguyên, năm 2016


LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tốt chƣơng trình đào tạo trong nhà trƣờng, thực hiện
phƣơng châm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn sản
xuất”. Thời gian thực tập tốt nghiệp là một phần quan trọng không thể thiếu đƣợc
trong chƣơng trình đào tạo sinh viên đại học nói chung và sinh viên Trƣờng Đại
học Nông lâm nói riêng. Đây là khoảng thời gian cần thiết để cho mỗi sinh viên


củng cố lại kiến thức lý thuyết đã học một cách có hệ thống và nâng cao khả năng
vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, xây dựng phong cách làm việc của một kỹ sƣ.
Với lòng biết ơn vô hạn, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo
khoa Quản lý Tài nguyên đã truyền đạt cho em những kiến thức quý báu trong
suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trƣờng, giúp em hoàn thiện năng lực
công tác nhằm đáp ứng yêu cầu của ngƣời cán bộ khoa học khi ra trƣờng.
Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo T.S Vũ Thị Thanh
Thủy đã tận tình chỉ bảo, hƣớng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của UBND Xã Kim Liên và văn
phòng cán bộ địa chinh xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, các ban
ngành đoàn thể cùng nhân dân trong xã Kim Liên đã tạo mọi điều kiện giúp đỡ em
trong quá trình nghiên cứu đề tài.
Do thời gian và trình độ học vấn của bản thân còn nhiều hạn chế, bƣớc
đầu làm quen với thực tế công việc khóa luận của em không tránh đƣợc thiếu
sót. Em rất mong nhận đƣợc sự góp ý chân thành của thầy cô giáo cùng các
bạn để khóa luận của em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 19 tháng 5 năm 2016
Sinh viên
Trần Khắc Tiến


DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
Chữ viết tắt
CPSX
FAO

Nguyên nghĩa
Chi phí sản xuất
Food and Agricuture Ogannization –
Tổ chức nông lƣơng Liên hiệp quốc

GTNCLĐ

Giá trị ngày công lao động

GTSX

Giá trị sản xuất

H

High (cao)

HQSDV

Hiệu quả sử dụng vốn

L

Low (thấp)Lao động

LUT

Land Use Type ( loại hình sử dụng đất)

M

Medium ( trung bình)

TNT

Thu nhập thuần

UBND

Uỷ ban nhân dân

VH

Very high ( rất cao)

VL

Very Low ( rất thấp)


MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU........................................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề ................................................................................................................ 1
1.2. Mục đích của đề tài nghiên cứu. ............................................................................. 3
1.2.1. Mục đích tổng quát............................................................................................... 3
1.2.2. Mục đích cụ thể .................................................................................................... 3
1.3. Yêu cầu..................................................................................................................... 3
1.4. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................... 3
1.4.1. Ý nghĩa khoa học.................................................................................................. 3
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn. ................................................................................................. 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................................. 4
2.1. Cơ sở lý luận ............................................................................................................ 4
2.1.1. Khái niệm về đất và đất nông nghiệp.................................................................. 4
2.1.2. Vai trò của đất đối với sản xuất nông nghiệp ..................................................... 6
2.2. Sử dụng đất và quan điểm sử dụng đất bền vững ................................................. 6
2.2.1. Sử dụng đất và những nhân tố ảnh hƣởng đến sử dụng đất .............................. 6
2.2.2. Quan điểm sử dụng đất bền vững........................................................................ 7
2.2.3. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt Nam. ...................... 10
2.3. Hiệu quả sử dụng đất............................................................................................. 12
2.3.1. Khái niệm về hiệu quả ....................................................................................... 12
2.3.2. Khái niệm về hiệu quả sử dụng đất ................................................................... 12
2.4. Sự cần thiết phải đánh giá hiệu quả sử dụng đất ................................................. 14
2.5. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng đất........................................................... 15
2.6. Định hƣớng sử dụng đất nông nghiệp. ................................................................. 15
2.6.1. Cơ sở khoa học và thực tiễn trong đề xuất sử dụng đất. .................................. 15
2.6.2. Quan điểm nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. ................................ 16
2.6.3. Định hƣớng sử dụng đất..................................................................................... 16


2.7.Trích một số nghiên cứu liên quan đến đề tài. ...................................................... 17
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...... 23
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 23
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu ........................................................................................ 23
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu............................................................................................ 23
3.1.3. Thời gian và địa điểm......................................................................................... 23
3.2. Nội dung nghiên cứu ............................................................................................. 23
3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu. ..................................................................................... 23
3.3.1. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thu thập số liệu thứ cấp.................................. 23
3.3.2. Phƣơng pháp điều tra, khảo sát thu thập số liệu sơ cấp .................................. 24
3.3.3. Phƣơng pháp phân vùng nghiên cứu................................................................. 24
3.3.4. Phƣơng pháp xác định các đặc tính đất đai ...................................................... 24
3.3.5. Phƣơng pháp tính hiệu quả các loại hình sử dụng đất ..................................... 24
3.3.6. Phƣơng pháp đánh giá tính bền vững ............................................................... 25
3.3.7. Phƣơng pháp phân tích và xử lý số liệu ............................................................ 26
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ....................................... 27
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh
Nghệ An. ....................................................................................................................... 27
4.1.1. Điều kiện tự nhiên xã Kim Liên ........................................................................ 27
4.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội xã Kim Liên............................................................. 29
4.1.3. Đánh giá ảnh hƣởng của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến hiệu quả sử
dụng đất nông nghiệp của xã Kim Liên. ..................................................................... 36
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Kim Liên ............................................................. 37
4.2.1. Tình hình quản lí đất đai của xã Kim Liên ....................................................... 37
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Kim Liên ........................................................... 37
4.2.3. Đánh giá hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Kim Liên. .................... 39
4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Kim Liên, huyện
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An .............................................................................................. 40


4.3.1 Các loại hình sử dụng đất nông nghiệp của xã Kim Liên................................. 40
4.3.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất......................................................................... 42
4.3.3 Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn xã Kim Liên .......................... 43
4.3.4. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao và
nguyên tắc sử dụng đất bền vững cho xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
........................................................................................................................................ 53
4.4. Đề xuất các giải pháp có hiệu quả để nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông
nghiệp trong tƣơng lai trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An . 56
4.4.1. Giải pháp chung.................................................................................................. 56
4.4.2 Giải pháp cụ thể ................................................................................................... 59
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ........................................................................... 61
5.1. Kết luận .................................................................................................................. 61
5.2. Đề nghị ................................................................................................................... 61
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................... 63


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Cơ cấu đất đai của Việt Nam năm 2012................................................... 11
Bảng 4.1: Tổng hợp các thành phần lao đông xã Kim Liên năm 2014 .................. 30
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất của xã của xã Kim Liên năm 2014 .................. 38
Bảng 4.3. Bảng hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của ......................................... 39
xã Kim Liên năm 2014 ................................................................................................ 39
Bảng 4.4. Các loại hình sử dụng đất chính xã Kim Liên ....................................... 41
Bảng 4.5: Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng chính của xã Kim Liên ............ 45
(tính bình quân cho 1 ha) ............................................................................................ 45
Bảng 4.6. Đánh giá hiệu quả kinh tế của LUT .......................................................... 46
Bảng 4.7. Xây dựng thang phân cấp chỉ tiêu kinh tế cho LUT ............................... 46
Bảng 4.8. Đánh giá hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất của xã ................... 48
Bảng 4.9: Hiệu quả kinh tế của LUT cây ăn quả lâu năm chính ............................. 49
Bảng 4.10: Đánh giá hiệu quả kinh tế các loại hình sử dụng đất của xã................. 50
Bảng 4.11: Bảng phân cấp hiệu quả xã hội của các loại hình sử dụng đất ............. 51
Bảng 4.12: Đánh giá hiệu quả xã hội các loại hình sử dụng đất của xã.................. 52


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1.

Đặt vấn đề
Đất đai là tƣ liệu sản xuất đặc biệt, là cơ sở của sản xuất nông nghiệp,

là đối tƣợng lao động độc đáo đồng thời cũng là môi trƣờng sản xuất ra lƣơng
thực, thực phẩm đáp ứng cho nhu cầu của con ngƣời; đất đai là một nhân tố
quan trọng của môi trƣờng sống và trong nhiều trƣờng hợp lại chi phối sự
phát triển hay hủy diệt các nhân tố khác của môi trƣờng. Ðất đai là điều kiện
vật chất chung nhất đối với mọi ngành sản xuất và hoạt động của con ngƣời,
vừa là đối tƣợng lao động (cho môi trƣờng để tác động nhƣ: xây dựng nhà
xƣởng, bố trí máy móc, làm đất.., vừa là phƣơng tiện lao động cho công nhân
nơi đứng, dùng để gieo trồng, nuôi gia súc... Ðất là điều kiện vật chất cần thiết
để tồn tại và tái sản xuất các thế hệ sau của loài ngƣời, không có đất thì không
thể sản xuất, cũng không có sự tồn tại của con ngƣời và đất là vị trí đặc biệt
quan trọng với sản xuất nông nghiệp.
Nông nghiệp là hoạt động sản xuất cổ nhất và cơ bản nhất của loài
ngƣời. Hầu hết các nƣớc trên thế giới đều phải xây dựng một nền kinh tế trên
cơ sở phát triển nông nghiệp dựa vào khai thác tiềm năng của đất, lấy đó làm
bàn đạp cho việc phát triển các ngành khác. Vì vậy, tổ chức sử dụng nguồn tài
nguyên đất đai hợp lý có hiệu quả cao theo quan điểm sinh thái và phát triển
bền vững đang trở thành vấn đề mang tính toàn cầu. Mục đích của sử dụng
đất là làm thế nào để bắt nguồn tƣ liệu có hạn này cho đƣợc hiệu quả kinh tế,
hiệu quả sinh thái, hiệu quả xã hội cao nhất, đảm bảo lợi ích trƣớc mắt và lâu
dài. Nói cách khác mục tiêu hiện nay của loài ngƣời là phấn đấu xây dựng
một nền nông nghiệp toàn diện về kinh tế, xã hội, môi trƣờng một cách bền
vững. Để thực hiện mục tiêu trên cần bắt đầu từ nâng cao hiệu quả sử dụng
đất trong nông nghiệp một cách toàn diện.


2

Xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày càng
tăng về nhu cầu lƣơng thực, thực phẩm, chỗ ở và các nhu cầu về văn hóa, xã
hội. Con ngƣời đã tìm mọi cách để khai thác đất đai nhằm đáp ứng các nhu
cầu ngày càng tăng đó. Nhƣ vậy đất đai, đặc biệt là đất sản xuất nông nghiệp
vốn có hạn về diện tích, nay lại đứng trƣớc nguy cơ suy thoái do các tác động
tự nhiên và sự thiếu ý thức của con ngƣời trong quá trình khai thác và sử dụng
đất nông nghiệp. Hiện nay vấn đề đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ làm suy giảm
về diện tích đất nông nghiệp trong khi khả năng khai thác đất hoang lại rất
hạn chế. Do vậy việc đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, từ đó lựa
chọn các loại hình sử dụng đất đạt hiệu quả kinh tế để sử dụng hợp lý theo
quan điểm sinh thái học và phát triển bền vững. Đối với một nƣớc có nền
nông nghiệp chủ yếu nhƣ Việt Nam thì việc nghiên cứu và đánh giá hiệu quả
sử dụng đất nông nghiệp càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
Thực tế, trong những năm qua, đã có nhiều biện pháp nhằm nâng cao
hiệu quả sử dụng đất đai nhƣ: giao quyền sử dụng lâu dài, ổn định cho ngƣời
sử dụng đất, hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đa
dạng hoá các giống cây trồng có năng suất cao đƣa vào sản xuất, nhờ đó mà
hiệu quả sử dụng đất tăng lên rõ rệt. Trong đó, việc thay đổi cơ cấu cây trồng,
sử dụng giống mới với năng suất và chất lƣợng cao, áp dụng các tiến bộ khoa
học kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Vì vậy để sử dụng đất có
hiệu quả cao nhất là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, đảm bảo cho sự
phát triển của sản xuất nông nghiệp cũng nhƣ sự phát triển chung của nền
kinh tế.
Xuất phát từ thực tế trên, đƣợc sự đồng ý của khoa Quản Lí Tài
nguyên, dƣới sự hƣớng dẫn của cô giáo T.S Vũ Thị Thanh Thủy em tiến hành
nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp của xã Kim
Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An’’.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×