Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai giai đoạn 2013 6 2015 phường Quang Vinh thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN DUYÊN TÙNG

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI,
TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN 2013- 6/2015 PHƢỜNG
QUANG VINH- THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Địa chính môi trƣờng

: K42 - ĐCMT
: Quản lý tài nguyên
: 2010 – 2015

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRẦN DUYÊN TÙNG

Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI,
TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI GIAI ĐOẠN 2013- 6/2015 PHƢỜNG
QUANG VINH- THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Địa chính môi trƣờng
: Quản lý tài nguyên
: 2010 – 2015
: Th.S Nông Thu Huyền

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành tốt chƣơng trình đào tạo trong nhà trƣờng với phƣơng
châm học đi đôi với hành, mỗi sinh viên khi ra trƣờng cần chuẩn bị cho mình


lƣợng kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng. Thời gian thực tập tốt
nghiệp là giai đoạn vô cùng cần thiết đối với mỗi sinh viên, nhằm hệ thống lại
toàn bộ chƣơng trình đã đƣợc học và vận dụng lý thuyết vào trong thực tiễn.
Để qua đó sinh viên khi ra trƣờng sẽ hoàn thiện về kiến thức, phƣơng pháp
làm việc cũng nhƣ năng lực công tác, nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực
tiễn công việc.
Đƣợc sự đồng ý của Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên em đã tiến
hành thực hiện đề tài: “Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo về đất đai giai đoạn 2013- 6/2015 phường Quang Vinh- thành phố
Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên”
Để hoàn thành đƣợc đề tài này, trƣớc hết em xin chân thành cảm ơn
Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa
Quản lý tài nguyên cùng các thầy cô giáo trong trƣờng đã luôn quan tâm, dạy
bảo, truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho em trong suốt bốn
năm học vừa qua. Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn cô giáo Th.S: Nông Thu
Huyền giảng viên khoa quản lý tài nguyên trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái
Nguyên đã nhiệt tình chỉ bảo, hƣớng dẫn em hoàn thành tốt đề tài này.
Mặc dù bản thân có nhiều cố gắng, song do điều kiện thời gian và năng
lực còn nhiều hạn chế nên khóa luận tốt nghiệp của em không tránh khỏi
những thiếu sót, em rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô
giáo và các bạn để bài luận văn của em đƣợc hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2015
Sinh viên
Trần Duyên Tùng


ii

DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1: Tình hình dân số và lao động trên địa bàn phƣờng Quang Vinh
trong giai đoạn 2012-2014 .............................................................................. 27
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất của phƣờng Quang Vinh năm 2014 .......... 29
Bảng 4.3: Tình hình tranh chấp,khiếu nại, tố cáo đất đai
trên địa bàn phƣờng Quang Vinh giai đoạn 2013-6/2015 .............................. 35
Bảng 4.4: Kết quả giải quyết tranh chấp về đất đai ........................................ 36
Bảng 4.5: Kết quả giải quyết khiếu nại về đất đai theo đơn vị hành chính .... 38
Bảng 4.6: Tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết khiếu nại,
tố cáo đất đai giai đoạn 2013 -6/2015 ............................................................. 39
Bảng 4.7: Kết quả phỏng vấn về nguyên nhân tranh chấp đất đai .................. 45
Bảng 4.8: Kết quả phỏng vấn về nguyên nhân khiếu nại đất đai ...................... 47
Bảng 4.9: Kết quả phỏng vấn về nguyên nhân tố cáo đất đai ......................... 48


iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

BTP

: Bộ tƣ pháp

CP

: Chính phủ

GCNQSDĐ

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GPMB

: Giải phóng mặt bằng

HĐND

: Hội đồng nhân dân

KNTC

: Khiếu nại, tố cáo: Nghị định: Quyết định

QH

: Quốc hội

QSDĐ

: Quyền sử dụng đất

TN&MT

: Tài nguyên môi trƣờng

TT

: Thông tƣ

TT-BTNMT

: Thông tƣ Bộ Tài nguyên môi trƣờng

TTCN

: Tiểu thủ công nghiệp

UBND

: Ủy ban nhân dân


iv

MỤC LỤC
PHẦN 1 .MỞ ĐẦU ........................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 3
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1. Cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý của đề tài ............................................. 4
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài ........................................................................... 4
2.1.2. Một số căn cứ pháp lý về giải quyết tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo về đất đai................................................................................................. 6
2.2. Một số vấn đề cơ bản khi tiến hành giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố
cáo về đất đai. .................................................................................................... 7
2.2.1. Một số vấn đề cơ bản khi tiến hành giải quyết
tranh chấp về đất đai ......................................................................................... 7
2.2.2. Một số vấn đề cơ bản khi tiến hành giải quyết khiếu nại về đất đai ....... 9
2.2.3. Một số vấn đề cơ bản khi tiến hành giải quyết tố cáo về đất đai .......... 14
2.3. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
về đất đai trong những năm qua ...................................................................... 16
2.3.1. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo về đất đai của cả nƣớc ............................................................................. 17
2.3.2. Tình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ......................................................................... 17
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP THỰC HIỆN .. 19
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 19
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu............................................................................ 19


v

3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 19
3.1.3. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ......................................................... 19
3.2. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 19
3.2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế -xã hội của phƣờng Quang Vinh ............... 19
3.2.2. Khái quát về tình hình quản lý và sử dụng đất đai
của phƣờng Quang Vinh.................................................................................... 19
3.2.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên
địa bàn phƣờng Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên
– tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-6/2015 ................................................... 20
3.2.4. Nguyên nhân phát sinh, thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp nâng
cao hiệu quả trong công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
về đất đai trên địa bàn phƣờng Quang Vinh ................................................... 20
3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 20
3.3.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu. ............................................................... 20
3.3.2. Phƣơng pháp thống kê, phân tích và tổng hợp số liệu .......................... 21
PHẦN 4 KẾT QUẢ THẢO LUẬN ................................................................ 22
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.......................................................... 22
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 22
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 24
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội
của phƣờng Quang Vinh ................................................................................. 27
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn phƣờng Quang Vinh,
thành phô Thái Nguyên. .................................................................................. 28
4.2.1.Hiện trạng sử dụng đất năm 2014 .......................................................... 28
4.2.2. Thực trạng quản lý đất đai của phƣờng Quang Vinh ............................ 30
4.3. Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đất đai trên địa bàn phƣờng
Quang Vinh giai đoạn 2013 đến tháng 6/2014 ............................................... 34


vi

4.3.1. Công tác tiếp dân và tiếp nhận đơn thƣ................................................. 34
4.3.2. Đánh giá kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
đất đai trên địa bàn phƣờng Quang Vinh giai đoạn 2013 đến 6/2015 ........... 36
4.3.3. Đánh giá chung ..................................................................................... 39
4.4. Một số vụ việc điển hình, nguyên nhân phát sinh,
thuận lợi, khó khăn và một số giải pháp khắc phục ........................................ 41
4.4.1. Một số trƣờng hợp nghiên cứu điển hình về giải quyết khiếu nại, tranh
chấp, tố cáo về đất đai. .................................................................................... 41
4.4.2. Nguyên nhân phát sinh .......................................................................... 45
4.4.3. Thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục ........................................ 49
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.......................................................... 53
5.1. Kết luận .................................................................................................... 53
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 54
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 55


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá. Đất gắn bó mật thiết với sự tồn
tại và phát triển của các sinh vật nói chung, của con ngƣời nói riêng. Nó là
điều kiện cần và cơ bản nhất cho quá trình tồn tại và phát triển. Đất đai là tƣ
liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng
sống, là địa bàn phân bố của khu dân cƣ, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa,
xã hội, an ninh và quốc phòng của mỗi quốc gia. Đất đai là sản phẩm tự
nhiên, lao động con ngƣời không thể tạo ra đất đai và đất đai có giới hạn về
không gian và số lƣợng, cố định về vị trí. Chính vì các đặc tính đó mà đất đai
trở thành đối tƣợng của các vụ tranh chấp, khiếu kiện.
Từ khi quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà trở thành một đối tƣợng
của giao lƣu dân sự, ngƣời dân không chỉ có quyền sử dụng đất mà còn có
quyền chuyển nhƣợng, cho thuê, thừa kế quyền sử dụng đất thì các tranh chấp
liên quan đến quyền sở hữu nhà và đặc biệt là quyền sử dụng đất cũng hết sức
đa dạng và phong phú.
Trong thực tế hiện nay, có nhiều địa phƣơng, đơn vị, cá nhân thực hiện
tốt công việc quản lý, sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó
còn không ít địa phƣơng, đơn vị, và một bộ phận cá nhân thực hiện chức năng
quản lý còn lỏng lẻo, yếu kém, chƣa đáp ứng yêu cầu của xã hội. Do vậy,
trong quá trình sử dụng đất còn xảy ra quá trình khiếu nại, tố cáo về đất đai
giữa các chủ sử dụng đất, vi phạm pháp luật nhƣ: lấn chiếm đất, sử dụng đất
sai mục đích, chuyển nhƣợng sử dụng đất trái phép, giao đất trái thẩm quyền,
không thực hiện nghĩa vụ của ngƣời sử dụng đất… Chính vì vậy, để chấn
chỉnh việc quản lý nhà nƣớc về đất đai cho chặt chẽ hơn, tuân thủ quy định
của pháp luật để từ đó tạo điều kiện ổn định tình hình chính trị, kinh tế, xã hội


2

thì công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết các khiếu
nại, tố cáo đất là việc làm hết sức cần thiết.
Phƣờng Quang Vinh là một phƣờng trực thuộc thành phố Thái Nguyên,
cách trung tâm thành phố 4 km. Trong những năm qua công tác quản lý nhà
nƣớc về đất đai của phƣờng đã góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế - xã
hội của phƣờng Quang Vinh nói riêng và của thành phố Thái Nguyên nói
chung. Tuy nhiên công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai còn tồn tại nhiều khó
khăn vƣớng mắc. Đặc biệt là các vụ khiếu nại, tố cáo về đất đai luôn là vấn đề
nhạy cảm và phức tạp gây mất ổn định chính trị, ảnh hƣởng tới sự phát triển
đời sống xã hội. Do đó, để thấy đƣợc những mặt tồn tại và yếu kém trong
công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai nói chung và trong việc đảm bảo quyền
lợi cũng nhƣ nghĩa vụ của nhà nƣớc và chủ sử dụng trong quá trình quản lý và
sử dụng đất đai, ta cần đánh giá một cách khách quan những kết quả đã đạt
đƣợc. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm quản lý và sử dụng đất
đai một cách hiệu quả nhất.
Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn, đƣợc sự nhất trí của Ban giám
hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý tài nguyên – Trƣờng Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên, dƣới sự hƣớng dẫn giúp đỡ trực tiếp của cô giáo
Th.S: Nông Thu Huyền – giảng viên khoa Quản lý tài nguyên, em đã tiến
hành nghiên cứu đề tài:
“Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
giai đoạn 2013 - 6/2015 trên địa bàn Phường Quang Vinh-thành phố Thái
Nguyên”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
*Mục tiêu chung
Tìm hiểu và đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo
về đất đai của phƣờng Quang Vinh – thành phố Thái Nguyên- tỉnh Thái
Nguyên giai đoạn 2013 – 6/2015. Đề xuất những giải pháp phù hợp với tình
hình thực tế của địa phƣơng nhằm nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×