Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên giai đoạn năm 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

TÒNG VĂN THƢƠNG
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN
GIAI ĐOẠN 2013- 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Địa chính môi trƣờng
Khoa

: Quản lý tài nguyên


Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

TÒNG VĂN THƢƠNG
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN
SỬ DỤNG ĐẤT CỦA HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG, TỈNH ĐIỆN BIÊN
GIAI ĐOẠN 2013- 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp

: K44 – ĐCMT N01

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn


: TS. Vũ Thanh Thủy

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian học tập và rèn luyện đạo đức tại trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, bản thân em đã được sự chỉ bảo dạy dỗ tận tình của các thầy, cô trong khoa
Quản lý tài nguyên và các thầy cô giáo khác.
Đây là khoảng thời gian quý báu nhất, bổ ích và có ý nghĩa vô cùng lớn đối
với bản thân em. Tại nơi đây tôi đã được trang bị một lượng kiến thức về chuyên
ngành và xã hội sau này ra trường tôi có thể đóng góp phần công sức nhỏ bé của
mình để phục vụ cho công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước trở thành người có ích
cho xã hội.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp và hoàn chỉnh các nội dung
khoá luận tốt nghiệp này, ngoài sự phấn đấu nỗ lực của bản thân,tôi nhận được sự
giúp đỡ tận tình rất tâm huyết của thầy giáo, cô giáo trong khoa Quản Lý tài
Nguyên, đặc biệt là sự giám sát chỉ đạo của cô giáo T.S Vũ Thị Thanh Thủy, đồng
thời em còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị trong phòng Tài Nguyên
và Môi Trường huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên.
Bản thân em xin bày tỏ sự biết ơn chân thành tới các thầy giáo,cô giáo trong
khoa Quản lý tài nguyên, cô giáo T.S Vũ Thị Thanh Thủy và các anh chị trong
phòng Tài Nguyên và Môi Trường huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên đã giúp đỡ em
hoàn thành tốt đề tài:
" Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện
Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên giai đoạn năm 2013- 2015.”
Em xin chân thành cảm ơn
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2016
Sinh viên thực hiện

Tòng Văn Thƣơng


ii

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Trang
Bảng 4.1:

Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp huyện Điện Biên Đông năm 2014 ..... 39

Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp huyện Điện Biên Đông năm
2014 .......................................................................................................40
Bảng 4.3: Hiện trạng đất chưa sử dụng huyện Điện Biên Đông năm 2014 ...........42
Bảng 4.4:

Kết quả cấp GCNQSD đất năm 2013 huyện Điện Biên Đông .............43

Bảng 4.5: Kết quả cấp GCNQSD đất năm 2014 huyện Điện Biên Đông. .............45
Bảng 4.6: Kết quả cấp GCNQSD đất năm 2015 huyện Điện Biên Đông. .............46
Bảng 4.7: Kết quả cấp GCNQSD đất ở của huyện Điện Biên Đông (20132015) .......................................................................................... 47
Bảng 4.8: Kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp của huyện Điện Biên Đông
(2013- 2015) ..........................................................................................48
Bảng 4.9: Kết quả cấp GCNQSD đất theo đơn vị hành chính xã, thị trấn giai
đoạn 2013- 2015. ...................................................................................50
Bảng 4.10: Kết quả điều tra mức cần thiết và nhu cầu cấp GCNQSD đất...............51


iii

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 2.1:

Trang 1 và trang 4 của GCNQSD đất..................................................................... 8

Hình 2.2:

Trang 2 và trang 3 GCNQSD đất............................................................................ 9

Hình 4.1:

Bản đồ vị trí địa lý của huyện Điện Biên Đông ................................................... 29

Hình 4.2:

Dân cư tập trung ở thị trấn Điện Biên Đông ........................................................ 36

Hình 4.3:

Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất huyện Điện Biên Đông ..................................... 42

Hình 4.4:

Tỷ lệ phần trăm cấp GCNQSD đất cho các loại đất............................................ 49


iv

CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG ĐỀ TÀI
NGHĨA

CHỮ VIẾT TẮT
CP

Chính phủ

CT-TTg

Chỉ thị thủ tướng

ĐKĐĐ

Đăng Ký Đất Đai

ĐKTK

Đăng ký thống kê

GCN

Giấy chứng nhận

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

KT – XH

Kinh tế- xã hội

NĐ-CP

Nghị định chính phủ



Quyết định

TT- BTNMT

Thông tư bộ Tài Nguyên Môi Trường

UBNND

Ủy Ban Nhân Dân

VPĐKĐĐ

Văn phòng đăng ký đất đai

VPĐKQSDĐ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


v

MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU……............................................................................................1
1.1 Đặt vấn đề..............................................................................................................1
1.2 Mục tiêu của đề tài ................................................................................................2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát .............................................................................................2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể ...................................................................................................2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.........................................................................3
2.1 Cơ sở khoa học của nghiên cứu ............................................................................3
2.2 Khái quát về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ..........................................7
2.2.1 Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất ...................................................................................................7
2.2.2 Quy định về mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ......................................7
2.2.3 Đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất..................................9
2.2.4 Điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ........................................ 9

2.2.5 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ......................................13
2.2.6 Nhiệm vụ của các cấp trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.....14
2.2.7 Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .....................................16
2.2.8 Trình tự thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...........................17
2.2.9 Các quyền và nghĩa vụ chung của người sử dụng đất......................................18
2.2.10 Nội dung quản lý nhà nước về đất đai ..........................................................19
2.3 Những kết quả nghiên cứu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .............19
2.3.1 Những kết quả nghiên cứu về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Việt
Nam: ..........................................................................................................................19
Tình hình cấp giấy chứng nhận ở cả nước từ khi thực hiện luật đất đai năm 2013. ........ 20

2.3.2 Kết quả cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tỉnh Điện Biên ...................22
2.4 Một số nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực của đề tài ........................................23
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...26
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. ......................................................................26
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu:. ....................................................................................26


vi

3.1.2 Phạm vi nghiên cứu:.........................................................................................26
3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu .......................................................................26
3.2.1 Địa điểm nghiên cứu: .......................................................................................26
3.2.2 Thời gian nghiên cứu: ......................................................................................26
3.3 Nội dung nghiên cứu ...........................................................................................26
3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện
Biên. ..........................................................................................................................26
3.3.2 Tình hình quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất của huyện Điện Biên
Đông, tỉnh Điện Biên. ...............................................................................................27
3.3.3 Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Điện
Biên Đông giai đoạn 2013 – 2015. ...........................................................................27
3.3.4 Đề xuất các giải pháp khắc phục và đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất. ....27
3.4 Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................28
3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: ............................................................28
3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: ..............................................................28
3.4.3 Phương pháp thống kê và xử lý số liệu: ...........................................................28
3.4.4 Phương pháp phân tích và so sánh: ..................................................................28
3.4.5 Phương pháp chuyên gia: ...................................................................................... 28

3.4.6 Phương pháp kế thừa:.......................................................................................28
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.....................................29
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội. .....................................................................29
4.1.1 Điều kiện tự nhiên. ...........................................................................................29
4.1.2 Địa hình, Địa mạo. ...........................................................................................30
4.1.3 Khí hậu. ............................................................................................................30
4.1.4 Thủy văn. ..........................................................................................................31
4.1.5 Tài nguyên khoáng sản.....................................................................................32
4.1.6 Tài nguyên đất. .................................................................................................33
4.2 Điều kiện phát triển kinh tế xã hội. .....................................................................34
4.2.1 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế. ..........................................................34


vii

4.2 Tình hình quản lý nhà nước về đất đai và sử dụng đất của huyện Điện Biên
Đông, tỉnh Điện Biên ................................................................................................38
4.2.1 Tình hình quản lý nhà nước về đất đai huyện Điện Biên Đông .......................38
4.2.2 Hiện trạng sử dụng đất của huyện Điện Biên Đông năm 2014 .......................39
4.3 Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của huyện Điện Biên
Đông giai đoạn 2013 – 2015 .....................................................................................43
4.3.1 Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất theo các năm .........................................43
4.3.2 Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất theo loại đất. ...........................................47
4.3.3 Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất theo đơn vị hành chính ..........................50
4.3.4 So sánh mức cần thiết và nhu cầu cấp GCNQSD đất tại 03 xã điểm, mỗi xã 10
phiếu điều tra. ............................................................................................................51
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ....................................................................53
5.1 Kết luận ...............................................................................................................53
5.2 Kiến nghị .............................................................................................................53
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................55


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc
biệt, là thành phần quan trọng của môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư,
xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng. Chính vì vậy mà
đất đai có tầm quan trọng rất lớn, là vấn đề sống còn của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia.
Hơn nữa đất đai là nguồn tài nguyên thiên nhiên có tính hạn chế về số lượng
và tính cố định về vị trí do vậy việc sử dụng đất phải tuân theo quy hoạch cụ thể và
có sự quản lý hợp lý.
Đối với Việt Nam, đất đai còn có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn. Dân tộc Việt
Nam đã trải qua ngàn đời dựng nước và giữ nước, bao thế hệ đã phải đổ mồ hôi,
nước mắt và sương máu để gìn giữ lấy từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
Theo Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đất đai thuộc sở
hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý
Xuất phát từ nhu cầu thực tế Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm đến việc
hoàn thiện hệ thống pháp Luật Đất đai. Luật Đất đai 1988 ra đời nhưng trước sự phát
triển không ngừng của nền kinh tế thị trường, chỉ trong 5 năm đưa vào sử dụng đã bộc
lộ nhiều hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng. Luật Đất đai 1993 ra đời nhằm
khắc phục những hạn chế của Luật Đất đai 1988, nhưng chỉ áp dụng trong vòng 10
năm đã phải sửa đổi 2 lần vào năm 1998 và năm 2001 và luật đất đai 2003 ra đời cũng
chỉ áp dụng được trong vòng 10 năm. Để đáp ứng được mức độ chặt chẽ của quản lý
nhà nước về đất đai quốc hội đã soạn thảo và cho ra đời bộ luật đất đai 2013 được xem
như là bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện thuận lợi
cho nhà nước quản lý chặt quỹ đất của mình và người sử dụng đất có điều kiện phát
huy tối đa tiềm năng của đất để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
Một nội dung quan trọng trong 15 nội dung quản lý nhà nước về đất đai được
đưa ra trong Luật Đất đai 2013 là: “công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
















Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×